• No results found

Remiss Promemorian Klimatdeklaration för byggnader, DS 2020:4. Dnr Fi2020/00475/BB Med anledning av Finansdepartementets remiss av Promemorian Klimatdeklaration för byggnader, DS 2020:4. får Riksantikvarieämbetet anföra följande.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss Promemorian Klimatdeklaration för byggnader, DS 2020:4. Dnr Fi2020/00475/BB Med anledning av Finansdepartementets remiss av Promemorian Klimatdeklaration för byggnader, DS 2020:4. får Riksantikvarieämbetet anföra följande."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (1)

Remiss Promemorian Klimatdeklaration för

byggnader, DS 2020:4. Dnr Fi2020/00475/BB

Med anledning av Finansdepartementets remiss av Promemorian

Klimatdeklaration för byggnader, DS 2020:4. får Riksantikvarieämbetet anföra följande.

Ärendet

I promemorian lämnas förslag till en ny lag och förordning om klimatdeklaration för byggnader. Kravet på klimatdeklaration gäller vid uppförande av nya byggnader i syfte att få ner utsläpp av växthusgaser under byggprocessen. Det omfattar inte befintlig bebyggelse inte heller vid flyttning av tidigare uppförd byggnad, ombyggnad, tillbyggnad eller vid ändring av byggnad. Boverket föreslås vara tillsynsmyndighet och ska föra register över inlämnade klimatdeklarationer.

Synpunkter

Riksantikvarieämbetet har inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Detta beslut har fattats av överantikvarien Knut Weibull efter föredragning av Camilla Altahr-Cederberg. Även avdelningschefen Eric Fugeläng och

enhetschefen Christian Runeby har varit med om den slutliga handläggningen. . Knut Weibull Camilla Althar-Cederberg

Yttrande

Datum 2020-03-20 Dnr RAÄ-2020-833 Ert 2020-02-10 Er Dnr Fi2020/00475/BB

Finansdepartementet

fi.remissvar@regeringskansliet.se

Riksantikvarieämbetet Storgatan 41 Box 5405 114 84 Stockholm Tel 08-5191 8000 E-post registrator@raa.se Hemsida www.raa.se Org.nr 202100-1090 Bankgiro 5052-3620

References

Related documents

Länsstyrelsen i Dalarnas län Telefon 010 225 00 00 Webb www.lansstyrelsen.se/dalarna Bankgiro 5050-5858 Postadress 791 84 FALUN E-post dalarna@lansstyrelsen.se Orgnr

Länsstyrelsen instämmer i förslaget om att kravet på klimatdeklaration inledningsvis endast bör omfatta nya byggnader och sådana byggnader som är bygglovspliktiga, med

Länsstyrelsen anser att markarbeten bör kunna ingå i klimatdeklarationerna då det redan i dag finns etablerade metoder för att kvantifiera klimatpåverkan från dessa.. I

Länsstyrelsen ser det som värdefullt om klimatdeklarationsregistret hos Boverket utformas så att det finns möjlighet att söka ut och presentera data länsvis för att kunna

o Ska det till exempel finnas schabloner för mängd energianvändning för bodar i databasen eller ska detta mätas i produktion.. Hur ska det i så fall fördelas per byggnad i

Godkänna förslag till remissvar och föreslå att kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen antar miljö- och byggnadsnämndens yttrande och tillför det till övriga yttranden

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS) har, i egenskap av byggnadsnämnd för Sandvikens kommun, fått remiss från Regeringskansliet angående om klimatdeklaration

Det är viktigt att den befintliga system och underlag ska kunna användas vilket är en förutsättning för att kunna hantera klimatdeklarationer effektivt och digitalt i dagsläget. Om