• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Utfärdad den 14 mars 2019

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande ska ha följande lydelse.

4 §1 Formas ska tillsammans med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Verket för innovationssystem, Statens energi- myndighet och Rymdstyrelsen ingå i en samordningsgrupp som består av myndighetscheferna. Gruppen ska samverka och gemensamt utarbeta ana- lyser, strategier och forskningsprogram samt i övrigt ta initiativ för att ut- veckla och förnya formerna för forskningsverksamheten.

Denna förordning träder i kraft den 18 april 2019.

På regeringens vägnar AMANDA LIND

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:424.

SFS 2019:147

Publicerad den 20 mars 2019

References

Related documents

22 § För vart och ett av de fyra ämnesområdena humaniora och samhälls- vetenskap, medicin och hälsa, natur- och teknikvetenskap och utbildnings- vetenskap samt för

7 § 1 För Verket för innovationssystem, Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv

14 § Statens energimyndighet ska tillsammans med Verket för innova- tionssystem, Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och

5 § 1 Vetenskapsrådet ska tillsammans med Verket för innovationssystem, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Forsk- ningsrådet för

5 b § Rymdstyrelsen ska tillsammans med Forskningsrådet för hälsa, ar- betsliv och välfärd, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhälls- byggande, Statens

stödja och ge råd till Svenska Unescorådet inom ramen för Unescos..

Regeringen föreskriver att 2, 11 och 14 §§ förordningen (2007:1431) med instruktion för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 1 ska ha följande

Regeringen föreskriver att 23 § förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande ska ha följande lydelse. Andra