• No results found

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Petr Szabó Název bakalářské práce: Možnosti financování podniku se zaměřením na využití dotací Cíl práce:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Petr Szabó Název bakalářské práce: Možnosti financování podniku se zaměřením na využití dotací Cíl práce:"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Petr Szabó

Název bakalářské práce: Možnosti financování podniku se zaměřením na využití dotací

Cíl práce: Cílem předkládané bakalářské práce bylo zdokumentování průběhu čerpání konkrétní dotace, dále vyhodnocení úspěšnosti dotačního projektu a navržení doporučení pro potenciální žadatele o dotace.

Jméno vedoucího bakalářské práce: Šárka Hyblerová

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce x

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu x

Hloubka provedené analýzy x

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x

Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x

Schopnost studenta zpracovat získané podklady x

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x

Formulování vlastních názorů studentem x

III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x

Stylistická úroveň práce x

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad x Posouzeno s výhradami

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1) Na str. 16 píšete, že cizí kapitál je mj. využíván při zakládání podniku a na začátku podnikání. Jak je, dle Vašeho názoru, obtížné získat cizí zdroje financování právě v počátečních fázích podnikání?

2) Na str. 17 uvádíte jako významný zdroj cizího kapitálu mj. dluhopisy. Jak frekventované je využití dluhopisů jako zdroje financování v ČR?

3) Na str. 48 uvádíte, že bylo provedeno vlastní vyhodnocení úspěšnosti dotačního projektu. Prosím, rozveďte, co rozumíte „vlastním vyhodnocením“.

Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: dobře

Datum: 17. 1. 2020 ………

Podpis vedoucího bakalářské práce

(2)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Cílem předkládané bakalářské práce bylo kromě zdokumentování konkrétního realizovaného dotačního projektu i vyhodnocení jeho úspěšnosti a navržení doporučení pro potenciální žadatele o dotace.

Teoretickým východiskem práce jsou první tři kapitoly, kde se student věnuje kapitálové struktuře podniku se zaměřením na možnost využití dotací. Stěžejní částí bakalářské práce je pak kapitola čtvrtá zaměřená na podrobný popis průběhu dotačního procesu (dotace z OPPI) realizovaného vybranou společností. Práce má převážně popisný charakter. Postrádám zde snahu o hlubší analýzu a interpretaci předkládaných faktů. Splnění cíle práce lze tedy hodnotit jako částečné.

Strukturu bakalářské práce lze hodnotit jako vcelku logickou, i když sled některých dílčích kapitol působí chaoticky – např. kategorizace dotací v kapitole 3.

Formální úprava práce je vyhovující, přestože v práci občas chybí interpunkce. Práci s literaturou hodnotím jako dobrou/dostačující, i když autor kromě webových stránek MMR a interních materiálů vybrané společnosti používá pouze několik málo dalších zdrojů.

Závěr

Předkládaná bakalářská práce vykazuje minimálně požadovanou odborně terminologickou a celkovou formální i stylistickou úroveň. I přes výše uvedené nedostatky doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

(3)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Petr Szabó

Název bakalářské práce: Možnosti financování podniku se zaměřením na využití dotací

Cíl práce: Cílem předkládané bakalářské práce bylo zdokumentování průběhu čerpání konkrétní dotace, dále vyhodnocení úspěšnosti dotačního projektu a navržení doporučení pro potenciální žadatele o dotace.

Jméno vedoucího bakalářské práce: Šárka Hyblerová

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce x

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu x

Hloubka provedené analýzy x

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x

Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x

Schopnost studenta zpracovat získané podklady x

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x

Formulování vlastních názorů studentem x

III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x

Stylistická úroveň práce x

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad x Posouzeno s výhradami

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1) Na str. 16 píšete, že cizí kapitál je mj. využíván při zakládání podniku a na začátku podnikání. Jak je, dle Vašeho názoru, obtížné získat cizí zdroje financování právě v počátečních fázích podnikání?

2) Na str. 17 uvádíte jako významný zdroj cizího kapitálu mj. dluhopisy. Jak frekventované je využití dluhopisů jako zdroje financování v ČR?

3) Na str. 48 uvádíte, že bylo provedeno vlastní vyhodnocení úspěšnosti dotačního projektu. Prosím, rozveďte, co rozumíte „vlastním vyhodnocením“.

Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: dobře

Datum: 17. 1. 2020 ………

Podpis vedoucího bakalářské práce

(4)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Cílem předkládané bakalářské práce bylo kromě zdokumentování konkrétního realizovaného dotačního projektu i vyhodnocení jeho úspěšnosti a navržení doporučení pro potenciální žadatele o dotace.

Teoretickým východiskem práce jsou první tři kapitoly, kde se student věnuje kapitálové struktuře podniku se zaměřením na možnost využití dotací. Stěžejní částí bakalářské práce je pak kapitola čtvrtá zaměřená na podrobný popis průběhu dotačního procesu (dotace z OPPI) realizovaného vybranou společností. Práce má převážně popisný charakter. Postrádám zde snahu o hlubší analýzu a interpretaci předkládaných faktů. Splnění cíle práce lze tedy hodnotit jako částečné.

Strukturu bakalářské práce lze hodnotit jako vcelku logickou, i když sled některých dílčích kapitol působí chaoticky – např. kategorizace dotací v kapitole 3.

Formální úprava práce je vyhovující, přestože v práci občas chybí interpunkce. Práci s literaturou hodnotím jako dobrou/dostačující, i když autor kromě webových stránek MMR a interních materiálů vybrané společnosti používá pouze několik málo dalších zdrojů.

Závěr

Předkládaná bakalářská práce vykazuje minimálně požadovanou odborně terminologickou a celkovou formální i stylistickou úroveň. I přes výše uvedené nedostatky doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

References

Related documents

V praktické části práce jsou hodnoceny jednotlivé faktory rozvoje přímo v Českém Švýcarsku.. Za účelem zjištění spokojenosti návštěvníků byla využita

I přes výše uvedené nedostatky, odpovídá práce obsahem zadání i opatření pro vypracování závěrečné práce, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji

Student si cíl bakalářské práce vymezil jako „vyhodnocení možností, které banky klientovi nabízí při poptávání možností financování vlastního

V jakém rozsahu a jaké součásti účetní závěrky sestavují účetní jednotky dle jejich velikosti.. Kdo (jaké účetní jednotky), kde a v jakém rozsahu musí

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je sestavit charakteristiku procesu vstupu podniku na kapitálový trh, vysvětlit, jakým způsobem podnik získává finanční

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: Velmi dobře.. Datum:

Výše popsaný postup je zcela originální a velmi přínosný, neboť zjištěnými daty ohledně zaměstnanosti v turistickém regionu Český ráj nedisponuje ani