• No results found

Torsby kommun anser att det ar mycket viktigt att UM f61jer gallande lagstiftning inom upphandlingsomradet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Torsby kommun anser att det ar mycket viktigt att UM f61jer gallande lagstiftning inom upphandlingsomradet"

Copied!
4
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Datum

2020-02-28 Dnr

KST2020/149

Finansdepartementet

Avdelningen for offentlig F6rvaltning Enheten for offentlig upphandling

Remissvar Promemoria med andringar i

upphandlingsforordningen och forordningen om kollektivtrafik med anledning av

regleringen inom upphandlingsstatistik

Dnr Fi202O/00495/OU

Generella synpunkter

Torsby kommun har gett remissvar till andringar av de regelverk- och ut6kade

m6jligheter f6r tillsynsverksamhet av offentlig upphandling, dels "Betankande M6jligt, tillatet och tillgdngligt" (SOU 2018:44), Remissvar "Promemoria med f6rslag till

utvecklad reglering av upphandlingstillsynen" Dnr Fi2019/0261/OU samt delta remissvar.

Bl.a. skulle SOU2018:44 se over ett enklare och flexiblare regelverk.

Trots att intentionerna ar att f6renkla de ej direktivstyrda upphandlingarna tenderar det att f6rsvara och 6ka byrakratin f6r upphandlande myndigheter. Dessutom ska dessa upphandlande myndigheter (UM) bevakas mer och tillsynsmyndigheten ska fa ut6kade mojligheter att bestraffa UM.

Torsby kommun anser att det ar mycket viktigt att UM f61jer gallande lagstiftning inom upphandlingsomradet. Men med de forslag till andring av aktuella f6rordningar kommer det att leda till att UM maste fokusera mer pa dokumentation och

aterrapportering, istOet for att utf6ra bra upphandlingar och pa sa satt hushalla med offentliga medel pa basta satt.

Sammanfattning

Delta yttrande Ar utifran de upphandlingserfarenheter, befolkningsstorlek, den organisation och de m6jligheter/utmaningar sour Torsby kommun (TK) har.

TK har valt att kommentera vissa forslag enligt nedan, 6vriga f6rslag har TK ingen synpunkt pa.

Mats Agren Torsby kommun 0560-160 67 direkt mats.agren@torsby.se Sida inkopschef 1. Strategiavdelningen 076-118 51 69 mobil ks@torsby.se 1 (4) Besoksadress 685 80 Torsby 0560-160 00 vaxel www.torsby.se

Nya Torget 8, Torsby

(2)

De utokade kraven pa innehall i annonser for de icke direktivstyrda upphandlingarna leder dels till att UM kan fa svarare att halla nere kostnader for kop av varor och tjanster, dels att raka ut for lagbrott om de inte har med uppgifter i annonsen som redan finns tillgangliga i upphandlingsdokumentet. Vidare ska uppgifter finnas med (NUTS-kod) i annonser trots att den uppgiften finns indirekt att tillga (for kommuner och regioner) genom UM.s hemvist.

Kravet pa efterannonsering och pa dess innehall samt tidskrav pa efterannonsering, leder till att den administrativa bordan okar aysevart for UM samtidigt som det blir hog tidspress for att efterannonsera i tid.

Overvaganden och forslag med tillhorande kommentarer

3.1 Annonser om anbudsinfordran

Forslag

Annonser om anbudsinfordran enhgt 19 kap. lagen om offentlig upphandling, 19 kap.

lagen om upphandling inom forsorjningssektorerna och 15 kap. lagen om upphandling pa forsvars- och sakerhetsomradet ska innehalla grundlaggande uppgifter om

upphandlingen, sasom kontaktuppgifter till den upphandlande myndigheten eller enheten, datum for publiceringen av annonsen, upphandlingens uppskattade varde, CPV-koder och NUTS-kod for huvudsakhg leveransplats m.m. Vidare ska annonserna innehalla uppgifter om det stalls krav eller villkor som ayser miljohdnsyn, sociala hansyn (sasom t.ex. arbetsrattsliga villkor) eller innovation. Annonserna far aven innehMa de uppgifter i ovrigt som ar relevanta.

Forhandsannonser enligt 15 kap. lagen om upphandling av koncessioner ska innehalla kontaktuppgifter till den upphandlande myndigheten eller enheten, datum for

publiceringen av annonsen, myndighetens eller enhetens huvudsakliga verksamhet, CPV-kod och en kortfattad beskrivning av den planerade upphandlingen. Annonserna far aven innehalla de uppgifter i ovrigt som ar relevanta.

Vissa foljdandringar ska goras i upphandlingsforordningens bestammelser om annonsering pa det icke direktivstyrda omradet med anledningen av det nya regelverket om statistik pa upphandlingsomradet.

Kommentar:

Om man bortser fran ramavtal och ser pa t.ex. kop av specifika varor eller tj Mter, sa minskar mojligheten for upphandlande myndigheter (UM) att upphandla till sa bra kostnader som mojligt. Detta beroende pa att UM ska uppge det pris som man ayser att betala for specifik vara eller -tjanst. Eftersom det framgar att uppskatta varde pa upphandlingen ska finnas med i efterannonsen behover den uppgiften inte finnas med har.

Ser man pa kravet om NUTS-kod (for kommuner och regioner) sa ar detta ett extra moment for UM men ar inte till nagon hjalp for inhamtande av statistikuppgifter.

2

(3)

Orsaken till detta ar att det framgar vem som ar UM och pa sa vis (inns redan information om NUTS-kod.

Kravet pa att speciella villkor ska finnas i annonsen som t.ex. arbetsrattsliga villkor, milj6hdnsyn och innovation. Dessa krav leder till ytterligare arbetsmoment f6r UM och det har ingen effekt pa att det ska bli battre upphandlingar eftersom det i dessa fall finns med i upphandlingsdokumenten men i nulaget inte ar med i annonseringen.

3.2 InnehMet i efterannonser

F6rslag:

En efterannons enhgt lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom f6rs6r ningssektorerna, lagen om upphandling av koncessioner och lagen om upphandling pa f6rsvars- och sakerhetsomradet ska innehalla uppgifter om:

den upphandlande myndighetens eller enhetens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter,

tidpunkt f6r beslut om tilldelning av kontraktet eller ingaende av ramavtalet,

namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter ayseende den eller de som har tilldelats kontrakt eller ramavtal,

fbremalet f6r och det uppskattade vardet av kontraktet eller ramavtalet, och

hur manga anbud som har lamnats i upphandlingen.

En efterannons enhgt lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom f6rs6r ningssektorerna och lagen om upphandling inom f6rsvars- och

sakerhetsomradet ska aven innehalla uppgift om huruvida det ar sannolikt att underleverant6rer kommer att anvandas f6r utf6rande av kontraktet. En efterannons enhgt lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom

f6rsbr ningssektorerna och lagen om upphandling av koncessioner ska aven innehalla uppgifter om huruvida den eller de som har tilldelats kontrakt eller ramavtal ar ett litet eller medelstort f6retag om kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska akt6rer samt om hur manga av anbuden som har lamnats av sma eller medelstora f6retag. Den upphandlande myndigheten eller enheten far i samtliga annonser aven ange de

uppgifter i 6vrigt som ar relevanta.

Kommentar

Ovanstaende f6rslag innebar enbart 6kade arbetsuppgifter f6r UM utan att ha sker nagon utveckling inom omradet. Det framgar aven att detta ar mer langtgaende krav an de krav som nu finns i de direktivstyrda upphandlingarna.

Kvarstar tidskravet enhgt 10 kap, 4 § (LOU, 2016:1145) pa 30 dagar, kommer det att till en stor tidspress pa UM eftersom det ska galla alla upphandlingar aver gransen f6r direktupphandling (615 312 SEK).

3

&/P

(4)

4 Fbrtydliganden av bestammelser om annonsering av direktivstyrda upphandlingar

Forslag:

Vissa f6ljdandringar och f6rtydliganden med anledning av

den nationella skyldigheten att publicera annonser i en registrerad annonsdatabas, ska goras i bestdnunelserna om annonsering av direktivstyrda upphandlingar pa nationell niva.

Aven bestammelserna om f6rhandsannonsering pa en upphandlarprofil, samt om nationellt offentligg6rande av innehallet i sadana f6rhandsannonser, ska f6rtydligas och kompletteras.

Ingen kommentar

5 Nationell annonsering av upphandlingar av kollektivtrafik

Forslag:

Skyldigheten att i en registrerad annonsdatabas publicera sadana annonser som ayses i artikel 7.2 och 7.3 i EU:s kollektivtrafikf6rordning ska regleras i f6rordningen om kollektivtrafik. Vissa f6ljdandringar med anledning av det nya regelverket om statistik pa upphandlingsomradet ska goras i bestammelserna om viss annonsering enligt lagen om upphandling av koncessioner i samma f6rordning.

Ingen kommentar

6 Ikrafttradande och 6verg6ngsbestammelser upphandlingsiagarna?

Ingen kommentar

I delta arende har Kommunstyrelsen, Torsby kommun beslutat. Ink6pschef Mats Agren har varit f6redragande.

4

References

Related documents

ningar av dcn lokala faunan kan vara av stort intresse och ge lika stor tillfredsstallelse sonl att aka land och rikc runt pa jakt cftcr raritctcr till den privata

Liksom de övriga är den uppförd av kalksten samt putsad med undantag för omfattningar av huggen

Även om det kan finnas argument som talar för att en framtida ökad användning av koncessioner är önskvärd ur effektiviseringssynpunkt bör en sådan diskussion

(Undantag finns dock: Tage A urell vill räkna Kinck som »nordisk novellkonsts ypperste».) För svenska läsare är Beyers monografi emellertid inte enbart

sötvattensområden om skyddsvärda bestånd av laxartad fisk inom familjen Salmonidae finns i vattenområdet och tillstånd inte tidigare har meddelats för utsättning av

Syftet med detta arbete är att öka min förståelse för kompositören Erich Wolfgang Korngold och hur hans musikaliska bakgrund ledde fram till komponerandet av violinkonserten i D-dur,

En bidragande orsak till att de Gouges inte inkluderats i senare tids svenska kanon över europeisk genushistoria kan vara att de Gouges texter inte föreslår någon given läsart..

Handeln är i planeringen inte begränsad till fysisk planering utan kommunen bör använda sig av sina olika roller för att kombinera och synkronisera initiativ inom och utom PBL för

Magsaftsekretionen sker i tre faser: den cefala (utlöses av syn, lukt, smak, tanke av föda. Medieras via vagusnerven), den gastriska (2/3 av sekretionen. Varar när det finns mat i

Summan inbetalas på postgirokonto 14679-5, Avdelningen för Klinisk Genetik, Akademiska sjukhuset, senast den 10

[r]

Syftet med uppdraget var att utforma en socialtjänst som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus och som med ett förebyggande perspektiv ger människor lika möjligheter

(1) Rekyleffekten förväntas vara större för energitjänster som kräver mycket energi i förhållande till andra insatsfaktorer, till exempel tid, eftersom energieffektivisering får

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets-

Tillsynen riktas mot områden som är särskilt väsentliga för att säkra att alla barn får den utbildning och omsorg som de har rätt till enligt

Vi friskriver oss från a lit ansvar fiir eventuella fei eller utelamnanden i denna information eller underlåtenhet att uppdatera eller korrigera informationen...

5 § 2 En upphandlande myndighet eller enhet som avser att tilldela en kon- cession enligt detta kapitel, ska informera om sin avsikt genom en förhands- annons.. Vid upphandling

3. en annan enhet än de som anges i 1 och 2, om den bedriver sin verk- samhet med stöd av en sådan ensamrätt enligt 12 § eller en särskild rättighet enligt 18 § som beviljats

5 § En upphandlande myndighet eller enhet som avser att tilldela en kon- cession enligt detta kapitel, ska informera om sin avsikt genom en förhands- annons.. Vid upphandling av

bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997 om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europe- iska unionen av konventionen om kamp

3 a § Om förvaltningslagen (2017:900) är tillämplig i ett ärende om upphandling, ska den upphandlande myndigheten eller enheten inte tillämpa 10 och 25 §§ i den lagen.

Med ordet ”hörselskadade” menar vi alla med hörsel- nedsättning, ljud över känslig het, tinnitus och Menières sjukdom samt för föräldrar och andra anhöriga – omkring en