Yttrande över promemorian ”Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion)”

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1/1

Remissvar

Drottninggatan 89, Box 45316, 104 30 Stockholm | Tfn 08-690 43 00 | Org.nr/F-skattebevis 202100-5026, SE202100502601 (EU) | www.esv.se

Datum Ert datum

2020-04-01 2020-01-30

Finansdepartementet

ESV dnr Er beteckning

2020-00081 Fi2020/00307/S1

Handläggare

Daniel Stedt

Yttrande över promemorian ”Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion)”

Ekonomistyrningsverket (ESV) lämnar följande synpunkter på det remitterade förslaget.

Förslaget innebär ett riktat stöd till boende i kommuner som innefattas i begreppen stödområde A och B. ESV anser att riktade stöd av det här slaget snarare bör utformas som ett stöd på budgetens utgiftssida. Utformningen som en skatte- reduktion gör att en ny skatteutgift tillkommer. Det innebär ökad komplexitet i skattereglerna som hade kunnat undvikas.

I detta ärende har generaldirektör Clas Olsson beslutat. Utredare Daniel Stedt har varit föredragande. I beredningen har också avdelningschef Bo Stoltz medverkat.

Datum: 2020-04-01

Underskrift

Clas Olsson

Föredragande

Daniel Stedt

Namnförtydligande Namnförtydligande

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Figure

Updating...

References

Related subjects :