Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum Sida

2017-04-27 1 (1)

Instans

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid Torsdagen den 27 april kl. 13:30

Plats Finabo, Kommunhuset Behandlas

cirka kl. Ärenden Föredragande

13:30 1. Sammanträdets öppnande och upprop Ordförande 2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Aprilrapport (I) Ekonom Johan Höglund, Emil Klasson 5. Budgetunderlag 2018-2021 (FB) Ekonom Johan Höglund, Emil Klasson 6. Skolskjuts Tingvallaskolan (B) Handläggare

Karin Magnusson 7. Svar på motion om fysisk aktivitet (FB) Enhetschef

Lena Ilhage 8. Aktuella händelser (I)

Sofia Sjöstrand, ordförande

Figure

Updating...

References

Related subjects :