• No results found

Stange, kl 18:30.21:00 Beslutande

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Stange, kl 18:30.21:00 Beslutande"

Copied!
11
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Beslutande Tuva Lund (S), ordförande

Kerstin Amelin (V) Christina Tibblin (M)

Kia Hjelte (M) Isak Nobuoka (MP)

Lars Schou (S) Kerstin Edman (TUP)

Berit Larsson (S) Johan Holmberg (SD) Khalil Abdul Jalil (S) tj ers. Aram El Khoury (KD)

Ersättare Christina Zidell (S), Carl Baker (M), Nellie Eriksson (M), Fredrik

Ahlinder (TUP), Lars Holmberg (SD), Björn Pettersson (V), Sirpa Humalisto (L)

Övriga deltagande Kerstin Frimodig, Pia Bornevi, Christina Almqvist, Anna Casteberg,

Jenny Torpman-Fredriksson, Petra Oxonius, Annelie Hedlund (ej del av § 1)

Utses att justera Kia Hjelte (M)

Plats och tid för justering Kommunalhuset 21 maj 2018

Sekreterare Paragrafer 39-40, 44-48

Kerstin Frimodig §§ 41-43 omedelbart justerade

Ordförande

Tuva Lund (S)

Justerare

Kia Hjelte (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2018-05-21

Anslaget den Nedtas den

2018-06-04 2018-06-26

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

Underskrift

Kerstin Frimodig

(2)

§ 39

Information från förvaltningen (von/2018:3) Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att de tagit del av in- formationen.

Sammanfattning

Information om lag kring ny boendeform för äldre samt information om dataskyddsförordningen (GDPR) utgår då föredraganden ej hade möjlighet att delta.

Kvalitetschef Christina Almqvist redogör för månadsrapporten från verk- samheterna.

Byggprojektledare Johnny Wilbacher informerar om de pågående byggpro- jekten på Allégården och Tumba vård- och omsorgsboende ( Samariten 1).

Verksamhetschef Jenny Torpman Fredriksson redogör för ett delegationsbe- slut som anmäldes till förra nämndsammanträdet.

(3)

Information om rehabenheten (von/2018:46)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att de tagit del av in- formationen.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden biföll vid sammanträdet 2018-03-28 Tullinge- partiets nämndinitiativ om att bjuda in förvaltningens rehabenhet till ett sammanträde för att informera om dess verksamhet.

Enhetschef Annelie Hedlund bjöds därför in till dagens sammanträde för att informera om enhetens verksamhet.

(4)

44

Ombyggnation av Allégården ”Utöka antal lägenheter (von/2018:30) ”

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden uppdrar år tekniska förvaltningen att utöka an- talet lägenheter på Allégårdens vård- och omsorgsboende från tidigare 58 lägenheter, till 60 lägenheter. Finansieringen av de tillkomna platserna sker inom av kommunfullmäktige fastställd budgetram”

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiva till att tekniska förvaltning- ens förslag om träfasad på Allégården.

Sammanfattning

Nämnden beslutade vid sammanträdet 2018-02-20 att utreda möjligheten att utöka antalet platser på Allégården från 58 platser till 60 platser.

Tekniska förvaltningens byggprojektledare har i samråd med extern arkitekt bedömt att det finns möjlighet att tillföra ytterligare två lägenheter vid om- byggnation av Allégårdens vård- och omsorgsboende.

Detta medför att antalet vård- och omsorgsplatser kan utökas från tidigare beslutade 58 platser, till 60 platser. Ytan som tas i anspråk för två tillkom- mande lägenheter och avdelningsutrymmen utgörs av ytan för tillag-

ningskökköket som nämnden beslutade (Von 2017:77) att inte bygga då bo- endets avdelningskök används istället.

Yrkanden

Ordföranden Tuva Lund (S) yrkar på följande tillägg:

”Finansieringen av de tillkomna platserna sker inom av kommunfullmäktige fastställd budgetram” och ” Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiva till att tekniska förvaltningens förslag om träfasad på Allégården”.

Kia Hjelte (M) ställer sig bakom tilläggsyrkandena.

Vård- och omsorgsnämnden godkänner tilläggsyrkandena.

(5)

§ 45

Rätt att bestämma själv inom vård och omsorg (von/2018:62)

Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens utredning ”Rätt till service i hemmet genom förenklad handläggning” (bilaga 1)

2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag ”Rätt att bestämma själv inom vård och omsorg” (bilaga 2).

3. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram ett för- slag till reviderade riktlinjer för handläggning enligt socialtjänsten, i enlig- het med förslagen ovan, till nämnden i juni.

Kia Hjelte (M), Christina Tibblin (M), Aram El Khoury (KD) och Kerstin Edman (TUP) reserverar sig mot beslutet att avslå tilläggsyrkandena.

Sammanfattning

För att öka äldre Botkyrkabors möjlighet att själva bestämma över sina liv och vara aktiva medskapare i planering och utförande av stöd och insatser från kommunen, har förvaltningen fått i uppdrag av nämnden att ta fram ett förslag till självbestämmande inom vård och omsorg. Som svar på uppdra- get har förvaltningen tagit fram förslaget ”Rätt att bestämma själv inom vård och omsorg” i syfte att öka medborgarnas rätt att bestämma själva.

Förslaget föreslås införas 1 oktober 2018.

Yrkanden

Kia Hjelte (M) och Christina Tibblin (M) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga.

Aram El Khoury (KD), ansluter sig till moderaternas tilläggsyrkande.

Kerstin Edman (TUP) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga.

Ordföranden Tuva Lund (S) yrkar avslag på tilläggsyrkandena.

Propositionsordning

Ordföranden ställer efter nämndens godkännande vardera av tilläggsyrkan- dena mot avslag och finner att nämnden avslår tilläggsyrkandena.

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yrkandemotiveringen biläggs protokollet.

(6)

Protokollsanteckning

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Sirpa Humalisto (L) får lämna en protokollsanteckning: Sirpa Humalisto (L) för till protokollet att hon stödjer Moderaternas tilläggsyrkande.

(7)

§ 46

Anmälningsärenden 2018 (von/2017:102, von/2017:104, von/2017:126, von/2017:227, von/2017:239, von/2018:2) Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att det tagit del av ären- dena.

Sammanfattning Kommunfullmäktige

§ 62 2018-03-22 Strategi för näringsliv, arbetsmarknad och idéburen sek- tor, KS/2016:275

§ 64 2018-03-22 Svar på motion- Vård- och omsorgsboende med profilering (M), von/2017:102

§ 65 2018-03-22 Svar på motion- Etablera nytt äldreboende med språkin- riktning i norra Botkyrka (KD), von/2017:227

§ 66 2018-03-22 Svar på motion - Servicehus också i Tullinge och Norra Botkyrka (M) von/2017:104

§ 67 2018-03-22 Svar på motion- Utred kommunens hemtjänst (M), von/2017:126

Tekniska nämnden

§ 37 2018-04-16 Rapportering av pågående investeringsprojekt, lokalför- sörjning och fastighet

Kommunrevisionen

Granskning av ansvarsutövande, Vård- och omsorgsnämnden 2017, von/2018:94

Granskning av leverantörsregister och utbetalningar, Botkyrka 2017, von/2018:94

Förvaltningssamverkan

Protokoll Förvaltningssamverkan 2018-05-15

(8)

§ 47

Delegationsbeslut (von/2017:207, von/2018:1, von/2018:82) Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att nämnden tagit del av besluten.

Sammanfattning Förvaltningschef

G11: Avtal avseende upphörande av anställning, von/2018:82

Sektionschef:

G:5 Skriftlig varning enligt AB § 11, von/2017:207

Yrkanden

Ordföranden Tuva Lund yrkar på följande ändring:

Delegationsbeslut fattade av handläggare för LSS; SFB och SOL, 2018-03- 01- 2018-03-31 styrks då delegationsbeslut ej fanns med i sammanträdeshandling- arna.

Vård- och omsorgsnämnden godkänner ändringsyrkandet.

(9)

§ 48

Ärenden från dialogforum Det finns inga ärenden att redovisa.

(10)

2018-05 21 Ärende 7 Rätt att bestämma själv inom vård och omsorg

I ordförandeförslaget till detta ärende kan vi läsa att för att öka Botkyrkabornas möjlighet att själva bestämma över sina liv och vara aktiva medskapare i

planeringen och utförande av stöd och insatser från kommunen, har förvaltningen fått i uppdrag av nämnden att ta fram ett förslag till självbestämmande inom vård och omsorg. Som svar på uppdraget har förvaltningen tagit fram förslaget ” Rätt att bestämma själv inom vård och omsorg” i syfte att öka medborgarnas rätt att bestämma själva.

Vi yrkar bifall till de 3 attsatser som finns i beslutsunderlaget.

Det är ett steg i rätt riktning när nu kommunen äntligen ser det som vi uttryckt som självklarheter tidigare och som också i SOL 1 kap. 1 § uttryckt enligt följande: ” den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet eller annan lättåtkommlig service ges”

Vi anser dock att valfriheten ska stärkas än mer och föreslår därför att fler utövare av hemservice/hemtjänst genom LOV-lagen (Lagen om

Valfrihetssystem) alt. genom LOU (Lagen om offentlig upphandling) införs.

För att uppnå verklig valfrihet är det överordnat att den som söker

service/hemtjänst har rådighet över vem som ska komma eller inte komma.

Vi anser det viktigt med konkurrens för att skapa kvalitet och

kvalitetsutveckling och det är viktigt att det finns plats för fler företag och arbetsgivare.

Vårt Tilläggsyrkande;

- för att öka valfriheten vill vi att kommunen inför LOV alternativt upphandlar hemtjänst/hemservice genom LOU.

Kia Hjelte (M) Christina Tibblin (M)

(11)

Men det räcker inte med att människor får vara aktiva i planeringen och utförandet av stöd och insatser från kommunen. Många vill även kunna välja andra utförare inom exempelvis hemtjänsten.

Vi tror att människor mår bättre av att, efter egna behov och förutsättningar, få välja vem man ska få hjälp ifrån. För att stärka valmöjligheterna och stimulera en mångfald av alternativ inom vård och omsorg lägger vi därför fram ett tilläggsyrkande som går ut på att införa lagen om valfrihetssystem, LOV.

Vi föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta

att uppdra åt vård- och omsorgsförvaltningen att utarbeta en plan för hur lagen om valfrihetssystem, LOV, ska kunna införas i Botkyrka kommun.

Kerstin Edman (TUP)

References

Related documents

Från kommunen har vi också vänt oss direkt till de vårdcentraler som finns i södra Botkyrka med erbjudande om samarbetet för att möjliggöra att di- striktssköterskor ska finnas

Då vård- och omsorgsnämnden bara redovisar utfall på delårsbasis för ett få- tal av de målsatta måtten är det svårt att dra några direkta slutsatser hur för- valtningen

För att öka äldre Botkyrkabors möjlighet att själva bestämma över sina liv och vara aktiva medskapare i planering och utförande av stöd och insatser från kommunen,

Utöver förslag till justeringar och de medel som vård- och omsorgsnämnden äskar för hyror för vård- och omsorgsboenden, flyttkostnader Allégården, köpta platser inom

Vidare informerar Pia Bornevi om förändringar i pågående investeringar och byggnadsprojekt, där det bland annat pågår en flytt av korttidsplatserna från Tumba vård-

Vård- och omsorgsnämnden gör inga ställningstaganden gällande de förslag som förvaltningen föreslår utan det blir ett underlag till budgetberedningen för mål och budget

Kommunfullmäktige har i ett tidigare beslut (KS/2013:681) fastslagit att re- gisterutdrag bara ska användas där det finns stöd för detta i lagstiftningen, och för vård-

Därutöver ser vi i politiken ett behov av att möjliggöra för Botkyrkabor att kunna flytta hem till kommunen igen samt att kommunen ska ha så pass många gruppbostäder så