Närvarande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kompetensnämnden I Protokoll

Download (0)

Full text

(1)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-10-26 SID 1 (7)

Kompetensnämnden

Plats och tid 2021-10-26 Solna stadshus, rum 160 kommunfullmäktigesalen, kl. 18:00-18:53

Ledamöter

Marie Cham (MP), 1:e vice ordförande Fredrik Johansson (S)

Andreas Hultberg (M) Lars Granath (L) Rasmus Elfström (C) Andreas Hulusjö (KD) Rita Ghebreselassie (S) Adi Anani (V)

Tjänstgörande ersättare

Christopher Denker (M) för Lars Rådén (M)

Närvarande ersättare

Sung Mee Gundlegård(M) Lars Löfquist (M)

Gabriela Tidblad (L) Amina Cole (MP) Sophia Andersson (S) Adam Josefsson (S)

Övriga närvarande

Katarina Påhlman, förvaltningschef Anna Eken, nämndsekreterare

Utses att justera Fredrik Johansson (S)

Plats och tid Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges längst bak i protokollet.

Paragrafer §§ 35-40

Underskrifter Sekreterare

Anna Eken

Ordförande

Marie Cham (MP)

Justerare

Fredrik Johansson (S) Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Anslaget sattes upp 2021-10-27.

Anslaget tas ner 2021-11-18.

Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2021-11-17.

Originalprotokollet förvaras på förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid.

I

(2)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-26 SID 2 (7)

Signatur

Kompetensnämnden

§ 35

Fastställande av föredragningslista ... 3

§ 36

Delårsrapport per augusti 2021 (KN/2020:23) ... 4

§ 37

Verksamhetsplan och budget 2022 (KN/2021:1) ... 5

§ 38

Anmälan av delegationsbeslut ... 7

§ 39

Meddelanden... 7

§ 40

Övrigt ... 7

(3)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-26 SID 3 (7)

Signatur

§ 35

Fastställande av föredragningslista

Kompetensnämnden fastställer utsänd föredragningslista.

(4)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-26 SID 4 (7)

Signatur

§ 36

Delårsrapport per augusti 2021 (KN/2020:23)

Beslut

Kompetensnämnden tar del av delårsrapport per augusti 2021.

Sammanfattning

Pandemin har inneburit en fortsatt påverkan på nämndens verksamhet. Genom flexibilitet och anpassning har ändå en god service kunnat levereras inom nämndens ansvarsområde.

Arbetsmarknadsverksamheten har i stor utsträckning arbetat digitalt men genomfört fysiska möten vid behov. Prioriterade frågor har varit att utveckla arbetssätten för att hjälpa personer till egen försörjning, som socialförvaltningen remitterar till

förvaltningen, och att utveckla arbetssätt för att hjälpa ungdomar och unga vuxna att komma i arbete bland annat genom verksamheten Jobbfabriken som har startats upp under året i ett samarbete med fritidsverksamheten. Under perioden anordnades även 345 sommarjobbsplatser till Solnas ungdomar i samarbete med stadens förvaltningar, det lokala näringslivet och föreningslivet.

Totalt har Solna vuxenutbildning 7 656 kursdeltagare i augusti 2021. Andelen elever inom vuxenutbildningen som uppnår målen utifrån sin studieplan med lägst betyget E har ökat med 1 procentenhet jämfört med föregående år och uppgår till 88 procent, vilket är ett högt resultat och i linje med senaste årens utfall.

Under första halvåret har mottagandet av nyanlända varit lägre än tidigare år. Dock har det ökat igen i samband med att restriktioner släppts och att vaccinationstakten ökat i världen. Under 2021 åligger det Solna att ta emot omkring 100 nyanlända.

Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2021 om tre nämndmål och två uppdrag för kompetensnämnden. Två av nämndens tre mål bedöms uppfyllas helt under året medan ett uppfylls till stor del. Ett uppdrag är slutfört och ett pågår enligt plan och avrapporteras senare under hösten.

Kompetensnämnden visar per sista augusti ett budgetöverskott på 0,9 mkr som beror på lägre verksamhetskostnader än budgeterat på näringslivsenheten samt på enheten för etablering och integration. Kompetensnämnden prognostiserar att nyttja hela

nettobudgeten under året. Investeringsbudgeten på 0,1 mkr har ännu inte tagits i bruk men prognostiseras att användas under året.

(5)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-26 SID 5 (7)

Signatur

§ 37

Verksamhetsplan och budget 2022 (KN/2021:1)

Beslut

Kompetensnämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget 2022 inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan.

Sammanfattning

Under pandemin förvärrades den inledda lågkonjunkturen, som slog hårt mot näringsliv och arbetsmarknad i Stockholms län. Antalet företagskonkurser, varsel och

korttidspermitteringar ökade och arbetslösheten steg. Tjänstesektorn drabbades hårt och däribland besöksnäringen och uppdragsverksamheten. Under våren 2021 har en viss återhämtning skett men arbetslösheten i Solna ligger fortfarande högre än före pandemin. Även under 2022 kommer ett stort fokus ligga på att få ner arbetslösheten primärt för unga och långtidsarbetslösa Solnabor. Solna har en god arbetsmarknad med många arbetsgivare inom privat och offentlig sektor och har länge bedrivit ett

systematiskt arbete, genom Solnamodellen, för att få solnabor att gå från bidrag till egen försörjning via arbete eller studier. Det har gett goda resultat i form av låg arbetslöshet och minskat ekonomiskt bistånd, där andelen biståndsmottagare är bland de lägsta i landet.

Den kommunala vuxenutbildningen spelar en viktig roll för Stockholmregionens tillväxt och kompetensförsörjning. Enligt förändrad lagstiftning som rör

vuxenutbildningen från 2021 ska utbildningen i större utsträckning matchas med arbetsmarknadens behov av kompetens.

Antalet nyanlända som har kommit till Solna under de senaste åren har legat stabilt på cirka 100 personer. Den trenden ser ut att hålla i sig även för 2022. Ett fortsatt fokus ligger på att ha ett bra mottagande av nyanlända och att de snabbt kan komma in i det svenska samhället. Ambitionen är att förstärka utbudet i mottagandet och utveckla samarbetet med civilsamhället.

Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget beslutat om fyra övergripande mål för staden och följande tre nämndmål för kompetensnämnden:

• Kompetensnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att uppnå egen försörjning.

• Andelen solnabor som slutfört sina studier inom vuxenutbildningen med godkänt betyg ska ligga på en hög nivå.

• Kompetensnämnden ska säkerställa att nyanlända ges goda förutsättningar för att starta sina nya liv i Solna.

Nämndens budgetram för 2022 uppgår till 41,5 mkr, vilket är en uppräkning med 0,5 mkr jämfört med 2021. Nämndens investeringsbudget för 2022 är oförändrad från föregående år och uppgår till 0,1 mkr.

(6)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-26 SID 6 (7)

Signatur

Röstförklaringar

Adi Anani (V) deltar inte i beslutet enligt bilaga 1.

Fredrik Johansson (S) anmäler att partiet inte deltar i beslutet enligt bilaga 2.

(7)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-26 SID 7 (7)

Signatur

§ 38

Anmälan av delegationsbeslut

Inga anmälda delegationsbeslut vid detta sammanträde.

§ 39

Meddelanden

Kompetensnämnden tar del av utsänt meddelande.

§ 40 Övrigt

Adi Anani (V) lyfter behovet av mer kunskap om distansundervisningens effekter på undervisningen i vuxenutbildningen.

(8)

Solna 26 oktober 2021 Kompetensnämnden, ärende 5 Verksamhetsplan och budget 2022 KN/2021:1

Röstförklaring

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om Kompetensnämndens verksamhetsplan och budget för 2022 utan hänvisar till vårt eget budgetförslag.

Adi Anani Vänsterpartiet

Bilaga 1 KPN/2021-10-26 § 37

~

(9)

Kompetensnämnden 26 oktober 2021 Ärende 5 – Verksamhetsplan och budget 2022

RÖSTFÖRKLARING om verksamhetsplan och budget 2022

Vi deltar inte i beslutet om Kompetensnämndens verksamhetsplan och budget för 2022, utan inkommer till kommunfullmäktige i november med eget budgetförslag.

Solna 26 oktober 2021

Fredrik Johansson Socialdemokraterna Bilaga 2 KPN/2021-10-26 § 37

.-:,a

~ • Socialdemokrate rna

Figure

Updating...

References

Related subjects :