• No results found

i.remissvar@regeringskansliet.se annica.liljedahl@regeringskansliet.se

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "i.remissvar@regeringskansliet.se annica.liljedahl@regeringskansliet.se "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Postadress: Box 7020, 164 07 Kista AB Svensk Bilprovning

Telefon: 010-702 00 00 Org nr: 556089-5814

Fax: 010-702 00 01 Styrelsens säte: Stockholm Webb: www.bilprovningen.se

Infrastrukturdepartementet Transportmarknadsenheten 103 33 STOCKHOLM

i.remissvar@regeringskansliet.se annica.liljedahl@regeringskansliet.se

Remissyttrande gällande ”Remiss om ändringar i vägtrafikdataförordningen (2019:382) och förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning” - I2020/02137/TM

Efter vår (Bilprovningens) genomgång av promemorian till ändringsförslag ser vi positivt på ett centralt register för så kallade ”ADR-fordon”. Det underlättar för flera intressenter som fordonsägare, besiktningsorgan och myndigheter vid t.ex. uppföljningar och kontroller. Bilprovningen kan även konstatera, beroende på slutlig lösning att Transportstyrelsen ges möjlighet att anpassa system för rapportering. De synpunkter/frågeställningar vi listar nedan avser föreslaget till: ”2. Fordonsuppgifter (pkt 2.4)” och ”3. Behandling av uppgifter i vägtrafikregistret (pkt 3.2.6)” samt ”5.2 Registrering av farligt gods”.

- Processen för ADR bör vara likartad den för registreringsbesiktning och kontrollbesiktning, dvs:

o Vid första besiktning sker registrering av uppgifter. Vid övergång till centralt register måste första registreringen av uppgifter ske vi återkommande besiktning.

o Vid återkommande besiktning rapporteras om fordonet är underkänt och vilka brister som i så fall föreligger (fritext) alternativt så godkänns fordonet med en ny giltighetstid.

o I register, och av utfärdade certifikat, skall framgå vilket besiktningsorgan som utfört första besiktning och efterföljande återkommande besiktning.

- Bilprovningen förordar vid återkommande besiktning en teknisk lösning för rapportering likt kontrollbesiktning idag, dvs en ”dator till dator”-lösning. För första besiktning vid registrering av uppgifter förordas en webblösning hos TS motsvarande den lösning som idag används vid registreringsbesiktning.

- Största delen av arbetet kommer att vara hos Vägtrafikregistret (VTR) och vi ställer oss frågande till om den bedömda utvecklingskostnaden på 0,5 till 1.0 Mkr är tillräcklig.

- Gällande texten ”Med den föreslagna lösningen behöver en innehavare av ett ADR-certifikat inte vända sig till samma besiktningsorgan för att få ett dubblettintyg eller för en ombesiktning" vill vi ge följande synpunkter:

o Att uppgifterna för certifikatet finns hos VTR innebär inte med automatik att det aktuella certifikatet/papperet finns i VTR (Det fysiska papperet skall förvaras i fordonet och visas upp vid t ex kontroll). Om fordonsägarna skall kunna få dubblettintyg av vilken aktör som helst måste VTR skapa en ”original-PDF”. Om sådan inte finns i VTR så måste fordonsägaren fortfarande kontakta aktuellt besiktningsorgan

o Vid underkänd besiktning så bör efterkontroll ske hos det besiktningsorgan som utförde den första besiktningen. Det besiktningsorganet har alla uppgifter från den ”hela” första

besiktningen., och är också det besiktningsorgan som utfärdar certifikatet i sin helhet (Första och återkommande). Certifikatsutfärdande besiktningsorgan innehar också uppgifter t ex från 3:e partskontroll vilket kan begränsa giltighetstiden. Alternativet till detta förslag (att ett och samma besiktningsorgan hanterar helheten) skulle kunna vara att VTR registerhåller samtliga dokument från samtliga besiktningar och 3:e partskontroller.

Utifrån våra synpunkter och oklarheter kring rapportering av ADR-besiktningar så bedömer vi att en praktisk tillämpning 2021-04-21 som optimistisk

För Bilprovningen 2020-11-16

Per-Anders Blommefors

Besiktningsansvarig

References

Related documents

Bestämmer sig beställaren under besiktningen för att brister eller fel skall avhjälpas och ger entreprenören i uppdrag att utföra detta kan det antecknas i

All slutlig återställning av hårdgjorda ytor (asfalt eller marksten) beställes genom Skurups kommun som debiterar den sökande kostnader för återställningen. Återställning

Mellan svenska och cirka 20 språk (till exempel arabiska, tigrinska, persiska, ryska).. Klicka ”Välj språk”

För att aktivera funktionen där du kan justera inställningarna för de olika energialternativen kan du aktivera sökfunktionen på din Windows maskin och börja skriva in Energi –

Målet med projektet är att utveckla funktioner för en sula till en vardagssko som går att användas för att få bättre fäste i vinterförhållanden med en innovativ lösning..

AFS 2002:1 om användning av trycksatta anordningar AFS 2002:1 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om användning av trycksatta anordningar gäller för såväl tryckbärande

Regelverket omfattar såväl sådant som täcks av direktivet 97/23/EG om tryckbärande anordningar (PED) och som alltså är harmoniserat med EU, och sådant som ligger utanför. PED

De intervjuade eleverna såg det som positivt att kunna använda Internet för sitt lärande De flesta ansåg att de till största delen använde Internet till