• No results found

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 2302 Birger Jarls torg STOCKHOLM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 2302 Birger Jarls torg STOCKHOLM"

Copied!
5
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Box 2302 Birger Jarls torg 13 08-700 38 00 08-14 98 89

103 17 STOCKHOLM

Socialdepartementet 103 33 Stockholm

Betänkandet Ny pension – Ny administration (SOU 2006:111) ____________________________________________________

Sammanfattning

 Kammarrätten avstyrker förslaget om bildandet av en särskild ålderspen- sionsmyndighet.

 Kammarrätten förordar alternativet som innebär att hela administratio- nen av den allmänna ålderspensionen samlas inom Försäkringskassan.

 Förslaget att inte längre låta ett allmänt ombud ha besvärsrätt i pensions- frågor innebär en försämring ur rättssäkerhetssynpunkt.

 För det fall utredningens förslag genomförs, bör den nya myndigheten ges namnet Pensionsmyndigheten.

Ny myndighet eller Försäkringskassan som pensionsadministratör?

Det finns såväl för- som nackdelar med de båda mot varandra vägda alterna- tiven. Enligt kammarrättens mening talar dock övervägande skäl för att sam- la ansvaret för den allmänna ålderspensionen hos Försäkringskassan. Kam- marrätten avstyrker därmed utredningens förslag om en särskild ålderspen- sionsmyndighet.

Helhet kontra fokus

Många pensionstagare har i kombination med ålderspension även andra förmåner från Försäkringskassan, t.ex. bostadstillägg för pensionärer. Över- flyttningen av premiepensionen till Försäkringskassan innebär i detta avse- ende – vilket är absolut avgörande för kammarrättens ställningstagande – att den enskilde behöver ha kontakt med enbart en myndighet. Detta är det tyngst vägande skälet för att en sådan organisationsstruktur i större utsträck- ning beaktar vad som är bäst för pensionärerna och pensionsspararna. För- säkringskassan är dessutom en myndighet som målgruppen sannolikt har haft kontakt med i olika skeenden i livet, och den är därmed redan känd för den försäkrade. Framtidens pensionärer kommer således redan vara bekanta med t.ex. Försäkringskassans webbplats och dess möjligheter till självbetjä- ning med eller utan e-legitimation. Det finns mot denna bakgrund anledning att anta att ett helhetsansvar för Försäkringskassan avseende den allmänna ålderspensionen bättre tillgodoser behoven av lättillgänglig service och in- formation för både pensionsspararna och pensionärerna.

Enligt utredningen är den största svagheten med ett system i vilket all ål- derspension hanteras av Försäkringskassan att ”det inte skapar de mest

(2)

gynnsamma förutsättningarna för en fokusering av ålderspensionsfrågorna som det nya självständiga ålderspensionssystemet enligt utredningens me- ning är betjänt av”. Utredningen anser att ålderspensionsområdet är ett ur allmänpolitisk och ekonomisk synvinkel så viktigt område att det i en myn- dighet bör vara huvudfrågan och inte en bland många socialförsäkringsför- måner. Kammarrätten ifrågasätter nyttan för den enskilde med en sådan fo- kusering och en därmed följande åtskillnad av den allmänna ålderspensionen från andra socialförsäkringsförmåner. För pensionärerna och pensionsspa- rarna kommer föreslagen ordning sannolikt inte att framstå som en samlad administration utan i stället som ett fortsatt delat myndighetsansvar på pen- sionsområdet.

Utredningens lösning innebär en risk för att samordnings- och samverkans- problemen mellan de inblandade myndigheterna kommer att bestå. Till detta kommer kvalificerade problem med elektroniskt informationsutbyte mellan olika myndigheter.

Bibehållen kompetens inom Försäkringskassan

Försäkringskassan har i dag, med undantag endast av premiepensionen, an- svaret för samtliga åldersrelaterade förmåner och pensioner. Av detta följer att Försäkringskassealternativet förutsätter ”enbart” den förändringen att ansvaret för premiepensionen förs över dit från Premiepensionsmyndighe- ten. Den kompetens som finns inom Försäkringskassan vad avser övriga delar av den allmänna ålderspensionen kan fortsatt nyttjas.

Kammarrätten vill i detta avseende särskilt peka på att betänkandet inte be- rör den kompetensförlust utredningens förslag skulle innebära för administ- rationen av pensionsfrågor med EU-anknytning, som kan förväntas öka i antal framöver. I dag handläggs utlandsärenden vid Försäkringskassans spe- cialiserade kontor på Gotland. Om utredningens förslag genomförs, skulle tillämpningen av t.ex. förordning nr 1408/711komma att splittras, med mer- parten frågor kvar hos Försäkringskassan men pensionsfrågor av ofta hög svårighetsgrad hos en nybildad myndighet.

Reducerade administrationskostnader

Att Försäkringskassan som ensam pensionsadministratör innebär förhållan- devis begränsade förändringar bör rimligen framgå även vid en kostnads- jämförelse, även om de kostnadsberäkningar som har lämnats av Premiepen- sionsmyndigheten och Försäkringskassan tyder på motsatsen. Kammarrätten vill i detta sammanhang peka på de dokumenterade svårigheterna att verifie- ra rimligheterna i beräkningarna, som med hänsyn till bl.a. den långa kalkyl- horisonten får betecknas som högst osäkra. Sakkunnige Ole Settergren gör i sitt särskilda yttrande bedömningen att utredningens förslag medför högre totala kostnader för skattebetalare och pensionssparare än Försäkringskas- sans alternativ.

1Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpning av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

(3)

Det kan dessutom invändas att av Premiepensionsmyndigheten beräknade kostnader för en särskild ålderspensionsmyndighet inte omfattar samma ser- vicenivå som det av Försäkringskassan beräknade alternativet. Premiepen- sionsmyndigheten ser till skillnad från Försäkringskassan inget behov av fysiska möten, varför kostnader för personliga besök inte tagits med i kalkylen. Utredningen har på denna punkt frångått Premiepensionsmyndig- hetens inställning och i stället förordat fortsatta möjligheter till personliga besök på lokal/regional nivå. De med nödvändighet tillkommande kostna- derna för sådan i vissa fall erforderlig service har dock inte beaktats av ut- redningen.

Informations- och servicenivå

Kammarrätten anser att behoven av information och service i första hand bör tillgodoses genom elektroniska tjänster och telefonkundtjänst. Det kommer dock även framdeles att finnas de som på grund av t.ex. bristande språkkunskaper, funktionshinder eller teknikovana behöver personlig hjälp vid besök på kontor. Till skillnad från utredningen antar kammarrätten att behovet av sådan kvalificerad hjälp är beständigt. Tillgången till personlig service har betydelse för förtroendet för pensionssystemet. Därigenom till- godoses även kriteriet att individen, utifrån sina behov, skall få lättillgänglig service och information. Det kan sättas i fråga om utredningen i sitt förslag om kompletterande möjligheter till lokal service genom Försäkringskassan och kanske länsstyrelser m.fl. tagit tillräcklig hänsyn till pensionssystemets komplexitet.

Det allmänna ombudets klagorätt

Om utredningens förslag genomförs, kommer möjligheten för det allmänna att föra vidare principiellt viktiga frågor inom pensionsområdet till domstol att upphöra. Den omständigheten att det allmänna ombudet hos Försäk- ringskassan under år 2005 överklagade i huvudsak ärenden rörande arbets- skador, handikappstöd och sjukersättning får inte tas till intäkt för att denna besvärsväg är obehövlig för pensionsfrågor. Kammarrätten konstaterar att det allmänna ombudet hos Försäkringskassan, som inrättades år 2005, redan under andra halvåret 2006 satte särskilt fokus på ärenden rörande bl.a. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.2Systemet bör dessutom vara riggat för att möta framtida behov i detta avseende, föranledda av t.ex. lag- ändringar av materiell karaktär. Förslaget tillgodoser på denna punkt inte i tillräcklig utsträckning kravet på att handläggningen av pensioner skall ske rättssäkert och transparent.

Övrigt

Kammarrätten vill till stöd för sin uppfattning i frågan om framtida organi- sationsform för den allmänna ålderspensionen hänvisa även till de särskilda yttranden som har lämnats. Ole Settergren har på ett belysande sätt illustrerat de samband som finns mellan olika pensionsförmåner och vilka effekter utredningens förslag får för berörda personer och myndigheter.

2Se Informationsmeddelande Im 2006:066, 2006-06-08.

(4)

Myndighetsnamn

Valet av namn, Ålderspensionsmyndigheten, tycks inte ha föregåtts av nå- gon mer ingående diskussion av utredningen. Kammarrätten anser att den nya myndigheten lämpligen, om den trots allt skapas, bör ges det enklare namnet Pensionsmyndigheten. Enligt domstolen bedöms fördelarna med en sådan förenkling överväga risken för sammanblandning med övriga pen- sionsbenämnda förmåner, särskilt som förtidspension numera ersatts av sjuk- och aktivitetsersättning och änkepension i princip har avskaffats.

Lagtexten

Såsom framförts ovan anser kammarrätten att förslaget att det allmänna om- budet inte längre skall kunna överklaga pensionsbeslut är en icke önskvärd försämring från rättssäkerhetssynpunkt.

Utöver en eventuell ny myndighets namn har kammarrätten dessutom föl- jande synpunkter på utredningens författningsförslag.

3 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäk- ringsväsendet under krig och krigsfara

Kommatecknet före ”eller Ålderspensionsmyndigheten” skall tas bort.

7 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

Sista ordet i rubriken före 11 kap. 3 § skall rätteligen vara ”försäkringsverk- samhet”, i obestämd form.

Sista meningen i 13 kap. 12 § bör lyda som följer. ”Har begäran kommit in till Skatteverket, Ålderspensionsmyndigheten eller en allmän förvaltnings- domstol inom den tid som anges i 11 §, skall den anses som inkommen i rätt tid”. Enligt nuvarande lydelse nämns inte allmän förvaltningsdomstol, men det måste vara ett rent förbiseende. Med av kammarrätten förordad lydelse skulle bestämmelsen komma att stå i bättre överensstämmelse med 20 kap.

13 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring och 6 a § tredje stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291).

11 Förslag till lag om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799) Ändringen avser 1 kap. 3 §.

___________________________________________________

Detta yttrande har beslutats av kammarrättspresidenten Sten Heckscher, kammarrättsrådet Jan Nordlund och tf assessorn Jenny Kvarnholt, före- dragande.

Sten Heckscher

Jenny Kvarnholt

(5)

Kopia till

Övriga kammarrätter Hovrätterna

Länsrätterna under Kammarrätten i Stockholm

Justitiedepartementet, expeditionschefen och enheten DOM Domstolsverket

Kammarrättens personal Tidningarnas telegrambyrå

References

Related documents

Genomgången av de förslag som läggs fram i betänkandet och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Genomgången av de förslag som läggs fram i betänkandet och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslem, utifrån sitt uppdrag, främst har

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslem, utifrån sitt uppdrag, främst har

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Genomgången av de förslag som läggs fram i betänkandet och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslem, utifrån sitt uppdrag, främst har

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslem, utifrån sitt uppdrag, främst har

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Denna myndighet bör få i uppgift att väcka talan om förbud eller åläggande enligt förordningens bestäm- melser. Eftersom förordningen inrymmer frågor av

Den internationella kapital- och penningmarknadens bety- delse för svensk finansiering fortsatte att öka under 1977. Bankens internationella rörelsegrenar medverkade i åtskil-

Enligt kammarrätten innebär detta alternativ i likhet med det förra en påtaglig risk för uttunning av skyddet för tryck- och yttrandefriheten i det att förutsebarheten och

miljöinformation hos vissa enskilda organ, gäller inte sekretessen om det är uppenbart att uppgiften har sådan betydelse från miljösynpunkt att intresset av allmän kännedom

Även intäkterna från ansökningsavgifterna är svåra att bedöma över tid, efter- som dessa är beroende av hur många som skriver och klarar provet för revisorsexamen samt hur

ÅHS styrelse har gett primärvården i uppdrag att även införa detta på Åland.. Vid den omfattande hälsoundersökningen som

Personlig skyddsutrustning Förebyggande och personliga skyddsåtgärder Sörj för god ventilation eller punktutsug på arbetsplatsen.. Undvik kontakt

Året inleddes i stark motvind med materialkostnader på historiskt höga nivåer samtidigt som det rådde prispress på våra produkter. För att inte förlora tempo i arbetet med att

Antalet flickor och pojkar som var föremål för ansökan om beredande av vård 2006 uppgick till 74 stycken, varav 48 på grund av brister i hemmiljön och 19 på grund av eget

Andreas Bromée Kjell har å sin sida, efter att ha lyssnat på förhöret med Sofia Cederhorn, helt förbehållslöst uppgett att han inte ifrågasätter någon av de uppgifter som

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslem, utifrån sitt uppdrag, främst har

Länsstyrelsen i Stockholm ser en farhåga i att en ny myndighet skulle kunna bidra till att isolera frågor som rör romsk inkludering och att kommuner i större. utsträckning avsäger

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslem, utifrån sitt uppdrag, främst har