Val av antal ledamöter och ersättare, samt val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare i socialnämndens arbetsut- skott

23  Download (0)

Full text

(1)

2015-01-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tid Klockan 13.15 - 16.30

Ajournering kl. 13.55 – 14.15 och 15.15 - 15.35 Plats Strömsalen, Kinnaström

Beslutande KD Per-Olof Hermansson

M Mia Magné

C Mikael Larsson MBP Henry Sandahl MP Erik Alvius

S Tommy Karlsryd S Helen Eriksson S Tryggve Larsson

S Inger-Britta Freding Sölvebring V Beatrix Wiberg

SD Christina Wall Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare

M Lars Bertil Rystrand MBP Ylva Höglund

FP Stina Isacsson KD Stig Nilsson S Ann-Christin Asp S Rainer Lohager

S Håkan Blom

SD Inga-Maj Krüger Tjänstemän

Bahman Alami Socialchef Vera Lagerström Sekreterare Johan Skoglund Sekreterare Esther Axelsdòttìr

Clausen Förvaltningsekonom, §§ 12-13 Lotta Gradén Förvaltningsekonom, §§ 12-13 Hans Borg Administrativ chef

Calle Larsson Verksamhetschef, individ- och familjeomsorg Maria Fast Nilsson Verksamhetschef funktionshinder

Sara Davidsson Kvalitetsutvecklare, § 11

(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Justeringens plats och

tid

Socialförvaltningen den 2 februari 2015, kl.

Underskrifter Sekreterare §§ 8 och 13-20

Vera Lagerström

Ordförande

Per-Olof Hermansson (KD)

Justerande

Tommy Karlsryd (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2015-01-26 Datum för anslags

uppsättande 2015-02-04 Datum för anslags

Nedtagande 2015-02-26

Förvaringsplats för

protokollet Socialförvaltningen

Underskrift

Vera Lagerström

(3)

2015-01-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tid Klockan 13.15 - 16.30

Ajournering kl. 13.55 – 14.15 och 15.15 - 15.35 Plats Strömsalen, Kinnaström

Beslutande KD Per-Olof Hermansson

M Mia Magné

C Mikael Larsson MBP Henry Sandahl MP Erik Alvius

S Tommy Karlsryd S Helen Eriksson S Tryggve Larsson

S Inger-Britta Freding Sölvebring V Beatrix Wiberg

SD Christina Wall Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare

M Lars Bertil Rystrand MBP Ylva Höglund

FP Stina Isacsson KD Stig Nilsson S Ann-Christin Asp S Rainer Lohager

S Håkan Blom

SD Inga-Maj Krüger Tjänstemän

Bahman Alami Socialchef Vera Lagerström Sekreterare Johan Skoglund Sekreterare Esther Axelsdòttìr

Clausen Förvaltningsekonom Lotta Gradén Förvaltningsekonom Hans Borg Administrativ chef

Calle Larsson Verksamhetschef, individ- och familjeomsorg Maria Fast Nilsson Verksamhetschef funktionshinder

Sara Davidsson Kvalitetsutvecklare

(4)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Justeringens plats och

tid

Socialförvaltningen den 27 januari 2015, kl. 16.00.

Underskrifter Sekreterare §§ 9 och 10-12

Vera Lagerström

Ordförande

Per-Olof Hermansson (KD)

Justerande

Tommy Karlsryd (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2015-01-26 Datum för anslags

uppsättande 2015-01-29 Datum för anslags

Nedtagande 2015-02-23

Förvaringsplats för

protokollet Socialförvaltningen

Underskrift

Vera Lagerström

(5)

2015-01-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

Information från förvaltningen § 8

Beslut om antal ledamöter och ersättare, samt val av ordförande, § 9 vice ordförande, ledamöter och ersättare i socialnämndens arbets-

utskott

Delegationsordning 2014 - Förslag till namngivna förordnanden § 10 avseende socialjouren Borås Stad

Nämndplan 2015-2016 § 11

Årsrapport 2014 § 12

Information avseende internbudget 2015 § 13

Förslag till projektanställning avseende anhörigstöd vid individ- och § 14

familjeomsorgen - vuxenenheten

Redovisning av domar och beslut § 15

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS § 16 Redovisning av inkomna skrivelser, synpunkter och klagomål § 17

Anmälan av delegationsbeslut § 18

Meddelanden och kurser/konferenser § 19

Information om ordförandebeslut § 20

_________

(6)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 8/2015

Information från förvaltningen

Socialnämndens beslut

Socialnämnden antecknar informationen.

Dagens sammanträde

Socialchefen Bahman Alami informerar i följande punkter:

 Verksamheten ”Redo för arbetsmarknad och sysselsättning”, RAMS, inom individ- och familjeomsorgen har varit och presenterat verksam- heten för kommunstyrelsens arbetsutskott.

 Ersättning från Migrationsverket avseende asylboende och PUT-boende.

 Pågående Lex Sarah utredning.

 JK-anmälan.

 Personalsituationen vid familjeenheten inom individ- och familjeomsorg.

 Pågående rekrytering av verksamhetschef för funktionshinder.

Beslutsgång

Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) frågar om informationen kan an- tecknas och finner att så sker.

__________

(7)

2015-01-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 9/2015 Dnr 2015-1 006

Val av antal ledamöter och ersättare, samt val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare i socialnämndens arbetsut- skott

Socialnämndens beslut

Socialnämndens arbetsutskott ska bestå av fem ledamöter och fem ersät- tare.

Socialnämnden väljer följande fem ledamöter och fem ersättare samt ord- förande och vice ordförande till socialnämndens arbetsutskott för ett år:

Ledamöter Ersättare

Per-Olof Hermansson (KD), ordförande Stig Nilsson (KD) Tommy Karlsryd (S), vice ordförande Håkan Blom (S)

Mia Magné (M) Stina Isaksson (FP)

Mikael Larsson (C) Erik Alvius (MP) Inga-Brita Freding Sölvebring (S) Ann-Christin Asp (S)

Tillhörande beslut SN 150102, § 2/2015.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

……….

Ordförande Justeringsman

Per-Olof Hermansson (KD) Tommy Karlsryd (S)

Ärendet

Av 4 § socialnämndens reglemente framgår att socialnämnden kan inrätta ett arbetsutskott.Av 31 och 33 §§ kommungemensamt reglemente för Marks kommun framgår att socialnämnden ska, bland nämndens ledamö- ter, välja ledamöter och ersättare till utskott och bland respektive utskotts ledamöter en ordförande och en vice ordförande. Utskottets ledamöter och erättare väljs för samma tid som de invalts i nämnden. Utskottets ordfö- rande och vice ordförande väljs för den tid nämnden bestämmer.

Ärendets behandling

Vid socialnämndens sammanträde den 2 januari 2015, § 2, beslutades det att socialnämnden inrättar ett arbetsutskott för en period om ett år med en utvärdering av arbetsutskottets arbete under fjärde kvartalet 2015. Social- nämnden bordlägger frågan om antal ledamöter och ersättare samt val av ledamöter och ersättare inklusive ordförande och vice ordförande till sam- manträdet den 26 januari 2015.

(8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande forts § 9/2015

Se socialnämndens beslut den 2 januari 2015, § 2.

Se socialnämndens reglemente, kommunfullmäktiges beslut den 24 mars 2011, § 32, med senaste ändring genom kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2014, § 77.

Dagens sammanträde

Socialnämnden diskuterar ärendet.

Mia Magné (M) begär ajournering för överläggning i partigrupperna, begäran erhålls. Ajournering kl. 13.55 - 14.15.

Ledamöternas förslag till beslut

Tommy Karlsryd (S) med instämmande från Henry Sandahl (MBP) och Christina Wall (SD) föreslår att arbetsutskottet inrättas med fem ledamöter och fem ersättare.

Mikael Larsson (C) föreslår Per-Olof Hermansson (KD) som ledamot och ord- förande, Mia Magné (M) som ledamot och Mikael Larsson (C) som ledamot samt Ylva Höglund (MBP) som ersättare, Stina Isaksson (FP) som ersättare och Erik Alvius (MP) som ersättare.

Ylva Höglund (MBP) tackar nej till uppdraget.

Mikael Larsson (C) föreslår då Stig Nilsson (KD) som ersättare.

Tommy Karlsryd (S) föreslår Tommy Karlsryd (S) som ledamot och vice ordfö- rande, Inga-Brita Freding Sölvebring (S) som ledamot samt Håkan Blom (S) som ersättare och Ann-Christin Asp (S) som ersättare.

Henry Sandahl (MBP) föreslår Henry Sandahl (MBP) istället för Stig Nilsson (KD).

Beslutsgång

Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) sammanfattar diskussionen och före- slår följande propositionsordning; Först beslut om antal ledamöter och ersät- tare i socialnämndens arbetsutskott, sedan val av ledamöter, ordförande re- spektive viceordförande i arbetsutskottet, därefter val av ersättare i arbetsut- skottet. Propositionsordningen godkänns.

Ordföranden frågar först om antalet ledamöter och ersättare skall vara fem plus fem i socialnämndens arbetsutskott.

Förslaget antas.

Ordföranden frågar sedan om följande ledamöter inklusive ordföranden och vice ordföranden kan antas till arbetsutskottet; Per-Olof Hermansson (KD), ordförande, Tommy Karlsryd (S), vice ordförande, Mia Magné (M), Mikael Larsson (C) och Inga-Brita Freding Sölvebring (S).

Förslagen antas.

(9)

2015-01-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

forts § 9/2015

Ordföranden frågar därefter om följande ersättare kan antas till arbetsutskot- tet: Stig Nilsson (KD), Håkan Blom (S), Stina Isaksson (FP), Erik Alvius (MP) och Inga-Brita Freding Sölvebring (S).

Henry Sandahls (MBP) begär omröstning.

Ledamöterna Tommy Karlsryd (S) och Mia Magné (M) utses till rösträknare.

De röstande avger efter upprop enligt närvarolistan sin valsedel i en val- urna. En av rösträknarna prickar av de röstande vid urnan.

Omröstningsresultat

Antalet avgivna röster är 11. Samtliga valsedlar är giltliga. Valsedlarna de- las upp i tre grupper och räknas.

4 röster, Stig Nilsson (KD) 2 röster, Henry Sandahl (MBP) 5 röster, blankt

Med 4 röster för Stig Nilsson (KD) och 2 röster för Henry Sandahl (MBP) beslutar socialnämnden utse Stig Nilsson (KD) som ersättare i arbetsut- skottet.

__________

(10)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 10/2015 Dnr 2013-122 002

Delegationsordning 2014 - Förslag till namngivna förordnanden avseende socialjouren i Borås Stad

Socialnämndens beslut

Socialnämnden antar reviderad Delegationsordning 2014 avseende namn- givna förordnade socialsekreterare vid socialjouren i Borås Stad.

(Marie-Louise Olsson, Tomas Alm, Hanna Bäckman och Camilla Sannholm) Socialnämnden förklarar uppdraget fullgjort vad avser att byta ut före- kommande inaktuella namn mot namnen på för mandatperioden nyvalda ledamöter och ersättare inklusive ordförande och vice ordförande.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

……….

Ordförande Justeringsman

Per-Olof Hermansson (KD) Tommy Karlsryd (S)

Ärendet

Vid socialnämndens sammanträde den 2 januari 2015, § 3, har förvaltningen fått i uppdrag att i den nuvarande delegationsordningen 2014 byta ut före- kommande inaktuella namn mot namnen på för mandatperioden nyvalda le- damöter och ersättare inklusive ordförande och vice ordförande.

I anslutning till uppdragets utförande har även delegationsordning 2014 för socialnämnden reviderats avseende listan över förordnade socialsekreterare vid socialjouren i Borås Stad.

Ärendets behandling

Se socialnämndens beslut den 2 januari 2015, § 3.

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 19 januari 2015 där det före- slås att reviderad delegationsordning 2014 antas avseende listan över namngivna förordnade socialsekreterare vid socialjouren i Borås Stad, och att uppdraget förklaras fullgjort vad avser att byta ut förekommande inak- tuella namn mot namnen på för mandatperioden nyvalda ledamöter och ersättare inklusive ordförande och vice ordförande. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

(11)

2015-01-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

forts § 10/2015

Dagens sammanträde

Administrative chefen Hans Borg informerar i ärendet.

Beslutsgång

Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) föreslår följande förslag till beslut;

Socialnämnden antar reviderad Delegationsordning 2014 avseende namn- givna förordnade socialsekreterare vid socialjouren i Borås Stad.

(Marie-Louise Olsson, Tomas Alm, Hanna Bäckman och Camilla Sannholm) Socialnämnden förklarar uppdraget fullgjort vad avser att byta ut före- kommande inaktuella namn mot namnen på för mandatperioden nyvalda le- damöter och ersättare inklusive ordförande och vice ordförande.

Förslagen antas.

__________

(12)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 11/2015 Dnr 2015-10 041

Nämndplan 2015 - 2016

Socialnämndens beslut

Socialnämnden antar Nämndplan 2015 – 2016.

Ärendet

Enligt kommunens styrsystem ska varje nämnd och styrelse fastställa inrikt- ning och prioriteringar för verksamheten i en nämndplan. Nämndplanen tyd- liggör därmed hur nämnden planerar att genomföra fullmäktiges uppdrag och utgör samtidigt den politiska beställningen till förvaltningen.

Ärendets behandling

Se socialnämndens nämndplan 2015 – 2016 den 15 januari 2015 jämte bila- gor; Indikatorer och nyckeltal samt plan för intern kontroll.

Nämndplanen har beretts av socialnämndens presidium den 12 januari 2015.

Socialnämndens nämndplan för 2015-2016 utgår ifrån de delar i tidigare nämndplan som rör individ- och familjeomsorg samt stöd till personer med funktionsnedsättning.

Dagens sammanträde

Förvaltningsekonomerna Lotta Gradén och Esther Axelsdòttìr Clausen tillsam- mans med kvalitetsutvecklaren Sara Davidsson, ordföranden Per-Olof Her- mansson (KD) och vice ordförande Tommy Karlsryd (S) redogör för hur arbe- tet med nämndplanen har beretts.

Förvaltningen kommer att göra vissa redaktionella justeringar i Nämndplan 2015 - 2016 enligt överenskommelse på dagens sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) föreslår följande förslag till beslut:

Socialnämnden antar Nämndplan 2015 – 2016.

Förslaget antas.

_________

(13)

2015-01-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 12/2015

Årsrapport 2014

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner Årsrapport 2014 och översänder den till kommunsty- relsen.

Socialnämnden lämnar inga förslag rörande disposition av det ackumulerade överskottet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

………

Ordförande Justeringsman

Per-Olof Hermansson (KD) Tommy Karlsryd (S)

Ärendet

Socialnämnden ger i sin årsberättelse en analys av verksamhetens resultat uti- från risk och väsentlighet. Det är i första hand särskilt viktiga resultat, utveckl- ingsområden och händelser som rapporteras. Årsberättelsen innehåller viktiga mätresultat men framförallt analys, slutsatser och kommentarer som förklarar resultatet och vad det betyder för den egna verksamheten och medborgarna.

Socialnämndens tre verksamheter redovisar alla att man i hög grad når grund- uppdraget gentemot medborgarna.

Socialnämnden redovisar ett överskott om 13,1 mnkr. Årets nettokostnader var 667,9 mnkr jämfört med budgetramen om 681 mnkr. Årets överskott motsvarar ca 2 procent av budgetramen. Jämfört med föregående år har budgetramen ökat med 36,8 mnkr (5,7 %) samtidigt som nettokostnaderna har ökat med 30,2 mnkr (4,7 %). Utfallet år 2014 bedöms som helhet inte ha någon större effekt på lång sikt annat än vad som ryms i kommande budgetramar och nu kända för- utsättningar.

Ärendets behandling

Se Årsrapport 2014 jämte bilagor: Årsredovisning 2014 och Kvalitetsberättelse 2014 där det föreslås att Årsrapport 2014 godkänns och översänds till kommun- styrelsen.

Dagens sammanträde

Socialchefen Bahman Alami, förvaltningsekonomerna Lotta Gradén och Esther Axelsdòttìr Clausen, verksamhetscheferna Calle Larsson och Maria Fast Nilsson redogör för Årsrapport 2014 samt svarar på frågor. Disposition av det ackumule- rade överskottet diskuteras.

(14)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande forts § 12/2015

Beslutsgång

Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) förslår följande förslag till beslut;

Socialnämnden godkänner Årsrapport 2014 och översänder den till kom- munstyrelsen.

Socialnämnden lämnar inga förslag rörande disposition av det ackumule- rade överskottet.

Förslagen antas.

__________

(15)

2015-01-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 13/2015

Information avseende internbudget 2015

Socialnämndens beslut

Socialnämnden antecknar informationen.

Dagens sammanträde

Ekonomen Esther Axelsdòttir Clausen lämnar en ekonomisk nulägesrapport samt svarar på frågor.

Beslutsgång

Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) frågar socialnämnden om informat- ionen kan antecknas och finner att så sker.

__________

(16)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 14/2015 Dnr 2015-17 023

Förslag till projektanställning avseende anhörigstöd vid individ- och familjeomsorgen - vuxenenheten

Socialnämndens beslut

Socialnämnden inrättar en anhörigstödjartjänst i projektform med en omfattning av 50 % under en period av två år.

Ärendet

Närstående till personer med beroendeproblematik upplever ofta ett behov av stöd. Detta motiverar inrättande av en anhörigstödjartjänst i projektform med en omfattning av 50 % under en tvåårsperiod.

Anhörigstöd påverkar både den anhörige och brukaren i positiv riktning. Den an- hörige lever ofta under påfrestande förhållanden med oro och otrygghet som följd av brukarens livsstil. Behandlingsarbete där både brukaren och dennes an- höriga erbjuds stöd har visat sig vara mer framgångsrikt än om bara brukaren erhåller behandling.

Ärendets behandling

Med utgångspunkt i lagstiftningen har socialnämnden beslutat att under åren 2014 och 2015 prioritera anhörigstödsarbetet. Vuxenenheten har påbörjat ett utvecklingsarbete och låtit en medarbetare under 10 månader arbeta med att utveckla anhörigstöd. Förutsättningarna att bedriva detta viktiga arbete måste tydliggöras och formaliseras.

Under år 2014 har utvecklingsarbetet bekostats av vakanser. I 2015 års budget finns medel motsvarande 50 % av en tjänst avsatt för detta ändamål.

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 14 januari 2015, där det föreslås en anhörigstödjartjänst i projektform med en omfattning av 50 % inrättas, under en period av två år.

Dagens sammanträde

Verksamhetschefen Calle Larsson informerar i ärendet och svarar på frågor.

Utvecklingsarbetet kommer under projekttiden att utvärderas efter 12 respektive 18 månader avseende effekt för målgruppen.

Beslutsgång

Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) förslår följande förslag till beslut;

Socialnämnden inrättar en anhörigstödjartjänst i projektform med en omfattning av 50 % under en period av två år.

Förslaget antas.

__________

(17)

2015-01-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 15/2015

Redovisning av domar och beslut

Socialnämndens beslut

Socialnämnden antecknar redovisningen av domar och beslut.

Ärendet

Förteckning över följande domar och beslut föreligger:

Dom hos Förvaltningsrätten i Jönköping 2014-12-16, Mål nr 5199-14

2014-12-02, Mål nr 3831-14 2014-12-05, Mål nr 4209-14 2014-12-04, Mål nr 3692-14 2014-12-04, Mål nr 4931-14 2014-12-09, Mål nr 5159-14 2014-12-15, Mål nr 5419-14 2014-12-18, Mål nr 6035-14 2014-12-19, Mål nr 4372-14

2014-12-16, Mål nr 3213-14 och 3214-14 2014-12-16, Mål nr 2353-14

Beslutsgång

Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) frågar om redovisningen kan antecknas och finner att så sker.

__________

(18)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16/2015 Dnr 2014-110 700

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Socialnämndens beslut

Socialnämnden antecknar redovisningen av ej verkställda gynnande beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och ej verkställda gynnande be- slut om insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) perioden 2014-10-01 – 2014-12-31.

Ärendet

En rapporteringsskyldighet om ej verkställda gynnande beslut infördes i so- cialtjänstlagen den 1 juli 2006. Från den 1 juli 2008 skall också ej verk- ställda beslut om insatser enligt LSS rapporteras. Rapportering skall ske till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kommunens revisorer och kom- munfullmäktige.

Ärendets behandling

Se statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) samt ej verkställda beslut om insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för perioden 2014-10-01 – 2014-12-31.

Beslutsgång

Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) frågar socialnämnden om redovis- ningen kan antecknas och finner att så sker.

__________

(19)

2015-01-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 17/2015

Redovisning av inkomna skrivelser, synpunkter och klagomål

Socialnämndens beslut

Socialnämnden antecknar inkomna skrivelser, synpunkter och klagomål.

Ärendet

Följande skrivelser, synpunkter och klagomål har inkommit:

Dnr 2014-319 108

I en inkommen skrivelse framför en man synpunkter på omsorg, trygghets- larm rehabinsatser och nattinsatser. Mannen har i samtal med både en- hetschef och personal från rehab fått reda upp de frågeställningar han framfört. Ärendet avslutas.

Dnr 2014-317 108

I en inkommen skrivelse framför en anhörig klagomål på vård och omsorg avseende en enskild brukare på ett särskilt boende.

Dnr 2014-271 218

Inkomna synpunkter från Ubbhults byalag avseende planprogrammet för Ubbhult. Byalaget tycker att dessa synpunkter berör även socialnämnden, på grund av önskemål om seniorboende och trygghetsboende, då det måste finnas förutsättningar att bo och fler lägenheter behövs.

Dnr 2015-9 108

I en inkommen skrivelse framförs önskemål om att deltagarna ska få gå på vattengympa gällande dagverksamhet Kryddan. Skrivelsen är underskriven av 10 personer.

Dnr 2015-5 108

I en inkommen skrivelse framför en anhörig synpunkter och klagomål i ett ärende på individ och familjeomsorgen.

Beslutsgång

Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) frågar om inkomna skrivelser, syn- punkter och klagomål kan antecknas och finner att så sker.

_________

(20)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18/2015

Anmälan av delegationsbeslut

Socialnämndens beslut

Socialnämnden antecknar anmälan av delegationsbeslut.

Ärendet

Delegationslista 2014-12-01 - 2014-12-31

Beslut enligt Socialtjänstlagen, SoL: Råd o stöd, ekonomiskt bistånd, för- medling av egna medel, förskott på förmån, bistånd i form av familjepeda- goginsats, kostnader för öppenvårdsinsats och institutionsvård samt utred- ningsinsatser, kostnader i samband med kontaktfamilj/person, kostnader i samband med familjehemsvård, omprövning av öppenvårdsinsats, ompröv- ning av insats kontaktperson, placering på institution, bistånd i form av kontakt med familjepedagog, öppenvårdinsats vuxna, samt omprövning av insats kontakt med behandlingsassistent, återbetalning, att inleda utredning, att ej inleda utredning. Beslut enligt LVM: Att inleda utredning, att avsluta utredning, att utse kontaktman. Övriga beslut: Godkännande av faderskaps- bekräftelse samt godkännande av avtal enligt FB, att utse utredare i ärende om vårdnad/umgänge. Beslut om polisanmälan. Begäran om förlängd utred- ningstid.

Delegationslista 2014-12-01 - 2014-12-31

Enligt, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS:

hemtjänst, särskilda boendeformer, korttidsplats, boendestöd, trygghets- larm, kommunbidrag, matdistribution; ledsagarservice enligt LSS, korttids- vistelse enligt LSS, daglig verksamhet enligt LSS, avlösarservice LSS, kort- tidsvistelse enligt LSS, kontaktperson enligt LSS, personlig assistent enligt LSS.

Attest

2014-12-01 - 2014-12-31 Färdtjänst, riksfärdtjänst 2014-12-01 - 2014-12-31 Bostadsanpassningsbidrag 2014-12-01 - 2014-12-31 Socialnämndens arbetsutskott Protokoll 2014-12-01

Socialnämndens socialutskott

Protokoll 2014-12-16 och 2015-01-07

(21)

2015-01-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

forts § 18/2015 Avtal

Dnr 2014-83 050, Praktikplats, Lygnern AB.

Dnr 2015-11 050, Internhyresavtal avseende Nilsagårdsgatan 29 A.

Dnr 2015-11 050, Internhyresavtal avseende Nilsagårdsgatan 29 B.

Dnr 2013-192 050, Internhyresavtal avseende Malmsätersgatan 3.

Dnr 2015-10 050, Internhyresavtal avseende Erikdalsgatan 12.

Dnr 2014-320 050, Överenskommelse mellan Marks kommun och Försäkrings- kassan avseende uppföljningssystemet, SUS.

Dnr 2015-24 050, Uppsägning av avtal, Trehörna AB.

Dnr 2013-178 050, Vård och behandling, Lunnagårds Sjukhem AB.

Dnr 2013-247 050, Handledning, Ingrid Kennborn.

Dnr 2015-14 050, Processhandledning, Barnvux AB.

Dnr 2013-247 050, Processhandledning, Firma Ann-Christin Dandanell.

Dnr 2013-247 050, Processhandledning, Firma Amadinda.

Övrigt

Dnr 2013-130 738. Den 16 januari 2015, omprövning av beslut avseende föreningsbidrag, Brottsofferjouren år 2014.

Beslutsgång

Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) frågar om anmälan av delegations- beslut kan antecknas och finner att så sker.

______

(22)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 19/2015

Meddelanden och kurser/konferenser

Socialnämndens beslut

Socialnämnden antecknar inkomna meddelanden, kurser och konferenser.

Ärendet

Förteckning över kurser och konferenser samt meddelanden.

Kurser och konferenser

Västra Götalandsregionen och Euregenas

Folkhälsokommittén bjuder till konferens för att sprida resultat från EU-projektet EU- REGENAS. 26 februari 2015, Göteborg.

Boråsregionen, Sjuhärads kommunasförbund

En temadag om samverkan över huvudmannagränser kring vid i nära relation med fo- kus på barn och familj.

Kompetenstjänst

Nyvald 2014 – fortbildningskurser. Våren 2015, Göteborg, Stockholm och Malmö.

Meddelanden

Kommunfullmäktige protokoll 15 december 2014.

16 december 2014.

Brottsförebyggande rådet

Sammanträdesprotokoll från den 3 september 2014.

Socialstyrelsen

Uppdatering av Lex Sarah – handbok för tillämpning av bestämmelser om Lex Sarah.

Västra Götalandsregionen

Pressmeddelande – Ny politisk organisation för hälso- och sjukvårdsnämnderna från 1 januari 2015.

Beslutsgång

Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) frågar socialnämnden om inkomna meddelanden, kurser och konferenser kan antecknas och finner att så sker.

__________

(23)

2015-01-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 20/2014

Information om ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut föreligger.

________

Figure

Updating...

References

Related subjects :