• No results found

Val av nio ledamöter och nio ersättare samt ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i tandvårdsnämnden för åren 2019 - 2022

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Val av nio ledamöter och nio ersättare samt ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i tandvårdsnämnden för åren 2019 - 2022"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Sid 1 (2)

Kanslienheten 2018-11-13 Ärendenummer 2018/01776

Martina Leinvall Dokumentnummer 2018/01776-1

Till Landstingsfullmäktige

Val av nio ledamöter och nio ersättare samt

ordförande, förste vice ordförande och andre vice

ordförande i tandvårdsnämnden för åren 2019 - 2022

Valberedningen förslår landstingsfullmäktige besluta

1. Att till ledamöter utse A A A A S/V S/V S/V SD SD

2. Att till ersättare utse A A A A S/V S/V S/V SD SD

(2)

Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Sid 2 (2) 3. Att till ordförande utse

A

4. Att till förste vice ordförande utse A

5. Att till andre vice ordförande utse S/V

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige sedermera kallas regionfullmäktige från och med 1 januari 2019, har att förrätta val av ledamöter, ersättare, ordförande, förste vice ordförande samt andre vice ordförande till tandvårdsnämnden för åren 2019 – 2022.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja

Landstingsdirektör

Kristina Bergqvist Landstingsjurist

References

Related documents

Ordföranden frågar sedan om följande ledamöter inklusive ordföranden och vice ordföranden kan antas till arbetsutskottet; Per-Olof Hermansson (KD), ordförande, Tommy Karlsryd

Efter genomförd hastighetsöversyn av Hudiksvalls tätort, genom utredningen ”Rätt fart i staden” som legat till grund för en justering av hastigheterna i Hudiksvall, har det

Kommunfullmäktige beslutar att utse Christer Sundqvist (M) som ny gruppledare för Moderaterna i kommunfullmäktige från den 1 september 2019 fram till och med den 31 december

Ledamöter och ersättare i arbetsutskottet väljs för samma period.. Natur- och tekniknämnden har att ta

Landstingsfullmäktige sedermera kallas regionfullmäktige från och med 1 januari 2019, har att förrätta val av ledamöter och ersättare samt ordförande, förste vice ordförande

Kommunala funktionshinderrådet beslutar att den information som föreningarna önskar få med under denna punkt i framtida protokoll måste mailas till sekreteraren minst 5 dagar innan

Till 2:e vice ordförande i klimatnämndens arbetsutskott under mandatperioden 2019-01-01 – 2019-12-31 väljs Anna Vikström (S) Sammanfattning1. Klimatnämnden har att ta ställning

Till ordförande i miljö- och byggnadsnämnden för mandatperioden 2016-01-01 -2016-12-31 väljs Oscar Ny strömer (M), till l:e vice ordförande väljs Gunnar Bergqvist (L) och till