Barn- och utbildningsnämnden

Download (0)

Full text

(1)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum

2021-04-15

Instans

Barn- och utbildningsnämnden

Tid Torsdag den 15 april kl 09:00 Plats

Ramslätt, Kommunhuset (ordförande), övriga via videolänk (Microsoft Teams)

Behandlas

cirka kl. Ärenden Föredragande

09:00 1. Sammanträdets öppnande och upprop Ordförande Leif Sternfeldt

2. Val av justerare -”-

3. Anmälan och prövning av jäv -”-

4. Fastställande av dagordning -”-

5. Uppföljning av nämndens föregående protokoll -”-

09:10 6. Redovisning av flexibla arbetssätt för särskilt stöd till elever (I) dnr 2020-108 61

Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson Psykolog

Gunnel Hentilä Verksamhetsutveck- lare

Emma Callin Helena Karlsson 09:30 7. Lägesrapport arbetsmarknad och integration (I) dnr

2020-3 600

Verksamhetschef Sara Dahlin

09:50 8. Fjärrundervisning i ämnet modersmål (B) dnr 2021-36 610

Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson Enhetschef Marika Blomquist 10:00 9. Remiss: Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland

2018-2022 (B) dnr 2021-47 600

Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson

10:10 10. Remitterad motion om läxhjälp i fritidshemmen (B) dnr 2019-149 600

Verksamhetschef Marie Tell

Kvalitetsutvecklare Marie Nemhed Gus- tafsson

10:20 Paus

10:30 11. Lägesrapport lokaler (I) Enhetschef

Malin Ankarstrand

10:50 12. Prioriteringsordning för lokalinvesteringar (B) dnr 2021-51 29

Enhetschef Malin Ankarstrand

11:20 Paus

11:30 13. Yttrande gällande medborgarförslag om namn på skola och idrottshallar (B) dnr 2021-13 600

Förvaltningschef Mari Sandell Molander

(2)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum

2021-04-15

På detta sammanträde får personalföreträdare närvara vid följande ärenden: 1-19.

Leif Sternfeldt, ordförande 11:40

14. Återrapport av uppdrag gällande att låta gymnasieele- ver hjälpa till med byggnationer och renoveringar av kommunala lokaler (B) dnr 2021-49 612

Förvaltningschef Mari Sandell Molander

11:50 15. Inrättande av bemanningsenhet (B) dnr 2021-48 600 Förvaltningschef Mari Sandell Molander

12:00 16. Ekonomisk månadsrapport (I) dnr 2021-39 04 Ekonomer Johan Höglund Marie Wank 12:10 17. Rapport från kontaktpolitiker (I)

12:15 18. Information om situationen angående Covid-19 (I) dnr 2020-63 60

Förvaltningschef Mari Sandell Molander

12:25 19. Övriga aktuella händelser (I) Förvaltningschef Mari Sandell Molander

12:30 20. Meddelanden (I) 12:35 21. Delegationsbeslut (I)

Figure

Updating...

References

Related subjects :