Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2020

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

T J Ä N S T E S K R I V E L S E

2019-10-24 Sida 1 av 1 Dnr KS 2019/212

Kommunledningskontoret

Till Kommunstyrelsen

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2020

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2020 ska göras i tidningarna Jönköpings-Posten, Värnamo nyheter, Finnveden.nu och på

webbtidningen Skillingaryd.nu samt på kommunens hemsida, vaggeryd.se.

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ärendelistan inte behöver vara med vid annonsering, utan enbart på kommunens hemsida vaggeryd.se

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen före december månads utgång besluta om i vilka medier som kommunfullmäktiges sammanträden ska annonseras i. Under 2019 annonserades kommunfullmäktiges sammanträden i Jönköping-Posten, Värnamo nyheter, Finnveden.nu och på webbtidningen Skillingaryd.nu samt på kommunens hemsida, vaggeryd.se.

Beslutet ska skickas till Kommunledningskontoret

Handläggare

Alija Bucuk, kommunikatör

Ansvarig Chef Torbjörn Åkerblad

Figure

Updating...

References

Related subjects :