• No results found

“There will always be those that slam on the brakes and say this is wrong...”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "“There will always be those that slam on the brakes and say this is wrong...”"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

4

“There will always be those that slam on the brakes and say this is wrong...”

The quote is from one of the grand old men of Swedish radical thought – Sven- Eric Liedman, whom we warmly congratulate to his 70 years. A specialist in German romantic philosophy, Hegel and Marx, Liedman has been of immense importance for the renewal and defence of humanistic studies in Sweden – including artistic research.

Always supportive and critical of the new, he gave, two years ago a speech for artists, focusing on the Humboldtian seminar space, as a contribution to the discussion on the institutional and spatial requirements of artistic research.

There are some valuable insights in his speech, which we want to share with you – also concerning the relation between to teach and to research and the danger of separating the two. Here, Liedman expresses more or less the same thoughts that Simon Crichley, from the New School in New York, conveyed during an intervention about the crisis of humanistic studies in Europe at the Södertörn university college in Stockholm in December 2008 (What is the future of the humanities?) and what Marcia sa Cavalcante Schuback argued in her essay Nowledge in issue 5 of ArtMonitor: the quest for more “research”

today in Europe may become a threat to reflection itself, and thus to humanistic research as such, as it isolates research from teaching, reflection and dialogue and transforms the humanities into a market related commodity.

Thus: we need privileged time-spaces for the dialogue between philosophy,

music, theatre, film, performance, visual arts, and for reflection, archiving,

writing. Recently, in Gothenburg during the spring of 2009 we opened up

such a time-space in the framework of the seminar series “Ernst Cassirer and

the practices of symbolic forms” – a meeting point for philosophy and art in

relation to philosophers such as Cassirer, Castoriadis, Bourdieu, Goodman

etc. Professor Mats Rosengren, who lectured and composed the program, will

publish the project in the ArtMonitor series later this year.

(2)

5 This autumn, October 9

th

, a symposium will take place in Gothenburg

dedicated to the “Art text” – new kinds of writing – other kinds of time-spaces – occurring in the vast field of artistic research. Co-organisers are the ArtMonitor, the MAHKUzine of Utrecht and Art & Research of Glasgow.

At the heart of this issue of ArtMonitor are the debates that took place during the ELIA-symposium Talkin’ Loud and Sayin’ Something organised in Gothenburg in October-November 2008. The discussions elaborate on ideas concerning the rights of artists to establish their own research practices as well as evaluation practices, the necessity of reconsidering art history from the point of view of a ”research” tradition, a tradition that has always been prevalent! – a fact that becomes clear throughout the interview that artist and PhD candidate Andreas Gedin made with Boris Groys on curating and exhibitions, published at the end of this issue. Thus: the discussions will go on – and they will without doubt grow more intense in Sweden as it will be possible to get ”artistic”

doctoral degrees in Sweden from 2010.

Besides this we present critical reviews of doctoral works in the arts from the University College of Film, Radio, Television and Theatre (Dramatiska Institutet) in Stockholm and Malmö Art Academy (Malmö konsthögskola). In his critical review Dariush Moaven Doust establishes a surprisingly well working classification system for artistic research, which seems to be valid well beyond the three dissertations from Malmö that are formally at stake in his text. The categories are: “The critical model” where the artist pays respect to established academic research, the “retained romanticism”, characterized by a perceiving and feeling, constructed, imaginary “I”, and the model of “empowering the Other through discursive strategies”.

We also give space to a discussion about Inter Esse – an “artistic” PhD in Film defended at the University College of Film, Radio, Television and Theatre (Dramatiska Institutet) in Stockholm a year ago. The processes of institutional inclusions and rejections that the PhD candidate went through as a researcher within art in an art environment is full of experiences and reflections to draw from for those who build these kind of programs.

Finally, an essay where writer, artist and film maker (PhD candidate in Gothenburg, professor at the University College of Arts, Crafts and Design in Stockholm) Magnus Bärtås is revisiting Chris Marker’s movie Le Mystère Koumiko: Re-thinking through a video essay.

Besides the value of the text as such – what is important here, to us is Bärtås’

effort to develop a perspective on artistic research that is less dependent on conceptualism than projects in this field usually are. Re-thinking through a video-essay is this effort,” to be open to the logic that is developed by the material itself…”

Johan Öberg

References

Related documents

Industrial Emissions Directive, supplemented by horizontal legislation (e.g., Framework Directives on Waste and Water, Emissions Trading System, etc) and guidance on operating

Professor Kristina Hagström-Ståhl, PhD, course coordinator for a third-cycle writing course at HDK-Valand; Tinna Joné, coordinator of the master’s programme at the Department of

The aim of this study was to describe and explore potential consequences for health-related quality of life, well-being and activity level, of having a certified service or

Detta synsätt på den egna kulturen som något skrivet i sten, som stagnerat utan möjlighet till utveckling eller progression, tillsammans med ett samhällsklimat där mayakulturen har

• Regeringen bör initiera ett brett arbete för att stimulera förebyggande insatser mot psykisk ohälsa.. • Insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos befolkningen

Syftet med studien är att beskriva risken för att drabbas av ångest och/eller depression och hur den psykiska hälsan påverkas hos närstående till patienter som vårdas på

En del unga vuxna upplevde att de aldrig skulle kunna acceptera sitt hjärtfel, utan det var något de var tvungna att leva med men de hade hellre valt att leva ett liv utan

Resultatet visar att kunskap och tidigare erfarenheter hos omvårdnadspersonalen är förutsättningar för att utföra munvård samtidigt visar även resultatet att omvårdnadspersonalen

The ambiguous space for recognition of doctoral supervision in the fine and performing arts Åsa Lindberg-Sand, Henrik Frisk & Karin Johansson, Lund University.. In 2010, a

46 Konkreta exempel skulle kunna vara främjandeinsatser för affärsänglar/affärsängelnätverk, skapa arenor där aktörer från utbuds- och efterfrågesidan kan mötas eller

Däremot är denna studie endast begränsat till direkta effekter av reformen, det vill säga vi tittar exempelvis inte närmare på andra indirekta effekter för de individer som

För att uppskatta den totala effekten av reformerna måste dock hänsyn tas till såväl samt- liga priseffekter som sammansättningseffekter, till följd av ökad försäljningsandel

Regioner med en omfattande varuproduktion hade också en tydlig tendens att ha den starkaste nedgången i bruttoregionproduktionen (BRP) under krisåret 2009. De

Parallellmarknader innebär dock inte en drivkraft för en grön omställning Ökad andel direktförsäljning räddar många lokala producenter och kan tyckas utgöra en drivkraft

Närmare 90 procent av de statliga medlen (intäkter och utgifter) för näringslivets klimatomställning går till generella styrmedel, det vill säga styrmedel som påverkar

• Utbildningsnivåerna i Sveriges FA-regioner varierar kraftigt. I Stockholm har 46 procent av de sysselsatta eftergymnasial utbildning, medan samma andel i Dorotea endast

I dag uppgår denna del av befolkningen till knappt 4 200 personer och år 2030 beräknas det finnas drygt 4 800 personer i Gällivare kommun som är 65 år eller äldre i

Det har inte varit möjligt att skapa en tydlig överblick över hur FoI-verksamheten på Energimyndigheten bidrar till målet, det vill säga hur målen påverkar resursprioriteringar

Detta projekt utvecklar policymixen för strategin Smart industri (Näringsdepartementet, 2016a). En av anledningarna till en stark avgränsning är att analysen bygger på djupa

DIN representerar Tyskland i ISO och CEN, och har en permanent plats i ISO:s råd. Det ger dem en bra position för att påverka strategiska frågor inom den internationella

En bidragande orsak till detta är att dekanerna för de sex skolorna ingår i denna, vilket förväntas leda till en större integration mellan lärosätets olika delar.. Även

Aaltos universitet för fram att trots att lagändringen löst vissa ägandefrågor och bidragit till att universiteten har fått en struktur på plats som främjar kommersialisering

Calculating the proportion of national accounts (NA) made up of culture, which is the purpose of culture satellite l accounts, means that one must be able to define both the