• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

Utfärdad den 17 juni 2021

Regeringen föreskriver1 att det i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten ska införas en ny paragraf, 18 a §, och närmast före 18 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Ledningssystem

18 a § Strålsäkerhetsmyndigheten ska ha ett sådant system för ledning och styrning av verksamheten som avses i artikel 8b.2 a i rådets direktiv 2009/71/Euratom.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.

På regeringens vägnar PER BOLUND

Maria Jonsson (Miljödepartementet)

1 Jfr Rådets direktiv 2009/71/Euratom om upprättande av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar, i lydelsen enligt direktiv 2014/87/Euratom.

SFS 2021:667

Publicerad den 23 juni 2021

References

Related documents

1 § 1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen ska införas en ny paragraf, 10 a §, och närmast före 10 a § en ny rubrik av

I ärenden som prövas enligt bestämmelser som har till syfte att motverka diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck ska

För en verksamhet som avses i 5 a § 22 eller 23 ska avgift enligt första stycket betalas för varje påbörjat kalenderår från och med det år som följer efter det år då ansökan

Myndigheten ska årligen lämna en rapport till regeringen med en samman- ställning av de incidenter som rapporterats in till myndigheten enligt 20 § förordningen (2015:1052)

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier ska ha följande lydelse. 3 § 1 Vid myndigheten ska

9 § Transportstyrelsen får sälja uppgifter till myndigheter och enskilda ur den del av vägtrafikregistret som avser registrering av fordon och som framgår av bilaga

18 § 15 Den som ansvarar för en verksamhet som avses i 17 § med arbets- ställen där arbetstagare riskerar att få en radonexponering som överstiger 0,72