• No results found

Nämnden för primärvård och folktandvård föreslås besluta att anta sommarpaket för 2017 Karlskrona enligt ovan RosMarie Nilsson Förvaltningschef, Primärvårdsförvaltningen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nämnden för primärvård och folktandvård föreslås besluta att anta sommarpaket för 2017 Karlskrona enligt ovan RosMarie Nilsson Förvaltningschef, Primärvårdsförvaltningen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1) Landstinget Blekinge 2016-10-17 Ärendenummer:2016/01547

Primärvårdsförvaltningen Dokumentnummer: 2016/01547-1

Anna Jansson

Till Nämnden för primärvård och folktandvård

Missiv Sommarpaket 2017

Landstinget arbetsutskott fattade 2016-11-01 beslut om att anta sommarpaket 2017.

Sommarpaketet innebär att den som frivilligt skjuter upp uttaget av semesterdagar kan kompenseras med ekonomisk ersättning. Sommarpaketet ska användas restriktivt som ett alternativ när vikarier inte kunnat rekryteras och beslutas av respektive förvaltningschef.

Nämnden för primärvård och folktandvård föreslås besluta att anta sommarpaket för 2017

Karlskrona enligt ovan

RosMarie Nilsson Förvaltningschef,

Primärvårdsförvaltningen

References

Related documents

Förslag till sammanträdesplan för nämnden för primärvård och folktandvård: 17 februari 13 april 15 juni 24 augusti 28 september 19 oktober 14

Nämnden för primärvård och folktandvård har från landstingsstyreslen fått på remiss ett förslag till ny personalpolicy i syfte att lämna synpunkter på förslaget. Nämnden

Förbudet är inte ett heltäckande förbud, utan förvaltningschef tillhörande nämnden för primärvård och folktandvård kan medge undantag från detta beslut. Mot bakgrund av ovan

IT-stöd för administration av landstingens tandvårdsstöd för patienter med särskilda behov och administration av landstingens organiserade barn- och ungdomstandvården

En sammanhållen plan för hela Landstinget Blekinge kommer att lämnas när samtliga sammanträdestider är beslutade i respektive politiskt organ. Förslag

2016-06-15 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att uppdra åt förvaltningscheferna för primärvården och folktandvården att till mötet i septemberta fram

2017-02-02 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att att uppdra åt förvaltningschefen att till nämndens möte den 1 mars 2017 återkomma med en rapport om det

Andelen patienter som erbjuds läkarbesök inom vårdgarantins sju dagar uppgår under årets första månader till 91 %, vilket är över riksgenomsnittet samt visar en något

2017-02-02 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att att uppdra åt förvaltningschefen att till nämndens möte den 1 mars 2017 återkomma med en rapport om det

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare kanslienheten.2. Val av justerare och

primärvårdsförvaltningen komma med en skrivelse till nämndens möte den 4 maj 2016 om behovet av en publicist som stödjer förvaltningarna med marknadsföring 2016-05-04

Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård,

Att godkänna förslaget till patientavgifter för Landstinget Blekinge 2018 för de delar som berör primärvårdens patienter. RosMarie Nilsson

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare... Val av justerare och tid

2018-02-21 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att från den 1 november 2017 ersätta tidsbokning via Sjukvårdsrådgivningen 1177 på jourcentralen i Karlshamn med

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare... Val av justerare och tid

Indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet Medborgare och patienter har stort förtroende för Landstinget Blekinges verksamheter.. Indikator Ingångsvärde

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Landstingsstyrelsen gör bedömningen, med hänvisningen till den presenterade kalkylen, att ett införande av digital vårdcentral ryms inom beslutad ram för nämnden för primärvård

Revisorerna tillstyrker att nämnden för primärvård och folktandvård beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret