JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETENS REMISSVAR PÅ PROMEMORIA ”VISSA ÄNDRADE ÅLDERSGRÄNSER I SKATTE- OCH SOCIALAVGIFTSSYSTEMET”, FI2020/05036

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR

21-02-17

Diarienr: ALLM 2020/238

Jämställdhetsmyndigheten Box 73, 424 22 Angered Besöksadress: Angereds Torg 9 info@jamy.se

www.jämställdhetsmyndigheten.se 1 (1)

Finansdepartementet 103 33 Stockholm

JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETENS REMISSVAR PÅ

PROMEMORIA ”VISSA ÄNDRADE ÅLDERSGRÄNSER I

SKATTE- OCH SOCIALAVGIFTSSYSTEMET”,

FI2020/05036

Jämställdhetsmyndigheten har inga särskilda synpunkter på utredningens förslag.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Ag efter föredragning av utredare Eberhard Stüber.

……… …….………

Lena Ag Eberhard Stüber

Figure

Updating...

References

Related subjects :