• No results found

Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 14 och 29 §§ lagen (2010:751) om betaltjänster ska ha följande lydelse.

3 kap.

14 §2 Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer är skyl- diga att lämna ut sådana uppgifter som avses i 12 § första stycket, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mel- lanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form.

29 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med- dela föreskrifter om

1. beräkningen av kapitalkrav enligt 2 § första stycket,

2. hur betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer ska han- tera medel enligt 6 §,

3. hur betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer ska han- tera de medel för genomförandet av betalningstransaktioner som avses i 7 § andra stycket och hur stor andel av medlen hos betalningsinstitut eller regi- strerade betaltjänstleverantörer som omfattas av skyddskraven enligt 7 § tredje stycket,

4. vilka uppgifter som ska anses relevanta enligt 8 §, 5. hur uppgifter enligt 14 § ska lämnas, och

6. vad ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör ska iaktta och vilka krav betalningsinstitutet eller den registrerade betaltjänst- leverantören ska uppfylla vid uppdragsavtal enligt 28 §.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.

På regeringens vägnar PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25.

2 Senaste lydelse 2017:1014.

SFS 2018:1794

Publicerad

den 28 november 2018

References

Related documents

6 § Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse

Enligt 1 § första stycket resegarantilagen ska den som är arrangör eller återförsäljare av paketresor enligt paketreselagen, innan han marknadsför en paketresa eller transport

2 § 2 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet sänder från en radioanlägg- ning på öppna havet eller i luftrummet över det eller som upprättar eller innehar en

penningöverföring: en betaltjänst där medel tas emot från en betalare, utan att något betalkonto öppnas i betalarens eller betalningsmottagarens namn, uteslutande i syfte

1–8 §§ och inga andra effektiva medel är tillgängliga, får Finansinspektionen förelägga näringsidkaren, en värd- tjänstleverantör eller en internetleverantör att

20 a § Ytterligare bestämmelser om informationskrav för betaltjänst- leverantörer och parter som tillhandahåller valutaväxlingstjänster i en uttagsautomat eller på

1 § Om en konsument som köper varor eller tjänster online kan välja ett betalningssätt som innebär att en kredit inte lämnas, ska betaltjänst- leverantören se till

4 § Om ett kreditinstitut eller en filial till ett utländskt kreditinstitut inte uppfyller sina skyldigheter enligt 1 §, ska Post- och telestyrelsen överlämna ärendet

I Stockholms län ansvarar regionen ensam för den regionala kollektiv- trafiken, om inte regionen och kommunerna kommer överens om att gemen- samt ansvara för denna trafik

Ett betalningsinstitut som tillhör samma grupp som ett annat betal- ningsinstitut, eller ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag, ett fondbolag, ett försäkringsföretag,

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller

Första stycket gäller inte om det skulle strida mot lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller om det finns särskilda skäl mot

[r]

omfattas av lagen (2005:253) om ersättning från de internationella olje- skadefonderna eller lagen (2018:1854) om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen,3.

14 § 2 Institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter som avses i 12 § första stycket, om det under en utredning

12 § 2 Ett värdepappersbolag, en börs och en clearingorganisation är skyl- diga att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning

26 § 2 Finansinspektionens beslut enligt 23 § tredje stycket och 24 § andra stycket och beslut om sanktionsföreläggande får inte överklagas.. Andra beslut av

Revisorn och granskaren har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon får kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid fullgörande av uppdrag i

1 § Om en betaltjänstleverantör eller den som ansvarar för ett betalnings- system granskar betalningstransaktioner för att kunna upptäcka sådana trans- aktioner som

om ikraftträdande av lagen (2010:751) om betaltjänster. Utfärdad den 5

48 § Om betalarens betaltjänstleverantör ansvarar för genomförandet av en betalningstransaktion enligt 47 § första stycket, ska leverantören så snart det kan ske

5 § En betaltjänstleverantör ska i rimlig tid innan den ingår ett avtal om betalkonto ge konsumenten en förteckning över de mest representativa tjänsterna som är

Bestämmelser för beräkning av kapitalbasen och dess sammansättning finns i artiklarna 25–91 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013