Svar på samråd om förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter om återbetalning av jordbrukarstöd (SJVFS 2017:xx)

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Stockholm 2017-06-20

Hushållningssällskapens Förbund

Drottninggatan 95 B | Box 451 57, 104 30 Stockholm | info@hushallningssallskapet.se | www.hushallningssallskapet.se

Jordbruksverket

jorbruksverket

@jordbruksverket.se Dnr 3.4.16-1614/15

Svar på samråd om förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter om återbetalning av jordbrukarstöd (SJVFS 2017:xx)

Hushållningssällskapens Förbund har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ändringav Statens jordbruksverks föreskrifter om återbetalning av jordbrukarstöd (SJVFS 2017:xx).Ingemar Henningsson och Madeleine Nilsson har arbetat fram detta svar.

Hushållningssällskapens Förbund har följande synpunkter:

5§ Det bör alltid ske återbetalning genom avdrag på kommande stöd utbetalningar. Det bör endast i de fall då stödmottagaren slutat och inga kommande stödutbetalningar sker göras en inbetalning av återkravs belopp.

Med tanke på de problem som hittills påverkat lantbruket med försenade stödutbetalningar och allmänt virrvarr hur Jordbruksverkets IT-system fungerar borde det vara av stort egenintresse att bättra på sitt rykte att inte kräva inbetalning av felaktiga stödbelopp utan endast avdrag på kommande stödutbetalningar.

I de fall avdragen blir stora eller där inbetalning av felaktiga belopp blir stort bör en avbetalnings plan kunna göras upp för att inte underminera sunda lantbruksföretag.

Återkraven bygger ju mycket på att inga kompletta IT- system har funnits och detta har ju resulterat i felaktiga utbetalningar.

I övrigt har vi inga synpunkter.

Stockholm 2017-06-20 Jesper Broberg

Förbundsdirektör

Hushållningssällskapens Förbund

Figure

Updating...

References

Related subjects :