• No results found

Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2020:37

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2020:37"

Copied!
3
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

REMISSYTTRANDE 1 (3) Datum Dnr 2020-10-22 1010/20

Myndighete n för ungdoms- och c ivilsamhällesfr ågor

Liedbergsgatan 4, Box 206, 351 05 Växjö • tfn 08-566 219 00 • info@mucf.se • www.mucf.se

Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, SOU

2020:37

(A2020/01495/A)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från

regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att

förbättra villkoren för det civila samhället.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ställer sig positiv till det huvudsakliga förslaget att fler, däribland unga, har möjlighet att kvalificera sig för en ny arbetslöshetsförsäkring när den föreslås grundas på inkomster istället för arbetad tid. Myndigheten har dock invändningar mot vissa delar i utredningen som berörs nedan.

9.5 Allmänna villkor för rätt till ersättning

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är kritisk till att

åldersgränsen för rätten till ersättning föreslås bestämmas till 20 års ålder.MUCF är tveksam till om det är lagen för arbetslöshetsförsäkrings uppgift att motivera unga till studier, så som det resoneras kring under rubriken Ålderskrav i avsnitt 9.5. I nuvarande regelverk bestäms åldersgränsen till 20 år för rätt till ersättning enligt grundförsäkringen, medan det i inkomstbortfallsförsäkringen inte finns en nedre åldersgräns.MUCF anser att det inte heller bör finnas en nedre åldersgräns i den nya arbetslöshetsförsäkringen. Om det alls ska finnas en nedre åldersgräns föreslår MUCF i så fall att den sätts vid 18 års ålder då unga blir myndiga och många går ut i arbete efter avslutade gymnasiestudier.

MUCF håller däremot med om att det är viktigt att så många unga som möjligt påbörjar och fullföljer en gymnasieutbildning, då det är av stor vikt för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.Det råder det inga tvivel om, men MUCF ställer sig frågade till om det är lagens uppgift att begränsa ungas rätt att forma sina liv så som de önskar. Det fåtal unga som trots allt väljer att inte påbörja eller fullfölja en gymnasieutbildning av olika skäl, men som etablerar sig på arbetsmarknaden innan de fyllt 20 år, skulle därmed inte ha rätt till ersättning om de blir arbetslösa. Arbetslöshetsförsäkringen är en inkomstbortfallsförsäkring som ska ge

(2)

MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMS- OCH CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR

Datum Dnr

2020-10-22 1010/20 2 (3)

ekonomiskt stöd under en tid i omställning mellan arbeten. Denna försäkring anser MUCF att även unga under 20 år bör ha rätt till i händelse av arbetslöshet, precis som alla andra i arbetsför ålder som kvalificerar sig för rätten till ersättning. Utredningen pekar vidare på att det kommunala aktivitetsansvaret sträcker sig till dess att unga fyller 20 år och att det skulle vara en av anledningarna till att arbetslöshetsförsäkringen inte ska gälla för unga under 20 år. MUCF anser att motiveringen inte håller eftersom unga oftast inte får ersättning när de deltar i insatser inom det kommunala aktivitetsansvaret. Det är inte heller syftet med det kommunala aktivitetsansvaret.

10.4.3 Inkomstvillkorets undantagsregel

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är positiv till förslaget om inkomstvillkorets undantagsregel och att det kan vara motiverat att införa riktade villkor till vissa åldersgrupper. Detta eftersom unga har bidragit till en låg

täckningsgrad inom arbetslöshetsförsäkringen. Att kravet på totalinkomst inte ska gälla för dem som prövas mot undantagsregeln anser myndigheten är positivt. Särskilt för gruppen unga kvinnor, som kanske har varvat studier med arbete och familjebildning. MUCF undrar dock vilka åldersgrupper som avses mer specifikt.

27.10 Konsekvenser för personer som har en särskilt utsatt situation på arbetsmarknaden

I utredningens konsekvensbeskrivning analyseras det föreslagna ålderskravet mycket kortfattat. Utredningen menar att det handlar om en mycket begränsad grupp under 20 år som idag uppfyller villkoren för att få ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen och som med det nya förslaget inte kommer att få det. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor saknar en mer utförlig redovisning av hur många unga det faktiskt kan handla om. MUCF anser också att konsekvensbeskrivningen tydligare bör belysas utifrån ett ungdomsperspektiv. Resonemang saknas om vad åldersförslaget får för konsekvenser för de unga som är under 20 år och som inte kommer att ha rätt till ersättning vid arbetslöshet enligt det nya förslaget. Det är viktigt att ha i åtanke att unga bör betraktas som en mångfald individer som ska stödjas att bli självständiga.

I övrigt har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor inga synpunkter. Utöver detta vill MUCF fråga varför utredningen om En moderniserad arbetsrätt (SOU 2020:30) inte har sänts över till oss för yttrande? Utredningens förslag berör ungas arbetsmarknad och är därmed högst relevanta för myndighetens

(3)

MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMS- OCH CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR

Datum Dnr

2020-10-22 1010/20 3 (3)

I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Utredare Hanna Glössner har varit föredragande. Senioranalytiker Tiina Ekman har deltagit i den slutliga beredningen av ärendet.

Lena Nyberg

Generaldirektör Hanna Glössner

References

Related documents

arbetslöshetsförsäkring utan att vara medlemmar i någon kassa, och kassans finansiering för samma verksamhet, gör att Alfa-kassan är lämpad att hantera

Vi anser att det är avgörande för arbetslöshetsförsäkringens legitimitet att fler av de sysselsatta omfattas och att en väldigt stor andel av dem vid arbetslöshet har en

Det innebär att även om arbetstagare med en svagare förankring på arbetsmarknaden lättare kan kvalificera sig för arbetslöshetsersättning med utredningens förslag, finns det

Ersättningen ska bestämmas till 65 procent av den ersättningsgrundande inkomsten om den sökande har varit medlem i eller ansluten till en arbetslöshetskassa under minst sex men

I betänkandet föreslås att arbetslöshetsersättning ska få lämnas även till en sökande som deltar i en utbildning upp till 50 procent av heltid om det tidigare arbetet inte

myndigheterna. En analys av vilka personuppgifter som är nödvändiga för.. sådan kontroll bör därför göras redan inom ramen för lagstiftningsarbetet där uppgiftsutbytet

Genom en större nedtrappning tydliggörs att det är en omställnings- försäkring och fler steg i nedtrappningen ökar också incitamenten att söka nytt arbete.. Förslaget till

DIK anser att arbetslöshetsförsäkringen inte enbart ska avse omställning mellan två arbeten, utan även ge trygghet vid omställning från högre studier till

Som en konsekvens av överenskommelsen beslutade regeringen om ett tilläggsdirektiv till den tidigare tillsatta Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad

Försäkringskassan har inga invändningar i sak mot förslagen men vi vill betona att vi behöver se de följdändringar som kommer att krävas i förordning (2017:819) om ersättning

Höörs kommun tackar för informationen men avstår från att yttra sig över förslag till nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU

Enligt IAF:s bedömning kan därför utredningens förslag leda till att en sökande som själv har vållat sitt inkomstbortfall skulle kunna få rätt till arbetslöshetsersättning

Den konstruktion som föreslås innebär att ersättningen, till skillnad från vad som är fallet i dagens försäkring, ska trappas av även för personer med en inkomst som

Från Krokoms kommuns sida vill vi säkerställa att kompetensutvisningarna inte ökar.”. Björn Hammarberg, M och Hans Åsling, C,

löneutmätningsbeslut där gäldenären får ersättning från arbetslöshetskassa att behöva räknas om för att anpassas till den nya månadsersättningen.. Denna omräkning kommer

- Utredningen har inte haft i uppdrag att lämna förslag till förändringar i regelverket för ekonomiskt bistånd, men sektorn ser att utformningen av arbetslöshetsförsäkringen

För att möjligheten till omställning inte ska kunna användas för att trappa ner inför pensionen bör arbetstagaren ha minst tre år kvar till lägsta ålder för uttag av allmän

Saco har sedan länge efterfrågat en mer strukturerad lag och ställer sig positiv till en ny arbetslöshetsförsäkring grundad på beskattningsbara inkomster. Den nya

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, avdelningschef Magnus Sjöström, enhetschef Cecilia

(9.8.2 förslag: andra stycket) SFS tillstyrker även förslaget att den som lämnas till en sökande som fortsätter att delta i en utbildning upp till heltid om det tidigare arbetet inte

Utredningen föreslår även att den nuvarande ordningen för uppgiftsskyldighet mellan myndigheter och arbetslöshetskassor ersätts med att arbetsgivare och uppdragsgivare ska

arbetslöshetskassan (som utredningen anser ligger utanför deras mandat att se över) samt frånkännande av rätt till ersättning kan komma ifråga när den enskilde medvetet eller

Vi är positiva till den utökande möjligheten för företagare att kunna vilandeförklara sitt företag och kunna få a-kassa en gång vart tredje år, eftersom den nuvarande