• No results found

LOV-upphandling inom socialpsykiatrin - Bostad med särskild service

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "LOV-upphandling inom socialpsykiatrin - Bostad med särskild service"

Copied!
41
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Inbjudan -

Upphandlarversion 2013-12-19

Upphandlande organisation Upphandling

Stockholms Stad, Socialförvaltningen LOV-upphandling inom socialpsykiatrin - Bostad med särskild service

Isabelle Vas 2.11.3-883/2013

Texten ingår i annonsen

Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten kommer att ingå i avtalet

Texten ingår i kvalificeringen

Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Frågan besvaras av köparen

Symbolförklaring:

LOV-upphandling inom socialpsykiatrin - Bostad med särskild service

1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning.

2. Inbjudan.

3. Bakgrund och förutsättningar.

4. Administrativa föreskrifter.

5. Bostad med särskild service.

6. Krav på Sökanden.

7. Krav på verksamheten och insatsernas innehåll.

8. Kommersiella villkor.

9. Undertecknande av ansökan.

2. Inbjudan

Stockholms stad upphandlar Utförare av insatsen bostad med särskild service enligt lag om valfrihetssystem.

I detta dokument finns information om upphandlingen och kraven på sökande,

verksamheten och insatsens innehåll som måste uppfyllas för att bli godkänd Utförare i Stockholms stads valfrihetssystem.

Ansökan med bilagor lämnas elektroniskt i upphandlingsverktyget TendSign,

www.tendsign.com. Upphandlingen har fyra (4) ansökningstillfällen per år: 15 februari, 15 maj, 15 augusti och 15 november.

Välkommen med din ansökan om att bli en Utförare i Stockholms stads valfrihetssystem för bostad med särskild service!

3. Bakgrund och förutsättningar

Stockholms stad har beslutat att från den 1 januari 2011 ska lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, tillämpas för upphandling av enskilt drivna verksamheter av 1) bostad med särskild service i form av gruppbostad och servicebostad,

2) stödboende, 3) boendestöd och

(2)

4) sysselsättning.

Insatserna beviljas enligt socialtjänstlagen, SoL. Upphandlingen omfattar även bostad med särskild service för personkrets 3 enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, under förutsättning att personen tillhör socialpsykiatrins målgrupp.

Valfrihetssystemet innebär att den enskilde som får ett biståndsbeslut om en insats som omfattas av denna upphandling kan välja bland de verksamheter som finns med i valfrihetssystemet dvs. kommunala enheter, entreprenader och de enskilt drivna verksamheter som ansöker och godkänns i systemet.

Socialnämnden i Stockholms stad har fått kommunfullmäktiges uppdrag att genomföra och administrera upphandlingen, godkänna Utförare samt förvalta och följa upp avtal. Syftet med upphandlingen är att öka utbudet av verksamheter för personer med psykisk

funktionsnedsättning och att skapa valfrihet för den enskilde.

Alla enskilt drivna verksamheter som ingår i valfrihetssystemet ska vara upphandlade av Stockholms stad. Staden har verksamheter i egen regi och entreprenader som tillhandahåller de insatser som nu upphandlas. Dessa verksamheter är direktkvalificerade i

valfrihetssystemet.

Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder och socialnämndens enhet för hemlösa ansvarar för bland annat omsorgen om personer med psykisk funktionsnedsättning.

Mer information om Stockholms stads organisation och verksamheter samt om Stadens övriga LOV-upphandlingar finns på www.stockholm.se.

3.1. Ickevalsalternativ

LOV kräver att kommunen erbjuder ett ickevalsalternativ för den enskilde brukaren som inte kan eller vill välja Utförare. Det ska finnas ett i förväg bestämt fullgott alternativ för den som inte kan eller vill göra ett val. Ickevalsalternativet ska vara konkurrensneutralt.

Stockholms stads ickevalsalternativ är det boende, boendestöd eller sysselsättning som ligger närmast den enskilde brukarens nuvarande bostad och som stämmer överens med den enskilde brukarens behov samt har en ledig plats, oavsett driftsform.

3.2. Volym

Statistik för avrop per insats under år 2012.

1. Bostad med särskild service – 189 personer med beslut enligt SoL samt 9 personer med beslut enligt LSS.

2. Stödboende – 359 personer.

3. Boendestöd – 1858 personer.

4. Sysselsättning – 1278 personer.

Under år 2012 var 3 640 personer aktuella inom socialpsykiatrin i Stockholms stad under år 2012.

Behov av insatser varierar över tid så Stockholms stad lämnar ingen volymgaranti.

3.3. Ersättningen till godkänd Utförare

Den ekonomiska ersättningen till Utförare fastställs av kommunfullmäktige i Stockholms stad i samband med fastställande av budget. Ingen annan ersättning utgår.

Ersättningen för bostad med särskild service täcker stöd och omsorg, eventuella hälso- och

(3)

sjukvårdsinsatser som till exempel resor, administration, personal, måltidskostnaden m.m.

3.4. Avtalstid och avtalets startdag

Mellan Stockholms stad och godkänd Utförare tecknas ett avtal som gäller tillsvidare.

Avtalsstart under förutsättning att ansökan är komplett och godkänd:

– ansökningstillfället 15 februari, avtalsstart den 1 april, – ansökningstillfället 15 maj, avtalsstart den 1 juli,

– ansökningstillfället 15 augusti, avtalsstart den 1 oktober och – ansökningstillfället 15 november, avtalsstart den 1 januari.

3.5. Information om godkända Utförare i valfrihetssystemet

Alla godkända Utförare i Stockholms stads valfrihetssystem får sin verksamhet presenterad på Jämför Service på Stockholms stads hemsida, under rubriken ”Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning”, http://www.stockholm.se/-/Jamfor/ .

Informationen om godkänd Utförare och verksamhet är i första hand till Stockholms stads medborgare. Det är viktigt att informationen är korrekt och aktuell.

3.6. Begreppsdefinitioner

Nedan definieras ett antal begrepp som förekommer i förfrågningsunderlaget.

Ansökan är sökandes svar på krav och frågor i förfrågningsunderlaget.

   

Biståndsbeslut är ett beslut om att den enskilde har rätt till insats enligt 4 kap 1 § SoL resp.

9 § p. 9 LSS. Biståndsbeslut är en förutsättning för att utföra insatsen. Det är nämnderna som fattar biståndsbeslut för de personer som bor inom respektive nämnds geografiska område.

 

Brist avser när ett krav i upphandlingen som sökanden ska uppfylla inte är uppfyllt eller inte uppfyllt i garanterad omfattning under avtalstiden.

Brukare är den individ som biståndsbeslutet avser.

Funktionshinder är en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. En viktig konsekvens är att funktionshinder inte är något som en person har utan det är miljön som är funktionshindrande.

Funktionsnedsättning är en nedsättning av en persons fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsförmåga.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är Utförarens uppföljningssystem med en serie aktiviteter som främjar ett bestämt ändamål eller ett avsett resultat för löpande kontroll att personalen och verksamheten bedrivs så att den uppfyller vid var tid gällande lagstiftning och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Mer information finns i Socialstyrelsens förvaltningssamling 2011:9.

LOV är en förkortning för lag (2008:962) om valfrihetssystem. Valfrihetssystem innebär att den enskilde kan välja mellan godkända Utförare av insatsen som är knutna till systemet och som han eller hon uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten.

LSS är en förkortning för lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Lagen reglerar bland annat vilka särskilda insatser och vilken särskild service som de

personer som omfattas av lagen har rätt till. I upphandlingen ingår bara bostad med särskild

(4)

service 9 § p. 9 LSS personkrets 3 för socialpsykiatrins målgrupp.

SoL är en förkortning för socialtjänstlagen (2001:453).

Sökande är den som lämnar en ansökan om att bli godkänd Utförare i Stockholms stads valfrihetssystem.

Utförare är av Stockholms stad godkänd sökande som Stockholms stad sluter ett skriftligt avtal med avseende tillhandahållande av efterfrågad insats.

4. Administrativa föreskrifter 4.1. Upphandlande myndighet

Upphandlande myndighet är Stockholms stad, organisationsnummer 212000-0142, genom socialnämnden i Stockholms stad. I dokumentet används också "Staden" och "Beställaren".

4.2. Avropare

Stadsdelsnämnderna och socialnämnden i Stockholms stad.

4.3. Ansökningshandlingar

Förfrågningsunderlaget med bilagor finns på TendSign.

På Stockholms stads hemsida finns aktuellt förfrågningsunderlag i pdf-format, http://foretag.stockholm.se/Upphandling-och-valfrihet under rubriken Aktuella upphandlingar.

Upphandlingen är även annonserad på den nationella webbplatsen för valfrihetssystem med en direktlänk till TendSign, valfrihetswebben.se.

4.4. Elektronisk ansökan och informationshantering i upphandlingen

I denna upphandling används det webb-baserade upphandlingssystemet TendSign, www.tendsign.com. Sökande får genom systemet förfrågningsunderlag, tillkommande information och meddelande om ansökan godkänts eller inte. För tillgång till

förfrågningsunderlaget på TendSign krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord fås genom att göra en enkel registrering på www.tendsign.com. Efter genomförd registrering fås omedelbar tillgång till systemet. Det är kostnadsfritt för sökande att använda systemet. Har ni frågor eller behöver support kring hanteringen av systemet går det bra att kontakta Visma TendSigns support på tfn. 013-47 47 520 vardagar kl. 08.00 – 17.00. E-postadress:

tendsignsupport@opic.com.

En ansökan ska lämnas i förfrågningsunderlaget i TendSign. Systemet kontrollerar att frågor i förfrågningsunderlaget är besvarade och att efterfrågade bilagor har bifogats till ansökan.

Kontrollen sker vid avlämnandet av ansökan och systemet meddelar sökande ifall inte krav är uppfyllda. Hela ansökan med efterfrågade bilagor ska vara avlämnad i TendSign senast den 15 februari, 15 maj, 15 augusti respektive 15 november kl. 23.59. Lämnas ansökan på annat sätt till upphandlande myndighet kommer den inte att behandlas.

Beslut om ansökan godkänts eller inte kommuniceras till den e-postadress som sökanden har angett vid registrering i TendSign.

Konsult som lämnar in ansökan på uppdrag ska ha inloggning för det bolag som ansökan lämnas för.

(5)

4.5. Ansökans form och innehåll

En ansökan lämnas per verksamhet, dess personal, lokal, inriktning och enhetschef. Ansökan ska vara skriven på svenska.

Stockholms stad kan bara behandla och godkänna en komplett ansökan så det är viktigt att all efterfrågad information finns med. För att en ansökan ska kunna godkännas måste samtliga krav i förfrågningsunderlaget vara uppfyllda. Hänvisningar till andra bifogade dokument som svar på de begärda uppgifterna kommer inte att godtas om inte annat

framgår i förfrågningsunderlaget. Reservationer, ändringar och tillägg accepteras inte.

Sökande får svarsanvisningar som denne rekommenderas att följa. För vissa krav ska sökande ange hur kravet ska uppfyllas. Ett sådant krav anses som uppfyllt om sökande trovärdigt redovisat hur det ska uppfyllas samt att det redovisade tillvägagångssättet bedöms leda till det som ska uppfyllas. För andra frågor ska sökanden markera Ja-svar som bekräftelse på att kravet accepteras och uppfylls under avtalstiden. Det finns krav där sökanden ska bifoga ifylld bilaga som skannas in och bifogas till ansökan. Som exempel ska behörig företrädare skriva på, skanna in och bifoga bilagan Undertecknad ansökan till ansökan.

LOV innehåller samma krav som lag (2007:1091) om offentlig upphandling på att sökande ska behandlas lika och på ett icke diskriminerande sätt. En sökande som är en kommun ska följaktligen lämna samtliga bilagor som man har möjlighet att kunna få, med undantag för kopia på erforderligt tillstånd.

4.6. Handläggning och prövning av ansökningar

Handläggning och prövning av ansökningar utförs av en grupp tjänstemän inom Stockholms stad.

Prövningen är en kontroll av att 1. ansökan är korrekt och komplett besvarad,

2. alla krav på sökandens ekonomiska och tekniska möjlighet att genomföra uppdraget samt alla krav på verksamheten och insatsens innehåll är uppfyllda, samt att

3. samtliga krav har accepterats. Eventuellt förbehåll, ändringar eller reservationer godtas inte.

Som en del av handläggningen kan Staden komma att kalla till ett möte. Vid ett sådant möte ska den sökande vara beredd att ha med sig utdrag ur sitt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Handläggningen tar ca en månad och kan vid behov förlängas.

En sökande som uppfyller samtliga ställda krav på sökanden och verksamheten och insatsernas innehåll godkänns.

En sökande som inte godkänns har möjlighet att lämna ny ansökan om att bli godkänd till ett senare ansökningstillfälle.

4.7. Rättelse av fel, förtydligande och komplettering

Upphandlande myndighet kan medge att en sökande rättar en felskrivning eller något annat uppenbart fel i ansökan. Den upphandlande myndigheten kan också begära att en ansökan förtydligas eller kompletteras.

4.8. Upplysningar, frågor och svar

Frågor ställs via frågor och svarsfunktionen i TendSign. Staden besvarar frågor via samma funktion.

(6)

Om sökande upplever förfrågningsunderlaget som oklart eller otydligt i något avseende är det viktigt att upphandlande myndighet kontaktas så att missförstånd kan undvikas.

Endast skriftlig kompletterande uppgift lämnad av Staden är bindande för både Staden och sökande.

4.9. Ansökans giltighet

Ansökan är giltig i 90 dagar från och med sista ansökningsdag.

4.10. Beslut om godkännande

Beslut att godkänna en sökande fattas av förvaltningschefen vid Socialförvaltningen i Stockholms stad.

4.11. Ansökningstillfällen

Upphandlingen sker löpande med fyra (4) ansökningstillfällen per år - 15 februari, 15 maj, 15 augusti och 15 november. Om den 15e infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, gäller istället att närmast följande vardag.

4.12. Kontrakt

Mellan Stockholms stad och godkänd Utförare tecknas ett kontrakt som gäller tillsvidare.

Stockholms stad tecknar avtal endast med Utförare som följer gällande lagar i Sverige angående registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter och verksamheten. Utföraren förbinder sig att inbetala förfallen skatt eller avgift och ha erforderliga tillstånd för verksamheten under avtalstiden.

4.13. Utförarens ändringar under avtalstiden

En Utförare kan utan en ny ansökan öka och eller minska antalet uppdrag, geografiskt verksamhetsområde m.m. genom att anmäla ändringen till Jurist- och upphandlingsenheten vid Socialförvaltningen i Stockholms stad, e-post: Upphandling.SOF@stockholm.se . Är verksamheten tillståndspliktig kan ett avtal ändras i enlighet med tillståndet utan en ny ansökan.

En utökning av kapaciteten och eller det geografiska området träder i kraft vid första månadsskifte 30 dagar efter anmälan.

En minskning av kapaciteten och eller det geografiska området träder i kraft vid första månadsskifte 90 dagar efter anmälan. Vid en minskning av kapaciteten och eller det geografiska området ska Utföraren genomföra de pågående beställda insatserna till dess annan godkänd lösning kan ordnas.

Möjligheten att ändra kapacitetstak får inte användas till att ange kapacitetstak noll.

Utföraren ska vara beredd att utöver sitt kapacitetstak ta emot mindre utökningar av insatser, om detta skulle behövas för att upprätthålla kontinuiteten för den enskilde brukaren.

4.14. Upphandlande myndighetens ändringar under avtalstiden

Kommunfullmäktige i Stockholms stad beslutar om ändringar i avtal och i upphandlingen under avtalsperioden exempelvis ersättning till Utförarna, kvalitetskrav m.m. Ny lagstiftning eller teknisk utveckling kan medföra ändringar i upphandlingen.

Löpande ändringar blir avtalsinnehåll när aktuellt förfrågningsunderlag publiceras på TendSign.

Ersättning utgår i enlighet med Kommunfullmäktige i Stockholms stads fastställda budget.

(7)

4.15. Offentlighet och begäran om sekretess

Stockholms stad omfattas av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att

allmänheten har rätt att ta del av till myndigheten inkomna handlingar. För att en uppgift i en sådan handling ska kunna hemlighållas måste stöd finnas i offentlighets- och sekretesslagen, OSL (2009:400). Alla handlingar som inkommer i en ansökan om att bli godkänd som

Utförare enligt LOV är som huvudregel offentliga.

Av 31 kap 16 § OSL följer dock att sekretess gäller för uppgift i ansökan som rör Utförarens affärs- eller driftsförhållanden om det av särskild anledning kan antas att Utföraren lider skada om uppgiften röjs. Anser sökanden att vissa uppgifter i inlämnad ansökan ska sekretessbeläggas ska sökanden precisera vilka uppgifter detta gäller och lämna en motivering till på vilket sätt sökande skulle lida skada om uppgifterna lämnades ut. Det är den upphandlande myndigheten som beslutar om en uppgift ska sekretessbeläggas eller inte.

Beslutet kan överklagas till Kammarrätten.

Frågan besvaras av samtliga. Om sökanden begär att uppgift i ansökan och eller bilaga ska sekretessbeläggas svara Ja och skriv i kommentarsfältet vilken information som ni önskar sekretessbelägga och en motivering till detta för varje uppgift.

Annars svara Nej. (Ja/Nej svar)

Ja Nej

5. Bostad med särskild service 5.1. Bostad med särskild service

Socialnämnden ska medverka till att den enskilde får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Om inte behovet kan tillgodoses i det egna boendet med stöd ska kommunen erbjuda bostäder med särskild service till dem som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring och som behöver ett sådant boende.

Bostad med särskild service kan bli aktuellt då en person med psykisk funktionsnedsättning inte, trots stöd, klarar ordinärt boende. Bostad med särskild service är ett permanent

boende och utgörs vanligen av gruppbostad eller servicebostad. Biståndsbeslut fattas enligt 4 kap 1 § SoL resp. LSS 9 § 9 p. I denna upphandling efterfrågas bostad med särskild service för personer som får bistånd enligt SoL eller tillhör personkrets 3 och får bistånd enligt LSS.

Om den enskilde ska betala en avgift för t.ex. hyra och kost är det Stockholms stad som tar in avgiften av den enskilde.

Gruppbostad

Gruppbostad är ett bostadsalternativ för personer med ett omfattande tillsyns- och

stödbehov som medför kontinuerlig närvaro av personal så att den enskildes hela stödbehov täcks. Gruppbostaden består av ett litet antal fullvärdiga lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. De gemensamma utrymmena bör vara placerade så att de kan fungera som den samlande punkten för de boende. De bör ligga i nära eller direkt anslutning till de enskilda lägenheterna och vara lätta att nå. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser t o m

sjuksköterskenivån vilket gör att i Utförarens uppdrag ingår också hälso- och sjukvård till motsvarande nivå.

För gruppbostad enligt LSS gäller dessutom att antalet boende i en gruppbostad bör vara litet. Enligt Socialstyrelsen bör det i regel endast vara tre till fem personer som bor i

(8)

gruppbostaden. Ytterligare någon boende bör kunna accepteras men endast under förutsättning att samtliga personer som bor i gruppbostaden tillförsäkras goda levnadsvillkor.

Servicebostad

Servicebostad utgörs av fullvärdiga lägenheter med god tillgänglighet där stöd och service kan ges dygnet runt och som är geografiskt samlade. Personligt stöd ska ges i den

omfattning den enskilde behöver. Detta stöd ska utgå från en fast personalgrupp så att den enskildes hela stödbehov täcks. De som bor i en servicebostad ska ha tillgång till samvaro i en gemensamhetslokal eller träffpunkt. I anslutning till denna lokal kan även personalens bas inrymmas. Antalet boende i en servicebostad ska vara så begränsat att boendet integreras i bostadsområdet. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser till och med

sjuksköterskenivån vilket medför att i Utförarens uppdrag ingår hälso- och sjukvård till motsvarande nivå.

5.2. Målgrupp

Personer mellan 18 och 64 år som är aktuella för insatser inom Stockholms stads socialpsykiatri och som fått biståndsbeslut för bostads med särskild service.

En person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning. (Rapport 2006:5 från Nationell psykiatrisamordning, s. 6)

Inom målgruppen ryms även enskilda med samsjuklighet i form av exempelvis psykisk funktionsnedsättning och missbruk eller fysisk ohälsa.

Målgruppen handläggs främst av Stockholms stads socialpsykiatri men avrop kan även komma från andra verksamhetsområden exempelvis missbruk, barn och ungdom, äldreomsorg och omsorgen om funktionsnedsatta.

Även personer över 64 år kan ingå i upphandlingens målgrupp. Det gäller personer i boenden som omfattas av kvarboendeprincipen under förutsättning att Utförarens tillstånd inte har någon övre åldersgräns och att den enskildes behov kan tillgodoses inom denna

boendeform.

6. Krav på Sökanden

I detta avsnitt finns information om kraven på ekonomisk stabilitet, kompetens och

erfarenhet som måste vara uppfyllda för att kunna bli godkänd Utförare. En sökande ska ha kunskap och erfarenhet av att utföra insatsen för att bli aktuell som avtalspart.

Kraven i avsnittet är avtalsinnehåll och följs upp löpande under avtalstiden. En brist i dessa krav kan medföra en rätt för Stockholms stad att häva avtalet.

6.1. Uppgifter om sökanden

Sökande företags namn: (Fritextsvar) Organisationsnummer: (Fritextsvar) Adress: (Fritextsvar)

Postadress: (Fritextsvar) Telefonnummer: (Fritextsvar) E-post: (Fritextsvar)

Hemsida: (Fritextsvar)

Namn på verksamheten: (Fritextsvar)

(9)

Enhetschefens namn: (Fritextsvar)

Kontaktperson för ansökan - Namn, telefonnummer och e-post:

(Fritextsvar)

Kontaktperson under avtalstiden - Namn, telefonnummer och e-post: (Fritextsvar)

Skriv namnet på behörig firmatecknare, en eller flera i förening.

(Fritextsvar)

Skriv vilken boendeform ansökan avser: 1. Gruppbostad enligt SoL. 2. Servicebostad enligt SoL. 3. Gruppbostad enligt LSS, personkrets 3, eller 4. Servicebostad enligt LSS, personkrets 3, och antalet lägenheter. (Fritextsvar)

6.2. Uteslutningsgrunder

Den upphandlande myndigheten får enligt LOV 7 kap 1 § utesluta en sökande om:

1. sökande är försatt i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tillsvidare har ställt in sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. sökande är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande förfarande,

3. sökande genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. sökande har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta,

5. sökande har inte fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i hemlandet eller annan stat inom EES-området, eller

6. sökande har i sin ansökan i något väsentligt hänseende låtit bli att lämna begärda

upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf.

Om sökande är en juridisk person får sökande uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för ett sådant brott som avses i 1 st punkt 3 eller har gjort sig skyldig till sådant fel som avses i 1 st punkt 4.

Den upphandlande myndigheten får begära att sökande visar att det inte finns någon grund för att utesluta denne med stöd av 1 st punkt 1, 2, 3 eller 5.

Uteslutning av sökande kommer även att ske om denne eller företrädare har dömts för sådan brottslighet som avses inom Europeiska unionen med avseende på

· deltagande i kriminell organisation

· bestickning enligt EG-reglerna om korruption inom den privata sektorn

· bedrägeri enligt reglerna om skydd för EG:s finansiella intressen

· penningtvätt.

Sökande/Utförare ska på begäran kunna visa handlingar rörande ägarförhållandet i bolaget och lämna uppgift om samtliga fysiska personer som direkt eller indirekt genom ett annat bolag är ägare till företaget.

Intygar sökanden att denne inte är föremål för ovan angivna omständigheter? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej Förbindelse att Utföraren på Stockholms stads begäran redovisar samtliga ägare till bolaget. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej 6.3. Krav på registreringar

(10)

Upphandlande myndighet kontrollerar själv hos UC AB att sökande är registrerat enligt lag och vem eller vilka i förening som är behöriga företrädare för företaget på

ansökningsdagen.

Sökande som är stiftelse, ekonomisk eller ideell förening ska bifoga stadgar och protokoll som utvisar vilka personer som ingår i styrelsen och vem/vilka som är firmatecknare.

Ett nystartat företag ska senast vid avtalstecknandet vara färdigbildat.

Om sådan skyldighet finns ska godkänd Utförare vara registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret under hela avtalstiden.

Kravet på registreringar accepteras och uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej Frågan besvaras av samtliga. Sökande som är stiftelse, ekonomisk eller ideell förening svarar Ja och bifogar stadgar och protokoll som utvisar vem/vilka som är firmatecknare.

Annars svara Nej. (Ja/Nej svar)

Ja Nej Bifoga stadgar och protokoll som utvisar vem/vilka som är firmatecknare. (Bifogat dokument)

6.4. Krav på fullgjord skyldighet att betala skatter m.m.

Sökande ska ha fullgjort sina erforderliga skyldigheter att inbetala förfallen registrerings-, skatte- och sociala avgifter i Sverige, eller i det land företaget är registrerat.

Upphandlande myndigheten kontrollerar själv hos Skatteverket att sökanden betalat förfallna skatter och sociala avgifter och har registerutdrag för godkänd F-skatt från Skatteverket.

Om sådan skyldighet finns förbinder sig Utföraren att vara registrerad för redovisning och inbetalning av skatter och sociala avgifter under hela avtalstiden.

Kravet att Utföraren fullgör skyldigheten att betala skatter m.m. accepteras och uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

Frågan besvaras av samtliga. Om sökanden inte är registrerad i Sverige svara Ja. Annars svara Nej. (Ja/Nej svar)

Ja Nej Sökanden registrerad i ett annat land bifogar intyg som visar att företaget är registrerat enligt gällande lag och har betalat skatter och sociala avgifter. Intyg ska vara utfärdat av behörig myndighet i det land där företaget är verksamt. Intyget får inte vara äldre än 4 månader från sista ansökningsdag och ska vara översatt till svenska eller engelska. (Bifogat dokument)

6.5. Krav på ekonomisk stabilitet

Sökande ska ha en stabil ekonomisk och finansiell bas och därigenom ha ekonomiska förutsättningar att fullgöra det enskilda uppdraget under avtalstiden. Detta krav följs upp löpande under hela avtalstiden.

(11)

Vid sökandens ansökningstillfälle ska sökanden ha en kreditrating om lägst riskklass 3 hos UC AB. Upphandlande myndighet kontrollerar detta hos UC AB.

En sökande som inte har riskklass 3 hos UC AB kan bifoga en av nedan nämnda bevis till ansökan som bevis för att kravet på ekonomisk stabilitet är uppfyllt.

1. Lånelöfte från bank på lägst 500 000 kr som gäller minst två månader från avtalsstart, eller

2. UC Objektiv som inte är äldre än en månad från sista ansökningsdag, eller 3. intyg från moderbolag eller annan garant där moderbolaget/garanten ansvarar fullt ut för sökandens förpliktelser från avtalsstart och minst två månader framåt.

I intyget ska stå "[Namnet på moderbolaget eller garanten och dess organisationsnummer]

ansvarar fullt ut för [namnet på sökanden och organisationsnummer] förpliktelser från avtalsstart och minst två månader för utförande av boendestöd i enlighet med sitt kontrakt och till avtalade villkor med Stockholms stad.

Härmed försäkras på heder och samvete att [fyll i namnet på moderbolaget eller garanten och dess organisationsnummer] inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande förfarande. Vidare försäkras på heder och samvete att de personer som, genom sitt delägarskap och eller anställning i företaget har väsentligt inflytande i företaget och har att fatta beslut som berör företagets verksamhet, inte är föremål för näringsförbud, inte är dömda för brott avseende yrkesutövningen, inte har gjort sig skyldiga till allvarligt fel i yrkesutövningen, inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande förfarande."

Moderbolaget eller annan garant ska uppfylla kravet på kreditrating på lägst riskklass 3 hos UC AB. Detta kontrollerar upphandlande myndighet själv. Alternativ till riskklass 3 accepteras inte för moderbolaget/garanten. Intyget ska vara undertecknat av behörig företrädare.

Frågan besvaras av samtliga. Om sökanden uppfyller kravet på annat sätt än genom riskklass UC 3 svara Ja och bifoga ett av bevisen i punkt 1 - 3. Annars svara Nej. (Ja/Nej svar)

Ja Nej Bifoga dokument till något av alternativen 1 - 3. (Bifogat dokument)

6.6. Krav på den ansvarige för den dagliga driften

Varje verksamhet ska ha en "enhetschef", en person som utför, fördelar och leder det dagliga arbetet i verksamheten och har god kännedom om de enskilda och deras behov.

I tillståndet för att bedriva boende med särskild service enligt SoL tituleras enhetschefen

"föreståndare".

Föreståndaren ska uppfylla behörig tillståndsmyndighets krav på utbildning och adekvata yrkeserfarenheter och ha ingående kunskaper om tillämpliga lagar, föreskrifter och allmänna råd för SoL-verksamhet.

Föreståndaren ska vidare ha minst två års sammanhållen yrkeserfarenhet av målgruppen, heltid, förvärvad efter år 2000, samt

ha erfarenhet av arbetsledning under minst två år, förvärvad efter år 2000.

För boende med särskild service enligt LSS med tillstånd för personkrets 3 som tillhör målgruppen i upphandlingen ska föreståndaren även ha ingående kunskaper om LSS-verksamhet.

(12)

Föreståndaren får ansvara för flera verksamheter. Sökanden ska redovisa % av en heltidsarbetstid som föreståndaren arbetar för verksamheten som omfattas av ansökan.

Föreståndaren kan ha budget-, kvalitets-, personal- och arbetsmiljöansvar men det är inget krav.

Om föreståndaren har en eller flera biträdande enhetschefer ska sökande ange detta och lämna en kortfattad beskrivning på den biträdande enhetschefens kompetens och den inbördes arbets- och ansvarsfördelningen.

Föreståndaren ska ha vitsordad personlig lämplighet från någon som har professionell erfarenhet av hans/hennes arbete målgruppen.

För föreståndaren ska två av varandra oberoende referenter verksamma i skilda

organisationer anges med namn, tjänsteställe, telefonnummer och e-post. Referenterna ska kunna vitsorda att namngiven person har varit delaktig i och/eller ansvarat för att uppdrag inom verksamhetsområdet, pågående eller avslutat inom de senaste 3 åren, utförts enligt uppdragets mål och delmål med ett fullgott resultat och avtalade villkor. Referenterna ska inte ingå i det företag/den organisation som lämnar ansökan. Staden kan komma att kontakta referenterna. Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätt att utöver

angivna referenser inhämta uppgifter från nämnderna i Stockholms stad, Socialstyrelsen och Inspektion för vård och omsorg.

Kraven på föreståndaren ("enhetschefen") accepteras och uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej Frågan besvaras av samtliga. Om föreståndaren ansvarar för flera verksamheter svara Ja. Annars svara Nej. (Ja/Nej svar)

Ja Nej

Ange i % del av heltidsarbetstid som föreståndaren arbetar för verksamheten som omfattas av ansökan. Kravgränsen är 30

%. Om den är lägre lämna en förklaring i kommentarsfältet.

(Linjär skala)

0,00 - 100,00 % Kravgräns: 30,00

Skriv namnet på föreståndaren som anges i tillståndet.

(Fritextsvar)

Hur många personal och brukare ansvarar föreståndaren för?

(Fritextsvar)

Kontaktuppgifter till referent 1 - Namn, tjänsteställe, telefonnummer och e-post: (Fritextsvar)

Kontaktuppgifter till referent 2 - Namn, tjänsteställe, telefonnummer och e-post: (Fritextsvar)

Frågan besvaras av samtliga. Om verksamheten har en biträdande enhetschef svara Ja och skriv i kommentarsfältet denna persons kompetens och den inbördes arbets- och ansvarsfördelningen. Annars svara Nej. (Ja/Nej svar)

Ja Nej

6.7. Ledningssystem för systematisk uppföljning av verksamheten

Utföraren ska ha ett väl fungerande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Ledningssystemet ska användas för att kontinuerligt utveckla och långsiktigt säkra

(13)

verksamhetens kvalitet och för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Ledningssystemet ska ta hänsyn till verksamhetens innehåll så att verksamheten uppfyller de krav och mål för var tid gällande lagar och andra föreskrifter för verksamheten, samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Utföraren ska minst en gång per år utvärdera resultat av verksamheten och ta hand om och utreda klagomål, avvikelser och synpunkter, samt göra förbättringar. Utföraren ska varje år skriva en kvalitetsberättelse för verksamheten och vara beredd att överlämna denna vid förfrågan till Stockholms stad.

Stockholms stad har ett aktivt miljöarbete i strävan att uppnå ett effektivt och fungerande kretslopp. En del i detta arbete är att se till att Stockholms stads Utförare så långt det är möjligt deltar i arbetet med att minska den negativa påverkan av naturens tillgångar. I ledningssystem ska ingå en beskrivning av hur miljöarbetet sker inom organisationen och hur negativ miljöpåverkan övervakas och så långt som möjligt elimineras.

Kraven på ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete accepteras och uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

6.8. Personal

Utföraren är arbetsgivare.

All personal ska ha personlig lämplighet. Minst 80 % av personalen ska ha adekvat utbildning, det vill säga minst gymnasial utbildning med inriktning mot socialpsykiatri/omsorg/pedagogik.

Alternativ till utbildningskravet är att en personal har minst fem års sammanhållen dokumenterad yrkeserfarenhet av personer med psykisk funktionsnedsättning förvärvad efter år 2000.

Personalen ska vara väl förtrogen med verksamhetens inriktning och mål. De ska ha kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar och fördjupade kunskaper om den enskildes speciella funktionsnedsättning. Vidare ska personalen ha kunskaper och utbildning i olika pedagogiska metoder exempelvis ESL (Ett Självständigt Liv) som används för att förbättra sociala färdigheter hos den enskilde.

All personal ska kunna uttrycka sig på svenska i såväl tal som skrift.

Anställer Utföraren en anhörig eller närstående till den enskilde för att utföra uppdraget gäller samma ansvar för anställning av anhörig eller närstående som för andra anställningar. För anställning av anhörig eller närstående ska Utföraren inhämta Beställarens godkännande innan uppdraget utförs.

Kraven på personalen gäller oavsett anställningsform.

Utföraren svarar för att företagets personal och verksamhetsledning efterlever den

tystnadsplikt som anges i 15 kap 1 § socialtjänstlagen. Tystnadsplikten är att jämställa med den sekretess som råder för kommunal bedriven socialtjänst.

Kraven på personal och arbetsgivaransvar accepteras och uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

Kravet att minst 80 % av personalen ska ha adekvat utbildning accepteras och uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

(14)

Nej Ange i % andel av personalen som har adekvat utbildning.

(Linjär skala) 0,00 - 100,00 %

Ange i % andel av personalen som har fem års sammanhållen dokumenterad yrkeserfarenhet av personer med psykisk funktionsnedsättning förvärvad efter år 2000 istället för adekvat utbildning. (Linjär skala)

0,00 - 100,00 %

Fyll i och bifoga bilagan - Personalförteckning. (Bifogat dokument)

Ange schemalagd tid utan brukare för dokumentation, personalmöten, utbildning och handledning uttryckt i timmar per månad (i snitt). (Fritextsvar)

6.9. Bemanningsschema

Det ska finnas personal tillgänglig i verksamhetens lokaler, dygnet runt, årets alla dagar.

Personalen ska tjänstgöra så att resurserna utnyttjas effektivt utan att göra avkall på kvaliteten i de utlovade tjänsterna eller de boendes säkerhet och trygghet.

Utföraren ansvarar för att säkerställa kvaliteten i den avtalade omsorgen vid personalens frånvaro på grund av sjukdom, semestrar etc.

Sökanden ska fylla i bilaga Bemanningsschema där sökanden redovisar för hur omvårdnadspersonal i tjänst fördelar sig över dygnet. Ange grundbemanning av

omvårdnadspersonal (vid full beläggning) och eventuell tillgång till jourpersonal. Notera att uppgifterna avser den bemanning som inte kan underskridas under dygnet.

Kravet på bemanning dygnet runt, årets alla dagar, accepteras och uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej Fyll i och bifoga bilagan - Bemanningsschema. (Bifogat dokument)

6.10. Kompetensutvecklingsplan

Personalen ska få kompetensutveckling under avtalsperioden. En godkänd Utförare ska ha en plan för en kontinuerlig kompetensutveckling av personalen som även inbegriper en för uppdraget relevant vidareutbildning och extern handledning. Utföraren ska aktivt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde vad gäller lagstiftning, metodutveckling och ansvarar för att personalen har aktuell kunskap.

Kravet på kompetensutvecklingsplan accepteras och uppfylls.

(Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej Lämna en kort beskrivning av hur kravet på

kompetensutvecklingsplan för personalen uppfylls under avtalsperioden. (Fritextsvar)

6.11. Tillstånd

Bostad med särskild service är en insats som det krävs tillstånd för en enskilt driven

(15)

verksamhet att driva enligt SoL och eller LSS.

Skanna in och bifoga tillstånd för verksamheten som omfattas av ansökan till ansökan. (Bifogat dokument)

6.12. Underleverantör

Underleverantör kan anlitas för att utföra vissa uppgifter till Utförarens uppdrag. För att anlita en underleverantör under avtalstiden krävs att Stockholms stad på förhand godkänner det.

Staden ska få en kopia av avtalet mellan Utföraren och underleverantör. Utföraren ansvarar gentemot Staden för underleverantör som för eget arbete.

Utföraren ansvarar för kontrollen att underleverantören uppfyller kraven som ställs på

Utföraren i upphandlingen till exempel att denne fullgör sin skyldighet att betala skatter m.m.

under hela avtalstiden. Utföraren förbinder sig att inte anlita underleverantör som inte uppfyller samma krav under avtalsperioden.

Frågan besvaras av samtliga. Om Utföraren anlitar

underleverantör för del/delar av uppdraget svara Ja och skriv i kommentarsfältet namn och organisationsnummer på

underleverantören och en kort beskrivning av de uppgifter som denne utför till Utförarens uppdrag. Annars svara Nej. (Ja/Nej svar)

Ja Nej Om Utföraren anlitar underleverantör ska avtalet med underleverantören bifogas till ansökan. (Bifogat dokument) Förbindelse att Utföraren inte anlitar en underleverantör som inte uppfyller kraven som ställs i upphandlingen. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

6.13. Ersättning

Ersättningen för bostad med särskild service utgår per dygn. Ersättningen täcker alla Utförarens kostnader för insatsens utförande såsom stöd och omsorg, eventuella hälso- och sjukvårdsinsatser som till exempel resor, administration, personal, måltidskostnaden m.m.

Ersättningen för utfört dygn accepteras. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

6.14. Upphandlande myndighetens bedömning Uppfyller Sökanden alla krav på Sökanden? (Ja/Nej svar)

Ja Nej

7. Krav på verksamheten och insatsens innehåll

I detta avsnitt finns information om de krav som ställs på insatsen och sökandens

verksamhet för att kunna bli godkänd Utförare. Sökanden ska ha kompetens och erfarenhet av att utföra insatsen som ansökan avser för att bli aktuell som avtalspart.

Kraven i avsnittet är avtalsinnehåll och följs upp löpande under avtalstiden. En brist kan medföra en rätt för Beställaren att häva avtalet.

7.1. Bostad med särskild service

(16)

Boende med särskild service finns för personer som behöver mer omfattande stöd än det som kan ges i ordinärt boende. Den enskilde brukaren bor i egen lägenhet men har tillgång till gemensamhetslokaler vilket underlättar social kontakt med andra. Boendeformen ska stödja den enskilde så att han/hon kan utvecklas mot ett mer självständigt liv med en fungerande vardag.

Utföraren ska ta emot nya uppdrag dvs en person i målgruppen som har fått biståndsbeslut för en insats som omfattas av Utförarens avtal och som valt Utföraren, i enlighet med sitt tillstånd och i mån av plats.

Många inom målgruppen har sitt ursprung i andra kulturer än den svenska. Verksamheten ska ha kompetens att arbeta med enskilda personer från andra kulturer. Ansökan ska omfatta en kortfattad redogörelse för verksamhetens kompetens i detta hänseende.

Förbindelse att Utföraren tar emot nya uppdrag från målgruppen enligt avtalet. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej Lämna en kort beskrivning av verksamhetens kompetens avseende utförande av insatsen för personer från andra kulturer. (Fritextsvar)

7.2. Biståndsbeslut och start för utförande av insats

Stockholms stad fattar biståndsbeslut med insats och omfattning av insats som den enskilde är beviljad. Ett nytt biståndsbeslut krävs för att Utföraren ska få påbörja en insats på nytt om den enskildes biståndsbeslut har löpt ut.

När den enskilde har valt Utförare skickar Beställaren en beställning där insats och mål framgår samt beräknad tid för uppdraget.

Beslut om bistånd i form av bostad med särskild service måste ha fattats av en handläggare på en beställande nämnd för att insatsen ska få påbörjas.

Avropad insats ska påbörja inom en (1) vecka efter erhållen beställning alternativt den dag som angivits i beställningen. Om beställningen inte kan utföras inom två (2) veckor efter erhållandet, alternativt angiven dag i beställningen, ska kontakt tas med Beställaren.

Utföraren ska omgående meddela Beställaren om beställningen godkänns eller inte. För Utförare som är anslutna till Stockholms stads sociala verksamhetssystem,

Paraplysystemet, sker beställningen m.m. elektroniskt i systemet.

Kraven på biståndsbeslut och start för utförande av insats accepteras och uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.3. Geografiskt område

Verksamheten ska drivas inom Stockholms län.

Kravet på geografiskt område accepteras och uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej 7.4. Allmänna krav på verksamheten

(17)

Insatsen ska utföras utifrån vid var tid gällande författning samt de föreskrifter och allmänna råd som Socialstyrelsen utfärdar.

Verksamheten ska:

– ha tydliga mål och ett strukturerat arbetssätt som leder framåt för den enskilde så att mål och delmål i beställningen uppnås.

– vara individuellt utformad och anpassad till den enskildes behov, förutsättningar och önskemål.

– präglas av respekt, självbestämmande och delaktighet.

– vara meningsfull och utvecklande så att den enskilde ge möjlighet att leva som alla andra och så självständigt som möjligt.

– stödja den enskilde till att utnyttja sin fysiska och sociala förmåga, se bilaga Preliminära anvisningar för resursmätningar m.m.

– främja den enskildes delaktighet i samhället.

– ansvara för och utföra hälso- och sjukvårdsinsatser (HSL) upp till och med sjuksköterskenivå.

– ge stöd dygnet runt årets alla dagar.

– ha anpassad personaltäthet för verksamheten.

Lämna en kort beskrivning av Utförarens arbetssätt för att uppfylla ställda krav på verksamheten och hur Utföraren tillgodoser den enskildes behov av stöd och önskemål.

(Fritextsvar)

7.5. Verksamheten och dess innehåll

Utföraren förbinder sig att ge individuellt stöd till den enskilde utifrån den enskildes behov, dygnet runt, årets alla dagar.

Olika personer har olika förutsättningar att ta emot och delta i det stöd som ges. Hänsyn ska i varje enskilt fall tas till rådande förutsättningar. Det stöd som ges ska vara i linje med Stockholms stads bemötandeguide -

http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Socialtjanstforvalt ningen/Bemotandeguiden .

Insatsen ska utformas så att stödet till den enskilde vilar på forskning och beprövad erfarenhet. Det innebär den för tillfället bästa vetenskapliga kunskapen, den enskildes erfarenhet och önskemål samt den professionelles erfarenheter ska sammanvägas vid insatsernas utförande och val av arbetsmetod. Utföraren ska kortfattat redogöra för de metoder och arbetssätt som används i verksamheten.

I insatsen ingår omvårdnad. I omvårdnaden ligger en skyldighet att ge stöd till den enskilde med dagliga behov som han/hon inte själv klarar samt att bistå den enskilde så att han/hon kan erhålla den hälso- och sjukvård och tandvård som kan behövas.

I insatsen ingår att den enskilde ska ha möjlighet att delta i fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

En eller flera kontaktperson(er) ska utses till den enskilde. Kontaktpersonen ska ha kontinuerlig dialog med den enskilde och dennes anhöriga/god man så att dessa får möjlighet att ge synpunkter på det stöd och den omsorg som ges. Den enskilde ska ha möjlighet att byta kontaktperson.

Kraven på verksamheten och dess innehåll accepteras och uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

(18)

Lämna en kort beskrivning av vilka arbetsmetoder Utföraren använder sig av för att stödja den enskilde med omvårdnad och möjlighet att delta i fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

I beskrivningen ska även framgå innehåll och kvalitativa mål för verksamheten, förhållningssätt samt metoder och dess teoretiska grund. (Fritextsvar)

Kravet att kontaktperson(er) ska utses accepteras och uppfylls.

(Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.6. Rutiner

Utföraren ska ha skriftliga rutiner för:

– Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

– Sekretess och tystnadsplikt.

– Dokumentation enligt HSL och SoL och i förekommande fall LSS, samt hur de hålls åtskilda.

– Delegering (sjuksköterskenivå).

– Återkoppling till beställaren vid avvikelser.

– Uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten.

– Synpunkts- och klagomålshantering.

– Lex Maria.

– Bemanning och vikarieanskaffning, hur denna anpassas utifrån förändringar i målgruppens behov.

– Att fastställa och uppnå den enskilde brukarens behov av kontinuitet och eventuell minimering av antalet personal.

– Hur ny brukare presenteras för personalen.

– Nyckelhantering.

– Hot och våld, hur konflikter, övergrepp ska förhindras, upptäckas och hanteras i verksamheten.

– När dödsfall inträffar.

– Hygien och MRSA.

– Utrymning och brandövning.

Om Utföraren hanterar den enskildes privata medel ska rutinerna omfatta skriftlig

överenskommelse med den enskilde och eller förordnad ställföreträdare, separat redovisning och separat förvaring av medel för varje enskild brukare, förvaring av medel och värdesaker i låst utrymme, intern kontroll samt redovisning av vilka åtgärder som vidtas vid misstanke om oegentligheter.

Med rutiner avses dokumenterade beskrivningar av arbetssätt eller metod enligt gällande lagar och Socialstyrelsens föreskrifter som är tillgängliga och kända av all personal.

Kravet på skriftliga rutiner accepteras och uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej Lämna en kort beskrivning av hur ansvarig föreståndare utvecklar kvalitetsarbetet på ett systematiskt och

resultatbaserat sätt på individ- och verksamhetsnivå, samt driver metodutveckling i verksamheten. (Fritextsvar) Lämna en kort beskrivning av hur personal informeras om rutinerna vid nyanställning och löpande. (Fritextsvar)

(19)

På begäran överlämnas en eller flera rutiner till Stockholms stad. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej På begäran överlämnas verksamhetens årliga

kvalitetsberättelse till Stockholms stad. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

Bifoga rutinen för hur Utföraren agerar om den enskilde inte är anträffbar på överenskommen tid. (Bifogat dokument)

7.7. Lex Sarah

All personal ska känna till skyldigheten att medverka till god kvalitet samt rapportera missförhållanden och påtaglig risk för missförhållanden enligt Lex Sarah.

Utföraren ansvarar för att all personal känner till skyldigheten att rapportera missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande enligt SoL och LSS. Utföraren ska i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5 och SOSFS 2013:16 ha skriftliga rutiner för hur skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden ska fullgöras.

Missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Utföraren ansvarar för att beställande nämnd omedelbart informeras om inkommen rapport.

Informationen ska ske på Stockholms stads blankett. Blanketten finns att hämta på Stockholms stads hemsida,

http://foretag.stockholm.se/Upphandling-och-valfrihet/Valfrihetssystem/Socialtjanst-och-LS S/ .

Allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande

Utföraren ansvarar för att beställande nämnd omedelbart informeras om anmälan till

Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Utföraren ska till beställande nämnd skicka dels en kopia på anmälan till IVO, dels en kopia på den utredning som skickats till IVO med anledning av anmälan. Kopia på utredningen ska skickas till beställande nämnd omgående när den är slutförd, med beaktande av tystnadsplikten. Informationen ska omfatta vad som

framkommit under utredningen, ställningstagandet samt vidtagna och planerade åtgärder.

Kraven för hanteringen av information om lex Sarah accepteras och uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

Förbindelse att Utföraren använder Stockholms stads blankett för information om lex Sarah. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.8. Mottagande av gåva

Enligt 10 kap 5 § a brottsbalken kan arbetstagare eller den som utövar uppdrag dömas för tagande av muta om denne tar emot gåva eller löfte om gåva eller begär en otillbörlig förmån för utföra sitt arbete. Detta gäller också efter anställningen har upphört och till exempel mottagande av förmån genom testamente.

Det ställs särskilt höga krav inom omsorgsområdet, där utrymmet för att ta emot gåvor är mycket litet, men undantagsvis kan det accepteras att gåvor som enklare blommor, kakor

(20)

eller choklad får tas emot. Utföraren ansvarar för att ha rutiner rörande detta och att all personal är informerad om förbud att ta emot gåvor eller förmån. Utföraren ansvarar också för att vidta åtgärder om personalen bryter mot detta förbud.

Kravet på skriftlig rutin för mottagande av gåva accepteras och uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.9. Gruppbostad, servicebostad

Boendet ska uppfylla Boverkets ställda krav på fullvärdiga lägenheter.

För gruppbostad ställs kravet att gemensamhetsutrymmen ska ligga i nära eller direkt anslutning till lägenheterna.

För servicebostad ställs kravet att lägenheterna ska vara geografiskt samlade med tillgång till samvaro i gemensamhetslokal eller träffpunkt.

Kravet på fullvärdiga lägenheter enligt Boverkets byggregler accepteras och uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej Kravet på tillgång till gemensamhetslokal eller träffpunkt accepteras och uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.10. Beskrivning av boendet m.m.

Ansökan ska innehålla en kortfattad beskrivning av boendet, hur lokalerna disponeras och lägenheternas utformning samt hur gemensamma utrymmen är utformade såsom

samlingsrum, kök, tvättstuga m.m. och hur dessa nås från boendet.

Ansökan ska vidare innehålla en kortfattad beskrivning av den fysiska tillgängligheten och den närmaste omgivningen (t.ex. närhet till T-bana/buss, antal våningar som huset har,

närliggande grönområden mm).

Om verksamheten har många lägenheter (över 10) eller om lägenheterna är spridda i bostadsområdet ska det i beskrivningen särskilt framgå hur god kvalitet säkerställs.

Utföraren ansvarar för att boendet är ändamålsenligt för verksamheten och i gott skick.

Boendet ska städas och vårdas så att god hygienisk standard och trivsel upprätthålls. Frågan om flyttstädning regleras i hyresavtalet, i annat fall ansvarar Utföraren för detta.

Kraven på boendet accepteras och uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej Lämna en kort beskrivning av boendet, hur det disponeras, lägenheternas utformning och hur utrymmen såsom tvättstuga m.m. nås. (Fritextsvar)

Lämna en kort beskrivning av närmiljön, allmänna kommunikationer m.m. (Fritextsvar)

Frågan besvaras av samtliga. Om antalet lägenheter överstiger 10 st, eller om lägenheterna är utspridda i bostadsområdet, svara Ja och skriv i kommentarsfältet hur god kvalitet säkerställs. Annars svara Nej. (Ja/Nej svar)

(21)

Ja Nej

7.11. Brandskyddsarbete

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, är det fastighetsägare och

nyttjanderättshavare som är ansvarig för brandskyddet i en byggnad eller anläggning. Det är därför viktigt att ansvarsförhållandena gällande brandskyddet tydliggörs. Utföraren ska ha ett dokumenterat systematiskt brandskyddsarbete som bl.a. innehåller brandskyddsregler, kontroll och uppföljning samt utbildning av personal.

Kravet på brandskyddsarbetet accepteras och uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.12. Anslutning till Stockholms stads verksamhetssystem, Paraplysystemet

För bostad med särskild service kan godkänd Utförare ansluta sig till Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Anslutningen till systemet medger bland annat att beställning och genomförandeplan accepteras och skickas elektroniskt i systemet mellan Beställare och Utförare och att en dokumentation förs som möjliggör en systematisk

uppföljning av den enskildes utveckling. Väljer Utföraren att ansluta sig förbinder denne sig att uppfylla Stadens krav på anslutningen under avtalstiden.

Anslutningen är förenad med en tertialavgift: 165 kr per person och debiteringstillfälle (2013). Då debiteringen måste följa Stadens faktiska kostnader kan tertialavgiften komma att ändras från år till år.

Om Utföraren inte vill ansluta sig till Paraplysystemet ska Utföraren använda Stockholms stads mall för genomförandeplan.

Alla Utförare ska rapportera frånvaro. För boenden ska frånvaro rapporteras de nätter den enskilde inte sover på boendet och då den enskilde inte äter alla måltider om han/hon i förväg meddelat Utföraren detta. Frånvaron innebär ingen påverkan på ersättningen till Utföraren utan ska hanteras som ett underlag i kommande uppföljningar. Utföraren ska ha ett system för frånvarorapportering. Frånvarorapporterna ska månatligen redovisas till Beställaren.

Mer information om Stockholms stads villkor för anslutning, tekniska krav och avgifter.

Bilaga Sociala system - Extern åtkomst till sociala system via Citrix Bilaga Sociala system - Utdebitering av IT-kostnader

För mer information om Utförarens åtagande att dokumentera frånvaro och informera beställaren.

Preliminära anvisningar för resursmätningar mm under rubriken Frånvarorapportering.

Frågan besvaras av samtliga. Om Utföraren vill ansluta sig till Stockholms stads sociala verksamhetssystem,

Paraplysystemet, svara Ja och skriv i kommentarsfältet "Vi accepterar och uppfyller kraven på anslutningen till

Paraplysystemet." Annars svara Nej. (Ja/Nej svar) Ja Nej Kravet att Utföraren rapporterar frånvaro månatligen till Beställaren accepteras och uppfylls. (Ja/Nej svar)

(22)

Kravgräns Ja Nej Förbindelse att Utföraren månatligen rapporterar frånvaro till Beställaren. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.13. Beställning och genomförandeplan Biståndsbeslut är en förutsättning för beställning.

Beställningen ska vara skriftlig och tidsbestämd. Beställaren preciserar vad den enskilde ska få stöd med samt önskade uppnådda mål och delmål så att Utföraren får en tydlig bild av vad stödet ska leda till. Utföraren ska omedelbart underrätta Beställaren om beställningen av någon anledning behöver revideras. Om den enskilde tillfälligtvis mår sämre och beställt stöd tar längre tid att utföra ska Utföraren kunna ge stöd upp till ersättningsnivåns tak.

Med utgångspunkt i beställningen upprättar Utföraren en genomförandeplan tillsammans med den enskilde och eventuellt förordnad ställföreträdare. Utföraren ska tillsammans med den enskilde bland annat svara på frågorna hur (arbetssätt) insatsen ska genomföras och när den ska genomföras och hur mål och delmål ska uppnås. Arbetssättet (hur) ska vara beskrivet på ett sätt att det går att följa upp. Det ska även framgå på vilket sätt den enskilde har utövat inflytande i planeringen, att den enskilde har informerats om

verksamhetens klagomålshantering samt när och hur genomförandeplanen ska följas upp.

Utföraren ska se till att genomförandeplanen godkänns av den enskilde främst genom underskrift.

Genomförandeplanen ska vara beställande stadsdelsnämnd tillhanda senast 15 dagar efter påbörjad insats. Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet, tillåter Beställaren och Utföraren att skicka och acceptera beställning och genomförandeplan elektroniskt i systemet. Beställarens mall för genomförandeplan för bostad med särskild service ska användas.

Utföraren ska löpande följa upp arbetssätten för att uppnå överenskomna mål och delmål i genomförandeplanen. Utifrån den enskildes förändrade behov eller i övrigt förändrade förutsättningar ska Utföraren i samråd med Beställaren anpassa och revidera

genomförandeplanen. Utföraren ska omedelbart underrätta Beställaren om insatserna för den enskilde innebär så stora förändringar att beställningen och eller genomförandeplanen måste revideras. Den ska följas upp löpande och revideras samt förvaras på ett betryggande sätt (brandsäkert arkivskåp).

Beställaren får säga upp en beställning.

Beställning och genomförandeplan är en del av den lagstadgade dokumentationen. Vid uppföljning av insats ska beställning och genomförandeplan utvärderas. Utföraren ska följa upp det arbetssätt som valts för att nå den enskildes mål och delmål.

Utföraren ska bifoga ifylld bilaga Genomförandeplan - Bostad med särskild service till sin ansökan som exempel på hur uppdraget kommer att genomföras.

Kraven på beställning och genomförandeplan accepteras och uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

(23)

Fyll i och bifoga bilagan Genomförandeplan - Bostad med särskild service. (Bifogat dokument)

Förbindelse att Utföraren använder Stockholms stads mall för genomförandeplan för bostad med särskild service. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

Förbindelse att Utföraren garanterar att genomförandeplanen ska vara Beställaren tillhanda senast 15 dagar efter påbörjad insats. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.14. Hälso- och sjukvårdsansvar

Enligt 18 § Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, ansvarar kommunen för att det i bostad med särskild service erbjuds en god hälso- och sjukvård åt de boende. Ansvaret sträcker sig till och med sjuksköterskenivå. Sökande som godkäns i valfrihetssystemet för insatsen Bostad med särskild service ska utföra nu nämnda hälso- och sjukvårdsuppgifter för de boende.

Som vårdgivare ska Utföraren se till att hälso- och sjukvården är av god kvalitet och tillgodose den boendes behov av trygghet och säkerhet i vården och behandlingen. Vården ska vara lättillgänglig, bygga på respekt för den boendes självbestämmande och integritet, samt främja goda kontakter mellan den boende och hälso- och sjukvårdspersonalen. Vården ska så långt det är möjligt genomföras i samråd med den boende.

I sjuksköterskans uppgift ingår bl.a. att utföra och följa upp medicinska ordinationer och bedöma när den boende har behov av läkarkontakt. Medicinska bedömningar ska göras i samarbete med behandlande läkare. För sjuksköterskan ska de arbetsordningar, föreskrifter och allmänna råd som Socialstyrelsen utfärdar vara gällande.

Hälso- och sjukvårdsansvaret ska ske enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Utföraren ska samverka med primärvården och psykiatrin och se till att varje boende har en

patientansvarig läkare.

Behovet av hälso- och sjukvårdsinsatser kan variera mellan olika boende och för olika tidsperioder. Graden av insatser och närvaro av hälso- och sjukvårdspersonal som krävs vid olika tider fastställs av de boendes behov. Vid in- och utflyttning kan Utföraren behöva se över behovet av hälso- och sjukvård, samt se till att det finns erforderliga rutiner för att tillförsäkra de boende en god vård.

Enligt 1 § HSL innefattas i hälso- och sjukvård att ta hand om avlidna. För mer information se Handbok för omhändertagande av avlidna inom Stockholms län (www.sll.se).

Kostnaden för hälso- och sjukvårdsansvaret till och med sjuksköterskenivå är inräknat i ersättningsnivåerna.

Kraven på hälso- och sjukvårdsansvar accepteras och uppfylls.

(Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.15. Dokumentation och gallring

Utföraren är skyldig enligt lag att dokumentera utförandet av insatsen och hälso- och sjukvård. Utföraren ska ha rutiner för att bara behörig personal kan och får ta del av

(24)

dokumentationen om den enskilde och för hantering av eventuella felaktiga uppgifter i dokumentationen.

Utföraren svarar för att all dokumentation och gallring sker i enlighet med vid var tid gällande lagar, förordningar och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Dokumentationen ska möjliggöra en systematisk uppföljning av den enskildes utveckling och uppfyllande av delmål och mål under insatsen. Utföraren ska informera den enskilde om att dokumentationen förs och att frånvaro rapporteras till Beställaren.

Förs dokumentationen i annat system än Paraplysystemet ska Utföraren se till att ingen obehörig kommer åt dokumentationen rörande den enskilde. Utföraren ska förvara handlingar rörande den enskildes personliga förhållanden på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan få tillgång till handlingarna. Med förvaring på betryggande sätt menas inlåsta i ett brandsäkert arkivskåp.

Utföraren ska efter två (2) år efter sista anteckningen överlämna all dokumentation om den enskilde till den Beställaren.

Beställaren har rätt att, under förutsättning att den enskilde medger det, ta del av material som rör den enskilde. Utföraren inhämtar den enskildes samtycke.

Kraven på dokumentation och gallring accepteras och uppfylls.

(Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.16. Meddelande om ledig plats

Utföraren anmäler ledig plats till Bedömnings- och förmedlingskansliet på Socialförvaltningen i Stockholms stad. Om Utföraren är ansluten till Stockholms stads verksamhetssystem,

Paraplysystemet, sker anmälan i systemet. Annars sker anmälan om ledig plats via e-post.

Mer information finns i bilaga Tillämpningsanvisningar intresselista boenden.

Kravet på meddelande om ledig plats accepteras och uppfylls.

(Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.17. Jämför Service

Stockholms stads valfrihetssystem innebär att det är den enskilde som väljer vilken Utförare han/hon vill ska utföra den biståndsbedömda insatsen. Alla Utförare som ingår i Stockholms stads valfrihetssystem ska ha sin verksamhet på Jämför Service.

Sökanden ska fylla i och bifoga Jämför Service-mall för Bostad med särskild service till ansökan.

Sökanden ska utse en person i sin organisation som ansvarar för att löpande kontrollera att informationen om Utföraren och verksamheten på Jämför Service är korrekt och aktuell.

Denne/Utföraren ska omgående kontakta Socialförvaltningen, Juridik- och upphandlingsenheten, om informationen behöver ändras, e-post:

Upphandling.SOF@stockholm.se.

Mer information om Jämför Service besök webb-platsen www.stockholm.se/-/Jamfor/.

Informationen är i första hand till Stockholms stads medborgare. För insatsen bostad med särskild service presenteras Utföraren och verksamheten under rubriken Omsorg om

References

Related documents

Om den enskilde inte kan ta ansvar för sina läkemedel ska leverantörens personal inte ta över något moment i läkemedelshanteringen utan att ha skriftlig delegering av sjuksköterska

Utföraren ska om inte annat följer av lag, snarast efter det att den enskilde inte längre är inskriven eller på annat sätt aktuell för insatsen eller efter begäran från

Alla utförare av Bostad med särskild service för vuxna som får kontrakt enligt LOV, får sin verksamhet presenterad på ”Jämför service” under rubriken Omsorg om personer med

Alla utförare av Bostad med särskild service för barn och ungdom som får kontrakt enligt LOV, får sin verksamhet presenterad på ”Jämför service” under rubriken Omsorg om

Kontaktuppgifter till ansvarig person hos leverantören som löpande kontrollerar att informationen om leverantören och verksamheten på Stockholms stads webb-plats är aktuell och

En godkänd utförare ska ta emot varje person i målgruppen som fått biståndsbeslut för bostad med särskild service för barn och unga enligt LSS och som omfattas av utförarens

Utföraren ska tillhandahålla den skyddsutrustning och säkerhetsutrustning som behövs för att skydda den enskilde, personal och andra som vistas i verksamheten, samt hantera

Om individen kan utföra momentet med stöd/hjälp från personalen anges lätt, måttligt eller stort behov beroende på hur mycket stöd/hjälp individen behöver.. 5 Ska vi