• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 22 c och 22 d §§ förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter ska ha följande lydelse.

22 c §1 En sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att i enlighet med artikel 9.2 a i förordning (EG) nr 183/2005 ha gjort en anmälan till kontrollmyndigheten om registrering av de anläggningar som han eller hon ansvarar för.

Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av års- omsättningen, dock lägst 5 000 kronor och högst 75 000 kronor. Om över- trädelsen består i att inte underrätta kontrollmyndigheten om att en ny fysisk eller juridisk person ansvarar för en redan registrerad anläggning, ska avgiften i stället betalas med en halv procent av årsomsättningen, dock lägst 2 500 kronor och högst 40 000 kronor.

Staten, kommuner eller regioner ska i stället för vad som anges i andra stycket betala ett fast belopp om 40 000 kronor.

22 d §2 En sanktionsavgift ska tas ut av den som brister när det gäller att uppfylla de krav på journalföring av all användning av växtskyddsmedel och bekämpningsmedel som anges i artikel 5.1 och bilaga 1 Del A avsnitt II punkt 2 a förordning (EG) nr 183/2005.

Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av års- omsättningen, dock lägst 2 000 kronor och högst 25 000 kronor.

Staten, kommuner eller regioner ska i stället för vad som anges i andra stycket betala ett fast belopp om 10 000 kronor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar JENNIE NILSSON

Maria Wetterling (Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:1644.

2 Senaste lydelse 2018:1644.

SFS 2019:1056

Publicerad

den 3 december 2019

References

Related documents

Om överträdelsen består i att inte underrätta kontrollmyndigheten om att en ny fysisk eller juridisk person ansvarar för en redan registrerad anläggning, ska avgiften i

1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den offentliga kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter som miljönämnden bedriver inom Marks

Om överträdelsen består i att inte underrätta kontrollmyndigheten om att en ny fysisk eller juridisk person ansvarar för en redan registrerad anläggning, ska avgiften i

Om överträdelsen består i att inte underrätta kontrollmyndigheten om att en ny fysisk eller juridisk person ansvarar för en redan registrerad anläggning, ska avgiften i

b) endast omvandlar material som avses i avsnitt 1 punkt 2, och c) uppfyller alla övriga relevanta krav i den här förordningen. 13 Detta är livsmedel som genomgått en

I 32 § lagen om foder och animaliska biprodukter finns bestämmelser om överklagande till

producerar, bearbetar, distribuerar eller på något annat sätt handhar, eller märker, marknadsför eller presenterar, foder eller fodertillsatser, eller utfodrar djur med foder, på

På regeringens vägnar SVEN-ERIK BUCHT. Maria Wetterling