• No results found

Behandling av personuppgifter

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Behandling av personuppgifter"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ANMÄLAN OM UPPHÖRANDE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND Enligt 5 kap. 7 § lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)

V E L L I N G E K O M M U N B E S Ö K S A D R E S S : B A N K G I R O : vellinge.kommun@vellinge.se

OMSORGSNÄMNDEN Norrevångsgatan 3 5896-1467 040-42 50 00

235 81 Vellinge

TILLSTÅNDSHAVARE

Bolagets namn Organisationsnummer

Bolagets gatuadress Postnummer och postort

Mobilnummer eller telefonnummer E-postadress

FÖRSÄLJNINGS- ELLER DRIFTSTÄLLE

Namn Gatuadress

Postadress Namn på kontaktperson på försäljnings- eller driftsstället

FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅNDET/ ANMÄLAN OM FÖRSÄLJNING SKA UPPHÖRA:

När ny ägare fått tillstånd Omedelbart Fr.o.m

ANMÄLAN OM UPPHÖRANDE

Bolaget upphör samtidigt med försäljning av

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Folköl

ANNAN ADRESS EFTER UPPHÖRANDET

Efter upphörandet ska post skickas till adressen nedan

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

UNDERSKRIFT

Underskrift av tillståndshavare (firmatecknare)

Namnförtydligande Anmälningsdatum

Behandling av personuppgifter – allmän information. Omsorgsnämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Läs mer om hur Vellinge kommun hanterar personuppgifter på

Vellinge.se/personuppgifter

References

Related documents

Redan innan man påbörjar en behandling måste man fundera på vilka personuppgifter som kommer att behandlas, vad ändamålet med behandlingen är samt vilken laglig grund man har för

Regler för hur personuppgifter får behandlas finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende

Kontakta oss om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, vill veta vilka uppgifter vi har lagrade om dig eller om du önskar något ändrat eller raderat.

Uppsala Bostadsförmedling kan dock inte tillmötesgå önskemål om radering om dina personuppgifter behövs för att fullgöra vårt uppdrag eller det finns en annan laglig grund eller

Dina personuppgifter kan dock behöva sparas en längre tid utanför Tjänsten, om det krävs för att uppfylla rättsliga skyldigheter (till exempel enligt patientdatalagen).. Till exempel

Det övergripande syftet med dataskyddsförordningen är att säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed rätten till skydd för privatlivet.. Ett

Namn, adress, telefonnummer, boendesituation, personnummer, relevant hälsodata (såsom hälso- /sjukdoms tillstånd, funktionsvariation, medicinering, samt i vissa fall

• Till Försäkringskassan lämnas uppgift om du är berättigad till ersättning och i vilken utsträckning, dina möjligheter att arbeta, eventuella hinder för ersättning och om det