• No results found

Yttrande över PM om "Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar"

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över PM om "Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar""

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

SID 1 (2)

Stadsledningsförvaltningen Tjänstemannayttrande 2020-08-27

KS/2020:130

Yttrande över PM om "Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att

hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar"

Solna stad har fått rubricerade promemoria på remiss för yttrande senast den 27 augusti 2020. Den korta remisstiden gör att det inte är möjligt för staden att behandla remissen politiskt och med anledning av det översänds ett tjänstemannayttrande.

Inledningsvis anser stadsledningsförvaltningen att det är positivt att det nu ges möjligheter att genomföra vissa allmänna sammankomster med en sittande publik som är fler än 50 personer. En förutsättning är givetvis att det kan ske utan att risken för smittspridningen i samhället ökar. Om det är möjligt enbart genom att tillåta sittande publik och att deltagarna håller ett avstånd till varandra på två meter vid sammankomsten är det svårt att ha någon synpunkt på. Det är, enligt promemorian, arrangören som ska ansvara för att uppfylla avståndskraven exempelvis genom att anpassa antalet besökare till tillgänglig yta, markeringar på platsen som underlättar för besökarna att hålla avstånd, rutiner och system för att trängsel inte ska uppstå vid toaletter och garderob eller andra lämpliga åtgärder.

Förvaltningens bedömning är att det kan vara tillräckligt och fungera för mindre arrangemang. För större arrangemang ska det sättas ett tak som folkhälsomyndigheten ska fastställa. Eftersom detta tak inte finns angivet är det svårt att ta ställning till förslaget i det avseendet. Det har talats om att begränsningen kan komma att sättas till 30-40 procent av en anläggnings kapacitet. Om den begränsningen blir gällande innebär det att Friends Arena i Solna kan ha arrangemang för 20 000 sittande besökare. Det är inte osannolikt att det kan genomföras arrangemang med så stor publik och att kraven i promemorian i övrigt uppfylls på arenan om arrangören är duktig på att organisera och systematisera att hålla ordning såväl under ett arrangemang, som i samband med in- och utsläpp från arrangemanget. För att uppnå syftet om att anordna smittsäkra arrangemang måste det dock även tas hänsyn till förutsättningarna att hålla avstånd mellan besökarna före och efter arrangemanget.

I promemorian framförs det exempelvis att större arrangemang i förlängningen kan leda till ett ökat utnyttjande av kollektivtrafiken, men att det är svårt att överblicka i vilken utsträckning som nyttjandet kan öka. Det kan därför vara rimligt att en arrangör av större arrangemang tar ett större ansvar för att säkerställa att tillräckliga kollektivtrafikresurser finns tillgängliga inför och efter ett arrangemang. Arrangören bör organisera och säkerställa att det finns tillgänglighet till tillräckliga kollektivtrafikresurser genom samverkan med kollektivtrafikanordnaren, samt tillse att besökarna inte släpps ut från arrangemanget vid en och samma tidpunkt. Allt för att undvika att många människor samlas på samma gångstråk eller står trångt på perronger, samt att tillräcklig kapacitet finns i kollektivtrafiken för att besökarna inte ska trängas där före och efter

(2)

SID 2 (2)

Karaktären varierar naturligtvis för olika arrangemang. Det finns säkert inte några skäl att förboka plats till mindre arrangemang, men för större arrangemang skulle det vara lämpligt. För att

undvika att köer med kanske flera tusen besökare sker vid biljettförsäljning på plats, där köerna sträcker sig långt utanför de lokaler man ska besöka, kan det vara lämpligt att begränsa

biljettförsäljningen till att ske digitalt till större arrangemang, vilket innebär att platsbokningen gjorts innan man anländer till entrén för arrangemanget.

Kristina Tidestav Anders Offerlind

Stadsdirektör Förvaltningschef

Beslutet expedieras till: Regeringskansliet

References

Related documents

1 § Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får tills vidare inte hållas inom Sverige.. Förbudet gäller endast allmänna sammankomster och offentliga

En genomgång av publicerade hälsoekonomiska artiklar visar att hälso- och sjukvården bör främja fysisk aktivitet bland patienter som har förhöjd risk för sjukdom eller

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Magnus Lagercrantz och utredare Jessica Dahlbäck

avvägningar som ska göras i övrigt enligt regeringsformen eller av konsekvenserna för företag, föreningar och enskilda. Mot bakgrund av det mycket tungt vägande intresset

Gällande undantaget om sittande publik föreslås det dock vara kvar med hänvisning till att risken för smittspridning bedöms vara lägre vid dessa sammankomster än

Västra Götalandsregionen ställer sig bakom förslaget med ett förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.. Utifrån

En kontinuerlig omprövning av förbudet är nödvändig för att säkerställa att nyttan med förbudet, i form av minskad smittspridning, överväger de negativa konsekvenser som

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 men färre en ett visst högre antal deltagare ska undantas från förbudet om var och en av deltagarna

Helsingborgs stad välkomnar förslaget att medge undantag från det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.. Helsingborgs

Förslaget skulle innebära ännu en ökad belastning för kommunerna och ökad risk för smittspridning i miljöer där kommunen redan idag ser en tydlig problematik. Det

Sollefteå kommun ber därför regeringen att utarbeta ett förslag där såväl motionsidrotten som naturturismen också kan undantas på samma villkor, att deltagarna kan hålla

Kommunen kan konstatera att förslaget innebär inga förbättringar för små teatersalonger genom att införa en ny avståndsgräns d v s två meter mellan varje person. Det är

perspektivet för Västra Götalandsregionen är att vi måste ta ansvar för att begränsa smittspridningen och vidhålla en restriktiv inställning till.. sammankomster och

Därutöver föreslås även att samma sammankomster och tillställningar ska kunna arrangeras för en sittande publik med fler än 50 deltagare ”men färre än ett visst högre

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter till promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena

Skulle denna ändring vara svår att få till stånd, föreslår SST att ett undantag övervägs för religiösa sammankomster avseende anvisad plats istället för sittplats.. •

barnkonventionen och barnets bästa att förmå ett barn att hålla 2 meters avstånd till en förälder eller annan ansvarig vuxen vid deltagande i ett större arrangemang

Sida 2 av 3 Till att börja med uppfattar Folkets Hus och Parker att förslaget enbart handlar om undantag från det tillfälliga förbudet om att samla mer än 50 personer vid

Det finns vittnesmål från förbund om att den enskilda föreningarnas förutsättningar i en och samma serie varierar så mycket att förslaget om anvisad sittplats skulle innebära

Scenkonstverksamheterna arbetar med långa ledtider, ofta 6 – 18 månader (i vissa fall upp till 24 månader, exempelvis vid turnéverksamhet) från produk- tionsbeslut till premiär,

Om arrangören kan säkerställa att publiken håller ett visst bestämt säkert avstånd mellan varandra och det även i övrigt skapas förutsättningar för publiken att hålla