• No results found

E18 Köping-Västjädra Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "E18 Köping-Västjädra Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län"

Copied!
42
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

GRANSKNINGSHANDLING

E18 Köping-Västjädra

Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län

PM Kommunal planering 2018-05-10

(2)

Dokumenttitel: PM Kommunal planering Skapat av: Mia Jameson

Dokumentdatum: 2019-05-10 Dokumenttyp: Rapport

Ärendenummer: TRV 2015/101929 Projektnummer: 145923

Version: 1.0

Utgivare: Trafikverket

Kontaktperson: Lars Königsson

Distributör: Trafikverket, Tullgatan 8, Box 1140, 631 80 Eskilstuna telefon: 0771-921 921

Fotografi: WSP

(3)

Innehåll

Inledning ... 4

Kommunernas översiktsplaner... 5

Köpings kommun ... 5

Västerås kommun ... 9

Kommunernas detaljplaner ... 10

Köpings kommun ... 10

Hallstahammars kommun ... 10

Västerås kommun ... 11

Bilagor ... 11

(4)

4

TDOK 2010:239 Mall_Rapport generell v.1.0

Inledning

Anläggande av väg ska ske enligt bestämmelser i väglagen.

Enligt 3 a § i väglagen tillämpas 2-4 kap. och 5 kap. 3 § miljöbalken vid prövning enligt väglagen och fastställande av en vägplan jämställs då med meddelande av tillstånd enligt miljöbalken.

Av detta följer att en vägplan inte får fastställas i strid med en detaljplan eller

områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (2 kap 6 § miljöbalken) och att den myndighet som ska tillämpa 3 och 4 kap miljöbalken i ett ärende i beslutet ska ange om den prövade anläggningen, verksamheten eller åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna samt med de översiktsplaner, regionplaner och havsplaner som är tillämpliga i ärendet (5 § förordning om hushållning med mark- och vattenområden mm).

I denna PM redovisas hur den planerade utbyggnaden av E18 förhåller sig till berörda kommuners översiktsplaner och detaljplaner.

Planerade arbeten berörs inte av några områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen.

(5)

5

TDOK 2010:239 Mall_Rapport generell v.1.0

Kommunernas översiktsplaner

Av gällande översiktsplaner för de tre berörda kommunerna framgår att en utbyggnad av E18 till motorväg förutses och att utbyggnaden ska ske på vägens norra sida.

Köpings kommun

Köpings översiktsplan ”Köping i framtiden” antogs den 24 september 2012. I planen anges följande:

”E18 passerar genom Köpings kommun. Trafikverket ansvarar för vägen. Kommunen vill att problemen minskar när tung trafik och farligt gods leds genom Köpings tätort och arbetar för att sträckan Köping - Västerås byggs om till motorväg. Trafikverket har nu påbörjat en arbetsplan för ombyggnad av E18. När Köpings tätort växer åt öster kommer en ny infart att behövas. Då skulle man till exempel kunna nå Norsa industriområde utan

att behöva passera centrum.”

Bild: Kommunikationer, från karta i Köpings kommuns översiktsplan

Området öster om Köping och söder om E18 har i översiktsplanen pekats ut som en långsiktig expansionsriktning. För området föreslås att en fördjupad översiktsplan tas fram för att utreda förutsättningarna för bebyggelse inom området.

Område benämnt S:8 öster om Köping är ett tätortsnära strövområde med väl skyltade motionsslingor av olika längder med elljus. Även strövstigar. IKW-stugan med aktiviteter (IKW Friidrott-Skidor och Köping-Kolsva Orienteringsklubb). Kommunal skötselplan inom tätortsnära och kommunägda delar.

(6)

6

TDOK 2010:239 Mall_Rapport generell v.1.0

På båda sidor om motorvägen vid Strö finns områden som är utpekade som lämpliga för handel och service. Söder om befintlig motorväg finns ett antal utredningsområden för tätortsnära grönstruktur.

På plankartan nedan finns alla ovan nämnda områden markerade:

Bild: Plankarta, ur Köpings kommuns översiktsplan

(7)

7

TDOK 2010:239 Mall_Rapport generell v.1.0

Hallstahammars kommun

För Hallstahammars kommun har gällande översiktsplan, ”Översiktsplan 2011”, antagits av kommunfullmäktige 31 oktober 2011. I avsnitt 12.2.3 under rubriken ”Rekommendationer för det statliga vägnätet” har kommen bl.a. angett följande:

”Det är angeläget att E18 har motorvägsstandard på hela sträckan mot Stockholm och mot Örebro.”

”Kommunen bör reservera mark i nya detaljplaner för att i framtiden möjliggöra utbyggnad av E18 till motorväg. Det är nödvändigt att bygga ut delen Västjädra-Köping till motorväg inom överskådlig tid. Utbyggnaden bör ske genom breddning mot norr. Trafikmängden är alltför stor på nuvarande och köbildningar kan vänts bli vanliga när trafikmängden ökar. Olyckor med avstängningar som följd innebär omledningar av trafiken på vägar som inte är lämpliga för sådan trafikmängd (i första hand vägarna 252, 555, 558 och 619). Det förorsakar tidvis stora problem i tätorterna Kolbäck, Sörstafors och Hallstahammar.”

Bilder: Allmänna intressen och utvecklingspotential, ur översiktsplan från Hallstahammars kommun

Kommunen bör i samarbete med Trafikverket utforma vackra och ändamålsenliga avfarter från E18.

(8)

8

TDOK 2010:239 Mall_Rapport generell v.1.0

E18 är den mest belastade vägen i kommunen och av riksintresse. Områden i vägens närhet är störda av buller och vibrationer. Stora mängder farligt gods transporteras på vägen. Genom beslut av länsstyrelsen gäller byggnadsförbud inom ett avstånd på 50 meter från vägen. En förstudie är gjord för utbyggnad av E18 till motorväg. All planering, eller andra typer av för- ändringar som berör E18 och dess närområde ska beakta vägens status som riksintresse och får inte omöjliggöra en framtida utbyggnad till motorväg.

(9)

9

TDOK 2010:239 Mall_Rapport generell v.1.0

Västerås kommun

Västerås kommuns översiktsplan ”Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050”, fastställdes av kommunfullmäktige 6 december 2012. Under rubriken ”Västerås i regionen”

anges att:

”Ombyggnaden av E18, delen Västerås–Sagån, till fyrfältig motorväg påbörjades i oktober 2012. Markreservatet för motsvarande ombyggnad av E18 mot Köping, som finns i

översiktsplanen från 1998, behålls.”

(10)

10

TDOK 2010:239 Mall_Rapport generell v.1.0

Kommunernas detaljplaner

Köpings och Hallstahammars kommun har båda fastställda detaljplaner som angränsar till E18. I båda kommunerna ligger planområdena söder om E18 och den planerade utbyggnaden av E18 strider inte mot dessa planer.

Köpings kommun

Köpings kommun har två gällande detaljplaner som ligger i direkt anslutning till E18 öster om trafikplats Strö. Båda dessa planer gäller för områden som ligger söder om vägen. Den

aktuella vägsträckan är här motorväg och är inte aktuell för annat än vissa mindre anpassningsåtgärder i samband med nu aktuell ombyggnad av E18.

Bilder: Detaljplaner i Köpings kommun – översikt och detalj vid E18

De aktuella planerna är fastställda 1972 och 1974.

Hallstahammars kommun

I Hallstahammars kommun finns två områden med gällande detaljplaner i anslutning till E18.

Båda dessa områden ligger söder om E18 vid trafikplatserna Sörstafors och Eriksberg:

Kartor: Detaljplaner i Hallstahammars kommun – översikt och detalj vid E18

Planerna hindrar inte en utbyggnad av E18 mot norr. Om trafikplatserna ska byggas om på södra sidan om vägen måste hänsyn tas till detaljplanerna.

De aktuella planerna är fastställda 1958, 1975 och 1988.

(11)

11

TDOK 2010:239 Mall_Rapport generell v.1.0

Västerås kommun

I Västerås kommun finns inga detaljplaner som berör den del av E18 som ligger inom kommunen.

Bilagor

Köping DP PL172 Köping DP PL179

Hallstahammar DP Eriksberg 1975 Hallstahammar DP Eriksberg 1988 Hallstahammar DP Sörstafors 1958

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)

Trafikverket, Tullgatan 8, Box 1140, 631 80 Eskilstuna Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 www.trafikverket.se

References

Related documents

Trafikverket har skickat förslag till vägplan för anläggning och ombyggnad av E18 delen Köping - Västjädra i Köpings, Hallstahammars och Västerås kom- muner till bland

• Vägrätten är en rätt för väghållaren att nyttja den mark som behövs för vägen. Rätt till

Med inskränkt vägrätt avses sådana ytor som Trafikverket kommer att behöva åtkomst till för att klara drift och underhåll av vägen, ett exempel är ytor som krävs för att sköta

Utbyggnaden av vägen inom skyddsområde för Näs vattentäkt och vattenförekomsten Strömsholmsåsen bedöms medföra liten positiv konsekvens genom att dagvatten från vägen

Förutom ovanstående fastigheter har arealjusteringar gjorts för de fastigheter där vägområde för befintligt viltstängsel justerats.

- Anslutning från nya cirkualtionsplatsen till Rallstavägen är flyttad från området V (blå färg på Rallsta 6:1), till gamla påfartsrampen mot Köping. - Del av

Risk för stopp i trafiken vid olyckor på utbyggd motorväg Liten positiv konsekvens Risk för att utsläpp av farliga ämnen orsakar påverkan

Samrådsmöte med länsstyrelsen i Västmanlands län, Köpings kommun, Hallstahammars kommun och Västerås kommun hölls den 29 september 2015, i länsstyrelsens lokaler i

Utbyggnaden av vägen inom skyddsområde för Näs vattentäkt och vattenförekomsten Strömsholmsåsen bedöms medföra liten positiv konsekvens genom att dagvatten från vägen

För att innehålla riktvärdet på första våningen krävs bullerskydd med höjden 4 meter ovan E18 längs en sträcka om ca 1 km, åtgärden skulle t ex kunna bestå av en vall.. Även

Olycka med farligt gods under vägtransport på omledningsväg kan komma att påverka bebyggelse och/eller leda till personskador i närheten av vägen.. Kritiska är de områden där

Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Rapport

För att undvika direktavledning av vägdagvatten till vattendrag även från broar ska dessa förses med kantsten och rännor via vilka vattnet kan ledas till vägdiken på var

Det finns två alternativ som kan vara aktuella för brolösningen; antingen byggs en till bro med motsvarande segelfria höjd över Kolbäcksån som gäller för den befintliga eller

Söder om motorvägen finns ytterligare en grav och ett gravfält, med hänsyn till detta och även topografin i området bör man kontrollera området norr om E18 inom Säby socken

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behö- ver inte vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell

Sträckan utgör en barriär för älg/hjort och till viss del även för rådjur/vildsvin och det finns inte några befintliga vägbroar/vägportar som kan bryta upp barriären.. Därför

strandskyddsbestämmelser gäller, 5 av dessa vattendrag är utpekade som vattenförekomster. Enligt 7 kap 11 § miljöbalken gäller strandskydd inom ett område på 100 meter

Befi ntlig vegetation föreslås gallras ur med sikte på tall som vertikala element och identitet för trafi k- platsen.. LED-belysning föreslås

I riksintresset Västerås hamn ingår även de järnvägsspår som krävs för hamnens funktion, liksom den rangerbangård som ligger norr om hamnen och anslutningsspåren till

Köpings kommun bär som infrastrukturförvaltare det strikta ansvaret gentemot tredje man för skada till följd av järnvägsdriften på spåret som enligt gällande rätt åvilar

Avslutningsvis yrkar vi att Köpings kommun upphäver sina beslut KF §§ 131, 132 med hänvisning till ovanstående då besluten strider mot gällande lagstiftning och de negativa

Olika föreningar har olika behov (höga kostnader för hyra av lokaler, tekniker och bärhjälp tar stor del av bidraget).. Möjlighet till att kopiera affischer och