• No results found

Bilaga 1 Tabell 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bilaga 1 Tabell 2"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Bilaga 1 Tabell 2 Artiklar

Författare Undersöknings Studiedesign Syfte Resultat

år och land personer

Amico, En familj Case studie Beskriva det akuta Beskriver

Davidhizar och litteratur- behovet av stöd som föräldrastödsgrupper

(1994) USA granskning föräldrar behöver när

deras barn är kritiskt sjuka

Cloutier, Framkommer inte Litteratur- Hur man som sjuk- Tiden är en viktig faktor, att man

Measel granskning och sköterska på bästa i tidigt skede börjar förbereda

(1982) USA egna erfarenheter sätt kan förbereda föräldrarna för hemgång

föräldrar för hemgång med deras hjärtsjuka barn

Davis m fl 52 mammor med Kvalitativ studie Undersöka stödet för Moderlig anpassning var associerad

(1998) USA barn med medfött stress och coping- med höga nivåer av daglig stress,

hjärtfel modeller förväntningar, metoder av coping,

familjefunktioner och moderlig psykologisk anpassning

Emery Familjer med barn Författarens egna Framkommer inte Familjer till barn med medfött hjärtfel (1989) England med medfött hjärtfel erfarenheter har mer svårigheter och stress än

andra familjer med andra missbildningar

Hinoki Tre familjer med Case studie Familjens reaktioner Reaktioner som chock, ilska,

(1998) USA barn med medfött vid diagnosbeskedet förnekande, rädsla, smärta och

hjärtfel effekter på familjen och äktenskap

Hughes m fl 22 mammor och Kvalitativ studie Beskriva mammors Det finns likheter och olikheter (1994) USA 25 pappor med semistrukturerade pappors copingstrategier mellan mammors och pappors

intervjuer under de första veckorna användande av copingstrategier när deras barn blir inlagda

för intensivvård

(2)

2

Författare Undersöknings- Studiedesign Syfte Resultat

år och land personer

LaMontagne, 30 föräldrar Grundar sig på Att fastställa vad Det mest framträdande

Pawlak (1990) Lazarus kognitiva föräldrarna upplevde som stresstemat var förlust av

USA fenomenologiska stress när deras barn föräldrarollen, efter detta

perspektiv av stress blev inlagda för intensiv- kom osäkerheten för och coping vård och vilka coping- utgången och en del av

strategier som användes föräldrarna upplevde för bearbetning att mera information

behövdes

McClain, Bury Framkommer inte Egna erfarenheter Framkommer inte Man tar upp en omvårdnads-

(1998) Mexico och litteratur- konferens som används på

granskning sjukhus i Mexico

O`Brien, Framkommer inte Egna erfarenheter Att ta upp specifika problem Den huvudsakliga rollen som Boisvert och litteraturgranskning som kan uppstå vid hemvård distriktsköterskan har som

(1989) USA med barn med medfött samordnare vid utskrivning och

hjärtfel patient undervisning beskrivs

Schrey Framkommer inte Egna erfarenheter Att dela deras erfaren- Råd till sjuksköterskor,

(1994) USA heter till personal så de läkare och annan vård-

kan se omvårdnaden ur personal av omvårdnad till föräldraperspektiv hjärtsjukt barn och deras

föräldrar

Sparacino m fl Åtta föräldrar med Kvalitativ pilotstudie Skaffa bättre förståelse Man identifierade sju teman:

(1997) USA barn i tonåren och av föräldrarnas upplevelser dilemma av normalitet,

yngre vuxna med medan deras barn med avslöjande teman, osäkerhet,

medfött hjärtfel medfött hjärtfel mognar hur man klarar av sjukdomen

under tonåren. och copingstrategier som användes, social medverkan och bearbetning

(3)

3

Författare Undersökning Studiedesign Syfte Resultat

år och land personer

Svavarsdottir, 71 familjer Tvärstudie deskriptiv Undersöka relationer mellan Mammor spenderade mer tid

McCubbin sambands design vårdgivare, familjesystem till omvårdnad av deras barns

(1996) USA och föräldrarnas coping fysiska behov, medan

beteenden papporna spenderade mer tid till emotionella och utvecklings- behov hos barnet.

Veldtman m fl 69 barn och ungdomar Prospektiv cohort Utvärdera barnens och Endast 30% av patienterna hade (2000) England med medfött studie ungdomarnas kunskap om god förståelse av sin sjukdom,

hjärtfel förståelse för sin sjukdom 77% visste inte den medicinska

namnet på sin sjukdom och 33% hade felaktig eller dålig förståelse för sin sjukdom Zeigler Familjer men barn Litteraturgranskning Undersöker sjuksköterskans Omvårdnad av barn och deras (1994) USA med medfött hjärtfel omvårdnad av barnen och familjer som drabbats av

familjerna medfött hjärtfel är en stor utmaning för sjuksköterskan

References

Related documents

The overall aim of this thesis is to illuminate parents’ experiences of support when they have a child with CHD and also to translate and test the psychometric properties of

Alla beteenden innehåller både någon form av ärftliga komponenter och inlärning, därför är frågan om ett beteende är inlärt eller medfött inte helt relevant.. Vissa

Artiklar där forskarna studerat upplevelser av att leva med ett enskilt hjärtfel exkluderades då GUCH är ett samlingsbegrepp för vuxna med medfött hjärtfel och denna studie

Erfarenheter av stöd hos mödrar till barn 3–12 år med CHD Innebörder i den levda erfarenheten av stöd bland dessa mödrar var att få vara delaktig i vården av barnet och

Att se sig själv som andra Att leva ett vanligt liv Alla deltagare, även de som hade mer besvär av sitt hjärtfel, beskrev att de trots hjärtfelet kunde leva ett vanligt liv..

[r]

For this aim we conducted an ecologic study of the association between psychostimulants and spontaneously reported suicidal ideation and behavior with the objective of identifying and

I studien framkom även skillnader hos föräldrar till tvillingar/trillingar samt hos föräldrar vars barn fötts i graviditetsvecka 25-30 då dessa upplevde högre föräldrastress,