• No results found

Remissyttrande över promemorian Effektivare förfarande och utökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissyttrande över promemorian Effektivare förfarande och utökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1)

551 81 Jönköping • Besöksadress: Kyrkogatan 32 • Telefon: 036-15 53 00 • domstolsverket@dom.se • www.domstol.se/domstolsverket Öppettider: måndag–fredag kl. 8.00–16.30 Domstolsverket Datum 2021-01-13 Diarienummer DOV 2020/1501 Justitiedepartementet Ju.remissvar@regeringskansliet.se Ju.L5@regeringskansliet.se

Remissyttrande över promemorian Effektivare

förfarande och utökad kontroll vid verkställighet av

fängelsestraff med fotboja

Ert dnr Ju2020/04109

Domstolsverket har granskat promemorian Effektivare förfarande och utökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja mot bakgrund av den verksamhet som bedrivs av myndigheterna inom Sveriges Domstolar, dvs. utifrån hur förslaget kan tänkas påverka verksamheten ekonomiskt, organisatoriskt och utbildningsmässigt. Granskningen har även omfattat hur förslaget kan påverka verksamhetsstöd, arbetsformer eller rättssäkerheten generellt.

Det antas i promemorian att förvaltningsrätterna årligen kan behöva hantera 20–25 fler överklaganden inom området (sid. 20 f.). Till det kommer dock även ett antal mål som överklagas till kammarrätt. Domstolsverket bedömer att det dock rör sig om så pass få tillkommande mål i allmän

förvaltningsdomstol att de kan hanteras inom ram.

Domstolsverket har bedömt att utredningen inte innehåller något förslag i övrigt som i någon större mån påverkar Sveriges Domstolar. Domstolsverket har inte något att invända mot förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Maria Corneliusson. Föredragande har varit juristen Helena Bergstrand.

Maria Corneliusson

References

Related documents

Enligt utskottet bör ett brottsoffers samtycke gälla som krav för verkställighet av fängelsestraff med fotboja även i de fall där den dömda personen dömts för våld och hot

Vad denna skillnad i användning av idrotts- platser i området beror på är inte tydlig, men sannolikt kan den kopplas till att eleverna i Hermodsdal är i sitt område då de

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats

Det finns i förslaget frågetecken kring hur många individer som kommer att avtjäna sitt straff med elektronisk övervakning istället för fängelse.. Arbetsförmedlingen

lagändringarna, exempelvis på antalet verkställigheter, andelen som återfaller i brott, samt de dömdas och eventuella sammanboendes erfarenheter.. Detta yttrande avges

Brottsofferjouren Sverige Remissinstans: Diarienummer/Remiss: Datum: Justitiedepartementet Ju2020/04109 2021-02-03 Brottsofferjouren Sverige Hammarby fabriksväg 25, 6 tr

I behandlingen av denna remiss har deltagit som beslutande generaldirektör Annika Öster och som föredragande brottsskadejuristen Ann-Louise Grehn.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Annelie Sjöberg efter utredning och förslag från utredaren Hanna Wilson.. I den slutliga handläggningen har också

Detta yttrande har beslutats av lagmannen

Detta yttrande har beslutats av lagmannen Daniel Samuelson efter föredragning av rådmannen Magnus Hansson..

Eftersom det inte finns något uttryckligt krav på samtycke för ett sådant beslut, innebär den föreslagna ordningen att den dömde inte kan överklaga ett sådant beslut som går

lämplighetsbedömningen som görs enligt 2 § 1 stycket lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll, IÖVL, behöver förtydligas

Detta yttrande har beslutats av kammarrättsråden Ewa Hagard Linander och Eva Römbo med föredragande juristen Ebba Idunger Lundgren

Enligt promemorians antaganden kan den förväntade kostnadsbesparingen för myndigheten vid ett genomförande av förslagen – efter att hänsyn tagits till att klienterna i stället

Om ny lagstiftning som rör barn skulle övervägas vill MFoF betona vikten av barnets bästa beaktas i lagstiftningsarbetet, i enlighet med lag (2018:1197) om Förenta

Det framgår av promemorian att ett skäl för att inte låta den dömde få avtjäna straffet med fotboja kan vara att den denne kort tid efter en tidigare verkställighet har

Med hänsyn till vikten av att den dömde är införstådd med förutsättningarna och villig att avtjäna fängelsestraffet med fotboja anser jag därför att det, vid ett

Socialstyrelsens yttrande över promemorian Effektivare förfarande och utökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja.. Justitiedepartementets

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Måns Wigén och tingsfiskalen Hanna Björklund (föredragande).

Detta yttrande har beslutats av hovrättspresidenten Anders Perklev efter föredragning av administrativa fiskalen Isabelle Waldenström.

Enligt förslaget skulle det inte bara vara möjligt för Kriminalvården att besluta om ett förbud för den dömde att vistas på en viss plats eller inom ett särskilt angivet

Detta beslut har fattats av vice riksåklagaren Katarina Johansson Welin efter föredragning av kammaråklagaren Malin Eriksdotter. I

De åtgärder som syftar till att effektivisera förfarandet vid och till viss del öka förutsättningarna för verkställighet av fängelsestraff genom intensivövervakning med