Innehåll 1963 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1963_reg Fornvännen 1963 Ingår i: samla.raa.se

Download (0)

Full text

(1)

Innehåll 1963

http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1963_reg Fornvännen 1963

Ingår i: samla.raa.se

(2)

I N N E H Å L L

Sid.

liirgil Arrhenius: V.n nvfunnen sviirdsknapp från Uppsala Västhög, Med

15 lig 225 Murie-Louise Biicliman: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Aka-

demiens instiftande. Med 1 fig 90 Anne Marie Franzén: Ytterligare ell medeltida gravtftcke. Med 10 lig 191

S'i>c/i /}. /•'. J a n s s o n : Skaldinnan och runstenen. Med 4 lig 303

Stig Jägerskiöld: Farväl lill fideikommissen'/ 65 Rudolf Kolin: Flottbroar över Dalälven, Med 5 fig 30 Erik B. Lundberg: Biskops-Arnö. 1'reliminäil om cn byggiiadshislorisk

undersökning. Med 8 lig 264 Birger Sennan: Var läg centrum i Fjädrundalands småkonnngadöme?

Med 8 lig 161 Bune Norberg: J o h a n n e s Slenral som målare. Med 17 lig 282

Andrens Oldeberg: lill frägan om de ovala spännbucklornas tillverknings-

Sått. Med 13 fig 1 Toni Schmid: Problemata. Med 5 fig 174

Heribert Seit:: Saxvapiicns nomenklatur och dess förutsättningar. Med 4

fig' '-'"

Bengt Stolt: Korkåpans användning eller reformationen. Med 5 fig 125 J a n Svanberg: Adam van Diirens skulpturer i Glimmingehus. Klt p a r

ikonogniliska bestämningar. Med 8 (ig. och rättelse sid. 224 108

Elisabeth S v ä r d r i r ä m : Birgitta i Rådene. Med 6 fig 216

SMÄRRE MEDDELANDEN

Louise Cederschiöld: En ornerad bendolk från S ö d e r m a n l a n d s mesoliti-

kum. Med 2 fig 311 Louise Cederschiöld: Etl j ä m t l ä n d s k t sjöfynd. Med 1 fig 44

Sven B. F. J a n s s o n : " R u n s t e n e n " på Aholmen i Ryttema socken. Med 1 lig. 316 Inga Serning: Några fynd från gravar under Leksands kyrka. Med 6 fig. 213

Svenska Fornminnesföreningen 1962 46 Svenska arkeologiska samfundet 1962 48

LITTERATUR OCH KRITIK

K. II. Jacob-Friesen (f). Einfiihrung in Niedersachsens Urgcschic-ble. II.

Teil. Anmälan av Evert Bniidou 56 I,. .Iu. Janils, Poselenlja epochi neolita i rannego metalla v priusfe r.

Kmajygi. Anmälan av R. Indreko f 51 M. Olsson, Kalmar slotts historia. Del II A.-B. Anmälan av Sten Karling 142

Martin Olsson: Etl genmäle 150 S. Pigolt, T h e West Kennet Long Bnrrow. Anmälan av U l l Kaelas . . . . 54

K. Waller, Der 1'riieiifriedhof in Wehden. Anmälan av Berta Stjernquist 138

(3)

W. Wegewitz, Die Urnenfriedhöfe von Dohren und Daensen im Kreise

llarburg. Anmälan av Bertn Stjernquist 138 W. Wegewilz, Der Uriienlriedhol' von Khcslorf-Vahrendorf im Kreise

l l a r b u r g aus der vorrömischen Lisen- und der älteren römischen

Kaiserzeit. Anmälan av Berta Stjernquist 138 Aktuellt 59, 154, 219. 320

Noles and Reviews 63, 160, 224, 324 Bibliografiska meddelanden från Kungl. Vitterhets llislorie och Antikvitets

Akademiens bibliotek. Tidskrifter inkomna under liden 1/7 1963—80/6

1963. Av Maja Lundquisl 326

Uppsala 1964. Appelbergs Boktryckeri AB

Figure

Updating...

References

Related subjects :