• No results found

Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (1)

Box 8307, 104 20 Stockholm • Besöksadress: Scheelegatan 7 • Telefon: 08-561 65 000 • stockholms.tingsratt@dom.se www.domstol.se/stockholms-tingsratt Öppettider: måndag-fredag 8.00-16.00

Remissyttrande

Datum 2021-01-19 Diarienummer TSM 2020/0712, Doss 52 Justitiedepartementet (Ju2020/03640) Via e-post till

ju.remissvar@regeringskansliet.se

med kopia till

ju.L5@regeringskansliet.se

Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57)

I betänkandet lämnas bl.a. förslag på införande av ett särskilt hedersbrott, att avstå från ett skärpt straffminimum för de s.k. fridskränkningsbrotten samt genomförande av förändringar i lagstiftningen om kontaktförbud. Stockholms tingsrätt, som har granskat betänkandet utifrån de intressen domstolen har att bevaka, tillstyrker de förslag utredningen för fram i betänkandet.

___________________

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Måns Wigén och tingsfiskalen Emelie Norberg Kling (föredragande).

Måns Wigén

References

Related documents

Nationella Nätverket för Samordningsförbund Norrtälje kommun Nässjö kommun Origo Piteå kommun Polismyndigheten Region Skåne Region Stockholm Region Uppsala Region Värmland

Barnombudsmannen har förståelse för att formerna för möten under utredningen har påverkats av pågående pandemi, men att involvera barn på lämpligt sätt utifrån

Exempel på sådana beteenden kan vara att offret isoleras från vänner och familj och att offret inte får välja arbete

Burlövs kommun instämmer i att det behövs en ny särskild brottstyp eftersom hedersrelaterat förtryck skiljer sig från grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning, då

Beslut i detta ärende har fattats av diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius efter utredning och förslag från Anna Ericsson.. I den slutliga handläggningen har också

Domstolsverket har bedömt att utredningen i övrigt inte innehåller något förslag som i någon större mån påverkar Sveriges Domstolar, och Domstolsverket har

Mot bakgrund av att Europarådets expertgrupp Grevio, som granskat Sveriges genomförande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot

FSUM, som är en ideell förening och samlar de flesta ungdomsmottagningar i Sverige, arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, fysisk och psykisk hälsa för

Utredningen föreslår bland annat att det införs en särskild brottstyp som tar sikte på upprepade hedersrelaterade gärningar (särskilt hedersbrott).. Utredningen föreslår också

Viktigt är också att den brottsförebyggande delen av socialtjänstens och polisens verksamheter utbildas för att kunna förmedla förståelse och kunskap till den som är utsatt

Det är även mycket positivt, ur ett brottsofferperspektiv, att rättsväsendets tillgång till uppgifter om brottsoffret, är upp till straffets allvar och till utredningsprocessen,

utvecklingen av hedersrelaterat våld och förtryck även ska inkludera gruppen personer med funktionsnedsättning i sin uppföljning, särskilt personer med

MFoF uppmanar lagstiftaren att särskilt be- akta barn och ungas rätt att välja umgänge, sociala aktiviteter, studier, arbete, part- ner samt att skyddas mot

Polismyndigheten delar utredningens bedömning att straffskalan för det nya hedersbrottet rimligen bör vara densamma som för fridskränkningsbrotten. Frågan är dock

Ändringarna i dessa lagar innebär att sekretessbelagd uppgift om målsäganden inom sjukvården får tas in i ett rättsintyg och lämnas ut till myndighet som har till uppgift

Sedan Riksdagens ombudsmän (JO) inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet Ett särskilt hedersbrott får jag meddela att jag avstår från att lämna

Dessa barn är ofta mycket utsatta, och denna utsatthet kan förmodas öka om hedersförtrycket blir föremål för en brottsutredning, särskilt om de brottsliga.. gärningarna kan

Myndigheten vill med anledning av vad som anges på sidan 294 påpeka att rättsintyg som utfärdas av andra än Rättsmedicinalverket normalt utfärdas av legitimerade läkare inom

Socialstyrelsen ställer sig positiv till utredningens förslag om att ett särskilt he- dersbrott ska införas utifrån att det kan ha ett viktigt signalvärde samt i framtiden leda

Stadsledningskontoret är positiv till utredningens förslag om att införa ett särskilt hedersbrott som tar sikte på upprepade hedersrelaterade gärningar som riktar sig mot

En tänkbar situation är att gärningsmannen själv uppger att denne inte begått brottet för att bevara eller återupprätta sin heder utan enbart för att påverka målsäganden

I bestämmelsen anges emellertid dels att förbudet får omfatta ett eller flera områden i anslutning till sådana platser där den andra person- en har sin bostad eller arbetsplats

1.3 Förslag till lag om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott VKV förespråkar i första hand en höjning av minimistraffet för fridskränkningsbrotten och