• No results found

Arbetsmiljönämnd på KI Skyddsombud och skyddsområde: Arbetsmiljöorganisation

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Arbetsmiljönämnd på KI Skyddsombud och skyddsområde: Arbetsmiljöorganisation"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Arbetsmiljöorganisation

”Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.”

Arbetsmiljölagen (3 kap. 1a §)

Datum:

Skyddsombud och skyddsområde:

Företräder arbetsgivaren i arbetsmiljöfrågor inom skyddsområdet enligt delegation:

Uppdateringsansvarig på institution/motsvarande:

Arbetsmiljönämnd på KI

Arbetsgivarrepresentanter

Irene Jensen, professor, ordförande Carina Hammarström, administrativ chef Maria von Witting, administrativ chef Mats Engelbrektson, HR-direktör Rikard Becker, fastighetsdirektör

Studieanordnarföreträdare

Åsa Nandorf, enhetschef

Arbetstagarrepresentanter

Bo Nilsson, huvudskddsombud Matteo Pedrelli, huvudskyddsombud Venus Azhary, huvudskyddsombud Niklas Andersson, OFR/ST

Emilie Hultin, SACO Henry Wölling, SEKO

Studerande-/doktorandrepresentanter

Joy Joo, huvudstuderandeskyddsombud, Odontologiska föreningen (OF) Armin Tabiei, huvudstuderandeskyddsombud, Medicinska föreningen (MF)

References

Related documents

Addressing the challenge of activism during the COVID-19 pandemic more generally, Extinction Rebellion Sweden organized a series of workshops to equip activists for civil

Ärende: VB: BYGG.2017.292 TUREBERG 25:3 Fågelsångsparken Datum: den 24 juli 2017 13:51:21.. Från: Maria von

Leksands kommun bedömer att ett godkännande om utökning för Praktiska Gymnasiet Falun skulle kunna innebära negativa ekonomiska följder för kommunen på både kort och lång

Har den kommit till våra lokaler, är den mottagen av en tjänsteperson eller mottagen av en konsult, har den gjorts tillgänglig för oss av någon utomstående.. Vi måste kolla

Socialnämnden hemställer att länsrätten tar hänsyn till de svårigheter Vallentuna kommun redovisat att omedelbart kunna verkställa domen och medger ytterligare tid för

Karlstads kommun avstår från att yttra sig

Agneta Andersson

Nu är Färjere- deriets årsrapport för 2015 tryckt och börjar inom kort att skickas ut till olika intres- senter inom kom- muner, föreningar och andra organi- sationer samt till

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag i övrigt och finner att kommunstyrelsen bifaller detta... Reglemente och arvodesbestämmelser

Kommunfullmäktige föreslås anta upprättat förslag till detaljplan för Tombolan 1 m.fl.. § 22

- De ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna av fler tillagningskök i Svalövs kommun inom skola och förskola utreds. Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden

 ”De här företagen har tydligare strategier för ledarskap och tar i större utsträckning till vara personalens idéer om hur organisationen kan förbättras.. Vad blir

Sammanfattningsvis innebär förslaget till åtgärder, att Årjängs kommun fortsätter förvalta alla stiftelser med tillgångar på 1 mnkr eller mer (Större registrerade

Kommunfullmäktige fattade den 24 juni beslut om ramtilldelning till Bygg- och miljönämnden för 2014 med 2 457 tkr vilket innebar en minskning av budgetramen med -107 tkr i

Programmet för bostäder vid Kulla i södra Lindholmen är utsänt för samråd till den 16 december 2005.. Planområdet ligger på båda sidor om Lindholmsvägen, söder om

slagsrik)), mens den Inistoriske materialisme er ensidig be- grenset. Magister Sysirom er apologetisk forarget over at jeg bare tilla avliandllngen om Feuerbaeh

D087 Beslut om att bevilja bistånd till vuxna, barn och ungdomar i form av vård i hem för vård eller boende (HVB) upp till fyra månader eller beslut om avslag oavsett hur lång tid

Efter intervjuer och referenstagning är fackliga organisationer, ledningsgrupp samt politik enhälliga i att föreslå kommunstyrelsen att anställa Johanna Alfredsson.

Särskilt boende visar ett resultat på +1,9 mkr för perioden, bidragande faktorer för avvikelsen är lägre personalkostnader till följd av god personalplanering, och att

Tekniska kontoret har arbetat fram förslag till gränser för vad som skall beslutas vara tättbebyggt område inom kommunen.. Förslaget följer i huvudsak nuvarande

Omvårdnadsnämnden enligt förvaltningens förslag samt skickar med ett förslag om att resa en minnessten till minne av dem som bodde i ”Interneringsläger nr 1 i Falun” i Främby

Gemensamma förvaltningen har också ett ansvar att säkerställa universitetets myndighetsfunktion, stödja universitetsledningen, samordna uppgifter till statsmakterena och ta

En verksamhetsplan utarbetas varje år för att se till att skolan genomför de aktiviteter och åtaganden som är kopplade till skolans gemensamma utvecklingsplan samt andra