Införandet av en familjevecka påbörjas

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2021-06-23

Närvarande: F.d. justitierådet Ella Nyström samt justitieråden Per Classon och Stefan Johansson

Införandet av en familjevecka påbörjas

Enligt en lagrådsremiss den 17 juni 2021 har regeringen (Socialdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken, 2. lag om ändring i semesterlagen (1977:480),

3. lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584),

4. lag om ändring i lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet

Susanna Pålsson Alstergren, biträdd av ämnesrådet Maria Lidström.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :