• No results found

Domstsolens Målregister

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Domstsolens Målregister"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

EE

Postadress Besöksadress Telefon Fax Org.nr

Box 24160 Karlavägen 108 08-783 38 50 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm

Mål nr 07-319

V.ans. 06-08927

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad 2009-11-16 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1.

Klagande: Forum för frivilligt socialt arbete

Ombud: Markolog HB

Målet gäller: Registrering av varumärket VOLONTÄRBYRÅN

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten bifaller inte överklagandet.

(2)

2

YRKANDEN M.M.

Forum för frivilligt socialt arbete (Forum) har i Patentbesvärs- rätten i första hand vidhållit ansökningen med den tjänsteför- teckning som omfattas av det överklagade beslutet. Föreningen har i andra hand begränsat förteckningen till att avse Webbase- rad förmedling av kontakter mellan personer som söker fri- villiguppdrag och organisationer på de sociala, idrottsliga och kulturella områdena.

Forum har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket VOLONTÄRBYRÅN i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga med avseende på de tjänster som ansökningen omfattar och att det i vart fall genom använd- ning förvärvat särskiljningsförmåga.

Föreningen har till utveckling av talan, utöver vad som anteck- nats i Patentverkets beslut, anfört bl.a. följande. Det sökta märket är ett påhittat ord som inte förekommer i Svenska Akademiens ordlista. Vidare är märket avsett att användas för webbaserade tjänster som inte förutsätter något besök på kontor.

Märket är med avseende på dessa tjänster möjligen suggestivt men för den skull inte utan särskiljningsförmåga.

DOMSKÄL

Patentbesvärsrätten delar Patentverkets bedömning att det sökta märket VOLONTÄRBYRÅN i sig saknar särskiljningsförmåga med avseende på de tjänster i form av förmedling av kontakter mellan personer som söker frivilliguppdrag och organisationer som märket avser enligt yrkandet i första hand. Utredningen i målet ger vidare inte stöd för att märket genom användning för- värvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. Den i

(3)

3

andra hand gjorda begränsningen föranleder ingen annan bedöm- ning. Överklagandet kan därför inte bifallas.

Per Carlson Jeanette Bäckvall Ulf Hallin Referent

Enhälligt

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

References

Related documents

Mindmancer har till grund för sin talan hållit fast vid att de sökta mär- kena i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga och att de i vart fall

Till grund för sin talan har Brynild Gruppen hållit fast vid att det sökta märket i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de sökta varorna i

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket SWEBIKE besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för bl.a.. de fordon

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket GRUNDA i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de varor och tjänster

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att den sökta utstyr- seln i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga och att den i vart fall

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket RABBALSHEDE KRAFT i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga och att det i vart

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket PARTY IS besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de sökta varorna i klass 30

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket SMS-SM besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.. I andra hand har bolaget, såsom