Promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar

Download (0)

Full text

(1)

Remiss 2020-03-10 Ju2020/01026/L7 Justitiedepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Rosenbad 4 E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se

Promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar

Remissinstanser 1 Arbetsgivarverket

2 Chalmers tekniska högskola 3 Domstolsverket

4 Företagarna

5 Förvaltningsrätten i Luleå (migrationsdomstolen) 6 Förvaltningsrätten i Malmö (migrationsdomstolen) 7 Försäkringskassan

8 Göteborgs universitet 9 Högskolan i Gävle

10 Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

11 Kammarrätten i Stockholm (Migrationsöverdomstolen) 12 Karolinska institutet

13 Karolinska universitetssjukhuset 14 Kommerskollegium

15 Landsorganisationen i Sverige (LO) 16 Linköpings universitet

17 Lunds universitet 18 Migrationsverket 19 Polismyndigheten

(2)

2 (3) 20 Region Skåne

21 Region Stockholm 22 Region Västerbotten 23 Region Örebro län

24 Riksdagens ombudsmän (JO) 25 Sahlgrenska International Care AB 26 Sahlgrenska universitetssjukhuset 27 Skåne Care AB 28 Skånes universitetssjukhus 29 Socialstyrelsen 30 Sophiahemmet högskola 31 Stockholm Care AB 32 Svenskt näringsliv

33 Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) 34 Sveriges ambassad i Peking

35 Sveriges förenade studentkårer (SFS) 36 Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 37 Sveriges läkarförbund

38 Sveriges tandläkarförbund

39 Sveriges universitets- och högskoleförbund 40 Säkerhetspolisen

41 Universitets- och högskolerådet 42 Uppsala universitet

43 Tjänstemännens centralorganisation (TCO) 44 Vårdföretagarna

45 Västra Götalandsregionen

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 5 maj

2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per

(3)

3 (3) ju.l7@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2020/01026/L7 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Remiss-instansens namn ska även anges i dokumentnamnet.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller mate-rialet i promemorian.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myn-dighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna syn-punkter.

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa exemplar av promemorian genom att kontakta ju.l7@regeringskasnliet.se. Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Mattias Pleiner Ämnesråd

Figure

Updating...

References

Related subjects :