• No results found

Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare (SOU 2020:50)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare (SOU 2020:50)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Konjunkturinstitutet, Box 12090, 102 23 Stockholm, 08-453 59 00, registrator@konj.se, www.konj.se

Remissvar Dnr 2020-431 2020-11-09

Finansdepartementet (mottagare) 103 33 Stockholm

Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare (SOU 2020:50)

Fi2020/04059

Konjunkturinstitutet har granskat remissen och har inga synpunkter på de förslag som lämnas. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz. Föredragande har varit Elin Ryner.

Urban Hansson Brusewitz Generaldirektör

References

Related documents

Investeringar i jordbruket är kapitalkrävande och därför är det viktigt att skattesystemet bidrar till att underlätta för jordbrukare som vill expandera.. Jordbruksverket

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.. Föredragande har varit

Istället föreslås en förstärkning av periodiseringsfonden som innebär att 40 procent (idag 30 procent) av resultatet och får sättas av till fonden. Vidare föreslås att

expansionsfondsavsättningar, men med visserligen möjlighet till räntefördelning kopplat till kapitalbehållning, finns det stor risk att återföring av omfattande

använder data för en längre tidsperiod eftersom många enskilda näringsidkare som använder reglerna för periodiseringsfond, expansionsfond och räntefördelning inte gör

Beslut om detta yttrande har fattats av myndighetschefen Per Johansson i närvaro av chefsjuristen Anders Ahlgren, chefsrevisorn Carin Rytoft Drangel samt

SCB ser positivt på utredningens förslag till förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare.. SCB strävar efter att minska företagens administrativa börda så långt det

Periodiseringsfonder föreslås ändras för enskild firma och handelsbolag till att omfatta 40 % av överskottet och kunna behållas i 10 år.. Utifrån befintlig situation med effekter