• No results found

Granskning av delårsrapport 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Granskning av delårsrapport 2016"

Copied!
9
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Revisionsrapport

Rebecca Lindström Cert kommunal revisor 24 oktober 2016

Granskning av delårsrapport 2016

Högsby kommun

(2)

Oktober 2016 Högsby kommun PwC

Innehållsförteckning

1 Sammanfattande bedömning 1

2 Inledning 2

2.1 Bakgrund 2

2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2

2.3 Revisionskriterier 2

2.4 Metod 3

3 Granskningsresultat 4

3.1 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed 4

3.2 Resultatanalys 5

3.3 Nämndernas budgetuppföljning och prognos 5

3.4 God ekonomisk hushållning 6

3.4.1 Finansiella mål 6

3.4.2 Mål för verksamheten 7

(3)

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat kommunens delårsrapport för perioden 2016-01-01 – 2016-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2016.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett un- derlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas.

Resultatet för perioden är 27,2 mnkr (19,0 mnkr), vilket är 8,2 mnkr högre än mot- svarande period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 13,8 mnkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas.

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens de- lårsrapport:

- I vår översiktliga granskning har det, med reservation för det som beskrivs under 3.1, inte framkommit några omständigheter som tyder på att kommu- nens delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav och god redovis- ningssed i övrigt.

- Vi instämmer i kommunstyrelsens bedömning av möjligheterna att nå de fi- nansiella mål som kommunfullmäktige fastställt. Enligt prognosen beräknas fyra av sex finansiella mål uppnås.

- Vår översiktliga granskning visar på att måluppfyllelsen avseende verksam- heten delvis är förenlig med de av fullmäktige fastställda mål i budget 2016.

Enligt prognosen av utskottens inriktningsmål framgår att 19 av 28 mål be- döms kunna uppnås.

(4)

Oktober 2016

Högsby kommun 2 av 7

PwC

2 Inledning

2.1 Bakgrund

Kommuner är enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början.

KL 9 kap 9 a §

Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap. 20 a § skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäk- tige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten och årsbokslutet.

Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska resul- tatet och uppfyllelsen av fullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet.

2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om delårsrapporten ger svar på följande revisionsfrågor.

 Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

 Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

 Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild.

Granskningen är översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte va- rit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan före- komma.

2.3 Revisionskriterier

Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten som enligt 8 kap 20 a § KL ska behandlas av kommunfullmäktige.

Granskningen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer:

 Kommunallagen och lag om kommunal redovisning

 Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22 samt god redovis- ningssed i övrigt

 Fullmäktigebeslut avseende god ekonomisk hushållning

(5)

Granskningen har utförts genom:

 Intervjuer med berörda tjänstemän

 Analys av relevanta dokument

 Översiktlig granskning och analys av det siffermässiga bokslutet per 2016- 08-31 samt av resultatprognosen för året

 Översiktlig analys av verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen

Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredovisningen utan mer översiktlig. Granskningen är dessutom mer inriktad på analytisk granskning än på substansgranskning.

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till delårsrapporten som presenterades 2016-09-29. Kommunstyrelsen fastställer delårsrapporten

2016-10-11 och fullmäktige behandlar delårsrapporten 2016-11-07.

Rapporten är faktagranskad av personal på ekonomikontoret.

(6)

Oktober 2016

Högsby kommun 4 av 7

PwC

3 Granskningsresultat

3.1 Rättvisande räkenskaper och god redovis- ningssed

Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse samt resultaträkning, ba- lansräkning och kassaflödesanalys. Någon sammanställd redovisning har inte upp- rättas i delårsrapporten, vilket heller inte krävs enligt RKR:s rekommendation 22 om de kommunala koncernföretagens balansomslutning understiger 30 procent av kommunkoncernens balansomslutning. I delårsrapporten finns information och årsprognoser för de helägda bolagen samt kommunalförbundet ÖSK.

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti, vilket är i överensstämmelse med lagen om kommunal redovisning kap 9 § 1. Kommunens resultat för perioden uppgår till 27,2 mnkr att jämföra med 19,0 mnkr samma pe- riod föregående år.

Delårsrapporten är i huvudsak utformad i enlighet med rekommendation 22 De- lårsrapport.

Följande kommentarer från granskningen lämnas:

 Under år 2015 utbetalades statsbidrag för att hantera den rådande flykting- situationen. Statsbidraget uppgår för Högsby kommun till 29,3 mnkr och avser att täcka kostnader som uppstår under år 2015 och 2016. Under 2015 intäktsförde kommunen 1/13 av tilldelade medel. I delårsutfallet finns 8,1 mnkr intäktsförda och kommunen har för avsikt att intäktsföra 13,5 mnkr under år 2016. Resterande 13,6 mnkr kommer att intäktsföras under två år för att täcka kostnader som statliga bidrag inte täcker. Medlen ska dessutom gå till åtgärder som på sikt förbättrar förutsättningarna för integration1. För- farandet innebär ett avsteg från RKR:s yttrande och god redovisningssed.

 Semesterlöneskulden har inte periodiseras per 31 augusti 2016 och därmed redovisas inte verklig skuld. Upplysningar om detta lämnas i redovisnings- principerna.

 Vidare har vi granskat ett urval av väsentliga poster bl.a. avseende periodise- ringar som är gjorda i samband med delårsrapporten. Periodisering av större poster som skatteintäkter, generella statsbidrag, fastighetsavgiften, personalkostnader, sociala avgifter, pensionskostnader samt förutbetalda respektive upplupna2 kostnader och intäkter.

Bedömning

I vår översiktliga granskning har det, med reservation för det som beskrivs ovan, inte framkommit några omständigheter som tyder på att kommunens delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.

1Enligt beslut i Kommunstyrelsen 2016-03-15 § 33

2 Ej betalda intäkter och kostnader som avser bokslutsperioden.

(7)

periodiserats korrekt.

3.2 Resultatanalys

I nedanstående tabell redovisas utfallet för de första åtta månaderna 2016 och 2015, prognos för utfallet för året samt avvikelsen mot budget.

Verksamhetens intäkter 79,2 97,5 121,7 36,5

Verksamhetens kostnader -278,6 -297,5 -447,2 -38,4

Avskrivningar -5,5 -6,0 -9,1 -1,3

Verksamhetens

nettokostnader -204,9 -206,1 -334,6 -3,2

Skatteintäkter 133,2 138,9 208,5 -3,9

Generella statsbidrag och

utjämning 87,2 89,8 134,7 7,2

Finansiella intäkter 9,0 7,6 9,6 4,8

Finansiella kostnader -5,5 -3,0 -4,4 0,0

Årets resultat 19,0 27,2 13,8 4,8

Resultaträkning mnkr Utfall delår 2015

Prognos 2016

Avvikelse mot budget Utfall delår

2016

Delårsresultatet för 2016 uppgår till 27,2 mnkr att jämföra med 19,0 mnkr föregå- ende år. Nettokostnadsutvecklingen de första åtta månaderna 2016 uppgår till +0,5

% jämfört med samma period föregående år. Skatteintäkter och generella statsbi- drag har under samma period ökat med +4 %.

Prognosen för helåret pekar på ett positivt resultat, 13,8 mnkr, vilket är 4,8 mnkr bättre än budgeterat och utgör 4 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Av- vikelsen beror på:

 Verksamhetens nettokostnad avviker med 3,2 mnkr mot budget, vilket främst beror på ökade personalkostnader och avskrivningar.

 Skatteintäkter och statsbidrag förväntas bli 3,2 mnkr högre än budgeterat.

 Finansnettot ligger i prognosen 4,8 mnkr bättre än budgeterat. Det är fram- förallt de finansiella intäkterna som förväntas bli högre än budget beroende på högre avkastning på KLP:s placeringar.

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas. Avstäm- ningen mot balanskravet visar en prognos för helåret på 13,8 mnkr.

3.3 Nämndernas budgetuppföljning och pro- gnos

Nämnderna prognostiserar ett överskott som uppgår till +0,1 mnkr jämfört med budget. ÖSK prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 0,7 mnkr. Över- skottet beror på lägre elkostnader och underhållskostnader. Även Myndighets- nämnd prognostiserar ett överskott, 0,4 mnkr. Därutöver prognostiserar utbild- ningsutskottet under kommunstyrelsen ett underskott med -1,0 mnkr beroende på att det råder osäkerhet i prognosen avseende intäkter från Migrationsverket.

(8)

Oktober 2016

Högsby kommun 6 av 7

PwC

Bedömning

Vi bedömer att budget, prognos och avvikelse per nämnd framgår av driftsredovis- ningen. Orsaker till avvikelser mellan budget och prognos beskrivs i anslutning till driftsredovisningen.

3.4 God ekonomisk hushållning

Enligt lagstiftningen ska kommunen ange mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har beslutat om fem finansiella mål som ska gälla för mandatperioden samt fem övergripande mål utifrån perspek- tiven ekonomi, service/medborgare, medarbetare, processer samt utveckl-

ing/framtid.

3.4.1 Finansiella mål

I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål som fastställts i budget 2016:

Finansiellt mål, fastställt av full-

mäktige i budget 2016 Prognos 2016 Måluppfyllelse, kom- munens bedömning Verksamhetens nettokostnader uppgår

till maximalt 97,5 % av skatteintäkter och statsbidrag.

Prognosen för år 2016 innebär att 97,5 % av skatteintäkter och stats- bidrag kommer att an- vänds till kommunens löpande verksamhet.

Prognosen pekar på att må- let kommer att nås.

Inflationssäkrad förmögenhet – Högsby kommuns resultat ska motsvara en in- flationsuppräkning av det egna kapitalet.

Riksbankens prognos visar att för år 2016 be- räknas inflationstakten vara 0,0 %.

Prognosen pekar på att må- let kommer att nås.

Pensionsplaceringarna genererar en

förväntad avkastning på 4,4 % per år. Till och med 31 augusti har pensions-

placeringarna genererat en avkastning på 6,1 %.

Prognosen pekar på att må- let kommer att nås.

Skattefinansierade investeringar uppgår till maximalt till 1,75 % av skatteintäkter och statsbidrag.

Skattefinansierade inve- steringar beräknas uppgå till 9,3 %.

Prognosen pekar på att må- let inte kommer att nås.

Avgiftsfinansierade investeringar uppgår maximalt till 0,9 % av skatteintäkter och statsbidrag.

Avgiftsfinansierade in- vesteringar beräknas uppgå till 1,3 %.

Prognosen pekar på att må- let inte kommer att nås.

Högsby kommun ska arbeta för att lång-

siktigt stärka kommunens soliditet. Vid bokslutet 2015 var soliditeten 24,3 % me- dan prognosen för år 2016 beräknas bli 27,1 %.

Prognosen pekar på att må- let kommer att nås.

Vi delar kommunstyrelsens samlade bedömning att de finansiella målen kommer att kunna uppnås för fyra av totalt sex finansiella mål.

(9)

Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserade resultat delvis är förenligt med de finansiella målen som fullmäktige fastställt i budget 2016.

3.4.2 Mål för verksamheten

I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot kommunens övergripande verksamhetsmål som fastställts i budget 2016. Tre av fem av de övergripande verk- samhetsmålen bedöms kunna uppnås i prognosen.

Utöver de finansiella och verksamhetsmässiga målen enligt de fem perspektiven för god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål brutits ner till inriktningsmål för respektive utskott/verksamhet. I nedanstående tabell sammanfattas samtliga mål:

Sammanfattning av

måluppfyllelse Måluppfyllelse 2016 2015

Finansiella perspektivet 4 av 6 67 % 83 %

Verksamhetsperspektivet 3 av 5 60 % 60 %

Verksamhetsmål 19 av 28 68 % 75 %

Total måluppfyllelse 29 av 39 67 % 84 %

Måluppfyllelsen ligger på samma nivå som föregående år för de övergripande verk- samhetsmålen medan måluppfyllelsen för de finansiella målen har försämrats. In- riktningsmålen för respektive utskott/verksamhet redovisar en något sämre måluppfyllelse.

Vi konstaterar att samtliga mål som fullmäktige fastställt följs upp i delårsrappor- ten. Redovisningen görs utifrån prognos av helårsutfallet.

Bedömning

Vår översiktliga granskning visar på att måluppfyllelsen avseende verksamheten delvis är förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2016.

I sammanställningen av utskottens inriktningsmål framgår att 19 av 28 mål bedöms kunna uppnås. Vid en sammanräkning av det finansiella perspektivet, verksam- hetsperspektivet och verksamhetsmålen bedöms måluppfyllelsen uppgå till 67 % (84 %) vid årets slut.

2016-10-24

Rebecca Lindström Caroline Liljebjörn

__________________________ ___________________________

Rebecca Lindström Caroline Liljebjörn

Projektledare Uppdragsledare

References

Related documents

• hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).. Granskningen

Vi bedömer att årets resultat endast delvis är förenligt med fullmäktiges mål för god eko- nomisk hushållning i det finansiella perspektivet.. Av de finansiella målen för år

Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen..

prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2020, flerårsplan 2021-2022Grundat på vår översiktliga

verksamheten år 2011 visserligen visar på prognos för måluppfyllelse för lite mer än hälften (53 %) av målen men sammantaget inte är helt förenligt med de mål

Vår översiktliga granskning tyder på att måluppfyllelsen avseende verksamheten är förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2012; 49 mål av 52 be- döms

Vår översiktliga granskning visar att prognosen för måluppfyllelsen avseende verk- samheten delvis är förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet.. De finansiella målen för 2016 är