• No results found

Remisspromemoria om möjlighet till betyg från årskurs 4 Sammanfattning 1.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remisspromemoria om möjlighet till betyg från årskurs 4 Sammanfattning 1."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (1)

Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro 821 80 Bollnäs Stadshustorget 2 www.bollnas.se 0278-250 00 bollnas@bollnas.se 594-2636

Remisspromemoria om möjlighet till betyg från årskurs 4

Sammanfattning

1. Vi instämmer i förslaget att rektor fattar beslut om betyg från årskurs 4. 2. Vi instämmer i förslaget att lärarna vid berörd skolenhet ska ha haft god

möjlighet att yttra sig inför rektors beslut.

3. Vi instämmer i förslaget att rektorn ska snarast underrätta huvudmannen om beslutet och huvudmannen ska anmäla beslutet till Statens skolverk.

4. Vi instämmer i att skollagens krav på att upprätta skriftliga individuella utvecklingsplaner inte ska gälla vid enheter där betyg sätts från årskurs 4. 5. Vi instämmer i vad förslaget i övrigt innehåller angående bestämmelser för

betygssättning från årskurs 4.

Yttrandet från Bollnäs kommun har beslutats av Barn- och

utbildningsnämnden, punkterna 1,2,4 och 5 vid beslut 2020-02-04,§17, punkt 3 vid beslut 2020-09-10, §x.

Åsa Äng Eriksson Ordförande

Barn och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

PO Moberg, 0278-25355 po.moberg@bollnas.se YTTRANDE Datum 2020-08-17 Referens BUN 2019-00343 Ert diarienummer U2020/03513/S Utbildningsdepartementet, skolenheten

Svar via e-post till u.remissvar@regeringskansliet.se kopia till mattias.ahlquist@regeringskansliet.se

References

Related documents

IFAU anser att det är önskvärt med någon form av geografisk eller annan begränsning för när skolor får införa betyg och om betygen i dessa fall får ersätta de individuella

Samtidigt innebär betygssättning en ökad press från föräldrar att ständigt prestera, en press som Sveriges Elevråd inte anser är lämplig för elever i årskurs fyra.. En

konstaterar SKR att huvudmannens ansvar avseende elevernas resultat, likvärdig bedömning, stabila strukturer och det systematiska kvalitetsarbetet leder till att det inte enbart

Dock beskriver utvärderingen att det hos både lärare, elever och vårdnadshavare finns en upplevelse om att olika grupper påverkas på olika sätt av de tidigare betygen samt

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Kalix kommun Kils kommun Kristianstads kommun Lidköpings kommun Lindesbergs kommun Lärarförbundet

Vi instämmer i förslaget att rektor fattar beslut om betyg från årskurs 4.n Vi instämmer i förslaget att lärarna vid berörd skolenhet ska ha haft god möjlighet att yttra sig

Denna utvärdering visar att betyg i årskurs 6 verkar ha lett till ett ökat fokus på elevernas kunskapsutveckling, främst när det gäller de elever vars kunskaper inte når upp till

Sveriges Elevråd anser att en formulering bör inkorporeras som förtydligar att elever har rätt att yttra sig inför rektorns beslut om betygssättning från årskurs 4, i första