ECDL OFFICE 2010 DEL 1

Full text

(1)

ECDL OFFICE

2010

DEL 1

(2)
(3)

ECDL Microsoft Offi ce 2010

DEL 1

DEL 2

EXCEL 2010

POWERPOINT 2010 EXCEL 2010

REGISTERHANTERING

OUTLOOK 2010 WORD 2010

ALLMÄN IT-KUNSKAP

WINDOWS VISTA

(4)

Al lm än IT -ku ns ka p

2 MjukvArA

Vad är mjukvara? ... 24

Operativsystem ... 24

Användargränssnitt ... 25

System för nätverksmiljö ... 26

Drivrutiner ... 26

Tillämpningsprogram ... 27

Ordbehandlingsprogram ... 27

Kalkylprogram ... 28

Register- och databasprogram ... 28

Presentationsprogram ... 29

Grafik- och bildbehandlingsprogram .... 29

Layoutprogram ... 30

Webbdesignprogram ... 30

Administrativa program ... 31

Kommunikation ... 31

Insticksprogram ... 33

Hjälpmedelsprogram ... 34

Filer och mappar ... 34

3 NäTverk Olika nätverkstyper ... 35

Nätverkets delar ... 36

Server ... 36

Klienter ... 36

Program ... 37

Resurser som delas ... 37

Trådlösa nätverk ... 37

Internet ... 38

Tjänster på Internet ... 38

World Wide Web, www ... 38

Filöverföring ... 39

Intranät ... 39

Extranät ... 40

Ansluta till Internet ... 41

Överföringshastighet ... 41

Fast Internet ... 41

Uppringt Internet ... 41

Olika bredbandstekniker ... 42

Säkerhet på Internet ... 43

1 HårdvArA Vad är hårdvara? ... 5

Olika typer av datorer ... 5

Persondatorer ... 5

Stationär eller bärbar dator? ... 6

Digitala handenheter ... 7

Datorns delar ... 8

Moderkort ... 8

Centralenheten ... 9

Datorprestanda ... 9

Internminne ... 10

Externminne ... 10

Portar ... 11

Dataöverföring ... 12

Inenheter ... 14

Tangentbord ... 14

Pekdon ... 15

Spelkontroller ... 16

Bildläsare/Skanner ... 16

Mikrofon ... 17

Webbkamera ... 17

Digitalkamera ... 17

Utenheter ... 18

Bildskärmen... 18

Pekskärmar ... 18

Skrivare ... 19

Högtalare och hörlurar ... 20

Minne och lagring ... 20

Lagringskapacitet ... 20

Hårddisk ... 21

Nätverksenhet ... 21

Cd/dvd ... 22

Usb-minne ... 22

Minneskort ... 23

Övriga lagringsmedia... 23

Fillagring på Internet ... 23

(5)

4 IT I vArdAgeN

Internettjänster i samhället ... 44

Offentliga sektorn ... 45

Utbildning... 45

Distansarbete ... 46

Kommunikation ... 46

E-post ... 46

Chatt, snabbmeddelanden ... 47

Internettelefoni ... 48

Sociala medier ... 48

Sociala nätverk ... 48

Bloggar ... 49

Mikrobloggar ... 49

RSS-flöden ... 50

Diskussionsforum ... 50

Musik, foton, filmer... 50

Onlinespel ... 51

Fler Internettjänster ... 51

E-handel ... 51

Internetbank ... 52

Musik och film ... 52

Webbradio och tv ... 52

Hälsa ... 54

Ergonomi ... 54

Belastningsskador ... 54

Arbetsplatsen ... 55

Elsäkerhet... 57

Buller ... 58

Arbetsmiljö och stress ... 58

Miljö ... 59

Miljömärkning ... 59

Energibesparing ... 59

Återvinning ... 59

5 SäkerHeT Användarens ansvar ... 60

Användaridentitet och lösenord ... 60

Rättigheter... 62

Säkerhetskopiering ... 62

Säkerhet ... 62

Brandvägg ... 63

IP-adresser ... 63

E-post ... 64

Skräppost ... 64

Nätfiske ... 65

Virus ... 66

Spridning ... 66

Olika typer av skadlig kod... 67

Virusskydd ... 70

Antivirusprogram ... 70

Säkerhetskopiering ... 72

Kryptering... 73

Fingeravtrycksläsare ... 73

6 jurIdIk Upphovsrätt ... 74

Källhänvisning ... 75

Fildelning ... 75

Programlicenser ... 76

Dataskyddslagar ... 77

Datainspektionen... 77

Personuppgiftslagen ... 78

Registerutdrag ... 78 SAkregISTer

(6)

Mi cr os of t W indo w s V ist a G ru nd er

InlednInGMål och förkunskaper ...5

Pedagogiken ...5

Hämta övningsfiler ...6

del 1

1 IntroduktIon tIll WIndoWs Grundläggande om operativsystem ...7

Starta och avsluta Windows Vista ...8

Skrivbordet ...10

Aktivitetsfältet ...11

Utföra kommandon ...11

Mushantering ...11

Menyer ...12

Arbeta med fönster ...13

Växla mellan fönster ...14

Ändra storlek på fönster ...14

Flytta fönster ...14

Stänga fönster ...15

Aktivitetshanteraren ...15

2 Hjälp ocH support Välkomstcenter ...16

Hjälpfunktionen ...18

3 ArbetA Med MAppAr ocH fIler Start-menyn ...21

Utforskaren ...22

Hantera mappar och filer ...24

Visa och sortera objekt ...25

Skapa och namnge objekt ...26

Egenskaper ...28

Kopiera och flytta objekt ...29

Skapa genvägar ...31

Ta bort och återställa objekt ...32

Söka efter mappar och filer ...33

Flyttbara lagringsmedia ...34

Skapa en egen cd eller dvd ...35

Extra övningar ...37

4 MAppen tIllbeHör Översikt av funktionerna ...39

Extra övningar ...45

5 Internet explorer Internet och säkerhet ...46

Säkerhet inbyggd i Internet Explorer ...47

Skyddat läge ...47

Nätfiskefiltret ...48

Internet Explorer ...48

Starta och avsluta programmet ...49

Programfönstret ...49

Visa webbsida ...50

Visa webbsidor på flikar ...50

Favoriter ...52

Spara en webbsida som en favorit ...52

Öppna en favorit ...52

Ta bort en favorit ...53

Sortera favoriter ...53

Söka via sökrutan ...54

Anpassa Internet Explorer ...55

Välja startsida ...56

Välja sökleverantör ...58

Inställningar för säkerhet ...59

Extra övningar ...60

6 WIndoWs MAIl Starta och avsluta programmet ...61

Programfönstret...62

Skapa e-postkonton ...63

Skriva och skicka e-post ...64

Bifoga filer ...64

Ta emot och läsa e-post ...65

Öppna och svara på meddelanden ...66

Ordna e-post ...67

Ta bort e-post ...67

Undvika e-postvirus ...68

Extra övningar ...69

7 WIndoWs kontAkter Starta och avsluta programmet ...70

Programfönstret...71

Lägga till och ta bort kontakter ...72

Lägga till kontakt ...72

Ta bort kontakt ...73

Visa och öppna kontakter ...74

Visa kontakter ...74

Öppna och redigera kontakter ...74

Sortera kontakter ...74

(7)

Skapa kontaktgrupper ...75

Skicka e-post ...76

Extra övningar ...77

8 WIndoWs kAlender Starta och avsluta programmet ...78

Programfönstret...79

Ändra kalendervy ...80

Visa eller dölja informationsfönstret ....80

Skapa en avtalad tid ...81

Påminnelser ...82

Redigera och ta bort en avtalad tid ...82

Skapa en uppgift ...83

Extra övningar ...84

del 2

9 AnpAssA GränssnIttet Kontrollpanelen ...85

Skrivbordets utseende ...86

Gränssnittet Windows Aero ...86

Windows Flip 3D ...88

Anpassa utseendet på fönstren ...89

Byta skrivbordsbakgrund ...90

Ändra tema ...92

Byta skärmsläckare ...94

Bildskärmen ...95

Ändra bildskärmsupplösningen ...95

Aktivitetsfältet och Start-menyn ...96

Egenskaper för aktivitetsfältet ...97

Program i verktygsfältet Snabbstart ...98

Egenskaper för Start-menyn ...99

Fäst en programikon på Start-menyn 100 Sidpanelen ...100

Öppna och stänga sidpanelen...100

Lägga till gadget ...101

Ta bort gadget ...102

Flytta gadget ...102

Anpassa sidpanelen ...103

Extra övningar ...104

10 krInGutrustnInG ocH proGrAM Kontrollpanelen ...105

Användarkontroll ...107

Mus och tangentbord ...108

Anpassa musen ...108

Anpassa tangentbordet ...109

Inmatningsspråk ...110

Skrivare och skanner ...111

Lägga till skrivare ...111

Skriva ut ...115

Lägga till skanner ...118

Lägga till och ta bort program ...119

Installera ett program ...119

Avinstallera ett program ...120

Extra övningar ...121

11 WIndoWs VIstA I nätVerk Olika sorters nätverk ...122

Fasta och trådlösa nätverk ...122

Arbetsgrupper och domäner ...122

Kontrollera datorns tillhörighet ...123

Nätverks- och delningscenter ...124

Visa datorer och enheter i ett nätverk ...125

Hitta utdelade filer och mappar på nät- verket...126

Dela ut filer och mappar ...127

Aktivera nätverksåtkomsten ...127

Dela ut filer från en mapp på datorn .128 Mappen Delat ...129

Extra övningar ...130

12 säkerHetskopIerInG Vikten av säkerhetskopiering ...131

Säkerhetskopiering och återställning .132 Säkerhetskopiera ...133

Säkerhetskopiera filer ...133

Säkerhetskopiera hela datorn ...135

Lagra säkerhetskopior ...135

Återställa ...136

Återställa säkerhetskopia ...136

Hitta tidigare versioner och återställ ..137

Extra övningar ...138 13 prAktIskA öVnInGAr

sAkreGIster kortkoMMAndon

(8)

M ic ros of t W or d 2 01 0 G run der

InlednInGMål och förkunskaper ...5

Pedagogiken ...5

Hämta övningsfiler ...6

del 1

1 IntroduktIon tIll Word Starta programmet ...7

Avsluta programmet ...7

Programfönstret ...8

Menyfliksområdet ...9

Alternativknappar ...10

Inställningar ...11

Hjälpfunktionen ...12

2 Hantera dokuMent Backstage-vyn ...14

Skapa nytt tomt dokument ...15

Automatiska funktioner vid inskrift ...17

Spara dokument ...19

Spara ett dokument ...19

Spara med nytt namn/på annan plats ..20

Skapa ny mapp ...20

Spara i annat filformat ...21

Stänga dokument ...22

Återskapa dokument ...22

Öppna dokument ...23

Dokumentvyer ...25

Helskärmsläsning ...26

Navigeringsfönstret ...27

Förhandsgranska dokument ...28

Skriva ut dokument ...30

Extra övningar ...31

3 redIGera text Flytta insättningspunkten ...32

Markera text ...33

Redigera text ...35

Infoga eller ersätta text ...35

Radera text...35

Flytta text ...37

Kopiera text ...38

Inklistringsalternativ ...39

Urklipp ...39

Ångra kommando ...41

Söka och ersätta text ...42

Söka text ...42

Söka och ersätta text...43

Symboler och specialtecken ...45

Avstava text ...46

Avstavning ...46

Hårt och mjukt bindestreck ...47

Hårt blanksteg ...47

Språkkontroll ...48

Automatisk stavnings- och grammatikkontroll ...48

Manuell stavnings- och grammatikkontroll ...50

Välja språk ...51

Ordlistor ...52

Autokorrigering ...53

Extra övningar ...54

4 ForMat Teckenformat ...56

Format via fliken ...57

Format via formateringsverktygsfältet ..58

Format via dialogrutan ...59

Format via kortkommandon ...61

Styckeformat ...62

Format via fliken ...63

Format via formateringsverktygsfältet ..63

Format via linjalen ...64

Format via dialogrutan ...65

Format via kortkommandon ...66

Punkter och numrering ...67

Lista via fliken ...67

Definiera ny lista ...68

Ta bort lista ...68

Automatiska listor ...69

Kantlinjer och fyllning ...70

Kantlinjer och fyllning via fliken ...70

Kantlinjer och fyllning via dialogrutan ...71

Radera formatering ...72

Hämta format ...73

Formatmallar ...74

Använda formatmallar ...74

Byta uppsättning ...75

Dokumentteman ...76

Välja dokumenttema ...76

Ändra dokumenttema ...76

(9)

Utskriftsformat ...77

Format via fliken ...77

Format via dialogrutan ...78

Extra övningar ...80

del 2

5 tabbar ocH tabeller Tabbar ...83

Tabbar via linjalen ...84

Tabbar via dialogrutan ...85

Infoga tabell ...86

Tabell via fliken...86

Tabell via dialogrutan ...87

Skriva text i tabell ...87

Formatera tabell ...88

Tabellformat ...88

Tecken- och styckeformat ...89

Redigera tabell ...90

Markera rader och kolumner ...90

Infoga rader och kolumner ...90

Ta bort rader och kolumner ...91

Ändra kolumnbredd...92

Ändra radhöjd ...94

Extra övningar ...95

6 Mallar Vad är mallar? ...98

Använda mallar ...98

Mallar på Office.com ...101

Försättsblad ...103

Extra övningar ...105

7 SIdHanterInG Sidbrytning ...107

Automatisk sidbrytning ...107

Manuell sidbrytning ...108

Tom sida ...108

Ta bort sidbrytning ...108

Textflöde ...109

Sidhuvud och sidfot ...110

Infoga fördefinierat sidhuvud och sidfot ...110

Infoga eget sidhuvud och sidfot ...112

Ta bort sidhuvud och sidfot ...113

Annorlunda udda och jämna sidor ....114

Sidnummer ...115

Extra övningar ...116

8 bIlder ClipArt-bilder ...117

Infoga ClipArt-bild ...117

Bilder på Office.com ...118

Infoga bilder ...120

Redigera bilder ...121

Flytta och kopiera bilder ...121

Ta bort bilder ...122

Ändra storlek på bilder ...122

Beskära bilder ...124

Bildformat ...125

Extra övningar ...126 9 PraktISka övnInGar

SakreGISter kortkoMMandon

(10)

M ic ros of t E xc el 2 01 0 G run der

InlEdnInGMål och förkunskaper ...5

Docendo-pedagogiken ...5

Hämta övningsfiler ...6

dEl 1

1 IntroduktIon tIll ExcEl Starta programmet ...7

Avsluta programmet ...7

Programfönstret ...8

Menyfliksområdet ...9

Alternativknappar ...11

Inställningar ...12

Hjälpfunktionen ...13

2 HantEra arbEtsböckEr Backstage-vyn ...15

Skapa ny arbetsbok...16

Markera celler ...17

Flytta markören och markera celler ....17

Markera cellområden ...18

Skriva text och tal ...19

Spara arbetsbok ...20

Spara en arbetsbok ...20

Spara med nytt namn/på annan plats ..21

Skapa ny mapp ...22

Spara i annat filformat ...22

Stänga arbetsbok ...23

Återskapa arbetsbok ...23

Öppna arbetsbok...25

Redigera kalkyl ...26

Redigera cellinnehåll ...26

Radera cellinnehåll ...27

Ångra ...27

Skapa serie med Autofyll ...28

Kopiera och flytta celler ...30

Urklipp ...32

Arbetsboksvyer ...33

Förhandsgranska arbetsbok ...34

Skriva ut arbetsbok ...35

Sök och ersätt ...36

Sök ...36

Ersätt ...37

Kommentarer ...38

Infoga kommentarer ...38

Redigera och ta bort kommentarer ....39

Extra övningar ...40

3 ForMlEr ocH ForMat Skapa formler ...42

Enkel formel ...42

Autosumma ...43

Kopiera formler ...45

Absoluta och relativa cellreferenser ....46

Formatera tal ...48

Formatera via fliken ...48

Formatera via dialogrutan ...50

Formatera tecken ...51

Formatera via fliken ...51

Formatera via formaterings- verktygsfältet ...52

Formatera via dialogrutan ...52

Textjustering ...53

Formatera via fliken ...53

Formatera via dialogrutan ...55

Kopiera format ...55

Formatera celler ...56

Kolumnbredd ...56

Radhöjd ...58

Kantlinjer ...58

Dokumentteman ...60

Cellformat ...60

Teman ...61

Rader och kolumner ...62

Infoga rader och kolumner ...62

Formelfel ...62

Flytta och kopiera rader och kolumner ...63

Ta bort rader och kolumner ...63

Dölja/visa rader och kolumner ...64

Låsa/låsa upp rader och kolumner ...64

Utskriftsformat ...65

Formatera via fliken ...65

Formatera via dialogrutan ...66

Sidhuvud och sidfot ...68

Sidbrytningar ...71

Förhandsgranska sidbrytning ...71

Infoga sidbrytning ...72

Skydda celler ...73

Ta bort kalkylbladsskydd ...74

Extra övningar ...75

(11)

dEl 2

4 arbEta MEd FlEra blad

Bladflikar ...79

Bläddra mellan bladflikar ...79

Gruppera blad ...80

Byta namn på blad ...81

Ändra färg på bladflik ...81

Flytta och kopiera blad ...82

Flytta och kopiera blad i en arbetsbok ...82

Flytta och kopiera blad m ellan arbetsböcker ...83

Ta bort blad ...83

Infoga kalkylblad ...84

Flytta och kopiera mellan blad ...84

Dra och släpp-metoden ...84

Klipp och klistra ...85

Formler i tredimensionell kalkyl ...86

Länkformel ...86

Summera värden från flera blad ...87

Extra övningar ...89

5 dIaGraM Vad är ett diagram? ...92

Välja diagramtyp ...92

Skapa diagram ...93

Snabblayout ...94

Diagrammets placering ...95

Miniatyrdiagram ...95

Redigera diagram ...96

Flytta, kopiera och ta bort diagram ...96

Flytta diagramelement ...97

Ändra storlek på diagramelement ...97

Ta bort diagramelement ...97

Lägga till diagramelement ...97

Ändra diagramtyp ...98

Ändra data ...99

Formatera diagram ...100

Diagramformat ...100

Formatera enstaka diagramelement ..101

Skriva ut diagram ...103

Extra övningar ...104

6 FunktIonEr Beräkna automatiskt ...107

Infoga funktion ...108

Infoga via dialogrutan ...108

Infoga via fliken ...110

Formelfältet ...110

Skriva funktioner ...111

Redigera funktion ...111

Statistiska funktioner ...112

Logiska funktioner ...114

Extra övningar ...116

7 tabEllEr Skapa tabell ...118

Skapa tabell ...118

Infoga data i tabell ...119

Formatera tabell ...121

Ta bort tabellområde ...121

Sortera data ...122

Sortera efter en kolumn ...122

Sortera efter flera kolumner ...123

Sortera efter anpassad sorteringsordning ...124

Filtrera data ...125

Filtrera tabell ...125

Anpassa filter ...126

Verifiera data ...130

Ringa in ogiltiga data ...132

Extra övningar ...133 8 PraktIska övnInGar

sakrEGIstEr kortkoMMandon

(12)

M ic ros of t E xc el 2 01 0 R eg is ter ha nt er ing

InlEdnIngMål och förkunskaper ...5

Pedagogiken ...5

Hämta övningsfiler ...6

dEl 1

1 IntRoduktIon tIll ExcEl Starta programmet ...7

Avsluta programmet ...7

Programfönstret ...8

Menyfliksområdet ...9

Alternativknappar ...11

Inställningar ...12

Hjälpfunktionen ...13

2 HantERa REgIstER Vad är ett register? ...15

Riktlinjer för register ...15

Skapa ny arbetsbok...17

Markera och skriva text i celler ...18

Flytta markören och markera celler ....18

Markera cellområden ...18

Skriva text och tal...19

Spara arbetsbok ...20

Spara en arbetsbok ...20

Spara med nytt namn/på annan plats ..21

Skapa ny mapp ...21

Spara i annat filformat ...22

Stänga arbetsbok ...22

Öppna arbetsbok...23

Redigera register ...24

Redigera cellinnehåll ...24

Radera cellinnehåll ...25

Ångra ...25

Skapa serie med Autofyll ...26

Kopiera och flytta celler ...28

Arbetsboksvyer ...30

Förhandsgranska arbetsbok ...31

Skriva ut arbetsbok ...32

Utskriftsformat ...33

Formatera via fliken ...33

Formatera via dialogrutan ...34

Sidhuvud och sidfot ...36

Bladflikar ...38

Bläddra mellan bladflikar ...38

Byta namn/färg på bladflik...38

Flytta och kopiera blad ...39

Ta bort blad ...40

Infoga kalkylblad ...40

Flytta och kopiera mellan blad ...41

Extra övningar ...42

3 tabEllER Skapa tabell ...44

Infoga tabell ...44

Ta bort tabellområde ...45

Tabellformat ...46

Tabellformatsalternativ ...47

Dokumentteman ...48

Cellformat ...48

Teman ...49

Ändra dokumenttema ...50

Formatera tabell ...51

Kolumnbredd ...51

Radhöjd ...52

Infoga data ...53

Infoga rader och kolumner ...54

Flytta och kopiera rader och kolumner ...55

Ta bort rader och kolumner ...55

Sök och ersätt ...56

Sök ...56

Ersätt ...57

Extra övningar ...58

(13)

dEl 2

4 FoRMatERa data

Formatera tecken ...60

Textjustering ...61

Formatera via dialogrutan ...63

Formatera tal ...64

Formatera via dialogrutan ...65

Datumformat ...66

Kopiera format ...67

Kantlinjer ...67

Fyllning...68

Kommentarer ...69

Infoga kommentarer ...69

Redigera och ta bort kommentarer ....70

Extra övningar ...71

5 soRtERa ocH FIltRERa data Sortera data ...73

Sortera efter en kolumn ...73

Sortera efter flera kolumner ...74

Sortera efter anpassad sorteringsordning ...75

Filtrera data ...77

Filtrera tabell ...78

Visa alla ...79

Anpassa filter ...79

Textfilter ...80

Talfilter ...81

Datumfilter ...82

Avancerat filter ...83

Verifiera data ...85

Ringa in ogiltiga data ...87

Extra övningar ...88

6 FunktIonER Databasfunktioner ...91

Infoga funktion ...92

Infoga via dialogrutan ...92

Formelfältet ...93

Infoga via fliken ...94

Skriva funktioner ...94

Redigera funktion ...94

Namnge celler ...95

Använda definierade namn i formel ....96

Extra övningar ...98

7 IMpoRtERa data Importera data från textfiler ...99

Importera data via databasfråga ...101

Extra övningar ...104 8 pRaktIska övnIngaR

sakREgIstER koRtkoMMandon

(14)

M ic ros of t P ow er Po in t 2 01 0 G run der

Dokumentteman ...34

Välja dokumenttema ...34

Ändra dokumenttema ...35

Bildbakgrund ...35

Bildbakgrund och layouter ...36

Sidfot ...36

Extra övningar ...38

3 TexTer Skriva text ...39

Text i en färdig layout ...39

Textrutor ...40

Hantera platshållare och textrutor ...41

Formatera platshållare och textrutor ...42

Redigera text ...42

Flytta och kopiera text ...43

Inklistringsalternativ ...44

Urklipp ...44

Ångra kommando ...45

Formatera tecken ...46

Formatera stycke...49

Punktlistor och numrerade listor ...49

Textjustering och orientering ...51

Indrag och avstånd ...52

Tabbar ...53

Hämta format ...54

Ändra format för hela presentationen .55 Stavningskontroll ...56

Automatisk stavningskontroll ...56

Manuell stavningskontroll ...56

Disposition ...57

Skriva i disposition ...58

Disponera om presentationen ...59

Extra övningar ...60

4 FiGurer Frihandsfigurer och kurvor ...64

Flödesscheman ...65

Redigera figurer ...66

Markera figur ...66

Flytta och kopiera figur ...67

Duplicera figur ...68

Ändra storlek på figur ...68

Rotera och vända figur ...69

Ändra form på figur ...69

Ta bort figur ...69

inledninG Mål och förkunskaper ...5

Pedagogiken ...5

Hämta övningsfiler ...6

del 1

1 inTrodukTion Till PowerPoinT Starta programmet ...7

Avsluta programmet ...7

Programfönstret ...8

Menyfliksområdet ...9

Alternativknappar ...10

Inställningar ...11

Hjälpfunktionen ...12

2 HanTera PresenTaTioner Backstage-vyn ...14

Skapa ny presentation ...15

Infoga bild ...16

Bildlayout ...16

Bläddra mellan bilder ...17

Spara presentation ...18

Spara en presentation ...18

Spara med nytt namn/på annan plats ..19

Skapa ny mapp ...19

Spara i annat filformat ...20

Stänga presentation ...21

Återskapa presentation ...21

Öppna presentation ...22

Presentationsvyer ...24

Normal vy ...25

Bildsortering ...26

Anteckningssidor ...27

Läsvy ...27

Bildspel...28

Skriva ut presentation ...28

Utskriftsformat ...28

Skriva ut ...29

Bilder ...32

Markera bilder ...32

Ta bort bilder ...32

Kopiera och duplicera bilder ...32

Flytta och sortera bilder ...33

(15)

Hantera flera objekt ...70

Ordna objekt ...70

Gruppera objekt ...71

Justera och fördela objekt ...72

Formatera ritade figurer ...73

Figurformat ...73

Figurfyllning ...74

Kontur ...74

Figureffekter ...75

Formatera via dialogrutan ...76

Text i figur ...79

WordArt-objekt ...80

Extra övningar ...81

del 2

5 CliParT oCH bilder ClipArt-bilder ...83

Infoga ClipArt-bild ...83

Bilder på Office.com ...84

Infoga bildobjekt ...86

Redigera bilder ...87

Flytta och kopiera bild ...87

Ta bort bild ...88

Ändra storlek på bild ...88

Beskära bild ...89

Återställa bild ...89

Bildformat ...90

Extra övningar ...91

6 diaGraM Infoga diagram ...93

Redigera data...95

Ändra kolumnbredd...95

Växla rad/kolumn ...96

Ändra diagrammets layout...97

Ändra diagramtyp ...97

Snabblayout ...97

Lägga till diagramelement ...98

Hantera diagramelement ...99

Formatera diagram ...100

Diagramformat ...100

Formatera enstaka diagramelement ..101

Hämta data till diagram ...103

Extra övningar ...104

7 sMarTarT Infoga SmartArt ...106

Organisationsschema ...107

Redigera SmartArt ...108

Markera figur ...108

Ta bort figur ...108

Infoga figur ...108

Flytta figur...109

Layout ...109

Formatera SmartArt ...110

Konvertera till SmartArt ...112

Extra övningar ...113

8 Tabeller Infoga tabell ...115

Skriva i tabell ...116

Formatera tabell ...117

Tabellformat ...117

Tecken- och styckeformat ...118

Redigera tabell ...119

Markera rader och kolumner ...119

Infoga rader och kolumner ...119

Ta bort rader och kolumner ...120

Ändra kolumnbredd och radhöjd ...120

Sammanfoga och dela celler ...122

Extra övningar ...123

9 bildsPel Visa bildspel ...125

Starta bildspel ...125

Konfigurera bildspel ...127

Dölja bilder ...128

Automatisk bildväxling ...129

Övergångar ...130

Animeringar ...131

Lägga till animering...131

Anpassa animering ...132

Tidsinställningar ...134

Extra övningar ...135 10 PrakTiska övninGar

sakreGisTer korTkoMMandon

(16)

M ic ros of t O ut lo ok 2 01 0 G run der

InlednInGMål och förkunskaper ...5

Pedagogiken ...5

Hämta övningsfiler ...6

del 1

1 IntrOduktIOn tIll OutlOOk Starta programmet ...7

Avsluta programmet ...7

Programfönstret ...8

Menyfliksområdet ...9

Navigeringsfönstret ...10

Outlooks vyer ...11

Konfigurera e-postkonto ...14

Inställningar ...16

Hjälpfunktionen ...17

2 Internet Och e-pOst Introduktion till Internet ...19

World Wide Web ...19

Tjänster på Internet ...20

Ansluta till Internet ...20

Surfa på Internet ...20

Webbadresser ...21

Säkra webbplatser ...22

Skyddade webbplatser ...22

Använda e-post ...23

E-postadresser ...23

Nätikett ...24

Uttryckssymboler (smileys) ...24

Säkerhet ...25

Digitala signaturer ...26

Skräppost (spam) ...27

3 läsa Och skIcka e-pOst Inkorgen ...28

Anpassa programfönstret ...29

Skapa och skicka e-post ...31

Ta emot e-post ...33

Läsa och svara på e-post ...34

Öppna e-postmeddelanden ...34

Ta bort e-postmeddelanden ...35

Svara på och vidarebefordra e-postmeddelanden...36

Meddelandealternativ ...38

Skicka en hemlig kopia ...38

Tagga meddelanden ...39

Leverans- och läskvitto ...40

Bifoga filer ...41

Ta emot e-post med bifogade filer ...44

Redigera och formatera meddelanden ...45

Inställningar för e-post ...45

Redigera text i meddelanden ...46

Formatera meddelanden ...47

Dokumentteman och mallar ...48

Skapa signatur ...51

Blockerad e-post ...53

Säkerhetsinställningar ...54

Extra övningar ...55

4 OrGanIsera e-pOst Sortera Inkorgen ...56

Anpassa Inkorgen...57

Konversationer ...58

Tagga meddelanden ...58

Kategorisera meddelanden ...58

Följa upp meddelanden ...59

Ordna meddelanden ...60

Arbeta med mappar ...60

Favoritmappar ...62

Söka efter meddelanden ...62

Snabbsökning ...62

Sökmappar ...65

Skapa sökmapp ...65

Anpassad sökmapp ...66

Snabbsteg ...67

Skapa nytt snabbsteg ...68

Hantera snabbsteg ...69

Rensa meddelanden ...70

Rensa konversation ...70

Rensningsverktyg ...71

Skräppostfilter ...72

Hantera skräppost ...72

Skräppostalternativ ...73

Skriva ut meddelanden ...74

Skriva ut från Inkorgen ...75

Autosvar vid frånvaro ...75

Extra övningar ...76

(17)

del 2

5 kOntakter

Adressboken ...77

Anpassa programfönstret ...78

Adressera e-post ...79

Kontakter ...81

Skapa ny kontakt ...81

Aktiviteter ...83

Personfönster ...84

Söka efter kontakt ...84

Redigera kontakt ...85

Vidarebefordra kontakter ...85

Kontaktgrupper ...86

Skapa kontaktgrupp...86

Använda kontaktgrupper ...87

Redigera kontaktgrupper ...88

Ordna kontakter ...89

Arbeta med mappar ...89

Kategorisera kontakter ...90

Visitkort ...91

Redigera visitkort ...91

Skicka visitkort ...92

Skapa visitkort ...92

Spara visitkort som en kontakt ...92

Skriva ut kontakter ...93

Extra övningar ...94

6 kalender Och uppGIfter Kalender ...95

Anpassa programfönstret ...96

Kalenderalternativ ...97

Avtalade tider ...98

Skapa ny avtalad tid ...98

Redigera avtalad tid ...101

Ta bort avtalad tid ...101

Återkommande avtalad tid ...102

Kategorisera avtalad tid ...104

Söka i kalendern ...105

Mötesinbjudan ...105

Skapa nytt möte...105

Vidarebefordra avtalad tid ...109

Dela kalendrar ...109

Dela kalender ...109

Skicka kalender med e-post ...110

Publicera kalender online ...111

Visa kalendrar sida vid sida ...111

Kalendergrupper ...112

Uppgifter ...113

Anpassa programfönstret ...114

Skapa ny uppgift ...115

Hantera uppgifter ...116

Tilldela uppgifter ...118

Extra övningar ...119

7 antecknInGar Och JOurnal Anteckningar ...120

Skapa ny anteckning ...120

Hantera anteckningar ...121

Journal ...122

Journalalternativ ...123

Registrera journalposter ...123

Extra övningar ...125

8 Internet explOrer Introduktion till Internet Explorer ...126

Starta programmet ...126

Programfönstret...126

Avsluta programmet ...127

Inställningar...128

Webbsidor ...129

Visa webbsida ...129

Hantera länkar ...129

Visa tidigare webbsida ...130

Visa webbsidor på flikar ...131

Startsida ...132

Skriva ut webbsida ...133

Favoriter ...134

Lägga till webbsida i Favoriter ...134

Visa en webbsida ...134

Ordna Favoriter ...135

Söka information ...136

Söka via Internet Explorer ...136

Söka med Google ...137

Optimera sökresultatet ...138

Hämta filer ...139

Programbibliotek ...139

Hämta filer ...139

Spara webbsida ...139

Extra övningar ...140 sakreGIster

kOrtkOMMandOn

(18)

14

2 Hantera dokument

BaCKstagE-vYn

I Offi ce 2010 använder du Backstage-vyn när du gör något med dina fi ler, till exempel skapar nya dokument eller skriver ut ett dokument. Klicka på fl iken Arkiv (File) för att visa Backstage-vyn. Vad som visas i vyn beror på om du har något dokument öppet eller inte.

Om du inte har något dokument öppet visas fl iken Senaste (Recent) med en lista över de senast använda dokumenten och nyligen besökta platser.

Om något dokument är öppet visas i stället fl iken Info (Info) med informa- tion om aktuellt dokument. Här kan du bland annat se var dokumentet är sparat, vilka som har behörigheter till det och dokumentets egenskaper som storlek, antal sidor och författare.

För att stänga Backstage-vyn och återgå till föregående fl ik trycker du på

Esc-tangenten eller klickar på fl iken Arkiv (File) igen. Du kan även klicka

direkt på den fl ik som du vill visa.

Backstage-vyn 14 Skapa nytt tomt dokument 15 Spara dokument 19 Stänga dokument 22 Återskapa dokument 22 Öppna dokument 23 Dokumentvyer 25 Förhandsgranska dokument 28 Skriva ut dokument 30 Extra övningar 31

(19)

15 2 Hantera dokument

s KaPa nYtt tomt doKUmEnt

När du startar Word skapas det samtidigt ett tomt dokument som du direkt kan börja arbeta med. Dokumentet får det tillfälliga namnet Dokument följt av en siff ra som betecknar nummerordningen på nya dokument. Varje dokument är en fi l och den kan innehålla en eller fl era sidor.

För att skapa ett nytt tomt dokument gör du så här:

1

Visa fl iken Arkiv och klicka på Nytt (File, New).

2

Markera Tomt dokument (Blank document) under Tillgängliga

mallar (Available Templates).

3

Klicka på Skapa (Create).

1

3 2

Det nya dokumentet får de standardinställningar som fi nns i alla tomma dokument som skapas, till exempel standardmarginaler och teckensnitt.

När du skriver text behöver du inte fundera på när du ska börja på ny rad.

Programmet radbryter automatiskt när det behövs och skapar även nya sidor.

När du vill skapa ett nytt stycke trycker du på Retur. Insättningspunkten fl yttas till nästa rad och du kan skriva text i ett nytt stycke. Du kan även infoga en radbrytning med Skift +Retur, vilket innebär att insättnings- punkten fl yttas ner till nästa rad, men fortfarande i samma stycke.

För att snabbt skapa ett nytt tomt dokument kan du trycka på Ctrl+N.

Du kan även skapa nya dokument baserade på mallar som fi nns på din dator eller på Offi ce.com (om du har tillgång till Internet).

(20)

16

2 Hantera dokument

vad är ett stycke?

Ett stycke kan vara hur långt eller kort som helst. Om du skriver 15 sidor text, utan att trycka på Retur en enda gång, skapar du ett långt stycke.

Om du skriver ett ord och däreft er trycker på Retur har du också skapat ett stycke. Du kan även skapa helt tomma stycken genom att trycka på Retur utan att skriva någon text.

Med andra ord skapas ett nytt stycke varje gång du trycker på tangenten Retur. Eft ersom Word rad- bryter texten automatiskt när insättningspunkten är i slutet av en rad, ska du aldrig trycka på Retur bara för att byta rad. Du bör endast trycka på Retur när du verkligen vill skapa ett nytt stycke. På bilden ser du ett dokument med tre stycken.

Varför är det här så viktigt då? Jo, om du i eft erhand vill redigera dokumentet är det svårare att få snygga radbrytningar om du har radbrutit texten manuellt.

Varje stycke har dessutom sin egen formatering. För att skapa enhetliga dokument som är snyggt formaterade är det viktigt att använda olika stycken för olika rubriknivåer och olika typer av brödtext.

visa dolda tecken

För att kontrollera hur många stycken det fi nns i texten kan du visa dolda tecken, tecken som inte skrivs ut, till exempel blanksteg och styckebryt- ningar.

• Visa fl iken Start och klicka på Visa alla (Home, Show/Hide ¶) i gruppen Stycke (Paragraph) för att visa eller dölja dolda tecken.

När du visar alla tecken visas varje blanksteg som en liten punkt, stycke brytningar visas med ett stycke tecken, ¶, och radbrytningar visas med en liten böjd pil, .

Vill du ha ett större mellanrum mellan några styck- en kan du infoga fl era styckebrytningar, genom att trycka på Retur fl era gånger. Insättningspunkten fl yttas ner en rad i taget. Vill du i stället infoga fl era rader i samma stycke trycker du på Skift +Retur för att infoga radbrytningar.

Varje stycke- respektive radbrytning hanteras som ett vanligt tecken, vilket

innebär att om du tar bort tecknet försvinner stycke-/radbrytningen.

(21)

17 2 Hantera dokument

r adera felskrivning

Upptäcker du att du precis har skrivit fel kan du trycka på Backsteg.

Varje gång du trycker på Backsteg raderas tecknet till vänster om insätt- ningspunkten. När du har raderat det som var fel, kan du fortsätta att skriva text.

Genom att klicka med musen kan du fl ytta insättningspunkten i doku- mentet. Placerar du insättningspunkten till vänster om tecknet du vill radera kan du trycka på Delete. Infogar du mer text fl yttas eventuell eft erföljande text framåt.

övning 1 – Skriva text

Skriv följande text i ett tomt dokument:

Mitt första dokument

Under den här kursen kommer jag att få lära mig att använda

ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word 2010. Jag kommer att få skapa olika dokument till det fi ktiva företaget Violas Handelsträdgård och på så sätt lära mig olika funktioner i programmet.

Violas Handelsträdgård har sin huvudbutik i Stockholm och två mindre butiker belägna i Södertälje respektive Uppsala (Syd och Nord).

Låt dokumentet vara öppet.

automatiska funktioner vid inskrift

automatisk stavningskontroll

När du skriver text kommer den automatiska stavningskontrollen att kontrollera om orden är rättstavade. De ord som inte fi nns i ord- listan, visas med en röd vågig understrykning.

Om du högerklickar på ett markerat ord visas

en snabbmeny där Word presenterar ett eller

fl era förslag på hur ordet kan stavas. Välj

önskat ord för att ersätta det felstavade ordet.

(22)

18

2 Hantera dokument

automatisk grammatikkontroll

Word upptäcker även gramma- tiska fel. Den grammatiska kon- trollen kontrollerar att du skriver på rätt sätt när det gäller inter- punktion, ordföljd, skiljetecken etcetera.

Den text som inte överensstäm- mer med de grammatiska reg- lerna, visas med en grön vågig understrykning.

autokorrigering

Det fi nns en inbyggd autokorrigering i programmet, vilket innebär att Word känner av vissa fel och rättar till dem omedelbart. Word känner till exempel av när du påbörjar ett nytt stycke eller en ny mening eft er en punkt. Om du i sådana lägen glömmer att skriva stor bokstav rättar Word det automatiskt åt dig.

Vissa ord som du stavar fel rättas automatiskt och om du skriver en webb- adress görs den automatiskt om till en hyperlänk.

När du pekar på den korrigerade texten visas en linje under den, pekar du på linjen visas knappen Alternativ för autokorrigering (AutoCorrect Options). Du kan klicka på knappen för att visa de olika alternativen som fi nns för autokorrigeringsfunktionen.

Här har vi hållit ner Skift-tangenten för länge, så det har blivit två versaler i början på ordet. När vi tryckte på Blanksteg rättades ordet automatiskt.

Peka på ordet så visas en linje, peka på linjen och klicka sedan på knappen så visas menyn med alternativ.

(23)

19 2 Hantera dokument

sPara doKUmEnt

Vänj dig vid att spara dina dokument direkt när du skapar dem. Spara där- eft er dokumentet med jämna mellanrum. Skulle oturen vara framme och det till exempel blir strömavbrott, förlorar du i så fall bara de ändringar som du har gjort sedan den senaste gången du sparade.

spara ett dokument

För att spara ditt arbete första gången, innan dokumentet har fått ett namn, gör du på följande sätt:

1

Visa fl iken Arkiv och klicka på Spara (File, Save).

2

Skriv önskat fi lnamn, som hamnar i den markerade rutan Filnamn (File name).

3

Välj i vilken mapp som dokumentet ska sparas. Här kan du också ändra enhet, till exempel till ett usb-minne eller en nätverksenhet.

4

Klicka på Spara (Save).

2

4 3

När du har sparat dokumentet kan du avsluta programmet eller stänga av datorn om du vill. Nästa gång du vill arbeta med samma dokument kan du öppna det och fortsätta där du slutade.

När du har sparat dokumentet och gett det ett namn, räcker det att klicka på Spara (Save) i verktygsfältet Snabbåtkomst (Quick Access) för att spara det med samma namn. Du kan även visa fl iken Arkiv och klicka på

Spara (File, Save).

Du kan även klicka på knappen Spara (Save) i verktygsfältet Snabbåt­

komst (Quick Access).

I rutan Filnamn (File name) föreslår programmet ett fi lnamn som baseras på första raden i aktuellt dokument.

Har du gjort inställningar för att bestämma stand­

ard mapp, är rätt mapp vald högst upp i dialog­

rutan.

Du får inte använda följ­

ande tecken i dokument­

namnet:

/ \ > < * ? ” : | Word lägger automatiskt till fi lnamnstillägget docx.

Du kommer inte att se fi lnamnstillägget speciellt ofta. I fi llistor med detalje­

rad visning anges fi ltypen i klartext, Microsoft Word­

dokument (Microsoft Word Document).

(24)

20

2 Hantera dokument

spara med nytt namn/på annan plats

När du använder kommandot Spara (Save) sparas dokumentet med samma namn som tidigare. Detta innebär att den tidigare versionen skrivs över.

Vill du spara ett dokument med nytt namn eller på en annan plats, visar du fl iken Arkiv och klickar på Spara som (File, Save As). Dialog rutan Spara

som (Save As) visas där du ändrar fi lnamn och/eller plats. Du skapar då en

kopia av dokumentet.

skapa ny mapp

Som standard visas mappen/biblioteket Dokument (Document) när du ska spara dina dokument. Om du skapar många olika fi ler bör du skapa egna mappar för olika kategorier av fi ler för att lättare hitta dem. Du kan skapa nya mappar i Windows, men det går även att göra det direkt från dialog rutan Spara som (Save As) i Word.

Klicka på Ny mapp (New Folder) högst upp i dialogrutan. Nu skapas direkt en ny mapp med namnet Ny mapp (New Folder). Ersätt namnet med önskat namn, när du bekräft ar med Retur öppnas den nya mappen.

Har du öppnat ett doku­

ment som är skapat i en tidigare version väljer du detta kommando för att spara dokumentet i det nya formatet.

(25)

21 2 Hantera dokument

spara i annat fi lformat

När du sparar ett dokument sparas det som standard i Word-format. Det fi nns dock tillfällen då en fi l måste sparas om i ett annat format. Exempel på en sådan situation är om dokumentet ska användas i en äldre version av Word eller i något annat program.

För att spara dokumentet så att det går att öppna i en tidigare Word-ver- sion visar du dialogrutan Spara som (Save As). Öppna listrutan Filformat (Save as type) längst ner i dialogrutan och välj Word 97-2003-dokument (Word 97-2003 Document).

För att spara dokumentet i ett annat fi lformat väljer du önskat format i list- rutan Filformat (Save as type).

Filformat

Första gången du startade Word fi ck du välja ett standardformat att spara fi lerna i. Det vanligaste alternativet är Offi ce Open XML-format.

Detta format stödjer alla funktioner i Offi ce, dessutom komprimeras fi lerna med hjälp av zip-teknik vilket gör dem mindre. När du öppnar en fi l packas den automa- tiskt upp, och när du sparar den så komprimeras den igen.

Dokumenten får fi lnamnstillägget .docx, så länge fi lerna sparas med tillägget x kan de inte innehålla Visual Basic for Applications-makron eller ActiveX-kontroller. Om fi len innehåller makron eller ActiveX-kontroller måste du spara den på ett speciellt sätt, och den får då fi l- namnstillägget .docm.

Viktigt!

När du sparar ett doku­

ment i ett annat fi lfor­

mat fi nns det risk för att vissa formateringar försvinner.

När du sparar en fi l i formatet 97­2003 görs en kontroll på om du har använt funktioner som inte stödjs. Har du använt sådana funktioner får du ett meddelande om detta och kan då välja hur du vill hantera dem.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :