§ 141 Uppsägning samverkansavtal och Partnerskapsavtal besöksnäringen Mittskåne Beslut

Full text

(1)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)

Sammanträdesdatum

2021-06-07 Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2018/121

§ 141 Uppsägning samverkansavtal och Partnerskapsavtal besöksnäringen Mittskåne

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:

 Säga upp samverkansavtal och partnerskapsavtalet avseende besöksnäringen under förutsättning att Eslövs kommun och/eller Höörs kommun säger upp detsamma.

 Kommundirektör uppdras att verkställa uppsägningen senast per den 30 juni 2021.

Sammanfattning av ärendet

Uppsägning av samarbetsavtal och partnerskapsavtal. Hörby kommun har sedan 2015 formellt samarbetat med Eslövs kommun, Höör kommun, Företagarföreningen Mitt Skåne och Tourism in Skåne AB avseende besöksnäringen. Hörby kommun är arbetsgivarkommun och ansvarar för driften av det dagliga arbetet via det gemensamma destinationskontoret Visit MittSkåne.

Syftet med samverkan är att på ett optimalt sätt utnyttja, samordna och effektivisera de kommunala resurserna för att öka tillväxten i besöksnäringen i området. Samarbetet utvecklades under några år före 2015 och dessförinnan genom olika Leaderprojekt. Samarbetet regleras dels genom ett

samverkansavtal mellan kommunerna och dels genom ett partnerskapsavtal med alla fem parter. Verksamheten utvärderades 2017 och nya avtal tecknades 2018.

2021-05-04 beslutade kommunstyrelsen Eslövs kommun att föreslå

kommunfullmäktige att säga upp samverkansavtalet och partnerskapsavtalet.

2021-05-18 har kommunstyrelsens arbetsutskott Höörs kommun föreslagit kommunstyrelsen att förslå kommunfullmäktige att säga upp avtalen.

Yrkanden

Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:

 Säga upp samverkansavtal och partnerskapsavtalet avseende besöksnäringen under förutsättning att Eslövs kommun och/eller Höörs kommun säger upp detsamma.

 Kommundirektör uppdras att verkställa uppsägningen senast per den

30 juni 2021.

(2)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)

Sammanträdesdatum

2021-06-07 Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 141, forts Beslutsordning

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, KLF, 2021-06-01

Utvärdering Slutrapport Visit MittSkåne 2020-05-29 Uppsägning av Partnerskapsavtal Mitt Skåne

Samverkansavtal mellan Eslövs, Höörs och Hörbys kommuner avseende utvecklingen av besöksnäringen från år 2018 och framåt

Partnerskapsavtal mellan Eslövs, Höörs och Hörbys kommuner, företagarföreningen samt Tourism in Skåne AB för ökad tillväxt inom besöksnäringen i MittSkåne från år 2018 och framåt

Beslutet skickas till

Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:

Eslövs kommun Höörs kommun

Företagarföreningen Mittskåne Tourism in Skåne

_____

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :