• No results found

Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet (Fi2020/05036)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet (Fi2020/05036)"

Copied!
1
1
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

REMISSYTTRANDE

Datum:

2021-02-17

Dnr:

20/00348

Finansdepartementet

1 (1)

Myndigheten för arbetsmiljökunskap | www.mynak.se

Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet (Fi2020/05036)

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har fått möjlighet att yttra sig över promemorian V issa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet (Fi2020/ 05036). Myndigheten har granskat promemorians förslag med utgångspunkt i hur de bedöms påverka arbetsmiljöområdet och myndighetens uppdrag. Myndigheten har med denna utgångspunkt inte något att invända mot de framlagda förslagen.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Nader Ahmadi. Håkan Åhlenius har varit föredragande.

Gävle, den 17 februari 2021

Nader Ahmadi, generaldirektör

References

Related documents

Alla kommuner klarar inte plan- och bygglagens krav på max tio veckors handläggningstid för ärenden om lov och förhandsbesked.. Läget är trots allt inte så allvarligt som

I den nu aktuella promemorian (Fi2020/05036) föreslås att åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget ändras från 65 till 66 år samt att socialavgifter och löneavgift ska

I den slutliga handläggningen av ärendet har även Lars Lööw, överdirektör, Gunilla Ekstedt Åberg, biträdande rättschef och Thomas Hagman, chef Ledningsstaben deltagit.

När till exempel åldersgränserna för att ta ut allmänpension, garantipension samt den så kallade LAS-åldern höjs, är det också motiverat att även åldern för att få

Beslut om detta remissvar har fattats av enhetschefen Jeanette Carlsson efter föredragning av verksjuristen Monika Haraldsson..

Beslut i detta ärende har fattats av Lars Arrhenius efter utredning och förslag från utredaren Patricia Isakson Rivas.. I den slutliga handläggningen har också sektionschefen

I budgetpropositionen för 2021 aviserades att åldersgränserna i pensionssystemet och angränsande trygghetssystemen bör ändras för att understödja övergången till ett

Den genomförda höjningen av LAS- åldern bör inte göras isolerat utan bör mötas av lindrigare regler från annat håll, exempelvis genom en förändrad grund för uppsägning

I remissyttrandet den 3 maj 2019 anges att Försäkringskassan avvaktar med att kommentera hur mycket utgifterna förväntas öka av förändringarna som träder i kraft första

I den slutliga beredningen av ärendet har även enhetschef Annelie

IFAU har granskat förslagen med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen..

Förslaget att åldersgränsen höjs 2023 för det förhöjda grundavdraget innebär att detta omfattar personer som har fyllt 66 år vid beskattningsårets ingång från att

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Ag efter föredragning av utredare Eberhard Stüber.

Den ytterligare högre skatten för personer mellan 65 år och riktåldern om även jobbskatteavdraget skulle ju- steras efter riktålden är marginell i förhållande till hur

Vi anser att det är nödvändigt att åldersgränserna ses över i skatte- och trygghetssystemen i och med införandet av ändrade åldersgränser och på sikt införande av riktålder

Lägre avgifter för äldre medarbetare kompenserar inte kostnaderna för det glapp som uppstår från 65 års ålder.. Glappet består i att Försäkringskassans förändrade

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter på promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena

Genom att behålla den lägre inkomstskatten vid 65 år, i tre år, via det förhöjda grundavdraget och det dubbla jobbskatteavdraget, när riktåldern för pension höjs till 66

att genomförandet av de aviserade höjningarna av åldersgränserna i trygghetssystemen som lägsta ålder för uttag av garantipension, rätten till ersättning

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2021-01-08 ERT DATUM 2020-12-15 DIARIENR 2020/224-4 ER BETECKNING Fi2020/05036 Regeringskansliet

Givet att åldersgränserna för kompletterande privat försäkring anpassas till de höjda åldersgränserna leder det till ökade kostnader och höjda premier för

TCO tillstyrker förslagen om höjda åldersgränser för det förstärkta grundavdraget i skattesystemet samt för sociala avgifter och allmän löneavgift inom ramen

Finansdepartementet har gett Umeå kommun möjlighet att yttra sig över: Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet. Umeå kommun tillstyrker utredningens