• No results found

Mötesordning PBL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Mötesordning PBL"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Mötesordning PBL

Vid varje möte så sker arbetet i grupperna enligt följande steg:

1.Arbetet sedan förra mötet redovisas

2.Problemsituationen/uppgiften läses igenom. Mindre oklarheter reds ut.

3."Brainstorming". Idéer till problem och lösningar

framkastas och skrivs ned. Ingen kritik eller diskussion.

4.Idéerna sovras och struktureras; irrelevanta saker sorteras bort.

5.Problem och inlärningsmål till nästa möte definieras.

6.Mötet utvärderas

Handledaren skall se till att gruppen följer arbetsgången, att alla får en chans att delta i diskussionen, och att gruppen inte kommer för långt utanför ämnet.

Tillfälliga snedsteg tolereras dock; handledaren skall i möjligaste mån undvika att lägga sig i ämnesdiskussionen.

(ref. Agneta Bränberg, Umu, TFE)

References

Related documents

1980 859 30 80 241 35 5 201 Efterfrågan på huvudparten av företagets produkter var tillfreds- ställande under större delen av året. Marknaden för friledningar däremot har

Styrelse: Erik Paulsson, ordförande, Kjell- Arne Olsson, Mats Paulsson, Hans Lindberg, Roland Wetten, Anders Andersson*, Sven Hansson*, Inger Larsson**... PEAB

för varje resa. SAS skall erbjuda flyg- och marktransporter, bagagehantering, för- enklad in- och utcheckning på hotell och på flygplatsen, möjligheter att arbeta effektivt

För att visa merkostnader mot dagens kostnader visas tre olika lösningar, först vald lösning med tak och väggar, konvertering kyla, servicebyggnad och solceller med en totalkostnad

I anslutning till denna fråga diskuterar gruppen kring vinsten av samarbete och samsyn, det finns ingen som har någon sammanhållen information om föreningarna. Till

Britta talar om att dela in grupperna efter förkunskaper, vilket på ett tydligare sätt tar avstånd från att nivågrupperingen gjorts med lärarens tolkning av elevens potential

Vid mina intervjuer upptäckte jag att, precis som Jan Bengtsson (2007) säger, så är reflektion något som vi pratar om ofta men sällan reflekterar kring (ibid, s. Bara

Vi ser då utifrån resultatet att införlivandet av musik från andra kulturer skulle kunna öka motivationen till körsång, eftersom skolan enligt oss speglas av samhället och