TU v Liberci

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

A

B

2 3

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

TU v Liberci

B

B

7 15

M5

12

40±0.1 22

6.3

Roz. -Polot. - ODLITEK Presnos

Tolerovani ISO 8015

c) Mater. - Tr. odp -

b) C. hm 0.000 Hr. hm.

3,5 kg

1:2

a)

Zmena Datum Index Podpisy

Meritko Pozn. Navrhl

Kreslil Málek

Nazev TRMEN_BRZDY KVM-DP-001

Prezkousel

C. seznamu Technolog

C. sestavy - Normaliz. Cis. vykresu

list 1 listu1

Stary vykr. Schvalil -

Novy vykr. Datum 10-05-2011

B-B 1:1

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :