• No results found

Remiss- Remissvar Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisningar i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet, Fi2020/04545 YTTRANDE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss- Remissvar Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisningar i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet, Fi2020/04545 YTTRANDE"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

BOKFÖRINGSNÄMNDEN Brunnsgatan 3 Tel. 08-408 98 970 www.bfn.se Box 7849 Fax: 08-21 97 88 103 99 STOCKHOLM Dnr 2020:141 YTTRANDE 2020-11-30 Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se cc: fi.fma.v@ regeringskansliet.se

Remiss-

Remissvar Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av

kravet att upprätta års- och koncernredovisningar i det enhetliga

elektroniska rapporteringsformatet, Fi2020/04545

Bokföringsnämnden (BFN) har fått ovannämnda promemoria på remiss.

Mot bakgrund av BFN:s verksamhetsområde har nämnden inga redovisningsmässiga synpunkter att framföra på förslagen i promemorian.

BFN vill dock framföra att det vore önskvärt att en eventuell lagändring träder i kraft före den 1 mars 2021. Detta för att underlätta för de berörda bolagen och deras planering.

Detta yttrande har beslutats av BFN:s kanslichef Stefan Pärlhem. Vid den slutliga handläggningen har även Lena Nygren deltagit.

Stefan Pärlhem kanslichef

References

Related documents

Enligt en lagrådsremiss den 21 januari 2021 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (2007:528)

kompetensuppdraget samt organisera referensgrupper och kvalitetsutvecklingsmöten. Aktiviteterna har fördelats mellan en särskild satsning på att ta fram vägledning i

Att bostäder och lokaler finns inom samma byggnad räcker dock i sig inte för att det ska kunna anses vara bokaler utan det är vanligt förekommande och helt normalt att det

Friskis & Svettis har, precis som många andra större svenska ideella organisationer, att hantera inte bara ett unikt ideellt syfte utan också en relativt omfattande och

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemoria. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara

I promemorian föreslås att kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet skjuts fram ett år och att det ska tillämpas först

Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska

Regeringen föreslår att kraven på rapportering i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet flyttas fram med ett år från räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 till den

Föreningen har inga invändningar mot förslaget att skjuta upp tillämpningen av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i

Om det står klart att förslaget kommer att genomföras anser Finansinspektionen för sin del att det finns skäl att inte särskilt granska att de emittenter som har upprättat sin

Remissvar avseende promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska

Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter..

För att höja konsekvensutredningens kvalitet ytterligare borde redovisningen också inkluderat uppgifter som tydliggjorde att det inte finns något behov av särskild hänsyn till

Postadress/Postal address Besöksadress/Visiting address Telefon/Telephone Org.nr Box 24014 104 50 Stockholm Sweden Karlavägen 104 www.revisorsinspektionen.se

Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Katrin Westling Palm och föredragits av rättsliga experten Therése Allard. Vid den slutliga handläggningen har

I promemorian föreslås att krav på att upprätta års- och koncernredovisningen i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering (Esef) skjuts upp ett år och

Förslaget att lagändringen ska träda i kraft den 1 mars 2021 innebär emellertid att emittenter som avser att publicera sin års- och koncernredovisning före detta datum kommer att

Den utökade tillgängligheten till finansiell information och de förbättrade möjligheterna till en god översikt och jämförelse av olika bolag som bestämmelsen innebär kommer

Rådet för finansiell rapportering Skatteverket Sparbankernas Riksförbund Svenska Bankföreningen Svenska Fondhandlareföreningen Svenska Kreditföreningen Svensk Försäkring

FAR känner inte till att det för närvarande finns någon standard för bestyrkande av års- och koncernredovisningar som är upprättade i enlighet med ESEF-förordningen eller

Postadress/Postal address Besöksadress/Visiting address Telefon/Telephone Org.nr Box 24014 104 50 Stockholm Sweden Karlavägen 104 www.revisorsinspektionen.se

Då ESEF- förordningens syfte är att skapa internationell enhetlighet i rapporteringsformatet, är det lämpligt att också utforma en gemensam europeisk revisionsstandard vad

Som det anges i promemorian framgår det av artikel 28.2 c i revisorsdirektivet att revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen uppfyller