• No results found

Å R S R E D O V I S N I N G 2006-05-01 – 2007-04-30

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Å R S R E D O V I S N I N G 2006-05-01 – 2007-04-30"

Copied!
18
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Å R S R E D O V I S N I N G

2006-05-01 – 2007-04-30

(2)

Året i sammandrag Årsstämma

VD har ordet

Styrelse och revisorer

Aktiekapital och ägarförhållande Koncernens finansiella utveckling Kommentar till finansiell utveckling Förvaltningsberättelse

Resultaträkningar Balansräkningar Kassaflödesanalyser

Redovisnings- och värderingsprinciper Noter

Revisionsberättelse

2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 16

innehållsförteckning

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(3)

Omsättningen blev 28,4 MSEK (36,3 MSEK) och resultatet -0,4 MSEK (-1,9 MSEK) efter finansiella poster.

Förstärkningen av vår organisation inom området Rena Rum har gett mycket positiv effekt.

Vi fortsätter att vidareutveckla vårt produktsortiment.

Vi har ändrat redovisningsprincip och övergått till suc- cessiv vinstavräkning för att få en mer rättvisande bild av företagets resultat.

året i sammandrag

Ordinarie årsstämma hålls i addVise lokaler, Alpvägen 17, Bromma, fredagen den 28 september 2007 kl. 11.00.

Anmälan om deltagande

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktie- boken före måndagen den 24 september 2007, dels till addVise anmäla sin avsikt att deltaga på årsstämman senast kl. 15.00 måndagen den 24 september 2007.

Anmälan om deltagande på stämman sker per brev, telefax eller telefon till:

addVise inredning skyddsventilation ab (publ) Box 20013, 161 02 Bromma

Telefon 08-564 851 80, telefax 08-627 99 81

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att äga rätt att deltaga på årsstämman, begära att tillfälligt införas in i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktie- boken.

Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 24 september 2007, då sådan införing skall vara verkställd.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker till aktieägarna för verksamhetsåret 2006/2007.

Ekonomisk information

Årsstämma 28 september 2007

Kvartalsrapport maj – juli 20 september 2007 Halvårsrapport maj – oktober 13 december 2007 Niomånadersrapport maj – januari 13 mars 2008 Bokslutskommuniké för 2007/2008 12 juni 2008 Årsredovisning för 2007/2008 27 augusti 2008

Registrerade aktieägare erhåller automatiskt bolagets årsredo- visning.

Den ekonomiska informationen kan beställas hos:

addVise inredning skyddsventilation ab (publ) Box 20013

161 02 Bromma Telefon 08-564 851 80 Telefax 08-627 99 81 E-post: info@addvise.se

årsstämma

(4)

2006/2007 har för addVise inneburit stora positiva för- ändringar. Den cykliska nedgången som pågått under ett antal år har brutits och vi har under slutet av året sett en uppåtgående trend vad gäller efterfrågan av addVise pro- dukter, tjänster och kunnande.

De rationaliseringar och produktutvecklingar som genomfördes 2005/2006 har under året givit synbart posi- tivt resultat och kommer att ge full effekt 2007/2008.

addVise är idag tack vare genomförda rationalisering- ar och den slimmade organisationen väl förberett att möta dagens och morgondagens ökade efterfrågan på våra pro- dukter och tjänster.

Vi har justerat vår affärsidé till att nu lyda:

”Från idéskiss till nyckelfärdiga lab/renrum i anpassade processer”.

Detta speglar att addVise idag erbjuder kunden del- eller helhetslösningar som är anpassade såväl till det lilla som det stora laboratoriet. Det speglar också att addVise imorgon kommer att erbjuda enkla lösningar för att nå kundgrupper vi idag inte kan betjäna, bl.a. skolor.

addVise produkter och tjänster, kunskaper och erfa- renheter inom våra olika områden, laboratorieinredning, skyddsventilation, ”Rena Rum” och validering, är ett unikt och komplett koncept vilket är mycket uppskattat av våra kunder. Vi arbetar på att erbjuda ett slags ”one stop shopping” som ger våra kunder en enklare upp- handling och därmed uppenbara vinster. addVise har rönt stor framgång under det gångna året som visar sig genom ökad efterfrågan och orderingång.

En framgångsrik del i vår verksamhet, som startades 2004/2005 är validering av befintliga och nya anlägg- ningar som är ett utmärkt komplement till våra övriga produkter och installationer. Här tecknar vi också fler- åriga samarbetsavtal med våra kunder för att ge dem bästa driftseffektivitet i takt med ökade kvalitetskrav från deras kunder och tillsynsmyndigheter.

Under 2006/2007 övergick vi till successiv vinstavräk- ning vilket ger en mer rättvisande bild av bolagets resul- tat. Detta gör att order med långa genomförandetider (över 2 eller flera verksamhetsår) nu får en jämnare resul- tatpåverkan under den tid vi arbetar med projekten.

Vi fortsätter kontinuerligt att utveckla våra produkter och tjänster för att stå rustade för framtida projekt på en växande marknad. Vi står också inför att åter börja bygga upp organisationen hand i hand med vår volym- och verk- samhetsutveckling. Två viktiga områden kommer här att prioriteras, dels att förstärka vår närvaro på den geogra- fiskt viktiga sträckan Göteborg till Köpenhamn, dels att fortsätta föryngringsarbetet i organisationen inför kom- mande pensionsavgångar hos flera av våra medarbetare.

Vi har under året kunnat konstatera att det skett ett vakt- ombyte bland dominerande ägare och deras engagemang för bolaget. Från att tidigare dominerats av ägare med en direkt koppling till bolagets dagliga verksamhet har vi nu fått en grupp professionella ägare med ett starkt engage- mang för bolagets framtida utveckling.

Vi ser med stor tillförsikt fram emot 2007/2008. Vi noterar att våra kunder återkommer till addVise när det gäller nya projekt. Vi ser det som en bekräftelse på att våra kunder är nöjda med addVise produkter och service och ser addVise som sin leverantör också i sina framtida pro- jekt. Under det nya verksamhetsårets första månader har vi fått ett antal nya prestigefyllda ordrar. Det intensiva för- säljningsarbetet under verksamhetsåret som gått och det nya årets första kvartal bygger mycket bra förutsättningar för fortsatt stark orderingång.

Bromma augusti 2007

Lillemor Sundt Tf VD

vd

Lillemor Sundt

har ordet

(5)

styrelse och revisorer

ORDFÖRANDE

Bengt-H Ellowf 1959 Civilingenjör Styrelseledamot i Quadpak AB

Bengt-H Ellow Håkan Persson Bo Eriksson

LEDAMÖTER

Bo Erikssonf 1956 Ingenjör

Aktieinnehav: 13.600 st

Håkan Perssonf 1954 Finansiell rådgivare

Styrelseledamot i Experia AB,

Experia Corporate Finance Advisors AB, addVise Ltd.

REVISORER

Tommy Perssonf 1950 Auktoriserad revisor Advertus Revision AB

Ordinarie revisor i bolaget sedan 1997

Tommy Holmf 1949 Auktoriserad revisor

Tommy Holm Revisionsbyrå AB Revisorssuppleant sedan 1997

(6)

Aktiekapital

Aktiekapitalet uppgår till 1.093.200 SEK, fördelat på 1.093.200 aktier. Aktierna har lika andel i bolagets till- gångar och vinst. Varje aktie har en röst.

Aktiekapitalet har utvecklats enligt följande:

aktiekapital och ägarförhållande

Ökning av Totalt

Antal Totalt aktiekapital, aktiekapital,

Typ av förändring År nya aktier antal aktier SEK SEK

Fondemission 1990 2.000 200.000 400.000

Utbyte av konvertibla skuldebrev 1994 733 2.733 146.600 546.600

Fondemission 1995 2.733 546.600 1.093.200

Aktiesplit 399:1 1997 1.090.467 1.093.200 1.093.200

Ägarförhållande(inkl närstående, per 2007-04-30)

Antal Andel i %

Aktieägare Aktier Kapital Röster

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 104.000 9,5 9,5

Magnus Vahlqvist 95.000 8,7 8,7

Daniel Nilsson 64.500 5,9 5,9

Mats Andersson 50.400 4,6 4,6

Olle Bengtsson 50.300 4,6 4,6

SEB Life (Ireland) Ass Co Ltd 50.000 4,5 4,5

Claes Waering 40.400 3,6 3,6

Eddie Zetterberg 40.000 3,7 3,7

Vallpax AB 29.515 2,7 2,7

Robaro AB 27.000 2,4 2,4

Övriga aktieägare 542.085 49,8 49,8

1.093.200 100,0 100,0

(7)

koncernens finansiella utveckling

2002/2003 2006/2007 i sammandrag

2006/07 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03

Resultaträkningar, KSEK

Nettoomsättning 28.427 36.336 19.193 52.510 23.950

Rörelseresultat -324 -1.990 -5.831 6.150 -569

Finansnetto -37 74 -725 222 380

Resultat före skatt -361 -1.916 -6.556 6.372 -189

Skatt - - 1.572 -1.839 -16

Resultat efter skatt -361 -1.916 -4.984 4.533 -205

Balansräkningar, KSEK

Anläggningstillgångar 477 630 789 1.439 413

Omsättningstillgångar 7.433 7.227 6.946 25.458 15.996

Summa tillgångar 7.910 7.857 7.735 26.897 16.409

Eget kapital 2.195 2.556 4.472 12.844 11.153

Avsättningar 100 100 100 2.044 1.877

Långfristiga skulder 0 0 0 0 0

Kortfristiga skulder 5.615 5.201 3.163 12.009 3.379

Summa eget kapital och skulder 7.910 7.857 7.735 26.897 16.409

Nyckeltal

Rörelsemarginal, % -1 -5 -30 12 -2

Vinstmarginal, % -1 -5 -35 12 -1

Eget kapital, KSEK 2.195 2.556 4.472 12.844 11.153

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % neg neg neg 53 neg

Räntabilitet på eget kapital, % neg neg neg 38 neg

Soliditet, % 27 31 56 47 68

Skuldsättningsgrad, ggr 0 0 0 0 0

Genomsnittligt antal anställda 13 15 17 14 12

Bruttoinvesteringar, KSEK 67 105 210 543 219

Vinst per aktie, SEK -0,33 -1,8 -4,6 4,1 -0,2

Eget kapital per aktie, SEK 1,93 2,2 4,0 11,7 10,2

Utdelning per aktie, SEK 0* 0* 0 2,6 + 0,5 2,6

P/E tal neg neg neg 7,8 neg

Genomsnittlig aktiekurs 10 13 28 32 29

*Den utdelning styrelsen föreslår bolagstämman för 2006/07.

(8)

kommentarer till finansiell utveckling

Utvecklingen sedan 1997, KSEK

Resultat Order

före under

Omsättning skatt året

1997-98 56.500 7.000 28.000

1998-99 26.000 -1.700 56.500

1999-00 44.800 5.300 34.700

2000-01 49.200 6.500 37.000

2001-02 47.200 5.100 36.700

2002-03 23.950 -189 44.400

2003-04 52.510 6.372 52.029

2004-05 19.193 -6.556 22.292

2005-06 36.336 -1.916 35.000

2006-07 28.427 -361 26.620

Årets omsättning var något lägre än föregående verk- samhetsår. Med en orderstock på 12,3 MSEK och nya tecknade ordrar i maj och juni ser vi ljusare på framti- den. Soliditet 27%. En stor norsk genombrottsorder på 14,4 MSEK har influtit efter rapportperioden.

DEFINITIONER

Rörelsemarginal

Rörelseresultat dividerat med omsättning.

Vinstmarginal

Resultat efter finansnetto dividerat med omsättning.

Räntabilitet på sysselsatt kapital

Resultat efter finansnetto med tillägg för räntekostnader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital. Med sysselsatt kapital avses balans-

Soliditet

Eget kapital dividerat med balansomslutningen.

Skuldsättningsgrad

Räntebärande skulder dividerat med eget kapital.

Vinst per aktie

Resultat efter finansnetto med avdrag för årets redovisade skatte- kostnad dividerat med antal aktier.

80.000

60.000

40.000

20.000

05/06 06/07 97/98

98/99 99/00

00/01 01/02

02/03 03/04

04/05

80.000

60.000

40.000

20.000

0 97/98

98/99 99/00

00/01 01/02

02/03 03/04

04/05 05/06

06/07

(9)

Marknaden

Marknaden för våra produkter och tjänster har under verksamhetsårets senare del stabiliserats ytterligare jämfört med föregående verksamhetsår. Detta gäller såväl Rena Rum, Validering som Skyddsventilation.

Föregående års minusresultat har väsentligt förbättrats och de två sista kvartalen har visat svarta siffror.

Beträffande addVise engagemang via addVise Ltd i England har vi inte nått vårt mål, varför vi under hösten kommer att ta ett beslut hur vi fortsatt skall hantera verk- samheten.

Verksamheten

Vi har arbetat vidare på att utveckla och bredda vårt pro- dukt- och kundsegment. Detta är mycket viktigt för bola- gets vidare utveckling och framtid.

addVise starka varumärke inom behovsanpassad skyddsventilation på laboratorier, har under året gett oss mer råg i ryggen tillsammans med vårt område ”Rena Rum” och våra valideringsuppdrag av befintliga och nya anläggningar. Mats Andersson avgick under året som VD för att istället ägna all sin tid till försäljning och försälj- ningsledning. Styrelsen tillsatte Eric Martin som Tf VD under perioden 14 december 2006 – 12 juni 2007. Eric Martin har under perioden lett arbetet att gå igenom orga- nisation, affärsplan och strategier samt strukturera om och ge addVise en ”nystart”.

Vid styrelsemöte 12 juni 2007 beslutades tillförordna addVise ekonomichef Lillemor Sundt till Tf VD.

Styrelsens arbetssätt

Styrelsen sammanträder enligt plan fyra gånger per år samt därutöver vid behov. Vid varje ordinarie sammanträde föreligger fasta beslutspunkter, t.ex. godkännande av års- bokslut och delårsrapporter. Styrelsen tar vidare ställning till frågor av övergripande karaktär, såsom bolagets stra- tegi, struktur- och organisationsförändringar samt större investeringar.

Under 2006/2007 har styrelsen haft åtta protokollför- da sammanträden. Vid en extra bolagsstämma 31 januari 2007 avgick ordförande Claes Waering liksom Mats Andersson. Till ny ordförande valdes Bengt-H Ellow och

till nya styrelseledamöter valdes Bengt Ljungqvist och Henrik Perlmutter. De två senare avgick på egen begäran under mars månad.

Investeringar

Årets investeringar har uppgått till ett belopp av 68 KSEK och innefattar till största delen teknisk utrustning.

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel, KSEK:

Balanserad vinst 1.163

Årets resultat -361

802

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinst- medlen disponeras så att:

i ny räkning överförs 802

Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräk- ningen uppgår till 830 KSEK. Ingen avsättning till bund- na reserver erfordras.

förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för addVise inredning skyddsventilation ab (publ) får härmed avge förvaltningsberättelse för år 2006-05-01 – 2007-04-30

(10)

KONCERNEN MODERBOLAGET

KSEK 2006/07 2005/06 2006/07 2005/06

Nettoomsättning 28.036 36.336 28.036 36.336

Förändring av pågående arbeten för annans räkning 391 -1.514 391 -1.514

28.427 34.822 28.427 34.822

Rörelsens kostnader

Material- och varukostnader -16.194 -18.249 -16.194 -18.249

Handelsvaror -2.082 -7.570 -2.082 -7.570

Övriga externa kostnader (Not 1) -3.459 -3.179 -3.459 -3.179

Personalkostnader (Not 2) -6.795 -7.507 -6.795 -7.507

Avskrivningar (Not 3) -221 -307 -221 -307

-28.751 -36.812 -28.751 -36.812

Rörelseresultat -324 -1.990 -324 -1.990

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter (Not 4) 7 97 7 97

7 97 7 97

Nedskrivning aktier i intressebolag (Not 9) - - - -

Räntekostnader och liknande resultatposter (Not 4) -44 -23 -44 -23

-44 -23 -44 -23

Resultat efter finansiella poster -361 -1.916 -361 -1.916

Bokslutsdispositioner (Not 5) - - - -

Skatt på årets resultat (Not 6) - - - -

ÅRETS RESULTAT -361 -1.916 -361 -1.916

räkenskaper

RESULTATRÄKNINGAR

(11)

KONCERNEN MODERBOLAGET

TILLGÅNGARKSEK 2007 04 30 2006 04 30 2007 04 30 2006 04 30

Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Inventarier (Not 7) 300 453 300 453

300 453 300 453

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag (Not 8) - - 50 50

Andelar i intressebolag (Not 9) 177 177 177 177

177 177 227 227

Summa anläggningstillgångar 477 630 527 680

Omsättningstillgångar Varulager

Material- och varulager 387 220 387 220

387 220 387 220

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 6.147 5.062 6.147 5.062

Övriga fordringar 12 38 12 38

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (Not 10) 873 485 873 485

7.032 5.585 7.032 5.585

Kassa och bank 14 1.422 14 1.422

Summa omsättningstillgångar 7.433 7.227 7.433 7.227

SUMMA TILLGÅNGAR 7.910 7.857 7.960 7.907

BALANSRÄKNINGAR

Räkenskaper

(12)

KONCERNEN MODERBOLAGET EGET KAPITAL OCH SKULDERKSEK 2007 04 30 2006 04 30 2007 04 30 2006 04 30

Eget kapital (Not 11) Bundet eget kapital

Aktiekapital 1.093 1.093 1.093 1.093

Bundna reserver/Reservfond 272 272 219 219

1.365 1.365 1.312 1.312

Fritt eget kapital

Fria reserver/Balanserad vinst 1.191 3.107 1.163 3.079

Årets resultat -361 -1.916 -361 -1.916

830 1.191 802 1.163

Summa eget kapital 2.195 2.556 2.114 2.475

Avsättningar

Avsättning för garantier 100 100 100 100

Summa avsättningar 100 100 100 100

Kortfristiga skulder

Pågående arbete för annans räkning - -787 - -787

Förskott från kunder - 248 - 248

Leverantörsskulder 2.436 2.183 2.436 2.183

Checkräkningskredit 608 0 608 0

Skulder till koncernföretag 0 0 131 131

Skatteskulder 0 119 0 119

Övriga skulder 1.065 971 1.065 971

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Not 12) 1.506 2.467 1.506 2.467

Summa kortfristiga skulder 5.615 5.201 5.746 5.332

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7.910 7.857 7.960 7.907

Poster inom linjen

STÄLLDA SÄKERHETER

Övriga ställda panter och säkerheter

Företagsinteckningar (Not 13) 7.000 7.000 7.000 7.000

7.000 7.000 7.000 7.000

ANSVARSFÖRBINDELSER

Garantiförbindelser 2.096 2.186 2.096 2.186

2.096 2.186 2.096 2.186

Räkenskaper

(13)

KONCERNEN MODERBOLAGET

KSEK 2006/07 2005/06 2006/07 2005/06

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -361 -1.916 -361 -1.916

Planenliga avskrivningar 221 307 221 307

-140 -1.609 -140 -1.609

Betald skatt -119 -547 -119 -547

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapitalet -259 -2.156 -259 -2.156

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet

Varulager -167 160 -167 160

Kundfordringar -1.085 -2.996 -1.085 -2.996

Övriga fordringar -389 115 -389 115

Leverantörsskulder 253 769 253 769

Övriga skulder 307 1.816 307 1.816

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1.081 -136 -1.081 -136

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -68 -105 -68 -105

Investering i intressebolag - -43 - -43

Kassaflöde från investeringsverksamheten -68 -148 -68 -148

Finansieringsverksamheten

Utbetald utdelning 0 0 0 0

Finansiell upplåning 0 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 0

Årets kassaflöde -1.408 -2.440 -1.408 -2.440

Likvida medel vid årets början 1.422 3.862 1.422 3.862

Kortfristiga placeringar 0 0 0 0

Kassa och bank 14 1.422 14 1.422

Likvida medel vid årets slut 14 1.422 14 1.422

KASSAFLÖDESANALYSER

Räkenskaper

(14)

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Varulager

Varulagret, värderat enligt Redovisningsrådets rekom- mendation RR 2. Redovisning av varulager, är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den sk först-in först-ut principen respektive verkligt värde. Inkurans- risker har därvid beaktats.

Vinstavräkning och fakturering

addVise har ändrat redovisningsprincip och tillämpar suc- cessiv vinstavräkning i projekten. En förutsättning för suc- cessiv vinstavräkning är att utfallet kan prognostiseras på ett tillförlitligt sätt. Avgörande för att begränsa risken för felaktig vinstavräkning är en process för uppföljning för varje enskilt projekt.

Fakturering avser på beställare verkställd fakturering exklusive mervärdeskatt för sådana projekt som på balans- dagen ännu ej resultatavräknats. Projekt som bedöms ha en färdigställandegrad och där utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt resultatavräknas och redovisas som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigstäl- landegrad på balansdagen. Förändringen av redovis- ningsprincip har förbättrat årets resultat med 904 KSEK.

Redovisningsrådets rekommendation RR 5 beträf- fande successiv vinstavräkning tillämpas i moder- bolaget och i koncernen.

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Fordingar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 8.

Kursdifferenser på kortfristiga fordringar och skulder ingår i rörelseresultatet.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga an- skaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd.

Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 5 år

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skatte- mässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulera- de överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00, om kon- cernredovisning med tillämpning av förvärvsmetoden och omfattar alla företag i vilka moderbolaget innehar mer än 50 procent av rösterna. Rekommendationen inne- bär bland annat att vid upprättandet av koncernbalans- räkningen delas alla obeskattade reserver upp enligt ak- tuell skattesats, en del i latent skatteskuld, som redovisas som en avsättning och en del i eget kapital, som redovi- sas bland bundna ej utdelningsbara medel.

I koncernresultaträkningen redovisas skattedelen av förändringarna i obeskattade reserver i årets skattekostnad medan eget kapitaldelen ingår i årets resultat.

Redovisning av intressebolag

Intressebolagsredovisning tillämpas för aktieinvesteringar där koncernen innehar mellan 20 och 50 procent av rös- tetalet eller på annat sätt har ett väsentligt inflytande.

Intressebolagsredovisningen sker enligt kapitalandels- metoden.

redovisnings- och värderingsprinciper

Räkenskaper

(15)

Övriga externa kostnader, KSEK

Till bolagets revisorer har ersättning utgått: För revision och annan granskning enligt aktiebolagslagen m m samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskningen

Koncernen 116

Moderbolaget 116

andra uppdrag

Koncernen 20

Moderbolaget 20

Anställda och personalkostnader, KSEK Medelantalet anställda

varav varav

2006/07 män 2005/06 män

Moderbolaget

Sverige 12 9,5 15 11,7

Totalt i

moderbolaget 12 9,5 15 11,7

Styrelsen består av 3 3 5 5

Ledande befattningshavare 3 2 3 2

Personalens sjukfrånvaro (procent)

2006/07 2005/06

Total sjukfrånvaro 1,9% 8,0%

Varav långtidssjukfrånvaro 35% 95%

Sjukfrånvaro per grupp * *

* uppgift lämnas ej då antalet i respektive grupp understiger 10 personer

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2006/07 2005/06

Löner Pensioner Löner Pensioner Moderbolaget

Ordförande,

VD och styrelse 456 130 614 144

Övriga anställda 3.927 438 4.166 473

4.383 568 4.780 617

Sociala avgifter 1.548 - 1.695 -

Summa 5.931 568 6.475 617

Företaget har inga utestående pensionsförpliktelser till VD och styrelse.

Avskrivningar av materiella anläggnings- tillgångar, KSEK

Koncern Moderbolag

Inventarier -221 -221

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter, KSEK

2006/07 2005/06 Koncernen

Realisationsresultat,

kortfristiga placeringar - 69

Ränteintäkter, övriga 7 28

7 97

Räntekostnader -44 -23

-44 -23

Moderbolaget Realisationsresultat,

kortfristiga placeringar - 69

Ränteintäkter, övriga 7 28

7 97

Räntekostnader -44 -23

-44 -23

Bokslutsdispositioner, KSEK

2006/07 2005/06 Skillnad mellan bokförd avskrivning

och avskrivning enligt plan

Inventarier - -

Periodiseringsfond, återföring - -

Årets avsättning - -

- -

Skatt på årets resultat, KSEK

2006/07 2005/06 Koncernen

Betald skatt - 119

Uppskjuten skatt - -

- 119

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver redovisas till aktuell skatte- sats och rubriceras i koncernbalansräkningen som en avsättning.

Inventarier, KSEK

Koncern Moderbolag Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 1.566 1.566

Nyanskaffningar 68 68

Avyttringar och utrangeringar -243 -243

1.391 1.391

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -1.113 -1.113

Avyttringar och utrangeringar 243 243

Årets avskrivning enligt plan

på anskaffningsvärden -221 -221

-1.091 -1.091 Planenligt restvärde vid årets slut 300 300

noter

NOT 1.

NOT 2.

NOT 3.

NOT 4.

NOT 5.

NOT 6.

NOT 7.

Räkenskaper

(16)

Andelar i koncernföretag, KSEK

Moderbolag Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 50

Bokfört värde vid årets slut 50

Spec av moderbolagets innehav av andelar i koncernföretag

Dotterföretag/ Antal Andel Bokfört

Org. nr/Säte andelar i % 1) värde

addVise internordic ab

556233-0257, Stockholm 100 100 50

1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. Inköp eller försäljningar har skett inom koncernen.

Andelar i intressebolag, KSEK

Moderbolag / Koncernen

Bokfört värde vid årets början 177

Investeringar under året 0

Bokfört värde vid årets slut 177

Spec av moderbolagets innehav av andelar i intressebolag

Intressebolag/ Antal Andel Bokfört

Org. nr/Säte andelar i % 1) värde

addVise Ltd

4890137, Elstead, Surrey 50.000 50 177

1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. Inköp eller försäljningar har skett med intressebolaget.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, KSEK

Koncernen Moderbolag

2007 2006 2007 2006

Förutbetalda hyror 138 141 138 141

Förutbet försäkring 107 85 107 85

Uppl ränteintäkter 1 5 1 5

Förutbet kostn 236 254 236 254

Successiv vinstavr 391 - 391 -

873 485 873 485

Eget kapital, KSEK

Aktie- Bundna Fritt eget kapital reserver kapital Koncernen

Vid årets början 1.093 272 1.191

Utdelning -

Årets resultat -361

Vid årets slut 1.093 272 830

Moderbolaget

Vid årets början 1.093 219 1.163

Utdelning -

Årets resultat -361

Vid årets slut 1.093 219 802

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, KSEK

Koncernen Moderbolag

2007 2006 2007 2006

Semester 800 716 800 716

Sociala avgifter 545 522 545 522

Övriga poster 161 1.229 161 1.229

1.506 2.467 1.506 2.467

Ställda panter, KSEK

Ställda säkerheter för checkräkningskredit, limit 2.000 Lämnade garantiförbindelser 2.096

NOT 8.

NOT 9.

NOT 10.

NOT 11.

NOT 12.

NOT 13.

Bromma den 14 juni 2007

Bengt-H Ellow Bo Eriksson

Styrelseordförande

Håkan Persson Lillemor Sundt

Tf VD

Min revisionsberättelse har avgivits den 25 juni 2007

Räkenskaper

(17)

Till årsstämman i addVise inredning skyddsventilation ab (publ) org nr 556363-2115

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verk- ställande direktörens förvaltning i addVise inredning skyddsventilation ab (publ) för år 2006.05.01 – 2007.04.30.

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och för- valtningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och kon- cernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och för- valtningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisning- en och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att grans- ka ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.

I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättnings- skyldig mot bolaget.

Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och ger där- med en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovis- ningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisnin- gens övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och bevil- jar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Bromma den 25 juni 2007

Tommy Persson Auktoriserad revisor

revisionsberättelse

(18)

addVise inredning skyddsventilation ab (publ) Org.nr 556363-2115

Stockholm Box 20013, 161 02 Bromma Besöksadress: Alpvägen 17, Bromma Telefon 08-564 851 80, Telefax 08-627 99 81

E-post: info@addvise.se

Rätt inredning kräver kvalificerad utredning

References

Related documents

Förslagen som klubbades var dels en renovering av samtliga balkonger, inklusive förstärkning och underhåll av balkongfundament, dels byte av samtliga fönster och fönsterramar,

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses 1 till 2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter av ordinarie

Vi har ett mycket bra samarbete med bland andra Kammarkollegiet, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket, men också privata aktörer inom bank och försäkring använder våra

En av föreningens lägenheter som stod tom vid förvärvet har hyrts ut på rivningskontrakt i väntan på renovering och försäljning som bostadsrätt..

I mars beslutade Stortinget att ge den norska regeringen i uppdrag att utreda finansiering och dragning av en ny förbindelse och i september beslutade den norska regeringen att

Carina Bryntesson carina.bryntesson@skoldkortelforbundet.se Method: BankID SE Action: Sign Katarina Nydahl katarina.nydahl@skoldkortelforbundet.se Method: BankID SE Action: Sign

Vi utvecklar för den globala marknaden och för större konsumentgrupper där våra erbjudanden vävs samman till målsättningen mot en

Svenska familjer, ledsagare och barn, sammanlagt 85 personer från LKG-föreningarna och från Kraniofaciala föreningen i Sverige har tillsammans med sina barn träffats på Odd