§ 130Införande av Lagen om valfrihet (LOV) Beslut

Download (0)

Full text

(1)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)

Sammanträdesdatum

2018-06-21 Socialnämnden

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr SN 2017/211

§ 130Införande av Lagen om valfrihet (LOV)

Beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna konsekvensutredningen till Kommunfullmäktige för vidare behandling.

Reservation mot beslutet

Gunvor Håkansson (C) och Patrik Karlsson (C) reserverar sig mot beslutet.

Stefan Borg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade på sammaträdet 2018-02-26 att återremittera ärende KS 2017/092 till Kommunstyrelsen avseende införande av LOV för ytterligare beredning inkluderande en

konsekvensutredning. Kommun-styrelsens uppdrag har vidaredelegerats till Socialnämnden. Socialförvaltningen har tagit fram Konsekvensutredning avseende införande av LOV (2018-06-05).

Yrkanden

Gunvor Håkansson (C) begär ajournering. Ordförande ajournerar mötet mellan kl.19:31-19:36

Patrik Karlsson (C) och Gunvor Håkansson (C) yrkar med bifall av Stefan Borg (SD) på en återremiss där en ny konsekvensanalys arbetas fram som belyser både positiva och negativa konsekvenser av införandet av LOV.

Beslutsordning

Ordförande ställer propositionerna mot varandra och finner bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Votering begärs.

Ordförande fastställer följande voteringsproposition:

Ja: Bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Nej: Återremiss.

Ja: Lillemor Widh (S), Bengt Hedlund (SPI), Jan Axelsson (S), Gerty Holst (-), Eva Nyman (L), Erik Ridderby (MP), Karin Melin (SPI), Mattias Jeppsson (M) Anders Malmgren (M), Hans Frank (L).

Nej: Gunvor Håkansson (C), Patrik Karlsson (C), Stefan Borg (SD).

Ja: 10 Nej: 3

(2)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)

Sammanträdesdatum

2018-06-21 Socialnämnden

Justerande Utdragsbestyrkande

Ordförande konstaterar att socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Socialnämndens arbetsutskott (2018-06-07 SNAU §199)

Konsekvensutredning avseende införande av LOV (2018-06-05) ver 2 Rapport final angående LOV från Inrikta

_____

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :