• No results found

CENTRUM SENIORŮ V HORNÍM JIŘETÍNĚ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "CENTRUM SENIORŮ V HORNÍM JIŘETÍNĚ"

Copied!
4
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

CENTRUM SENIORŮ V HORNÍM JIŘETÍNĚ

Bakalářská práce

Studijní program: B3501 – Architektura a urbanismus Studijní obor: 3501R002 – Architektura

Autor práce: Dominika Taklová

Vedoucí práce: Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D.

Liberec 2014

(2)

SENIOR´S CENTER IN HORNI JIŘETÍN

Bachelor thesis

Study programme: B3501 – Architecture and Urban Design Study branch: 3501R002 – Architecture

Author: Dominika Taklová

Supervisor: Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D.

Liberec 2014

(3)

Tento list nahraďte

originálem zadání.

(4)

Prohlášení

Byla jsem seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vzta- huje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo.

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL.

Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědoma povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto pří- padě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vyna- ložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím mé bakalářské práce a konzultantem.

Současně čestně prohlašuji, že tištěná verze práce se shoduje s elek- tronickou verzí, vloženou do IS STAG.

Datum:

Podpis:

References

Related documents

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li

Po zrušení Stavoprojektu se začalo s přestavbou na hotel, nakonec devítipodlažní objekt získala v roce 1992 univerzita i se sousedním dočasným sídlem Investiční

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřeby TUL.

Beru na vědomí, ţe Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv uţitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL.

2 a modulem ustavení a přenášení souřadného systému CMM stroje, pak vytvoříme přípravek pro měření bočních dveří vozu (obr. Správnou funkci takto

Beru na v ě domí, že technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnit ř ní pot ř ebu TUL.. Dále bych rád pod ě

Beru na v ě domí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diserta č ní práce pro vnit ř ní pot ř

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li diplomovou práci

Po provedení studie konstrukčních metodik podprsenek a korzetových výrobků byla vytvořena konstrukční metodika pro tvorbu střihu sportovní podprsenky bezešvou

Občanská sdružení budou mít následující možnosti výběru právní formy podle nového občanského zákoníku: založení obecně prospěšné společnosti, transformaci

Poněkud huře už hodnotím časové rozvržení práce, kdy podstatná část zejména praktické části bakalářské práce byla zpracovávéna až.. kátce před jejím

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL.. Užiji-li bakalářskou

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li bakalářskou

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li bakalářskou

Fluidní sval MAS-20-605N-AA-MC-O-ER-BG McKibbenova typu od firmy FESTO (s vyznačeným počátkem pryžové části) ... Schématický nákres trubky pneumatického svalu

Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem.. do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní

- hlavní sportovní plocha haly bude mít min. Víceúčelové využití je pro basketbal, odbíjenou, tenis, házenou, futsal, případně menší halové sporty. Doporučuje

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiju-li diplomovou

Stavební program tvořený v převážné míře ubytováním a servisními službami spjatými s tímto centrem, může být doplněn o funkceumožňující vorbu synergií s

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li diplomovou

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li diplomovou práci

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li diplomovou práci

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li diplomovou práci