• No results found

Behandling av personuppgifter

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Behandling av personuppgifter"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ANMÄLAN OM UPPHÖRANDE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND Enligt 5 kap. 7 § lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)

V E L L I N G E K O M M U N B E S Ö K S A D R E S S : B A N K G I R O : vellinge.kommun@vellinge.se

OMSORGSNÄMNDEN Norrevångsgatan 3 5896-1467 040-42 50 00

235 81 Vellinge

TILLSTÅNDSHAVARE

Bolagets namn Organisationsnummer

Bolagets gatuadress Postnummer och postort

Mobilnummer eller telefonnummer E-postadress

FÖRSÄLJNINGS- ELLER DRIFTSTÄLLE

Namn Gatuadress

Postadress Namn på kontaktperson på försäljnings- eller driftsstället

FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅNDET/ ANMÄLAN OM FÖRSÄLJNING SKA UPPHÖRA:

När ny ägare fått tillstånd Omedelbart Fr.o.m

ANMÄLAN OM UPPHÖRANDE

Bolaget upphör samtidigt med försäljning av

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Folköl

ANNAN ADRESS EFTER UPPHÖRANDET

Efter upphörandet ska post skickas till adressen nedan

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

UNDERSKRIFT

Underskrift av tillståndshavare (firmatecknare)

Namnförtydligande Anmälningsdatum

Behandling av personuppgifter – allmän information. Omsorgsnämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Läs mer om hur Vellinge kommun hanterar personuppgifter på

Vellinge.se/personuppgifter

References

Related documents

Regler för hur personuppgifter får behandlas finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till ICA, inklusive andra ICA-bolag,

Det är frivilligt att lämna ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster, men om du inte lämnar ditt samtycke, kan du

typer av uppgifter som ska behandlas, vilka registrerade som berörs, till vilka enheter som uppgifterna får lämnas ut samt ändamål och begränsningar för detta,

Namn, adress, telefonnummer, boendesituation, personnummer, relevant hälsodata (såsom hälso- /sjukdoms tillstånd, funktionsvariation, medicinering, samt i vissa fall

• Till Försäkringskassan lämnas uppgift om du är berättigad till ersättning och i vilken utsträckning, dina möjligheter att arbeta, eventuella hinder för ersättning och om det

Kommunikationsuppgifter och uppgifter relaterade till Tjänsterna insamlade när Kunden besöker Sölvesborg-Mjällby Sparbanks kontor, bankomater och andra områden

Det är viktigt för oss att säkerställa att vi erbjuder dig rätt varor och då vi inte behandlar känsliga uppgifter har vi gjort bedömningen att det ömsesidiga behovet av denna

• För att hantera eventuella reklamationer eller för att kunna uppfylla eventuella garantiåtaganden som följer av vårt avtal med dig eller det företag som du representerar

• Om du lämnar in fordonet för någon annans räkning eller ingår ett avtal med oss som representant för ett företag kan vi komma att behandla uppgifter om ditt namn, dina

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Tyri Öhman och ämnesrådet Linda Stridsberg. Lagrådet lämnar förslagen

För myndigheter och vissa organ finns det bestämmelser om behandling av känsliga personuppgifter och om sökbegränsningar i 3 kap.. För myndigheter finns det bestämmelser om

Enligt 5 § får behandling för att informera studiestödsberättigade om studiestödsförmåner och studiesociala förmåner (4 § första stycket 4) eller för att ta fram

Redan innan man påbörjar en behandling måste man fundera på vilka personuppgifter som kommer att behandlas, vad ändamålet med behandlingen är samt vilken laglig grund man har för

Tekniska nämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Läs mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter

Tekniska nämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Läs mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter

Personnummer och samordningsnummer får be- handlas inom ramen för idrottsrörelsen när sådan behandling är nödvändig på grund av vikten av en säker identifiering eller

Endast de personer i Skurups kommun som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att kunna utföra sitt arbete, har tillgång till dem. För personer med anonymitetsskydd

Det övergripande syftet med dataskyddsförordningen är att säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed rätten till skydd för privatlivet.. Ett

Kontakta oss om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, vill veta vilka uppgifter vi har lagrade om dig eller om du önskar något ändrat eller raderat.

Uppsala Bostadsförmedling kan dock inte tillmötesgå önskemål om radering om dina personuppgifter behövs för att fullgöra vårt uppdrag eller det finns en annan laglig grund eller

Dina personuppgifter kan dock behöva sparas en längre tid utanför Tjänsten, om det krävs för att uppfylla rättsliga skyldigheter (till exempel enligt patientdatalagen).. Till exempel

från närstående, bekant andra tjänstemän, andra dokument mm, skall den personuppgiftsansvarige självmant ge den registrerade information om behandlingen av uppgifterna när de