Åklagarmyndigheten har ombetts att yttra sig över den ovan nämnda

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remissvar Sida 1 (1)

Datum Dnr

2020-05-12 ÅM2020-740

Ert datum Er beteckning

2020-03-23 Ju2020/01217/L5

Yttrande över Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i fråga om personuppgiftsbehandling

Åklagarmyndigheten har ombetts att yttra sig över den ovan nämnda

promemorian och har, utifrån de aspekter myndigheten har att beakta, inte något att erinra mot de förslag som lämnas.

Detta yttrande har beslutats av överåklagaren Lennart Guné efter föredragning av kammaråklagaren Jenny Ahlner Wetterqvist. I den slutliga handläggningen av ärendet har också vice överåklagaren Peter Lundkvist deltagit.

Lennart Guné

Jenny Ahlner Wetterqvist

Kopia till

Kommunikationsavdelningen Rättsavdelningen

Biblioteket

Justitiedepartementet Straffrättsenheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 5553

114 85 Stockholm Östermalmsgatan 87 C 010-562 50 00

registrator@aklagare.se

Webbadress

www.aklagare.se

Figure

Updating...

References

Related subjects :