• No results found

att "il'

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "att "il'"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

"il'

LANDSTINGET BLEKINGE

Nämnden för Blekingesjukhuset den 24 september 2015 12

§

88

Motion angående sms livräddare

Nämnden för .B lekingesjukhuset beslutar att föreslå landstingsstyrelsen besluta att föteslå landstingsfullmäktige

att utreda förutsättningarna för Landstinget Blekinge att ansluta till SMS-livräddare.

Beslutsunderlag

Missiv: Förslag

till

yttrande över motionen "angående SMS-livräddare" Bilaga: Motion angående SMS-livräddare

Sammanfattning av ärendet

Moderaterna har lämnat in tubriceradmotion. Motionären (Alexander Wendt (.M} förslår att Landstinget Blekinge. ska ansluta sig till så kallad "SMS-Livräddn:ing" och attmedel för detta ska

tas ut fonden för sociala innovationer .. Motionären anger att det vore ett utmärkt tillfälle för

Blekinge att utnyttja den kompetens som byggts upp under de senaste fem åren genom att ett stort antal personer har utbildats i hjärt- och lungräddning.

Förslagtill beslut

. Christel Friskopp (S):

"att föreslå landstingsstyrel:;;en att föreslå landstingsfulhnäktige attutreda förutsättningarna för Landstinget Blekinge att ansluta till SMS-livräddare".

Beslutsgång

Ordförande ställer bifallmot avslag på Christel Friskopps (S) förslag och finner att nämnden bifallit Christel Friskopps (S) förslag.

Protokollet ska skickas till

Landstingsstyrelsen

Fötvaltningschefen föt Blekingesjukhuset

References

Related documents

Subject D, for example, spends most of the time (54%) reading with both index fingers in parallel, 24% reading with the left index finger only, and 11% with the right

Eftersom vissa av kraven är kvalitativa Knapp till växelväljare - Kund vs.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen ska åt Målilla Byggnadsförening betala deras lån uppgående till 240 171 kronor.. Vidare föreslås

Fig. Detta är nödvändigt om man skall lyssna på SSB. Sen följer ett helt ordinärt LF-steg och volymen regleras med P2. finns på katoden när nyckeln är

Syftet med klimatfärdplanen är att ge vägledning för det samlade regionala klimatarbetet och att bidra till stärkt genomförandet av RUFS 2050 så att den nödvändiga

Göra en processinriktad presentation av dokumentplanen/arkivförteckningen.. Dokumentplanering

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Region Kronoberg är sedan 2011 en gemensam nämnd som har till uppgift att successivt vidareutveckla samarbetet inom hälso-

"att bifalla motionens första att-sats under förutsättningar att inrättande av "Röda telefonen" i Blekinge sker inom ra1nen för beslutad budget", "att avslå

behandlat ärende angående svar på motion om SMS-livräddare och beslöt följande: Att föreslå landstingsstyrelsen besluta, att föreslå landstingsfullmäktige besluta, att

"att även 2017 ska Landstinget Blekinge ha differentierad taxa", "att inte höja patientavgiften för läkarbesök öppen vård Blekingesjukhuset'', "att för

Förändringen av skattesats samt beslut om riktade statsbidrag föranleder en revidering av Region Blekinges

att godkänna rese- och mötespolicy samt riktlinjer för tjänsteresor och möten för Region Blekinge att gälla från och

Region Blekinge, Region Jönköpings län, Region Halland, Region Kronoberg samt Region Kalmar har tidigare träffat en principöverenskommelse kring anskaffning av nya tågfordon

tillämpning för mandatperioden 2014-2018 ska gälla för Region Blekinge 2019 fram till dess att nytt beslut fattas på regionfullmäktige 2019-02-27. Nytt uppdaterat förslag är

För ledamot tillhörande: inkallas ersättare i följande ordning: S S,V,L,C,KD,M och SD V V,S,C,L,KD,M och SD M M,C,KD,L,S,V och SD C C,L,M,KD,S,V och SD L L,KD,C,M,S,V och

På grund av införande av dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 har policyn uppdatarats och omfattar också dataskydd samt att målen har

Revideringen är anpassad till patientnämndens verksamhet och har processats med verksamhetschef för

Att överskottet mot budget avseende intressentbidraget för kollektivtrafik om 10 485 469 kr bokförs som skuld till Region Blekinges medlemmar och återbetalas.. Att

Tjänsteskrivelse: Reglemente för revisorerna i Region Blekinge Bilaga: Reglemente för revisorerna. Protokollet ska skickas till

Det prognostiserade resultatet för Region Blekinge är 29,2 miljoner kronor, vilket innebär ett underskott jämfört med budget om 30,2 miljoner kronor.. Det

VARJE SPAR HAR DOCK INDIVIDUELL BERAKNAD LANGOMA TNING. BETECKNINGAR

[r]

[r]