• No results found

Lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Utfärdad den 4 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift ska ha följande lydelse.

2 §2 Avgiften utgör 10,21 procent av ersättning i form av

1. sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt 24–28 och 31 kap. social- försäkringsbalken samt arbetsskadesjukpenning enligt 40 kap. nämnda balk eller motsvarande ersättning som utgetts enligt nämnda balk eller annan författning eller på grund av regeringens förordnande, i den utsträckning ersättningen trätt i stället för en försäkrads inkomst av anställning enligt 59 kap. 8–11 §§ socialförsäkringsbalken eller inkomst av annat förvärvs- arbete enligt 59 kap. 14 § första stycket 1–3 nämnda balk,

2. föräldrapenningsförmåner enligt 11–13 kap. socialförsäkringsbalken, 3. närståendepenning enligt 47 kap. socialförsäkringsbalken,

4. ersättning enligt 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön,

5. livränta enligt 41–44 kap. socialförsäkringsbalken eller annan mot- svarande livränta som bestäms med tillämpning av 41 och 42 kap. nämnda balk,

7. omvårdnadsbidrag enligt 22 kap. socialförsäkringsbalken, 8. dagpenning från arbetslöshetskassa,

9. statlig ersättning som lämnas för arbete i etableringsjobb,

10. aktivitetsstöd till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt pro- gram,

14. ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF),

15. dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och till andra som får dagpenning enligt de grunder som gäller för totalförsvarspliktiga, samt

16. bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden i den ut- sträckning som regeringen så föreskriver.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2020.

1 Prop. 2019/20:117, bet. 2019/20:AU12, rskr. 2019/20:282.

2 Senaste lydelse 2018:1267.

SFS 2020:478

Publicerad den 6 juni 2020

(2)

SFS 2020:478

2 På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)

References

Related documents

En viktig sak att nämna här är att testa olika modeller med olika typer av data och features för att se vilken träffsäkerhet man kan uppnå; då kan man kvantifiera värdet av

120.) Tyvärr är det svårt att särskilja dessa två personers insatser, men något tyder på att sten- huggaren ofta endast överförde bokstäver från förlagan till stenen utan

Med anledning av att tilldelning av LTIP Award avses ske först i juli månad 2017 och att aktiekursen för Lundin Petroleum-aktien kan komma att fluktuera fram till att det

I jämförelse med balkproblemet med bara tre stycken ökar då risken att algoritmen hittar ett lokalt men suboptimalt minimum eller att den går i riktning mot ett minimum men går

2 § kustbevakningslagen (2019:32) har rätt till ersättning, om den skadelidande inte har betett sig på ett sådant sätt att det varit påkallat att använda våld mot hans eller

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 3 § lagen (1998:620) om belastnings- register ska ha följande lydelse3. genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av

Uppgifter som har förts in i registret med stöd av 4 a § och som avser en gärning som inte motsvarar brott enligt svensk lag eller en gärning som någon har begått

4 § Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner får för en person som är eller har varit statsråd eller statssekreterare

2. fängelsestraff som ska anses helt verkställt genom tidigare frihets- berövande eller från vilket någon genom beslut om nåd helt har befriats gallras tio år

9 a § Regeringen får meddela föreskrifter om att personuppgifter ur belast- ningsregistret ska lämnas ut om det begärs av Sveriges advokatsamfunds styrelse

2 § kust- bevakningslagen (2019:32) har rätt till ersättning, om den skadelidande inte har betett sig på ett sådant sätt att det varit påkallat att använda våld mot hans

1 b § 3 Vid behandling av personuppgifter som inte omfattas av brottsdata- lagen (2018:1177) kompletterar denna lag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679

Vid behandling av personuppgifter enligt första stycket gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord- ning och föreskrifter som

62 § I lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning finns bestämmelser om registrering av F-skuldsane- ringar i

14 § Ett registrerat trossamfunds namn eller en benämning som är för- växlingsbar med detta namn får inte utan tillstånd offentligen användas av någon annan annat

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON. Ulrika Söderqvist

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON. Ulrika Söderqvist

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant utdrag som avses i andra stycket 1–3 ska innehålla.. Regeringen

9 § Den som driver trafikskola utan tillstånd eller utan att följa i denna lag eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter döms till böter.. Till ansvar enligt första

de krav som gäller för registrering enligt 7 § första stycket inte längre är uppfyllda,2. likvidationsskyldighet föreligger enligt

2 § Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparla- mentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med

Yttrande över Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i fråga om

Om balken inte har tillräcklig sido- och vridstyvhet och inte heller är tillräckligt stagad av anslutande konstruktionsdelar påverkas bärförmågan av vippning, och bärförmågan