Information Retrieval Using Krylov Subspace Methods

85  Download (0)

Full text

(1)Ž. `. Ð. Ð. ­». ת. ± À­. ÓÒ ­³´. ¹­. ÕÖ. Ç. Å. ÅÈ. Å. ÕÔ. . « Ù­. RU. RTL. # KL. $P. QM P RS # QP L. ON. N$. N. M KL. ¹ª. V. Ñ ÈÄ. ͯ Ø­. ­. ¾¹º. ¼. S$P " R [ U# QN \ WT R] "X " # NZ RU Q K^ Y ON R_ RT MRL T N$ NZ Y. M. ²Ì. «º É Ê ­Ë ¹ º Á Ñ ÈÄ Í­ Ó Ò Ïέ³ ÕÔ Å ÆÖÖ ÅÓ ÓÓ. Э µ. ³¬º. ­¸. ± À­. °´. ° « ´ ¯­³° ¯ ¿ ­° »º µ¶´ À­ ¸ ·­ ³¬° «¹ª ± ® º ­³ ºÁ « µ¿ ö² »º ÅÆÄ « ©ª ÇÈ ¬­® «ª ¯. ­. ¯¾¹. ¼ ±¬ª « ©ª ® ­¹ ¬­® «ª ´ ³ ½ ¯±ª ². ‡ ”“ ”—˜ – •. —˜£. ™. ” •ž. m. ud vwm. t. f. i. i sg. rm. lq. k d. on. ab. lm. kg. j. a. ei. j. h. h. f hg a bd ei. ed. abc. ™• ” ˜ ¤›. ’. A4. 16. ep. ‹. „†‡ z xy {y ˆ Œ‹Š‰ |} y Ž ‹ Š‰ ~ ‘ ƒ‚€. J=. I=. 18 -4 ;. 1. <. 5 .1. 1. 1. /. </. /C 0. .= /4. 1.. £˜ • œŸ. –. ™¢ ›ž. ¡. ‘¦ £ Ÿ ‹ § £—œ š™ Š¨ Ž‘Š ™œ › Ÿž ’  œ  —™ šŸ. ‡„ ˜ ¥—. F. 6H. 6 /7, 6. *=. F. > ,/ 6 * ) <8 ,+ 7 ../ ? @/<8 - 0 .1 A .1 3 .2 / / B= , 4 75 3 . 1 4 53 1C 6 6 A 5) 73 /7 :95/8 70 ? /; @/<8 - 0 3< A . - ,/7 . 1 E=D 1 . 1 ./ = 1<C + 3 . 2 /4 7 , ; G 9 38 . 3< 5 . 36 34. '((. $%. "# !. &. &. . . . .  . . .

(2).

(3). . . . . 

(4). . . . . . . . .

(5). . . . . . .

(6) . .

(7). . . . . . . . . . . . . .

(8) v. u k. ]. q\. [WZ. qWU \. e YR k. mr. g T ] Z Qk Vn ` m Th Y TU X TR X Y h ] `ZnW qZ s UV` ZVT a WY ] \ \ U Z YR \ o WU pT \ WeZ [h \ hq b Ub jtW nW`Z ]. `a. Z. PO UT \ R Q X Yi UT S j]V b VW WR T X Y R a UZ WR` g ZU X fTh [W Y ] Z\ We ^ \ Z_ TU \ X Yi [WR`Z ]jV ZZ ZW g S R X W` ab ZX k ] c VWR Yd ` X Y e YW a T ZR Q RW a f Y\ le YR W X ] TR Y ]. We. LMN. WR` g K J. fTh. , 1 , ; , . /1 + E E ' 4- )3 &, 8 32, , 2*, &* ' H 7-, ' ) &* ' + = . & ) /' , G 5 / I , ' ( ,1 + .* ,& / : -, / 5 * ,: -1 2- .*, 0/ ( &, ' ( , ' 1< . ( / / -1, ' ) *1 0 ( ,1 5 5 / * 5 )3 / ' ) -,. -&@ ) , = & 3 / : 43 5 ., - / ) / + --,, 1 )+ 7 &*, . 5 . ? * ' & ' / ') / &* 3-/ : 1 + / 23 : , ' , , '( ( &* 3, =' /' H 5 ( I 5 + 0, ' 8 , &@ -/ 24* / ,: -7, 5 . &'. ,. &*. / '). &&,1. /. 1A. .. &0,. ,8 5 /' ) &1 )+ ., 7,, '. .. )*. 0, 0, , @) &, E4, ' )( '( @ - )3 & / : , *1 , 2- & '0 3, ( '( . ) * -1 ' ) ' ( . , )+ 4, 0, 5 ,, F 4. - -) *1 )+ &, '' &, ' 2** 3-0 ( , 0/ ( @ ) 1/ 3 , ' @ ' )( 3 ( & *1 2 ) -67/ , ( = & '6 5 3, * * & 2* 8 = , ' ( 4.1, ' )( -+ 3, . -1 ' ) / '( , 5 + , , / 24 3 ' . - , 7-, ' ) 0 : &, + 0, , ' . (. @ ) 7- ) , 5 ' 3- ' 1/ ( . 4 + 0* &@ ' ) 4, 5 -3/ : 23, ' )( )* -3/ : .1 &* 0/ 5 2*, -. = &, / ' ' *, = + &1, 1. , / : )8 &@ 7- ( 3-* - ) . 0 9* &. , 2* 5 ' ) 6*, &+ ,. ( 3 ' /' -0 @ )( * 7. , ( )3 / @ ) *, ) , ' ( -.1 74-/, CB+ . + 7 ( ** &+ 0/ + ., 5 @ ) ,' 2 ) & * 1 ,( =& ,7 ., . ? , D -0 & ' 68 , 1) -. @ ) 6 )5 &, , '5 : -. , 4/ *, -3 ' ( -, + 4 ) -@ ) 2*, & ) . 4 &. & / +: -1 ' ) 5 , '( -67/ ,1* = 2 5. -) 5 / &/ ' * & 2* 8 . + 1 2,* + 1 4.1, , ' ) 3, 0, 5 0/ ( * '/ ( * )3 /( 0 / +: 4, 5 - 0/ ( -67/ 1 * 5 . )3 * &, , 2* 8 ( 45 4/ 5 3/ 4.1, '* 3, ,, ' 1 )+ ? . -, / ' ) / '( '( *1 + &*/ 4-/1 . , : &, ** , ' ( 8. / , / '( ( *+ *- ? ' (. . ' '0 -1 ' ) , , *, 5 ) =2 &/ ' - , 1 ( 2,* + *,1 / ,' & 1( + / 4. 1 &, -1/ ' 4/ ' &* )* * : */ ' 2* 8 : / 41,. 2 : 3, -. -1 ' ) , / '( * 5 = *+ . &+. 3,. ,. /. + / 5: - . &+ ,' ( -67/ 5 * 2* 8 4.1,. 3. ) &/ ' 1 2,* + ,' 7, ( 1 /' -* 41,. / /' &* )* * (+ *' 1 / . 0 ' : &, 8 / *, 4. 2 -* ' / + = : , &/ ) ( : -3 -* ? . ' / ') 4. & - '@ -, 7, ) , ' * 7- ) . . 5 1 8. ; @A > = < -/ , 2& ( / + **, )+ : . / '. ' ) &+ &. 1. 9. )3. * ' )( **, )+. 5 2* 8 4.1, 3,. *. -67/ . 4, 5. 0/ ( *. *1 )+ 2**. &0,. / '). - '.. &. . "# $%. ". !.    .

(9). . . . . .

(10).

(11). . . 

(12). . . . . . . . . . . . . . .

(13) @. ?. 6 ' ) . .   & '. 1. 5 . -  "    ! 7  )  '  '   5 899 ;:8 =>< " 8  1 + '     3    !     (     $ (    1   2  ! ! 4 '       ( "  " . . . . ! . . . (. . . . . '. . . + .   "  , '    !     ( " !  (( ' . )     / )   0   ' (  !    ( .  . .  . . (    (   " #  ! % $ (  &  !  "   '  (  (  !   *).   ! . . . !   . '. . . . 

(14). . . . . .

(15) P. C. Q. M N. 4. 4

(16). MO. /. .

(17). . 0. H. . 2. FL. K. J. 2I. 2. H . 2/. F 2G. . . . . . . . . . . . . . . . . * 6. . . . . . . . . . . . . . . !. % C. . . . . . !. % B. :    (  ' ! ). # @ % % 6 6 * % " 7 7 8 8 "( = ! ! = < '  ! ) > = ? 9 ! @  8 :' 8 " ) " (  = D) ' ) A !  ) E. . %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. . 8. %;. ). 8. !. ". :'. . 9. !. . 6. %. ,. 0. 3. /. ,5. 4.

(18). 12. .

(19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . &. . . ) . ). ). *. %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . "! . . !. '. "(. . !'. !. + ! &. ). . %. "! . . !. '. "(. . !'.  * %. . . . . . . . . . . . . ". !. . $. #" ". !. !. .  . . . . .  . .  . .  . .

(20). . .

(21) . . . . . . . .

(22) . €. †ˆ nq. z. Œˆ e. i. nq €. . y. ns. z. l. iw {. ‡ nm. np w p{ e y sp. n. i. e n. v. kq. q€. z. k Žu p. m. ku su. . y. k. ‹p l. is p. kl. . l nm. . s. i lp. q {ˆ i. nw uu. i. k ƒ:‚ . l. n. qk. y. yn. yn l. nm. r. is. y. . nl. y. vy. ku. p ~n. ql. n. q. is p. kl. . g. l. {. p vu. nm. ~k. yn. z. ns. n€. ~k m n. y. l is p. nw uu. i. yw. nl. yn. nm. ‡ lp. m. {. {. n €u. . yn. ky. ky. s} ~p nq yp vl. n. l. kl. ks. nl. zl. y. sx. sm wp. it vu nw l. p. sr p y k. q po. is. nm. l. kl. ji h. is l p. l. e. e cd f. nw uu. i. yw. ku u nl. . y. n. sp. s. „ † iq ˆ e. s pˆ. i. is p. kl. kz u. ku wu. . iq ˆ. y. kq. n. ~n. v. l. l nm. z. im. r. z. i. q lm. k y. Š‰s. i lp. nw uu. i. nw. s p {u. n. l nm †. nw n ~p n. q. n. w p{ sp. n. i p€. l sy p. k. w. qy l. k. n. qk. |. g 6 A. 6 A. ?. 2D. 6. M. H ?b. =. 5F. 56. O. @6 B. < 56. =. 5F. @. @6>. 6. 4E. @2 3. 47. K2. > 5A. =. =@. 4. EF ? 6E. L. L. F. 6. F. =. 56. 6. F. A. A. > A2. B. > 2D @F. =. ?a. FD. 6E. 5F. @. @=. 4. A2. F DD. >. @F. _. <. A. > 2D @F. =. 5F. <@. 5. @F. 5F ` 7. T. M. M. L. FE. >A. A. A. _. 4 56. ^. 6. @> A. K2. 5. =. @=6. 4. =. 56. 6. A. @2. 7A. 6. 6. B. ?. ?. B. 6D. F. 56. =@. ?. > DD @F. @. 5F. 6. >7 47. <. M. 6. Z[. 36 2. 6. 6. 6 UV UY. _. 4@ 6E. ^6. =5. 56. <. >. 56 A. A. H ]2 H 6. 6. >7 47. <. Y. XW. =. 7E. @ A2 3. <. J. B. ?. B. B. B. TF 6 H ?. =. 5. M. \. A. FE. A. 6. 56. <. A. A B. ?. ?. ?. 7?. 5F. <. P OF. 7. 6. @>. 6. 5A 4E. 7. E. >7 @F. <. 7A. @=6. 4. > DD. F. QR. @> B. 6. 5F. =. @2. M. S. F. >7. 6. @2 3. 5>. O. O>. =7. 56. > DD A. F. 72 @ A2 3. 7. @F. D 72 EA. P OF. M. M. M. 7 N A. H =7. A. 7A. 6. 56. =@. 4. A. B. EF ?. F. 6. 67. A. @ 2?. 4@. L. A. J. A. A 5A @2 3 7. 7. 3. @6. F. 56. @F. @. B. ?. B. D. > DD. @2 3. 47. 6. 5A 4E. 7. E. >7 @F. <. K2. > 5A. =. A. EF ? @=6. 4. =. 56. 6 67. 3 12. 6. >. A C. B. ?. A2. H G I. @F. 6E. F DD. 6E. @ 2?D. 6. 6. @2 3. 47. =. 6. 56. <. ;. 9 8 :. 45. . . . . . . . &0. " . . . . . #.  % . ". . $. . . . . . . . !. . . . . . . . . . . . . &. ". . .. #.  . ". !. . $. . . . . . . . . . . . . . . . (. -. #.  . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & -. ". . . . . !. . . # $. " . *. . . ,. ). +. . . . . "!. . . )*. " $. . . ( . . . !. . ' . . . &. . . . . . . . . &. " . . . . . #.  % . ". !. . $. . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . .

(23) . . . .

(24) n. mU. o. G. G. ]. Y. Y. J b. Kc ) a. TU. T. S. K N. Q Y. O. H. K. ). 2. = TU. T. S. O. HG. Z K. MG. H. Z M h. ) \. J. 4. +. Z. P. K. G. ]. \. Y. Y. J. B. L. H. E. N. P ^. ) OF B. P. G. MG. H. Z M h. ). Z[Y LH. ). A ./ -. 95. 8 A. Z[Y LH. l. i. Kc ) a. K N. 2. =. . @. 05. E. d. 4. k. . . . b. J. Q Y. O. H. K. 5. 1?. 9>. 9. 8. H. 2. A. j. aB FG. L. Q _ `H F. O. HG. 9. 5. 05. . @. 05. aB FG. 1?. 9>. 9. 8. 5. L. ; .6 7. <. /. ) . .  . Q _ `H F. B. L. H. E N. P ^. ) OF B. P. E. H. P. 3. @. 2 3 @. < 7 .6. ;. ). b. J. aKc. TU. T. S. K N. Q Y. O. aB FG. L. Q _ `H F. B. L. H. H. /. Y. Y. J. E N. K. 2 5 @. ]. \. P ^. ./ -. . . . G. G. ) OF B. P. E. H. P. K. 9. . . . Z. MG. H. Z M. ;. A. 2. =. A. RS UT. T. F. DN. IJ. V. ) 1. 5 4 2 56 3 /. ,. &%. ,: 3. 9. 8 7. 1. 5 4 / 2 56 3. ,. 2 .3. 01. ./ -. , +. ) '( *. ; < 7 6.. /. ) KQ. G. OP F. MC. KL. HG. FG. . 2 .3. . . A. E D. BC. #. "!. . .  . 1. . . . 2. =. @ ) .. 05. 5. 1?. 9>. 9. 8. 01. 7. ./ -. , +. ./ -. 9. . @. 05. 5. 1?. 9>. 9. 8. < 7 6.. /. 5 X. 3A. . W. ) . . ).  . O. HG Z[Y LH. 05. 5 @. 9. ?. 2 ,: 3. :f5. ,. 3A 5/ g 5. f3 2. 2 ,: 3. ,. 05. 5/. >. e d. ) . .  . $. . . .  .

(25). . . . .  .  . . . . . .  . .

(26). . . . . . . . . . . . .  .  .

(27) . ­. tu. ú ò. >. Q. OA. ü. úòóù ñ ò ñ õùö. ô ÷ø. ö ññ. ò. õöÿ. üý. ôø ÷. ýø. öõ. ó. ûýó. ö. ü. F. KQ. N. C. @. ?. OA. ?>. ?F @C. BC. VM. UD. _D. D. D<M. AB. . ~ ‚. „. y{. êz. ˆƒy. |. ‰{€. y. ô ÷ø. z. ‡. „. y. „. ‚ { ‡. w. µ‰. xy. >. C= <?. AB. ?@ >. <=. ?. M. B@. DK g. g. eg DM b <= LC F. D. @C. VD. OA. ?. M. KQ. ÎÏ Í. ¹Ì ¸. àà. ß $áÜ. ßÜ ßà °. Ý ÜÞ. ~Ü. €{ . «. ©. DP. Š. ON. v.  . y. €{|. x‚ . ƒ. ~{. ~Œ. w. €‡. y. ‚ y ‡‡. ‚. |. w|ƒ. y. „. ~|. {€ . Ê ˆy  „. y. { Œ. |. {|y}. N. R. DQ. DM. B@. KD. D. <. B. = MC. K. KF. D<. O. C. HI. MDB. K. D F. B@W F. B. <= ?C. <K. @C. O. ?< C =. AB. ‚. y. |~. y}w. w. v. †z. z y€w ‚ . |. ‚. À „. ƒ ‚. ‚. x¿Á ‚. y ~. ˆyw „ y |. . ~. F. RF. a. a. a R G D. <. B. LB@. M =T ? C=. Q <. KC. Q. A F S<. D. K. ?. OA. ?@. <. <D. B. K=. ˆy~. {Œ. y‡  ~x . y. €wxy. ~. y. {‡. y{. . {¥. | z Š8{€x  ~. y. ~. yw. x€. ‚. y ‚z. |. |. }y. ƒ{|. {½. K. BKD R. CB. BQ. B =Q. V. ?D F. Q. O?M Q. @N. ?Q DC. 8]K \ O^ ? @ < B KF B <. ?. ?R. a J L< DC M @D N M. D. D =a. ?@ a. N. <` DC. D. B =F. B. EB. LQ. _D =. B@D. ?C. KK. MD. BM. DK Z[HI LK KD C AK ?C @V ? ED =. KO =. Q. B@ R D. R. M =F @ =F. V. OQ. <. B. D= K C=. K. E@. D=. <. |ƒ. ‰ƒ. {€. ~w v. yw ‡. ~. w. ‡ y| ‚‡. €w ‚. ~ƒ. y. @ B X SV Y KN LB< O. W. {. |„. y‹. »· ¸ º. ¸¹. ·¶. w xy. ‰. {|  ‚ w|. † zv x‰. y Š †‚ |z ~  ‚ y ƒ{| ÂÁ z }y €wxy ‰ • x  „ ‚ | y xv xy Ã~ ‰ y |  xy Š €~ ‚ yy~ ¼ x„ y ‚ } } y x y ” }} x ‚ z ˆ€ y { yw  ‚ y~ ¾ y ‡ ~€wxy ~ ‚  w ~| Š † ‡ ~x‰  y y  yy w  | x‰ y ‡ ~x „ Ä yƒ y  “ z y  “ } ‡ w x~ | w † ‡ „ z ‡ {Œ w y  { ˆy y| ~ w z ~ z „ € y €wx €{ {y ƒw | z ‚ {| ‚  ‚ ~w x ~¿ x  y ~ y ‚  x € | w €w | | „ {|  ‚ y w‡ w ‰  x | „ w z Š ~x ‚ z ’ {€. z wz. |w. y‚. |. {|  ‚. ~w. y. |w „. {v . KK F. D. DK. KO =. <. ? C=. AB. ?@ >. C K =N <=. ; FF. ƒw. M@ F C ?< S M= <= ?@ >. D>. ?D. <. ?. OA. B. DM b AB M@ F < = C = C S L ?< <? C F B M= EB <= B =F S8D ?@ > RF. D>. D. ?C. <. ?. OA. B. LB Q K O WD N. ?c. x„ y ‚ ł { w x‰ z ~ xy y  µ‰ y „ y| x}~ Ɂ Š y €~ € “ ‚ {‰€ „ } ‡ y Ä wx  |  | ƒ ~„ ‚ ¿ {Œ xy w ¿‚ à ÇÆ È ƒw à {|  ~ ƒw ‚ ‚ † Š y ‚z w € y | Ë z  y ‹ y{ y „ y  „ }w y ‚ É ~   ‰ ‚ „ „ € ~y {€ w ‡ „ ~ ’ƒ ~¿. „. { Œ {€ . ˆwy. |. }y. ƒ{|. €{. É. LK BG K < D ?C @ @Q C ?KD C D = B A K AB < B@ D LV = @V BWD QF ?D M @VKD D J S RF K N B C M < @O N ? B@ A < M Q ? @V W B Q N D c N D?M K N D C KK D C V A?@D ? d B ?WD O B \ N L =Q @ C B C N D F F B < K < @D Q < = B M@D M b e @M KQ C = =R D D B F ? S KD A ? =F <W N D> K S h < @@ C ie D <D = _ ; Xj R LB D R a @D? VBWD ?@D > K KC a ?D f UB ? DK a E@ ?@ > DA > B < = @ DC VF N A?@D D< ?@ > MD D B N AB W< O?A C KQ ?< C = D< = < B< N C ? C. LB Q DD<. ?C. ¹ ¸ â й º ° ÑÒ Üã ¹ Ð ° ° ää ã ÔÕ Ó ä ·Ö» á Üã × |w ° y‹ z „ šØ ‚ Ÿ y ‡‡ Ù ž y v š˜› ¡ | z ›Ú {y  Û Üz {Œ Š å ˆw å y v ÞÜ. †v. y. }w||. €x. wy}. x. x‰ „. y‹. ¤ € { ë é § ~x  Þ íì ßà æ àà ßá æ {Œ. . |z. xz y‚. |w é. {Œ. š. ˜›£Û. xé ‚ y. ƒw. _= C KD ON ? B@ @D M K D DF N EK <W B S D< = < K Q. B@ =F. A=. B>. <. O. B@D. D. MVK =. =. F. DQ. <. B. LR. B =F. @D. DM b EB S < = D F L CF @V ?@ >. D@ C. @D. <=. ?. èç. A?K. D C>. N. \. K F;. ùòó ñ. Q. ?. ?<D. B@D. _. C. ?C. ?. a. OR. B. K. ?< C =. K. DP. OA. DC. BK. D. Â. WD Z = <. D. <. B. K. DF. EOB. <. =. WD. C ?N. <W C =. D. M. VBD. KR. EOK. ?F. L@ l. D< =F. A. D. B. ?@W. <. BC. VM. < kD = B@ @D Q BW K D F V? < @ R S DK B. MB =. @A. D. <. <O H. UD. D. õö. õòóô ñ. ü. ôø ÷. ýø. õö. ó. ûýó. ö. ó üý. õû. úòóù ñ. ô ÷ø. õö. õòø. õÿ. þö. ó üý. õû. ô ÷ø. õö. ð îï òóô ñ. õû. B@D. K. P. <O N D=. DN MC. Dc. S C KA. DK. V. ?. LK. B@. RF. ?@ >. D M. F. B =F. EB. B. KQ. C ?N. A. D>. ?. K. KD. =. BK F. MC. D< =F. E<W =. ?. K. ?@ >. <. B. K. DM =. @C. AB. D. B@W F. úòóù ñ ó üý. CB <. ?. K. V?@. A. ?@ C. úùòó ñ. ô ÷ø. õö. õ ÷ öùõ ñ ü. spqqr. mno. D. EM. R. >. L. CB. >. >. B. Q. BQ CB. <=. ?@D C. K. KC. A<. D. O?M Q. ?C. KQ. DD<. ?< C =. AB. ?@ >. <=. ?. <. B. K. ABWD. =. Q. BK N. M. B@D. KC. A<. D. O?M T. OK CB 8SBKD R. BQ. ?. KV. DC. @N. DC. ?. <=. ?<. M. ?. KF. B. LAB. C. UC B OF. OC. D. <C. D?. HI G. F. C KC. <A. D. D CB. KF. AB. ?@ > G. x‰. y. 15. 9 3. 5 786. 43. 210. /. :. . w„ . |ƒ . ¤ y “ „ € € | y ‚ |ƒ wx „ { Œ x y ~  ƒw y ¤ „ {|  ‚  • v • |‚ }wy Š y • § y~ „ x | y yw § ‰ ´ | ~ xy  y ‚ ~y x ˆ ‡ y y |w y  „ | „ ‚‡  ‡ {  w| x ” ‰ wxy  ‚z ~ x| ‰ w ‰ ‚ €y  ~ ~ € µ‰ „ w ‡ { Œ y ˆ~ y w Š Š †~ †„ Š {€  y ~x }~ | {  y ‚‡ y yz y” |z ~ ˆ |y ƒ ‚ ~{| ‚ {‰ z. =. L$KJ KD C A AB D CM KO N KD @ O DP @D K=. J EB. @D C. @D. ?< C =. AB. <; <= ?@ >. „. x„. y. . ƒ{|. w. xz. y ‚„. „ €‚. ~y. „ w‡. y. {. |z ‚. }{|. ~x. y~. {€. ‚. {|  ‚. x}. ƒ{. {€. y. ‡ z. ˆw~ ‡ ‰w y. ‰ ‚. x|. ¤.  . š¢ ¡ ›£ ž. ›. Ÿ ™ž. ˜›. ™ š œ. › ™š. ˜—. xy. •. „ ~x – {‰ . y . {. ~|. yw. y. %. #$!". . .  . w. | ‡‡ ‚. |z. y”. †„ y }~ |‡ y‚. . y”. {~. x|. ¥¤ y ˆ ƒw ¯¦ Ž¨¦ § y| ‚ ~{| ‚ y ˆ x| ‡‡ ‰ ‚ ¬§ ~ ‰ y ‰ ‚ wˆ ‡ {yx  †~y wy ‡ |ƒ y~ x x‰  ˆw~y ‡  |w } w w {€  ~wy ‡ y € ~x {€  “  “ ª © y z wx „ ~x Œ° y  ‰ « | ‚ y ± {~  „ ¬ ˆy  „ ² ƒ{ { ‡ ƒw ‡ w v x {€  • y y | ‡ w€ | ‡ ‚ ~x| • y ‚ {| ‡ w  ‚ • wx v~ ~ y z w { | ‡ Ž‘ y x y “ ® ©­ w Š  ©³ †| ‚ ‡ ‡‡ ‰ ª x‰ « ‚Œ ~w xy « {~ { x‡ ‚  ‰ y ~ ~ y  „  8Šxƒ x ‚z ƒw „ ’ ’€. . ‰ {|  ‚ “ y  ~. *. .. -.. + * ,. ) ". ('&. z. „ ‰. {. ~. xy. . ‰„. y. {. † ”‡. v y ‚‡. ~.  yw . ‰. x. |ƒ. y. €. ‡ ‰{ z. ‰  w. y. {| ”. ~. {. y z Œ Š {‰ x€ {|. y. x. { „. ƒ. y. y‹. . {Œ ~. . . . . y. ~{. {Œ.  w| „. ~. {}y ‡. z. „. v. x. €. y. ƒw|. ~. ‚. {Œ. }~. y. {yƒ 8“x z ‡ ‰. €. y}w. ~x. {€ . ˆ~y „. . y. y. x. {. ƒ. y. . . . . . „. ~. xxy z ‚ w y. {|  ‚. v. ˆ. v‡. . {| ‡. w. ~. {. ƒŒ. x. y. }~{. y‡. ‰w. |. y ‚. y. ~y. w‡. ~. { zŒ. xy. ‰. x. {. ƒ. y. €. „. ‚. . x. z. „. |v. yy. ˆyw „. x. { „. ƒ. y. y‹. v. †~ ˆ{ ‡ x‰. {. {| z. x. { „. ƒ. y. €{| . }~y{. {| z. wxy v. y  ‚ y}w }wy Š ƒ Š8x€. x. †~ ˆ{ ‡ x‰. ~. y{} ‡. y . Ž x „ ‚. |. †~ { zŒ ˆ{ ‡ ~ x‰ Š Ž‘ x | v yŽ y}w € ’. y. ~. {Œ. yv  ~. y‡. ~w. ˆ‚ w y‡ } ~{ Œ ~ |ƒw y € x |‚ ‚ y |y. y ~. ~. y. x. |ƒ. y‚. }~. y. . . . . . . .

(28).  . .    .

(29) R. å. €. ). "(. /. )} . ¯. . ƒ. . ‡. “‘. ±‡ ‘. °. ƒ. ². ´. ƒ“ ‚. •. ƒ. ƒ‘. ±. ². ƒ. ƒ. °‘. ”. “. “. •. ‡•. ±. ƒ. ±. ². ƒ. ‘.

(30). ––. ––. •. ݃ –. ’. “. ݔ. ±³. ³. ƒ. ”². ”. °. ƒ. ². ”. “. “‘. ±‡ ‘ ‡. °. ² ƒ . •. ˆ. . ¹ •. ’. ². ƒ. ². ±. «ƒ“. °³. ‡. ‡. ². ƒ. «. ³. “.

(31) . . . . ,. ’. ³. ”. ˆ ”. ². ‡•. ƒ. ƒ‘. ’. ƒ. ². ”±³. «ƒ. ±‘. ±. «ƒ“. °³. . •. ‡•. ”. “. ƒ. ƒ–. ².  ²‘. °. ƒ. ƒ. ². . e. ,. ’. ’. . ˆ. . –. . ². ‡. ±. «ƒ“. °³. ˆ.  ‡•. ”. “. ƒ. ƒ–. ². ‡. ². ƒ. «. ³. ”“. ‡.  ƒ‚. ². . . %. . . . . . . & . . . . ,. . &. . Ý ëì. ƒ. ². ”±³. «ƒ. ±‘. ’. ññ. •. ˆ. ƒ. ƒ‘. ². ƒ. ². . ±. «ƒ“. °³. ‡. ”. “. ƒ. •. •. ƒ–. ²ˆ. ‡. ‡”  ‘ ¹.  ƒ‚ ². ® óð. ’. ‘.  “‘. ”‡. «. ². ‡. “ ƒ. . . |{ . . . . :. ‡. . . &. ,. . . . . . . . . 9. . . &. . . . \,. . . . . . N. N. . . . . & . . 0 . ’ ‘ Ý  ƒ“ ëì ‚ ß ß”  ³ ó ³ ù ƒ ݲ ® î ƒ ø î ݲ ‡ ô ¹ ’ ƒ  ² ƒ‚ Û  ݱ ² ƒ‚ ± ‡ ‡”  ‘ ƒ  ‡ – «± ” ˆ. ’. ². ƒ. ². ±. «ƒ“. °³. . ‡•. ”. “. ƒ. ƒ–. . ²ˆ. ‡. ². ƒ. «.  ‘–. . ݑ  ‡. . . . . . . b. ,. &. . . . . . . – ”–. °. ƒ. ². ´. ¡. \,. ” ¹ £. ’. ’. ¯. . . ” ƒ.  ƒ“ ‚. . . .*. ".. . . . . . . . . . \g. \,.  . . . . . :. . \g. \. . A. ". ƒ–. ². ,. . . . . . . %. . g. . . .  & . . ~ \ . ± ® ³. . . LM. K. 0 . \. \. *J. '. $J. . *. . . %. . . . . . . . [. z. z. pz. f. . . . . ±« ‘. ‘. ‘. ’. ’. Þ. ˆ. ”. ‘–. . ”. “ . ƒ– ƒ. . C. . . ƒ“ ‘. °. ƒ. ”. ¯. . –. ‘. . • ¹. ˆ. °‡. ƒ‚. . ±‘. •. ƒ‚ ±. ”. “. “‘. ‡” . «. ². ‡. “. ”. “. ƒ. ƒ–. ². . ‘ ˆ. ƒ‚. .  ±‘. ±. ². Þ ƒ‚. ±. ². ‡. ”°. “”. «. ‡. “. ‡. ±•. ƒ“. Þ. ƒ• ´. Ý°. ’. ƒ‘. ². ƒ. ². O. . P. . . . y. . ,. . . %. . v. ƒ‚. p. v. ƒ. G. w. w. v xwv. <p. ?p. . 8. ƒ‘. ². “. ’. ’. ƒ. ². ‡. «. ƒ. ±. ݱ. ˆ. ‘–. .  ƒ‚. ƒ ². . . . ݑ  ‡. ”. ƒ. . ƒ‘. ². ƒ. ². ‡. . ƒ‚. “. ”‡. «. ². ‡. “. ”. “. ƒ. ƒ–. ². ²‘. ݑ . ’.  ‘–. . ± ‘•. ‡. ±. \. . . ݑ . ”. . . ,. . -. "$ #. !". *#. $. . -.

(32) . c. . . @. QR  S tu7 T. . . 0 . . ¹. ’. ’. . . •. ±. «ƒ“. °³.  ‡•. ”. “. ƒ. ƒ–. ². . ²‘. ”. “. ”. “. ƒ. ƒ–. ²‚. ‡. ’ ƒ. ƒ‘. ². ƒ. ². ±. «ƒ“. °³. ‡•. . ƒ. ². •. •. .  ƒ‚. ƒ. ƒ‘. ². ƒ. ². ‡. ±“ . «ƒ“. °³. ‡. ƒ. ¯ ‘ ––. ’. •.  ƒ‚. . “. ‡«. ”. “. ¹ •. G p. Û. h. g. ¹. ‘. ––. . ’. ’. •. ”. “. ƒ. . ƒ–. ².  ²‘. ”. “. ”. “. ƒ. ƒ–. ². ƒ. ¯ ‘ ––. ƒ. ². Þ ƒ‚. ±. ”². ´. ². ³ˆ. ‡. ‡. “. ݔ. ° ‘. ‡ •–. ’ ‘• ‘ ƒ•. ƒ. . ¯ ‘ ––. . . 8. 7R. g. . ƒ. ”±. ”. ”. ”. . •. –. ‡.  ƒ‚. ’ ‘ ƒ. °. ƒ. ´. ±. ². ƒ. ´. ±. ². ƒ. ±. ³.  ƒ‚. «. ²‡ à. ’ˆ ƒ‘. ’. ·. ‚. «.  ²‡ ˆ. ”. “. ƒ. ƒ–. ². ƒ. ”². ”. . ±. «ƒ“. °³. . ‡•. ”°. ’ ‘ ƒ. ¯ ‘ –– ±  ”²  ‡. ‡  ƒ‚ ® ´ °‘ ݱ ±  ƒ ƒ‚ ݱ «± ± ´‡ ƒ “ ‘ « ‡. ¹ ¯. h. be. \. s m o r l r k r q. <p. n jml o j k j i ?p. . e. b\. . ê. . =. ‘. ”. “. ‡.  “‘. ”‡. «. ². ‡. “. ². ‡. °. ”². ƒ. ±. ”. ±. ƒ. ±³. ±‘. ². ƒ. ˆ. ˆ. ]. G. ` e. _^. H. ]. G. a^. . `. í î. ñ. ôóõ ì. óò î. ì. ìïð. ë ì. ¯ ‘ –– °‡ “ ± ‘ ƒ• ²ëì. @ . f. f. ôóõ. a`. _^. . . Þ. ”. “. ‡. ƒ. °. ”. «“. ². ‡. ². ƒ. ݯ. . “«. “• ‘. ƒ. ”. ³” –. ƒ. ݔ. ’. ƒ. ”. “. °. «. ˆ. ˆ. ƒ‚ ´. . . . . . µ ܤ ݱ ± ƒ.

(33). . ]. [ \,. . Z. YW. U. WX V. ƒê. óò ” î ¹ ±. ì. ì. ìðú. ëø í. ù•. ”. “. ôóõ. óò î. ì. ô. í ìø î. ó÷. H. f F d. ö. ¹. ®. G. <. ?. . . c. c. ±. =. =. =. G. b c F d. ì. . . =. <. ?. . ”³. ‚. ƒ“ ‚. . . üÿ. . ü. . üÿ. üû þý. . . . . =. . . . . . &. . . ¹. ¸. ˆ. æç. ‘·. ƒ. «´ –. ”. ƒ. ². ‡. ® ä¢. ±. ±. ƒ. ”. ”. ┃. ”. “. ±. ²‡. ƒ. ”. “. ±. ƒ. ”. ”. ‘. Ü. ã. äå. é•. . •. µ ¯” –. ‡. ”. “. ƒè ‡. µ ‘. µ. ┃. ç. æç á. ã. á•. ƒ·. ”. ²à. ® äå. µ. . . . . . . QR. P. . . %. . . ,. S T. .

(34). . . . . O.  . . . . . . . . 

(35) &. . ¤Ü. ¸. ¹. G.  ±·. ‡. ‡. ƒ. “• ‘. “. . Þ. . :. . . . . . . . . . –. ƒ‚. . ‡. «.  ƒ‚. ƒ“. ±. ². D. H. F. B. . ‡. ”. ”. ƒ. ”±‡. ±. «. ³. ƒ. ². & . . . . . . . . . . . . . . ƒ‚. ƒ. ³. ²ß. ƒ. ±. ”³. ݲ. ݯ. . @. ‡. °. ƒ. ´. ±. ƒ. ². ƒ. ². =. =. =. <. ?. ³ˆ. ¹. ƒ. ±. ³. . ´. . •. ˆ. ,. . . . . ƒ ‡. ”. “. °. «±. µ ܤ ݱ ± ƒ. ”. “. ‡.  “‘. ”‡. ƒ“. ±. ƒ . ƒ. «´ –. ². LM. K7. J. 8. - ) (. ). /.. ). '. . "$ #. "!. °‡ Û. ´. I *#. $. . . . . . . . N. ƒ. . . . . . . . +. % . . ·. •. •. ˆ. ‚. ‘. ². ‚. ƒ•. ². ‡. ƒ. °. ”. “. ƒ. ƒ–. ². «“.  ƒ‚. ”. “. ². ‡. ”. “. ±. «ƒ“. °³. ‡. ². ‡. °. ”². ƒ. ±. ‡. ”. ¯‘ . ’. ݯ. ”. B. =. ==. . ‘. •. ƒ. ±. «. ³. ƒ. ². Þ. . ƒ‚. ¹ « .  ƒ‚. ƒ. ƒ. ƒ •–. •. . ‡. ”. “. ƒ. ”±. ”. ”. •. ƒ‚. . ‡. “. ±. «ƒ“. °³. ‡. ². ƒ. ƒ“. ‡. B. > 5. B. . B. . . ?. <. ¹. ¯Ý. . . ‘. ”. ”. ƒ. ±. «. ³. ƒ. ². Þ. . ‚. . ƒ‚. ±. “‘. ‡” . ². ƒ. ´. ‡. °‘. ”±. “”. ². ƒ. °. ². ´‡. ´. ±³. ‡. ”±. «. µ ܤ ݱ ± ƒ. “ Û. . . . . . . & . . . . . . . . . :. @. . . . . 9. . :. . ED. 1. A. . 3. Ñ. Ì. Ö. Ú. Ð. Ø. ×. Ø Ð. Ì ØÙÍ. Ë×. Õ×. Õ. Ñ. Ð ÓÒÏÑ. Ö. ÕÒ Ô. Ó Ô. Ò. Ì Ð ÓÏÒÑ. Ì ÏÎÍ. Ë Ê. È. É È l. B 8. 7 . 5 4 6. "'. -.. -$. )!2 #. *. '. ) 3#. 0 .  . . . . . . ;. C. . :. . . . %. . =. =. =. ›.  . Ç. Š. ‰Â. Ä ÅÆÂ. ‰Â. œ. —Š . Å Â. à — ‰. Ã. »¼ ½¾ À ¿ “« —Á ‘. —. > 5 ?.  <. . . ¹. ¹ºƒ ‘. . . . . ; . . . :. . . . %. . . . "'. -.. -$ 3.  ‘. –. ‡. ±. ƒ. ´ ‘–. ². ”². –. ³. “±. ±. ƒ. ”². . . ‡ ® ‰. ¸‘. ”. ². «. ”. “. ². ·. ·. « £. . & . .  . . 

(36) . . . . .  “ ¡ ‘ µ¶¢ “ ‡ ². ±. ƒ. ±. °– ‡.  ƒ‚. ±‘. 9. . . ,. 8. 5 4 6 7 . ® ‰ˆ. µ. 1. 2)! #. *. 0 . ¦§. ¤ ˆ¥. /. $. *'. -.. © £  ƒ“ ‚. ¯. •. ‚. ¥.  ƒ‚. «. ²‡ ˆ. ƒ. °. ²³ . ±. “. °‡. ±‘. ° ‘‚. ®— ‰. ,. (. . ,.  . ‘ ­ ¬u¡ . “«. £ª.  . . . . ©¥ ‰¡. Š §¨. . . . . &. . . +. Š. — ‰ .  . . ¡¢ £. › œš ™ ˜  ž ™Ÿ ™ Ž ™ . . )* (. '. !. . & . . . %. . . . . . $" #. !. . . . . . . —. .  . . Š. . . . ƒ. ”. “. . ’ ‘ ƒ“. ƒ. . ‹Œ Ž. •–. ‰ˆ. ‡†. „.  ƒ‚. . . . . . . . . . . . . . . . 

(37) . . . . . .

(38) o. –. 9V. !. u. . I. 9. < . . . (. . . . .

(39). Â. . . .  0/. W. f. f^. W. ^ \h. \. Xa ^. _. X^. \W. \. ›. ›. ›. ^. W½. ¼. š. _. \^. X. \a. „½. [½. \]Z h. \. a. f_. Z. [\. _b. Y. \] b. Y. \. \. f. g. Xa ^. ¹². ±. ·µ. ²¸. ±. ±. Å. u. . . . . . . . . . . . . . . §. ›. `. b ^b. W. ^. \. _. \Z. e½. W. be. X] b. f^. X. ]Á. g½ b. f. a. ]W b. Xa. . . . . . -. . . . . +. . . . ) . .. . . . . 

(40). . . . . . . . . . . . W. . . \. a. f_. [\Z. \. Y. be e½. ¼. \. f_. Y^. _. Xa. ]W `b. ›`. \] b. Y. \. ]. X ^b. W. W ]g W b. f. _. X] b. f^. \a. jX. \. Yf. ]. fb \] ^. []. \. f_. f½. f^. ©. u. . . . . . . 

(41). . . . ƒ¾. ž. ‚. ^ \h. Xa „. W. \W. \. \. [\]. ^b. ^ \h. _ bh _b. € ~. zž. |À. f. Xa „. \a. jX ^. [.

(42) . #. . \^. _. f. ]. . . . . . . . Q. N. . . . . . . ;. . . . . . . . . . Xa „. §_ ›. ,. €¿. f. aY. \. f_. [. Xa „. \a. Xj ^. [. . %. . . . . . . . . . . \^. _. _.  . . (. $/. [}. ›. .

(43). 7 -. . I. Xa „. ª. . . . . J. » º ‡ˆX h a YZ\. u _^. [\]. XYZ W. \e ]g ^ b. \W. f. ].  . .  ) . R. . . . . . . . . . . . . . S )

(44) ! &. 

(45). . . . ^ \h. f. ]. [\. ]g. . . . . ) J. ]. .. .

(46). . . . . . . . ) 9. ] ¶ÃÄ ´.

(47). + 

(48). . . . . aZ.

(49).

(50).

(51). . . . . . . . .

(52). \. .

(53). !. 9T . . . ]. ,. . . . . . 

(54). . . . . . . .  . . . . (. . . . . . . . . . . . . F F. . .

(55). . . . . . . . . . . .  H. . . . . . U. !. . . ›. ›. ^. W½. ¼. _. b ^ \i f. ^. \h ^b [\. \. a. f_. [\Z. _b. Y. \] b. Y. \. X] ^ b. »º \YZ. ¹². ±. ·µ. ²¸. ±. ´ ¶· µ. ±²³. °¯. . . . <. . . . . . . ,. P. . . . . . . < . . . . . 

(56). . . . !. . . . . . . . . . . <. . . . . . . . . . . . . ,.    <  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z. . . . . .

(57). . f. ][. f. a¬. \. \. _. _. \. a. f_. Z. [\. X]. \W ^ fb _e. ^ \a h. a„. Xa «. . < . . . . . . . . u –‰ ®. ‡.

(58). . .  . . . . . ;. ­. !. . . . . . %. . ^. . . . . . . . .

(59) /. 

(60). . . ª. \ _ u ª. f_. \. a. \Y W. X] b. _b. . . .

(61). . . . . . . . . . . <. . . . c\ b \ jW a © \Y. a. \. a. . . . . . . . .  . . -. \. f. a. _^. [\]. XYZ W. \ c\ e ] f ^. a. X]. ]. \. [Xa. ^ \h. _. \. f_. \. a. W. fe ]e Yb. \Y. a. \ a ^ c\ b \. a. \. f. a. O F. . . F. ª. . . . . . . . . ©. . . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . F F. . . . ;. !. ^. ^h. b. _^. [\]. c\ e ] f ^ XYZ W. \. \a. [Xa. \h. g. Xa ^. ^„. \e. [. X„. aW. f. a. `X W `]. \. jX e. _. _h. f. j. a. g. LK. ©. u. \. a. Z. g. ]. ‰. b. _b. \a. †. Zœ h. a fY. \. _. _ bh. ^. . . %. . . . . . . . . <. . .

(62). a. g. X] b. _b. fj §Pee a \Y. \Y. a. ^ \h. Xe ]g ^^ b. ^. W. Xa „ j. . . . . . . . I. 5 : I. . . . c. _. \. f. \ag. f. X] b. _b. \Y. a. e. c\ e \j. fe e. \Y. a. ‚ \h. . . W. W. e. fe e. Y\. aW. f. aW. f. ]^. _. Xa „. X] b. _b. \Y. a. j. \. f^. X. ^ \h ] b \aj ^. f. ]. . D. D. . . . D. . H.

(63). H. F. 

(64). . %. . . . G. . . . . 

(65). . . . . (. . . . . . . ; . . . . %. . . . . . . . . 

(66). . . . . . . . . . $. . . . (. -. . . . -. F. . . W. e. c\ e \ _e. fe e. \Y. aW. f. aW. f. ]^. _. Xa „. X] b. b. _b. \Y. a. j. f. \^. X. \aj ^. ]. ^ \h. . . . . . . W. e. fe e. \Y. aW. f. aW. f. fe _e ]^. Xa „. X] b. b. _b. \Y. a. j. \. f^. X. \aj ^. ]. ‚ \h.   ! / F ! F F  ;. H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . c\ e c\ e \ u o \ _b _e _Z e ¤ ]X b u o ] j f q ‡ ¥ c u W f o u o X^ g\a s u ]¦ f f _b to \ u _ W o _ b a ‰ f s \ _b ‡ t ‡ ‰ \Y. ae. c\ e \j. fe e. \Y. \a h. ^. ^ u o \h – ] u t b ]š \aj ^ Yb `\ X e \ f^ \ j W cf h a \ \Y X] _b › e X] b X] _c \Z œ Z fe \a \ u _ ›. ! 9. 

(67). .  5 : I. 

(68). . . 1. . . . I M 5 9 : I 5: J : :. 5. 9 ! /. . 99. . . . . . . . . . . LK. . 5 9 : I N :5: J : , 5. Zb. ]j. f_. \. _. \. fZ. a. . 

(69). . . .

(70). 

(71). . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . . ;. L K. j f ›j ‚ Y u _h b f › ee a ¨ \Y ^ \h _ f \ § ee. ›. h Xa „. f. j. a. g. X] b. _b. \Y. a. j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “. “. “. “. 7 6. p ‰. n. f. ]. ts. n p o q. n p£ ot. n pqo £q–t. 5. W. $. 5: 9 : :. $5. d. –. ‰. “. 6. F F. F F. . . F . E D. . . . ^. c\ e \ _e. fe e. fa e \Y. Zf. Y. a. X„. Z. ‹ ¢ Ž. . . 

(72) . . . . . . . . . . . C. !. ‡. . . . . . . . . . . . %. . . . . . . . <. . . \. f. a. \. ^. ^ h \a h. _. Z. ¡X ^. _^. [\]. \ c\ e ] f ^ XYZ W. a. a. X„. Z. \. f. a. \. ‚ \a h. € ~. ~. x}|. y . xz Ÿ ž. |€. xy  ž. . . . 

(73). . . . . .  .

(74). .. . . . . . . %. . . . . . . . . . . . . . . B. ;. _b. X] b. _b. \Y. a. \j. f. f \ag. f. ]. [\. ^ \h. \a. o u ts q. u. c. ›. œZ h. ›e X] \ _ \ aY f. ch f \ X]. \. `\. ]š Yb. A. @3. 3 2:. $. ‰. ‰t. –. ‰. “. p. d. –. ”. ts. p o q. “ ˜ — ™. •. •. •. ‰.  Ž Œ ‹  l ’ ‘ Ž n “ ‰. Š. 6. > = ?. 9. . . . 

(75). . . . 

(76). .. . . . . %. < . . . . . . . . <. . . ; 6 . . . ^. †. W. h. \ ^„ \]. f. ]. a. X„. ZW. X]. \Y. _† _^. a. _b. X] b. _b. \Y. a. \j. f. ^ ‡ h ˆ ^ \h c f \ag. ! 0. . . . . . . . . . &. . . . 

(77). . .

(78). . . . . . 

(79). 0. 

(80). . . . . . . . . . : 5. . . . . . . $. 5: 9 :. 876. 1  54 3 2. !. (. „. \^. Xa. _. \. \a. `_ ^. [\]. W. c\ e ] f ^ XYZ W. \. a. a. X„. Z. ^ \h. _^. [\]. XYZ W. X. W _ be ^. \. \a W. Xa. . . . . .

(81) -. . . . . c. c. b. a. f_. Z. [\. \. ƒ ^ \h. ]. W. fe. Z. \e. ]g. f_. _b. X] b. _b. \Y. a. \j. f. \ag. f. ‚ \h. € ~. ~. x}|. y. z{x. wxy v. u \.

(82). /.   .. . . . . .  . . . . . . . . . . .

(83). +. ,. . . . . . . . . . . . . . . . 

(84). . . . . . '. %. . . . . (. &.  *)&. . . . . . . ( !   . . r. lm. . . $. . . . bi. n pqo uqt s. fe e. Y\. W ^ \a h. f. ]. n p do q. X] b. _b. \Y. ^ \j h a. f]g. [. _. \. X]. . . . . . . . . . . . . . 

(85). . . . #. . ! ". . . . . . . . . . . . . . k. k. . . . . . . .

(86) . . . . \ a ^ c\ b \. W. ^ \a h. [X]g. f. f \. a. _^. [\]. \ a ^ c\ b \ dW a \ c\ e ] f ^ XYZ W. \a. \a. `_ ^. [\]. XYZ W. . . . . . . . . . .  . . . . . . . .

(87) ‰. ‰. p. t. i. i. t. fex. f. de. fel i. jk. e. j. x¯. u in. fsr. fjx. d. he y. f. r ij. i jk. e. dj. s. g. l. f. x. š. ‹. ld n. j. gr. j. sl. dj. jn. j. dsx. o. i xd k n. fs. jr. h. jk. xk n i. d. sr. j. sl. ls y. vv rj y. mn.  v p ex n. jl y. fe. dj. s. g. l. dr ie. j. mj. ’. ‘. ’. x. ij. ie. ie. y. m. dn k. k. ’e ” jrl ij f xf n o ‚ – ƒ. f. fjl ij. i jl k s. j. g. g. fs. j. lf. r ij. y. sv. j. r. n. ij. n. y. y. sl. l. hi. fjx. jr. g. uj. o. xf. f. ij. n. n. n k. j. l. hds. ev. sl i. fo n. o. xf. ij f. m. in. m. j. j di. n. i. j. sr. lf. r ij. jk. j. o. s. oh. sx v. sk i. ex. ly. jx. jg y. ev. sl. o. xf. f. ij. lt. e. y. i. j. jr. ’e. fgr. deh. o. xf. ij f. l. l. n. n. y. v. j vv di ex n. de. fjx. d. vv eh y. fs. l. xy n. j. l¬. djl v p x n p ds vv. sr. l. j. xk. l ny. mj. Ž. Ž. Ž „. jv x n. fg. s. uj. Ž x z n h oŠ ­ • li ®. p ~. sd n. x. msl. xe n. ld n. j. gr. x. jn. sl. r. sr. l. h ™ jk p j. i. {sj. z. ov. s. er ’j n | s s in k j v s } lf l ij j er t d i ~ x e p € ¤ lt – xy n ij x › o i f e jk l xf n xt o h ij ij ln l l j fe jg y l y t xj ij r ij jx y f lf uj i fjr ex l l n n i i j i k er t ” jx k sl h hs er « ir r ij j l f e ij fsr t ‘l i j j k fjrf j ’ er t e ~‡ ds p ‡ uj h   s sr v ™ fg jk jv ‘. rj. r. fjl. fj. e. l. in. ln. l ’j „ e y jr s | fj v. j h u¤ l jl p j y sr x jr l ‹ j s ij ’fe e y j ht ‚ y lx n sx o y i i jk lj k er ij ox nn fe s v t r ij i jk ‚ f r ij i jl k h lf n h u¥ l jl pj y sx. gr. i jk. fjl. in. .  ? . . i u in œ– ¨ § ¨ ©ª ¡. fsr. fjx. d. eh y. f. r ij. i jk. ie. y. e. t. jr . f. h. i. jx k. j. sl. rj y dj. sx. dj. fsx. sl. dj. r. x h p jl rt i jr k. e™. x i” n jx k rd h j sl j f r jr  j r e i r t ’j n e s l m gv jr x¦ er t n. lf. r ij. j. hn. . x. h. 3.  I 4 F

(88) @ 3 ?   . @  . KJ  3. ?. . 4 . n. . 4 3. . . . i. ‘. d. jxd n. j. j. o. s. r ie. l. ¥. lk. hi. fsr. u in sl ev jr y dj sl jl l ox n n dsx ¤ iv ‚‘. y. jk. j. r ie. l ie. jy. jj. x. 5 76 . A. B % . 2D? C 38.  9 :  % A ? ;  5< =. 3. 4 ? . . 7 . . :. i. t. i sd n. fs. sy. r. j. is. sl . sy. jk. xy n i. j. l. fh. l. r ij. ei. x. feh. s. . $. #. fsr p vv u in ‘ x„ n i jx k dj h sl g f srl jr  j e l t r ie  ‘l ij so j. fjx. d. eh y. f. r ij. i. y. jk. j. r ie. l ie. j. l. jh . dsx. fj. jk. d. l. . !. . . . ". . . .  . ‘. n. n. n. ie. vv. ie. i is. v. jk. jl. sl. jr y jd. s. h. l nv hi l. g. i jl k. ex. o. x. jsr. g. g. s. lf. r ij. i jk. o. xi. s. xf. £ nv. sx. d. jsr. l. s. k. si. fel. s. vv. v. –. fjx. d. i. eh y. fs y y ey r er ¢ srj hd u i n l ln j ds fjx pKl i ’ ” v fsx j v jr in l y ‘ dhl ie ™ l– g jl k g j j srl p mer fs Kpl r ij j jw y l f › i j k œ › ’s k j t m fe Ÿ ž jx r ij xt e l f e œ ¡  l ny ‚ ’ hs  rd e k v dex j l x n m’j sl l n f n jr l li s ‚ jsr e ex i n s g g d r ij t ’s jsr sk h v x ‚ j v lf j n h s mer m r y vv Kpl y el k x n er ” j o. ‘sx. d. jx. jh t. r.

(89)   .  . . . . . 1. er q. ? . ?3. . . . . ). ?. . . ) Q P K. R % 3 L ?  3 H @    ?. /+. .. /'O. N. *( 0. /. 3. . . . A 4.  ? . F @ 3. . . 8 7> %  @ ? '(& A + )* ? ,-. ( ' 9 /*. '0 21. . 0.8. dj v. . R. . ?. . @ . . . T. . . @ ?. . . ?. . @. ?. ?. . @ . E @ ?. 0.6. s. >. J ?  . . @. 3. . M. A H . . 3. 3. . . . . H. G ?. Recall. ex. 5C. YZ XW; =. . + )'. L. I. . . G. @. . . ?. I. . jx. ol. on x ik n. mj. mn i k d dsr j k ‘ pj r ij ‚ fjl e f ey i jl jk x mj e on xi l ik er er t fs vv i ‘s jx k g g ex j { sr jr x e n j js jv d xfj k li he y d x n fjx xš i jj i jk y ie r ij j f jr. ’j. dj. x„ n. el k. d. 0.2. x. ?. . @. 3. . . % . 4M  ? . 2. @ . . 3. . ?. . . y. ex n. di. j. l. si v. ~‰. jy. x ij. . n ’s k j. li. fjx. jr. g. uj. sr v. fn. n„. j uj ” xj x ij srd r jy jn ’ y he y j dr ie i l er t g ’ s j dj dr ie fe lg jl y s v dj sr j fe l ny jl y h v ldl sx j y x y | uj p n. v. jl y. fe. ’y j – rd ie l jj „ gs re t dj. eˆ p v sy p ‡ j. sx. g ‚ Œ rj Š‰ er t p  uj s xf n jr ™k fg o j jv mj l n sr — on s x i k sr v fsx n o oj l ~‰ y ‚ Ž d j k jr n ƒ h ˜ fj jx sx dj fs x ln y rn ~ i j j k ri ‡ ‚  jn mrel ’s s „ v i g v x ie g jr jr er t j i er t s v xf fsx ~‡ n Œ o jd. jl  i. i jk. mjjx. j i. Precision 0.4. i jx k. VUR. . I. . 3. . ?. . S. 0.4. T J \ T  A ?@  ? 2. [  8 . @  . ? 7 . . G. .  ?. . . . . [. @ ?. @ ?. A. . . . . . . 0.2. . ?. . 7. . H . . A. . 0.6. v. 4. ?. ]. . ?. J G . 2  ? . 3 @. T  ? . A ? . 2  ? Z WY ?  ?[  @ T . . ? 2  . . . 2. i. y. jr. h. i j k. er t. fjl. jk. d. l. fe. jr “ i jn j y ’s v •” g v l n – jr er t jl y r fsx d n j  dj y er t j e v ji k m– r sr ˆ j ‘ ’e v fjsl h fj r j e ik y y. ‘’ i” j’ k jd j p rl ie dr ie. v. jy. fe. ’j k j dr ie. sx. i. i. mn i ‰k € ny rj  jx i mj on x ik n o. jr k. j. o. ie. fsr u in. xfj. d. eh y. f. r ij. i jk. er t. fjl. jk. d. l. 0.8. hde. . 3. > ?  H3     C 3^. _ ? A  Z WY ? U @  Y YZ ` Z a 2 b ?.   A YZ a @ ?  2 ?  ? . 2 . 3. @  ?   . ?. 7. . H. J T  . . 0 0. c. 3. . @ T  ? ? J \. A Y ? `  ? A  3 @ G 2 ?  \ ? %   A . ? @ 4 [ .  2 Z 3 7  b  ? ?. . @. ? [. . . @. @ ?. @. 3. . A. 3. ‹ ~Œ. . ~. v. n†v ~‡. o. on x ik n. mj. f. r ij. e. l. t. n ex i n. s. fx. ij. jl n. lh. er q. on Kpl i k. mj. i jl k j. fgh. de. eˆ v. |s. {sj. sx. zy. jl w. sq. r. jv. fg. s.  uj. er t. jj. l. € f er  srf. d. y. ‚ƒ€  s„ x ie v sx. l ij. s}. sy i Š ~‰ de p. jx. jr . j di e t Ž € ny. j. i jk. j. er v. g. uj. mj. x. 1.

(90) §. f[. ¤. n qr. p. . ÝÞ ïðî Ûê ÝÞ ÛÜ ùö àãã Úàå Ú ÛÜ Úå æÞ ò åÜ Ý â Ý ÞÛ ßà å áÚ ûúßä Ü á ÙÚ ü Û Ýñ ý ÿþî à ÝÞ ïî è ý ßàÛ ò Ø á Ýâ ÙÚ óòî ßàÛ å á Ýô á Ýâ àãã éÚ õÞ ÛÜ Ú â ÷ éö Ý Üßà á á ÙÚ Þ Ý Ýé ÚÛÛÜ ÚÛ ø Û ÚÞ êÚ Ûê éÚ Ú ö Úàå á Úå çÚÚ àå Þ á àî Û ÙÚ Þ àÞ é í ðïî. Z( *. # !. _ c. __ b. _a. _. €ˆ Œ Ç ˆ ‰ Ø× € ˆ ÙÚÛÚ †  ÊË ÉÈ ‰ ‡‚ Šƒ ‡ ÜÛ ‚ ‹ Î ÌÍ Š €  Û Š ‘€ ˆƒ ÝÞ ‰ ËÐ Ï ‰ ‡ ‚† àßÛ † ‡ ‚ ÍÎ Ñ † ˆ ˆ á Ýâ ÐÒ € ‡ ‚† ‡ ãà㠀Š ‡ ÜÛ Š € ÎÍ Ó ±ž Ž Œ ⠜ ‰ ÊÔ Ñ ¡ ‚ ‹ ‰ Ý Œ ßàÜ ÒË ÌÕÖ „ˆ€ Œ áÝ ~ Þä ˆ œ †  „€ˆ ‹ ˆ ßÚàåæ ‰ ’ ƒ ¡‚  Š‚ ˆ Û € „ œ Ÿž à – ÚÜ  £ Ù ‚†  €†ƒ ‡  £ª ç çÚ è € ‡ „ˆ Œ Ä ‡€ á € ‡ Û ÙÚ Ž™ †Š  æÚ ‚ ž é ‡ ‘‰ ¡ êÚ ˆ€ ˆ ¡ “ ìëÛàé ˆ ŒŒ Þ ‰ ‡ €€† ’ Ûí Š€ ‡ ÚãÛ ”„ Úå ‚ƒ  „ˆ€ Š€  ÚÞ „  ‡‚ Ü áà á €† €† ƒ„ ÝÞ ‡ˆ – †ƒ . ‰.   } j i j i h ms kl yp sm kl 4 mn kl _ tl k l tl k g a pso pn k pso opn qr

(91) . qr c sm kl ms kl _ tou  tuo mp vw

(92) 

(93) mp vw xoy  xoy . olr

(94)  olr vz vz b  op op 4 n qr n qr ms kl ms kl g

(95) tou tou mp vw mp vw uwm uwm m m

(96) p{o op{ wr a wr rn q| nr q| c. v v oz oz vz vz. opy omn kl __ b l k o n qr. p . . . .

(97) . .

(98) . -. . 

(99). . 

(100) . . . . .  ]

(101) 

(102) 

(103)  

(104)  

(105)  

(106) . ’ ‡ˆ  € ~ ˜‚ ‰€ƒ € ‹ € Œ ‡€ ‰ ¬ €† † †ˆ   † ‡ˆ  ‰‘„ ½ ¿ Œ ˆ ¾½‰¼ ‰Š ‰ †  Œ„€ ‘‚†  ‰ ½‰À €ƒ  œ Œ ‡ €˜ ‚ ™ € ~ ‚† š» ‚ˆ ‰†Š ‰  Œ † ‡ ‚ Å ˜ „€ˆ ¾½½ ¼¿ † ‚‹ ½ Š À „ˆ€  Á † € ‡ – à  ž £  Ÿž ¡¡  ª £ “  ’„ ŒŒ Ä« Š€™ ‡ †ˆƒ  ‰€ ’Œ Š€ € Š‘€ ˆ€† € ‡ Š‰ ‡ ‡€  ‰Æ † Ž’ † ‡ ‡“  € ‚. †Š. ‰. 0     . de. . -   

(107) f( *. . .   .  -  

(108) .    

(109) 

(110)    _` 0       U  

(111)     a 

(112) 

(113) bc ^ !      

(114) . \V 

(115) . +  % *( 

(116)     

(117)     . . 

(118) 2. G. 0 

(119) 

(120)  

(121) 

(122) .    -

(123)

(124) . . “. ‰ §º ¢ Œ €Š € ™ ¥ Š‘€ ” €Š Š „Š€  ‡€ Š‚™ ‰ ‡ €† ‚ † ‰ ˆ€ ‹ ‡ˆ ‚ ‹  Š ‡  ™ ‡‚ Š ‚ Š€ ‡ Š ‰ € šˆ ƒ Œ ‚ € ‡ ‰ € Š ™™ ‡ †‘‰ Š€ €  ƒ  Š‚ ±ž Œ „€ ‡€ ‰  ¡ Š – ‰†Š  ‡€ “  ‚ƒ  ˜ Š€™ “  ‰ ‡ „ ‡  ˆ€ €† Š€ˆ €† –  ‰ ‡ ‰ ‡ ƒ ˆ  † ‡ ‚ Š€  Š ‡  ‡€ œ `›š €ƒ  š ˆ ‚ ·‚ ‚ ™ ‰Œ ‹ ‚ˆ ‰  † ‡€  † ˆ † ‡ ‚ ¸ †‘  ƒ‰  ž« ¹ † ­ ¡ ‰ € ‡  ¡ ¬ ŽŠ Ž Œ.   W 

(125) HI L JK  J. 

(126) KN M W.  IL 

(127) JOP  L Q [ X KS R 0 Y LO  T

(128) U( -  V W*           

(129)  ) X Y  . +

(130). 

(131)    

(132)   (  \V %Z X  + * Y 

(133) . . ‡‚. ‘€. Š. ‰ ‡‚. ˆ. ˆ€. €† . † ‡€. ‚‹. Š€. ›‰. Œ. ¶. ›‰ µ †. €ˆ. ƒŠ ‡ . ‰. Š . ƒ€. Š. ‰‘„. € ‡ ˆ† . =. BF. ;=. E@. D?;. CB. A. ? :@. ;>. ;=. †ƒ ž œ €. <. 98 :;. 7. 6 5 . ‰. Ž’ ³€ ŠŠ Ž ‰ ¤ ¢¥ † ´ ‰ € ‡. €. ‚† . ‹ Œ ¢ ‚Š ª¤ ¥ € ‡ ‡€ Š ‚ƒ  „ €† ‰ ‡ ƒŠ ‡  €ˆ ‰  € €€† ’. .  . . .

(134) . .. . . . . . . †ˆ  ‰. †. Ÿž. Š€. ‘‚  Š‰ ‡ € ‚  ‘  ™ Œ ‰ ‰ €  Š ‡ Š‹ –   Š ‡  ‚Š ‰ ‰†Š ‰ † ™™ ƒ ˜ € €ƒ   Š‚ “‰ ˆ ‰  ˆ ‹ † ‚ ‚ “‰ † ‡ ‚ †„ ˆ € ‡‚  ‰ ‡ ŠŠ‚ € ’ €† ˜ œ Šˆ ° ‘‚  ƒ ‚ ‚ ™ ‚ ‹ ‰ Šˆ Š€ ™„Š  ‡‚ Š† ˆ  € ‡ ‘  Ž‚ ŒŒ €ƒ “ ‡‚ ‰ Š ‚  Š ‡  œ €  –‰ Œ Š† ˆ ˜ € ~. †. ‰.  

(135)    

(136) 

(137) .  0 . .     

(138)

(139)         

(140) .  

(141) .   3 

(142)      . . 

(143)    10  0     

(144)     2  

(145) 

(146)  

(147)  .     

(148) . 

(149) 

(150) 3 

(151) 

(152)   . € € Œ €‰ˆ  “‰ Ž ˆ„ ‡‚ ‰ˆ ’ ‡ €  †‰ ‡€ ‡  Š ƒ Œ † ‚ €‰ ™ ‰ ‘‚‚ „ ‡ †‰ ‡ ‚ ‰  “Œ  Š ‡  ‚ –‰ Š˜ †Š ‡‚ œ ˜ ‘€ ‡ ‡ € ~ € ‡€ ±ž Š  ‰¡ ‚ƒ  † „ ‡  €† € ‡ Š€. ™  . ˆ. ‚. † ˆ.    4   

(153)   .  . 

(154)    4. . . ‘‰„ Šƒ ‡ Œ  ‰Š €ˆ‰ Š€ „€ Œ †  ˆ™ €ƒ ‘€† Š ‡ ‰€Š œ „ “ Œ € ‚ ² ƒ ŒŒ Š ˜ ‚† ‚†  † ­ † ‡ ‚ †  œ € ‘ † Ÿ ‚‘‚  ‘€† Š€ ‰€ ƒ„  Š Œ € ‡ ‰ € †Š Ž‰ ‰˜  ™™ †€  Š‚ ‚‰ ™‘ ‰  †  † ‡ ‚ ‡ ˆ €. . .

(155) -.  -.   

(156)  

(157) .  

(158)    . . . . . . +.

(159) . ‘  €ˆ ™  Š‚ € ™ €‹ Š‚ Š ‰ †ƒ €‹ ‚ Šˆ ‚ € ‚ƒ  „ €† ƒ‡ ‚ ƒ€ ŒŒ † ‡ ‚  ˆ™ Š‚ €  ‰. Ÿž. §© ¢ ®¥. „€ Œ ‰‡ ‡. ‚†ƒ. Žƒ. € ~.  ‚ Š‚ ‹ œ Ÿž. Žˆ€ Œ € ‡ €‰ ’. †‰. †Š‰ ‡ . ‰ ¯. †. ‰„. ˆ™. €ˆ. Ÿ†. . #&. &. '. )( *. . . .  . 

(160).

(161). . . . . 

(162) . . . 

(163) . . . 

(164)          

(165)

(166) . ‡‚. Š€. ‰ ‡ˆ. €†. „ . ‚ƒ . € ~. ‚ ‹ Š  ‡ €Š €ƒ €‰ Œ ‡‚ †ƒ †Š  1Ž ‰ € ‡ €ˆ Š€ „†Š ƒ„   € ‘ –—‰  €‰ ‡ Š† † ˜ ‘ Š€™ ˆ€ Œ Š€ˆ € ’ €† € ‡“ ‰ €† ‡ † ‡ ‚ € ‡ . €†. „ . ƒˆ ƒ‚  ‚Š€. €‰ƒ . †. •Š‰. ƒ€. ŽŠ. ”„€.       

(167)      

(168)   

(169) . 

(170)        

(171) 

(172)   

(173)   

(174)    

(175)     

(176)            

(177). ˆ ‚ ƒ € ‰ œ `›š Šˆ  ‡ Œ  Œ €€ ‚ƒ  ‰ Ÿž € ~ ‰€ ‰ ‡ † ˆ ˆ‰ Œ „ €† §¢ €’ Œ €‰ ‡  ¨ ¥ ƒ ‡ €† €‰Š Œ † ˆ ‚ ƒ ‚ €ƒ ŒŒ Š€™ ‘ ‚  €Œ €‰ ‰ † ¬ ’ † ‡ ‚ Š ‡€ ‡ € ˆ ™  „  ˆ ‡‚  € € ™ ‚ ‚ ‰‡ € ‹ € Š€ ŒŽˆ ‚ € © Œ ¢ Š Š‚ ‹ Š€  €‰ Š €‰ Œ † Ž œ ª¥ “« Ÿ ™ ” ‡ ƒ €† ‰† ‡ € Œ „ ‡€  € ‡ ‚† ‰ ¡ “€ ‚ƒ  € † „ ‰ ŒŒ ‚† „ “ ‚ € Œ ˆ €† £ ¢ Š ˆ ’ ‚ † ¤ ‰ Ž  ¥ ‡ œ ‡ ˆ ˆ ‚† ¡ ‰ ˆ€ Ž „ ‰ Š ‡ €‰ Ž ˆ € Š “ « € ‰Š Œ ‰‡ Œ ˆ†  €† Œ Š‘€‰ ƒ ‡  ‡“ £¦ ¢ † ‡ ‚  ¥  “. #&& %. $. "" " ! " #. ‚ ‹ ‰€ “Š † ƒ  †  ‘ˆ Ÿž €™  €† † ˆ † ‚  ˆ ‡ ‘‚† †‘  ƒ ƒ‰ ­ ‚† †   ‡€ ‡ Ž Œ ‡¬ € ’ ”„ ‡‡€ ‡€  Š “ ‰‡ € † œ ŒŒ € ‡ € ~ ‚ Š€‰ Š†  ‰‘  Š€‰ Œ ˆŒ €ƒ ‚ ‡‚   ‡€ Š ƒ ‡ ‚ ‚ œ € Œ €ƒ ŒŒ † ‡ ‚ ˆ. 

(178) 

(179) ,  

(180) 

(181)

(182)    

(183) 

(184) .    

(185)  /

(186) 

(187)       .       

(188)    ..

(189)       .  . . 

(190) . .

(191) Œ. Q. 2. Ø ë ‰áà. ê ×Ô. ×Õ. ×. Ô. Ö. Ù ×Ô. å. Ú. ÒÙÚ. Ö. Ùå. ƒ. Õ×. Û. á‰à ÒÚ Ô. Ù ×Ø. Û. Ù. Ú. ßÜ. ßÕ. Ò. Ú ×ã. Ö. Þ. ÙÑ Ü. á‰Ò à. Ö. ßÜ. ÓÙ. Û. Ö. ÞÔ. Ö. ÛÖ i. h. or. a. da. te. n. d. eÌ. h. d. e. td. n. q. q. sÍ. r. s. up `t o a h e„ d. `o. nt. fg. e. ƒg. ƒ. nd Ý ÛÒ Ü. p. `. e`. ÚÒ Ô. Ö. d. `a. h. d`. n. `. a dh j s vo j. a. s. q vs. ÖÑ Ø. `. t. oa. i`. o. â. j. gs. h`. e. b. Ù ×Ø ×. Õ×. ÓÔ ÖÕ. ÐÏÑÒÎ. Õ äÛ. ÚÏ é. Úß. ÙÔ Û×. Ó ÙÑ. Û. ÖØ Ô. Û×. Ú. Û×. ÛÖ. ÒÏ. ã. ÚåÒ. ÙØ. Ñè. Ó ÖåÒ. Ü. ÖØ Ô Û ×Ô ÙÔ. Ù ×Ø ×. Û. Ù. æçÓ Ö. Öå â × Ô. ÖÕ. Ê. a. h. o. `t a. nv a j. h. e. d. e. n ’to. d. _. a `q. “ Ë. u. b ds. n. d. i a kh j. d. É. É. hj. ta. i`. i. ”e. u jÈ ` nd. ». Ã. Ž. ÃÄ. ÂÁ. Æ. ¿À ¾. Ç. ¼. ½¼. º. · ¹. · ¶ ¸. .

(192). . . .

(193). . . . . 5 0.

(194) . . . u. « r. p. d. nj. n s. gp. r. s. q. `o c. e. o. nd. etd. oa. i`. `. t. de c. x. e. g. ”oh. o. 0. «. p. . . . u. r. `d j a. d. `. e`. e. oa. i`. `. t. °. s. q. de c. x. e. g. ”oh. no. hj o aj. xe. t. on. . _. r. s. ohn –. a `q. n. i. dq. hj a. vo. e. d. n ’to. d. n. di j aj. h.

(195).

(196) . `®. wn. . . . . . . .

(197). 

(198). . . . . . . . . 

(199). .

(200).

(201).

(202). . . . . . . . . . . . . .

(203). . . . . . . u. « r. a. s. q. h. `®. `q. h`. e. d. oa. i`. `. t. de c. x. e. g. ”oh. ‘n. on ­.

(204). . . . . e. oh. o. n. e. d. `. hj. ta. i. d. `. h. p. s. vr. a. j. dp. e. oh. o. `t. n. . . ur nv j. u. `. v`.

(205).

(206). . 

(207).

(208).

(209). . . . .

(210).

(211) . . . . . . M. . . . . .

(212). . . . 0. . . . . . . . . . u. u. a. a. jr. s. q. p. r. n. e. ` d. g. dn. `. `v j. nv a j. gi. x. hto. s. r. p. `o cr. d. d. e. d. oa. i`. e. o. e`. e. d. ta. n. h. d. oi. . . . . xj. e. i. o.

(213).

(214).

(215).

(216). . . . . . 7 

(217)   .  9  5

(218) .  . . 

(219). . .

(220). . . . . . . . .

(221) . r di j dn j aj ` r d rs d³ l ± Œ² v j n h` or d s _ fgd – nt u µ ±´ h j ’o ` o a l aj ² ”h q d n n l i e t vo j o r ”e ` e s d¯ `a h ` hj t a l i ex g q e p hj rr “i o aj s a `¬ w` n `q rr. . .

(222). . 

(223)

(224)  

(225)  N. EC. O . (C !

(226)  " 

(227) P 

(228).  

(229)  *   

(230)  

(231)   2 , 

(232) 2 0 2  .   .  

(233)  

(234)

(235) 

(236). . . . =. =.

(237). .

(238).

(239).

(240). K

(241). . . . . . on a. « r. a. «. p. s. q. r. `q. o`. n. h`o. e. d. oa. i`. ”oh. e. t. de c. x. e. g. l `. u. c. r. fg j r. h. o. o. dn. ”oh u. 9. vo q. . 3. oa. . . . . . H

(242). . . . L@

(243). . . 7-. 

(244). K. ` “ o. J. E. I. w. l. C.

(245). . .

(246). %. (. #C. %C. !' F. DE. 9. . . . . . . . 

(247). . . . . 5 . ". ! %C. D%. !. . 7 (. . 7. c. h. a. s. q. h. `q o. ` j. aj. oa. i`. e. n. o. `t ª. h. o. nx. os. `e. d. h`. d. z. . . ›€. ~. |. |žŸ. yœ. ›. zš›. ˜™. s. a. p. oa q l s. i`. h. ‘`. `x q o. e. `o a. h. d` a. j. `q. a. ”c. `. n. n. de. x. `. t. de c. x. e. g. l `j }— d. K. . . H.

(248). . . . . . . “ e . J. . G. F. . . IH. . 9. . (. .

(249). 

(250) . . . . B ,-. . .

(251). .

(252). . . .

(253).

(254).

(255).

(256). n. de. x. @. ?. . . . . .

(257). . 8.

(258). . . . . . . . 0. ¢£¡ Ž b „ ˆ . . .

(259). . . . †. ¢§. ©. „ ¨. b. b  „ ¥ †¦  . † „b. † „ ¤. †. . . A. . . .

(260) .

(261) . . . . . .

(262). . . . . . . . .

(263) . . . . . >. . . . . . . . 

(264). . . . <;

(265) =. . . . . .

(266) 3. 9. 

(267) 7.  . . . .

(268).

(269). 8. 8. p. i. h. p. a o` q. `o. t. de c. x. e. g. 

(270). . . . :. 8 9. . . . . . . 0. . . . . . . 7. p. . . Ž. . . . “. u. e. a. dj. h„. o. `t. a `q. a.

(271).

(272). . u. j s. hj `a. d. xh. o. x. x. d. g. gs. i. oa. e. `. h. vr. r dp. `o. g. h. o. `t. n. `. v`. n. a. a j. u. h. o. `t. n. `. `v. n. a. j. l Ž l `j d. u. . . .

(273). ‘ h`. `q. dj aj. nj. h. o`. ’n. on. i`. e. oe j. „. ‚ jq. s. i ’r j `. dh. up `t o a h “e on. `o. nt. `. fg. e`. e.

(274).

(275) 2 ,1. . . 0. . . . . . . . . . /. . . ,-. . . .. .. . +. . . . * . . . 0. . . . . 

(276) . . . . . . . . . . . 

(277)  . .

(278).

(279). . . ur `t o a idn j l h os. a `q. a. ‘j “ ”r to a q a n `q u `v v` j h ` ` nd oe. `a. d. et. e. o. d. “ b r d e a l e  • h nv a j d. a kh j. i. d. h`. efgd. d. o. |žŸ. yœ. ›. zš›. ˜™. } —–.

(280) 

(281). . . 0. .

(282).

(283) . . . . .

(284) . . .

(285) . . 6.. ,. . . . . .  3. 

(286). 2. . 5 . 4.

(287).

(288).

(289). . 

(290) . Ž. ‹. Š. ‰ˆ‡.  Œ . †. †. †. . b † „ ƒ. .  ). . . . . 

(291). . . . . . . . . (. !' %. #. &%. #$. ". !. . . .

(292). . . up `t o a h e. `o. nt. `. fg. e`. . . . . . . . . . . . . . .

(293). . . . . . . . . 

(294). . .

(295). u. . r. j. ~. |. z{|}. ‚. . €. `q. a. nv a j. h. d`. n. `. s. q. vp. e. ej oe a. n. to. oa. i`. `q. . a `y q. e. e. i. ` cr. h. o. `x. g. d. l z. . . . . . . .

(296).  .

(297) . . 

(298). .

(299). . . .

(300) . .

(301).

(302). i. d. h`. efgd. b `d c. `_ a. . p. a. rs. p. wn. `. `v j. ur nv j. e. oh. oe. `. nq fg j. `t a. e. `. a `o q. `o. nm. a lkh j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(303).

(304). 

(305). . .  . . . 

(306). . . . .

(307) . . . . . . . .

(308).

(309). . .

(310). .

(311)

(312). . . . X. U. Y. R. ^]. [ W \. Z. WV. TS.

(313) . . . . . . .

(314). . . . . . .

(315). .  . . .  .   . .

(316).

(317). 

(318). . . . . . . 

(319).

(320). . . . . .

(321).

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :